Lütfen bekleyin..

Banka Kanunu'nda hortumcuların önünü açacak değişikliği anlattı

Bankalar Kanunu'ndaki zimmet maddesi, Türkiye Bankalar Birliği tarafından hazırlanan tasarıyla işlevsiz hale getiriliyor. Düzenleme bu haliyle yasalaşırsa, banka hortumcuları korunmuş olacak. Ay­nı za­man­da Zi­ra­at Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü olan TBB Baş­ka­nı Hü­se­yin Ay­dı­n’­ın ta­li­ma­tıy­la ha­zır­la­nan de­ği­şik­lik ta­sa­rı­sın­da, sa­de­ce bir ke­li­mey­le oy­na­ya­rak ban­ka­la­rın içi­ni bo­şal­tan hor­tum­cu­la­rın ha­pis ve pa­ra ce­za­sın­dan kur­ta­rıl­ma­sı dik­kat çe­ki­yor. İl­gi­li ta­sa­rıy­la, 5411 sa­yı­lı Ban­ka­cı­lık Ka­nu­nu'nun zim­met­li il­gi­li 160'ın­cı mad­de­sin­de­ki bi­rin­ci fık­ra­da yer alan "ken­di­si­nin ya da baş­ka­sı­nın zim­me­ti­ne ge­çi­ren" ifa­de­sin­de­ki "baş­ka­sı­nın" vur­gu­su çı­ka­rı­lı­yor. Eski SPK Başkanı Doğan Cansızlar, düzenlemeye tepki gösterdi.
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=