Lütfen bekleyin..

Bir kelimelik değişiklikle banka hortumlamanın yolu açılıyor

Bankalar Kanunu'ndaki zimmet maddesi, Türkiye Bankalar Birliği tarafından hazırlanan tasarıyla işlevsiz hale getiriliyor. Düzenleme bu haliyle yasalaşırsa, banka hortumcuları korunmuş olacak.

Geç­miş­te ban­ka­la­rın içi­ni bo­şal­tan hor­tum­cu­la­ra en­gel ol­mak için ge­ti­ri­len Ban­ka­lar Ka­nu­nu'nda­ki il­gi­li zim­met mad­de­si, Tür­ki­ye Ban­ka­lar Bir­li­ği (TBB) ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ta­sa­rıy­la iş­lev­siz ha­le ge­ti­ri­li­yor.

BİR KELİMELİK DEĞİŞİKLİK

Ay­nı za­man­da Zi­ra­at Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü olan TBB Baş­ka­nı Hü­se­yin Ay­dı­n’­ın ta­li­ma­tıy­la ha­zır­la­nan de­ği­şik­lik ta­sa­rı­sın­da, sa­de­ce bir ke­li­mey­le oy­na­ya­rak ban­ka­la­rın içi­ni bo­şal­tan hor­tum­cu­la­rın ha­pis ve pa­ra ce­za­sın­dan kur­ta­rıl­ma­sı dik­kat çe­ki­yor

İl­gi­li ta­sa­rıy­la, 5411 sa­yı­lı Ban­ka­cı­lık Ka­nu­nu'nun zim­met­li il­gi­li 160'ın­cı mad­de­sin­de­ki bi­rin­ci fık­ra­da yer alan "ken­di­si­nin ya da baş­ka­sı­nın zim­me­ti­ne ge­çi­ren" ifa­de­sin­de­ki "baş­ka­sı­nın" vur­gu­su çı­ka­rı­lı­yor.

30 EKİM'DE TARTIŞMAYA AÇILDI

Böy­le­ce gö­rü­şü alın­mak üze­re 30 Eki­m’­de tüm ban­ka­la­ra gön­de­ri­len Ban­ka­cı­lık Ka­nu­nu De­ği­şik­lik Ta­sa­rı­sı'nın, ba­tık kre­di­le­rin önü­ne geç­mek için 2005’te ge­ti­ri­len zim­met mad­de­si­ni iş­lev­siz ha­le ge­ti­re­ce­ği, ban­ka yö­ne­ti­ci­le­ri­ni ba­tık kre­di ko­nu­sun­da so­rum­suz ve ce­za­dan mu­af kı­la­ca­ğı id­di­a edi­li­yor.

TBB Baş­ka­nı Hü­se­yin Ay­dı­n’­ı gö­rüş al­mak üze­re ara­dık an­cak Zi­ra­at Ban­ka­sı Ku­rum­sal İle­ti­şim Dai­re Baş­ka­nı Ali Kır­baş ile ko­nu­şa­bil­dik.

'NE AŞAMADA BİLMİYORUZ'

Kır­baş, TBB Ge­nel Sek­re­te­ri Ek­rem Kes­kin ile ko­nu­yu gö­rüş­tü­ğü­nü ve zim­me­ti de içe­ren de­ği­şik­lik­le­rin gün­dem­de ol­du­ğu­nu doğ­ru­la­dı. Bu de­ği­şik­lik­le­rin BDDK ve TMSF ta­ra­fın­dan yü­rü­tül­dü­ğü­nü be­lir­ten Kır­baş, ta­sa­rı­sı­nın ne aşa­ma­da ol­du­ğu­nu ise
bil­me­dik­le­ri­ni be­lirt­ti.

ARTIK ZİMMET DENMEYECEK

Ta­sa­rı, hü­kü­me­te ya­kın işa­dam­la­rı­na ka­mu ban­ka­la­rın­dan usul­süz kre­di ve­ril­me­si­nin yo­lu­nu aça­cak ve bu kre­di­le­re im­za atan yö­ne­ti­ci­ler her­han­gi bir ce­za al­ma­ya­cak. Hiç­bir ba­tık kre­di­ye zim­met de­ni­le­me­ye­cek. Sa­de­ce şu­be­ler­de­ki gi­şe gö­rev­li­le­ri­nin kü­çük mik­tar­lı hır­sız­lık­la­rı zim­met sa­yı­la­cak.

Hü­se­yin Ay­dın, Halk Ban­ka­sı ve ha­len sür­dür­dü­ğü Zi­ra­at Ban­ka­sı ge­nel mü­dür­lü­ğün­de hü­kü­me­te ya­kın işa­dam­la­rı­na ve­ri­len kre­di­le­rin bat­ma­sı ya da ta­ki­be düş­me­siy­le sık sık gün­de­me gel­miş­ti.

ÇEVİK: ESKİYE DÖNÜLÜR

BDDK Ku­ru­cu Ku­rul Üye­si Prof. Ke­mal Çe­vik, 2005’te yü­rür­lü­ğe gi­ren Ban­ka­cı­lık Ka­nu­nu'nu ha­zır­la­yan­lar­dan bi­ri­si ol­du­ğu­nu ha­tır­lat­tı. Çe­vik, ya­pıl­ma­sı plan­la­nan bu de­ği­şik­lik­le il­gi­li bu ya­sa­nın bi­rin­ci mad­de­si­ne dik­ka­ti çek­ti.

Mad­de­nin pi­ya­sa­lar­da gü­ven ve is­tik­ra­rın ya­nı sı­ra ta­sar­ruf sa­hip­le­ri­nin hak­la­rı­nın ko­run­ma­sı­na vur­gu yap­tı­ğı­nı be­lirt­ti. Çe­vik, “Ka­nu­nun bu sis­te­ma­ti­ği bo­zu­lur­sa es­ki­ye rü­cu edi­li­r” de­di. Ban­ka­la­rın içi­nin bo­şal­tıl­dı­ğı 90’lı yıl­la­rı anım­sa­tan Çe­vik, ya­sa­nın ka­mu ve özel ban­ka ay­rı­mı yap­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

KALDIMAK AKIL DIŞI

Ko­nu­yu de­ğe­len­di­ren ban­ka­cı­lık sek­tö­rü uz­man­la­rı, ta­sa­rı­nın ge­rek­çe­le­ri­ni gör­mek ge­rek­ti­ği­ni, an­cak zim­met­le il­gi­li "baş­ka­sı­nın" ifa­de­si­nin tü­müy­le ya­sa­dan çı­ka­rıl­ma­sı­nın akıl dı­şı ola­ca­ğı­nı, kim­se­nin bu­nu dü­şü­ne­me­ye­ce­ği­ni söy­le­di­ler.

Uz­man, "Baş­ka­sı­nın' ke­li­me­siy­le ifa­de edi­len du­ru­mu zim­met dı­şı bir mad­de­de dü­zen­le­miş ola­bi­lir­ler. Böy­le­ce suç or­ta­dan kalk­maz ama ce­za­sı azal­tı­la­bi­lir" de­di­ler.

İŞTE MEVCUT MADDE

5411 sa­yı­lı Ban­ka­lar Ka­nu­nu'nda­ki il­gi­li mad­de­nin zim­met­le il­gi­li de­ta­yı şöy­le: "Gö­re­vi ne­de­niy­le zil­yet­li­ği ken­di­si­ne dev­re­dil­miş olan ve­ya ko­ru­ma ve gö­ze­ti­miy­le yü­küm­lü ol­du­ğu pa­ra ve­ya pa­ra ye­ri­ne ge­çen ev­rak ve­ya se­net­le­ri ve­ya di­ğer mal­la­rı ken­di­si­nin ya da baş­ka­sı­nın zim­me­ti­ne ge­çi­ren ban­ka yö­ne­tim ku­ru­lu baş­kan ve üye­le­ri ile di­ğer men­sup­la­rı, al­tı yıl­dan oni­ki yı­la ka­dar ha­pis ve beş ­bin gü­ne ka­dar ad­lî pa­ra ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rı­la­cak­la­rı gi­bi ban­ka­nın uğ­ra­dı­ğı za­ra­rı taz­mi­ne mah­kûm edi­lir­ler."

'İNGİLİZLER DAHA DA SERT HALE GETİRİYOR'

İs­mi­ni ver­mek is­te­me­yen es­ki bir ban­ka ge­nel mü­dü­rü, ta­sa­rıy­la il­gi­li şöy­le ko­nuş­tu: “Zim­met ko­nu­sun­da­ki mad­de­yi es­ki­den bu ya­na sert bu­lan ban­ka­cı­lar var­dı.

An­cak bu mad­de­yi fay­da­lı bu­lan­la­rın bas­kı­sıy­la de­ğiş­ti­ri­le­me­di. Şim­di gün­de­me gel­me­si çok an­lam­lı. Ta­sa­rı­nın, ba­zı ka­mu ban­ka­la­rı­nı içi­ne düş­tük­le­ri du­rum­
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=