Lütfen bekleyin..

MHP'li Ruhsar Demirel'den Erdoğan'a '400 vekil' göndermesi

MHP’nin kadın kurmayı, Erdoğan’ı böyle eleştirdi:

Türkiye’nin şımarık bir çocuğun istekleriyle hareket ettiğini söyleyen Ruhsar Demirel, “Beştepe’deki bey cumhuru temsil etmiyor. Sürekli 400 vekil istiyor. O 400 dedikçe biz 17-25 Aralık’ın 4 yüzünü hatırlıyoruz. Türk Milleti de bence o 4 yüzü hiç unutmadığını seçim günü gösterecek” dedi.

RÖPORTAJ: Özlem GÜRSES- Mil­let­ve­ki­li aday lis­te­le­ri­nin açık­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan göz­le­rin çev­ril­di­ği MHP’­de en bü­yük sür­priz, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de mu­ha­le­fe­tin ‘ça­tı ada­y’­ı olan Prof. Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu ol­du. İh­sa­noğ­lu­’nun ya­nı sı­ra Mer­kez Ban­ka­sı es­ki Baş­ka­nı Dur­muş Yıl­maz da en çok ko­nu­şu­lan isim­ler­den… An­la­şı­lan MHP bu se­çim için eko­no­mi ve dış po­li­ti­ka üze­rin­de özel ola­rak ça­lış­mak is­ti­yor. Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ruh­sar De­mi­rel ve ay­nı za­man­da MHP Es­ki­şe­hir Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Ruh­sar De­mi­re­l’­le lis­te­le­ri ve se­çim ça­lış­ma­la­rı­nı ko­nuş­tuk.

“İN­SAN KAY­NA­ĞI OLAN BİR LİS­TE YAPTIK­”

Ha­yır­lı ol­sun… MHP ve di­ğer par­ti­le­rin lis­te­le­ri­ni na­sıl bul­du­nuz ? Na­sıl bir se­çim sü­re­ci ge­çi­re­ce­ğiz siz­ce? Bi­raz ger­gin şu an­da ama…
Tür­ki­ye mev­cut hü­kü­met ol­du­ğu sü­re­ce hep ger­gin ola­cak. Bi­zim lis­te­miz 8 Ha­zi­ran gü­nü Tür­ki­ye­’yi yö­net­me­ye ha­zır bir in­san kay­na­ğı­nı ba­rın­dı­ran bir lis­te. Tür­ki­ye­’nin eko­no­mi po­li­ti­ka­la­rı­nı, ulus­la­ra­ra­sı iliş­ki­le­ri­ni, dış po­li­ti­ka­sı­nı, sağ­lık po­li­ti­ka­sı­nı, eği­ti­mi­ni, ta­rı­mı­nı, sos­yal po­li­ti­ka­la­rı­nı, sa­na­yi­si­ni yö­net­me­ye ha­zır bir lis­te…

Prof. Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu­’nu ne­den si­ya­se­te da­vet et­ti­niz?
Sa­yın Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu ge­nel baş­ka­nı­mı­zın ça­tı aday pro­je­si­nin kah­ra­ma­nı­dır. Cum­hu­ri­yet de­ğer­le­ri­ne, de­mok­ra­si­ye inan­cı olan, la­ik­lik il­ke­si­ni sa­vu­nan, dün­ya­da ve Tür­ki­ye­’de bel­li bir en­te­lek­tü­el iti­ba­rı olan, Tür­ki­ye­’nin so­run­la­rı­nı bi­len ve bun­lar­la il­gi­li güç­lü iliş­ki­le­ri olan biri… Mem­le­ke­ti­mi­zin önü­müz­de­ki gün­ler­de­ki dış po­li­ti­ka so­run­la­rı­nı en ehil ola­rak çö­ze­bi­le­cek isim İh­sa­noğ­lu­’dur.

Aday lis­te­ler­inde­ki di­ğer çar­pı­cı iki isim Dur­muş Yıl­maz ve Er­han Us­ta…
MHP’­nin yok­sul­luk ve iş­siz­lik ko­nu­sun­da her za­man ön­ce­li­ği var­dır. Dur­muş Yıl­maz ve Er­han Us­ta ül­ke­nin ye­tiş­tir­di­ği en de­ğer­li iki bü­rok­rat­tır. On­la­rın da ön­ce­li­ği ba­ğım­sız eko­no­mi yö­ne­ti­mi ile say­dam bir ya­pı kur­mak.

“TÜRKİYE YÖNETİLMİYOR”

An­la­şı­lan MHP eko­no­mi ve dış po­li­ti­ka ko­nu­la­rın­da özel ola­rak ça­lış­mak is­ti­yor… Tür­ki­ye­’nin en kri­tik so­ru­nu ne siz­ce?
Tür­ki­ye­’de eko­no­mi ko­nu­su çok gün­de­me ge­ti­ri­lir, is­tik­rar adı al­tın­da… Oy­sa en kı­rıl­gan eko­no­mi­ler­den bi­ri­yiz. Du­a edi­yo­ruz bir ki­şi­nin ruh sağ­lı­ğı o gün öf­ke­li ol­ma­sın di­ye…

Cum­hur­baş­ka­nı­nı mı kast edi­yor­su­nuz?
Ben ken­di­si­ne cum­hur­baş­ka­nı de­me­yi doğ­ru bul­mu­yo­rum. 550 mil­let­ve­ki­li­ni ka­bul eden bir ki­şi ol­say­dı di­ye­bi­lir­dim. 400 ve­kil di­yen bi­ri cum­hu­run baş­ka­nı de­ğil­dir. Hü­kü­met tel tel ay­rı­la­lım is­ti­yor. Mil­let ol­mak “hal­de uz­laş­ma­dı­r”.

Tür­ki­ye­’yi kim yö­ne­ti­yor siz­ce?
Tür­ki­ye şu an­da yö­ne­til­mi­yor. Tür­ki­ye şu an­da yal­nız­ca şı­ma­rık bir ço­cu­ğun is­tek­le­riy­le ha­re­ket eder hal­de… Hü­kü­met ve cum­hur­baş­kan­lı­ğı iki ay­rı ma­kam. Beş­te­pe­’de­ki bey cum­hu­ru tem­sil et­mi­yor. 400 ve­kil is­ti­yor. O 400 de­dik­çe biz 4 yü­zü ha­tır­lı­yo­ruz, 17-25 Ara­lı­k’­ın o 4 yü­zü… Türk Mil­le­ti de bu se­çim­de ben­ce o 4 yü­zü ve ba­zı yüz­süz­lük­le­ri hiç unut­ma­dı­ğı­nı gös­te­re­cek.

7 Ha­zi­ran gü­nü bir sis­tem se­çi­mi ola­cak

San­dık en­di­şe­niz var mı?
Ta­bi­i var. Bu sa­de­ce bi­zim­le il­gi­li de­ğil. Dün­ya bi­le bu ko­nu­da te­dir­gin. Tür­ki­ye­’de her se­çim için çok özel de­riz. Doğ­ru­dur da. Çün­kü ek­sik de­mok­ra­si ile ha­re­ket edi­yo­ruz. Ek­sik de­mok­ra­si­si olan her ül­ke­de her se­çim “de­mok­ra­si­ye yak­la­şı­yor mu­yuz, iyi­ce mi uzak­la­şı­yo­ruz?” so­ru­su­nu gün­de­me ge­ti­rir. Biz bu se­çim­de “re­jim se­çi­mi­” ya­pı­yo­ruz. O bey di­yor ki “Bu sis­tem bu­ra­ya ka­dar!” Bir sis­tem se­çi­mi ola­cak ya­ni bu… Tür­ki­ye, cum­hu­ri­yet il­ke­le­ri­ne da­ya­lı, de­mok­ra­tik, par­la­men­ter bir sis­tem­le mi yö­ne­ti­le­cek yok­sa o ne­vi şah­sı­na mün­ha­sır bir ki­şi­nin ka­fa­sın­da kur­gu­la­dı­ğı ken­di­ne ait 400 mil­let­ve­ki­liy­le mi yö­ne­ti­le­cek? Sa­bah kal­kıp “Bu­gün ben şöy­le bir şey dü­şü­nü­yo­rum, bu ya­pıl­sın…”
fi­lan di­yen bir bey…

Beni en çok dinlendiren yer sinema

Özlem Gürses’e konuşan Ruhsar Demirel, özel hayatını şöyle anlattı: “Küçük uykucuyum, günde 5 saat filan… Müzik benim için olmazsa olmaz. Hem Fransız şansonları, hem Türk musikisi dinlerim. En çok dinlendiğim yer sinema. Telefonu sessize alır, film izlerim. Ev hayat
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=