Lütfen bekleyin..

35.maddenin altından bakın ne çıktı?

29 Haziran 2013, 13:21

AKP’lilerin “darbeye yasal dayanak dediği” 35’inci maddenin altından...

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Polis kadrolaşması çıktı! 

İktidar partisinin Meclis’e verdiği yasa tasarısıyla polis sayısı iki katına çıkarılacak. Asker ve polis sayısı eşitlenecek. Uzmanlar, “Masraflar artacak. Bu ülkenin kaynaklarına yazık değil mi?” diyor.

Hü­kü­me­tin, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­ler İç Hiz­met Ka­nu­nu­’nun 35. mad­de­sin­de de­ği­şik­lik yap­ma­sı­nın al­tın­dan “kad­ro­laş­ma­” çık­tı.

İç teh­di­din önü­ne ge­çil­me­si için po­lis sa­yı­sı­nı ar­tır­ma­yı, özel gü­ven­lik sis­te­mi­ni kon­trol al­tı­na al­ma­yı ön­gö­ren hü­kü­met, bir za­man­lar “çö­pe at­tı­k” di­ye övün­dü­ğü İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ile Ge­nel­kur­may Baş­kan­la­rı ara­sın­da­ki Em­ni­yet ve Asa­yiş Yar­dım­laş­ma (EMAS­YA) pro­to­ko­lü­ne de, Ge­zi Par­kı ey­lem­le­rin­den son­ra ye­ni­den sa­rıl­dı. Emek­li as­ker­le­rin üye­si ol­du­ğu Tür­ki­ye Emek­li Su­bay­lar Der­ne­ği (TE­SUD) Ge­nel Baş­ka­nı emek­li Kor­ge­ne­ral Er­do­ğan Ka­ra­kuş da, 35. mad­de de­ği­şik­li­ği­ne kar­şı ol­duk­la­rı­nı, bu­nun dar­be­ler­le de hiç il­gi­si­nin ol­ma­dı­ğı­nı ifa­de et­ti.

Ka­ra­kuş, şun­la­rı söy­le­di:

Dev­le­tin gi­der­le­ri kat­la­nır

“Dün­ya­yı an­la­mış ki­şi­ler, iç ve dış teh­di­din bir­bi­rin­den ay­rıl­ma­ya­ca­ğı­nı bi­lir. Eğer, iç teh­dit var­sa, bu­nun dı­şar­dan da bağ­lan­tı­sı var­dır. Ör­ne­ğin Su­ri­ye ile ara­mız açık­ken PKK’­yı en çok des­tek­le­yen ül­ke Su­ri­ye idi. Su­ri­ye­’yi de PKK’­yı des­tek­le­mek için baş­ka ül­ke­ler de des­tek­li­yor­du. Eğer iç ve dış teh­dit­le­ri fark­lı ka­bul eder­se­niz, iç teh­dit için fark­lı, dış teh­dit için fark­lı per­so­nel is­tih­dam et­mek zo­run­da ka­lır­sı­nız. Bo­şa bir yı­ğın in­san gö­rev­len­di­rir­si­niz. Dev­le­tin gi­der­le­ri kat­la­nır.”

As­ke­ri ağ­zı­na al­ma­yan­lar

“Tak­sim Ge­zi par­kı olay­la­rı ön­ce­sin­de as­ke­ri ağ­zı­na al­ma­yan­lar, ‘ge­re­kir­se as­ke­rin kul­la­nı­la­ca­ğı­nı­’ söy­le­di­ler. İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ile Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı ara­sın­da im­za­la­nan EMAS­YA pro­to­ko­lü­nü ‘dar­be pro­to­ko­lü­’ de­yip ip­tal eden ve pro­to­kü­lü çö­pe at­mak­la övü­nen hü­kü­met yet­ki­li­le­ri, olay­lar­dan son­ra EMAS­YA pla­nı­na sa­rıl­ma­ya baş­la­dı. O pro­tol­de za­ten iç ve dış teh­dit du­ru­mun­da ya­pı­la­cak ça­lış­ma­la­rı ön­gö­rü­yor­du. Ge­zi par­kı ey­lem­le­rin­de hü­kü­met sı­kın­tı­ya gi­rin­ce EMAS­YA­’yı ha­tır­la­dı. O yüz­den iç ve dış teh­di­di ayır­mak doğ­ru de­ğil­dir.”

Po­lis sa­yı­sı­nı ar­tırıyorlar

İç teh­di­de kar­şı po­lis sa­yı­sı ar­tı­rıl­mak is­te­ni­yor. Ha­len 250 bin ci­va­rın­da po­lis, 350 bin ci­va­rın­da özel gü­ven­lik bu­lu­nu­yor. Ay­rı­ca özel gü­ven­li­ği po­li­se bağ­la­ma ça­lış­ma­sı da yü­rü­tü­lü­yor. Ya­pıl­mak is­te­nen 35. mad­de de­ği­şik­li­ği AK­P’­li­le­re gö­re ‘dar­be­le­ri ön­le­me­’ amaç­lı gö­rü­nü­yor. Bu, mil­let­ve­kil­le­ri­nin as­ke­ri ko­nu­lar­da faz­la bir de­rin­li­ği­nin ol­ma­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor. İç teh­di­de kar­şı ina­nıl­maz bir po­lis gü­cü oluş­tu­rul­mak is­te­ni­yor. Bir as­ke­rin ma­li­ye­ti ile po­lis ara­sın­da kor­kunç ra­kam far­kı var. İç teh­di­di­ ben kar­şı­laya­ca­ğım di­ye po­lis sa­yı­sı­nı ar­tı­rır­sa­nız, bu­gün­kü as­ker mev­cu­du ka­dar po­li­si­niz de ola­cak. Bu ül­ke­nin kay­nak­la­rı­na ya­zık de­ğil mi?”

TSK, değişiklik istemiyor

TBMM’­de bu­lu­nan ta­sa­rı­ya gö­re, bir­den faz­la ili içi­ne alan olay­lar­da il­gi­li va­li­le­rin is­te­ği üze­ri­ne ay­nı ve fark­lı as­ke­ri bir­lik ko­mu­tan­la­rın­dan kuv­vet tah­sis edil­me­si du­ru­mun­da il­ler ve­ya kuv­vet­ler ara­sı iş­bir­li­ği, ko­or­di­nas­yon, kuv­vet kay­dır­ma­sı, emir ko­mu­ta iliş­ki­le­ri ve ge­rek­li gö­rü­len di­ğer hu­sus­lar, Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı ile İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan be­lir­le­ne­cek esas­la­ra gö­re yü­rü­tül­me­si­ne iliş­kin mad­de­de yet­ki Ba­kan­lar Ku­ru­lu­’na alı­nı­yor.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in de, daha önce kendisini ziyaret eden bir siyasi partinin genel başkanına, 35. maddenin değiştirilmesinin sakıncalı olacağını anlattığı öğrenildi.-Saygı Öztürk/SÖZCÜ

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Ah Vatan
1726 gün önce
Kimlerin çocuğu polis yapılmış araştırın yüzde dosan dokuz PKK , AKP yandaşı vatandaşların çocukları polis yapılıyor.Polis Asker çatışması yaratılacak bu ülkede ASKERİN CUMHURİYETİ KORUMA VE KOLLAMA GÖREVİ KALDIRILMASININ AMACI.Cumhuriyeti yok etme sırasında asker tekrar kural kaide dinlemezse diye korkuluyor.Askerin gücünün karşısına denk polis gücü olşturuluyor. Ülke çok büyük çatışmalara gebe duruma getiriliyor.
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler
Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü has..
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz'a ..
TSK ve ÖSO unsurlarının terörden tamamen temizlediği Afrin'in Raco beld..
Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde böl..
Terör örgütü YPG'den tamamen temizlenen Afrin'in Bülbül Kasabası gö..
"Tartışmaya gerek yok, bırakalım..."
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=