Lütfen bekleyin..

Helikopter kazasında kara oyun! O delil kayıp...

12 Kasım 2013, 11:13

Helikopter kazasında tek delil kayboldu

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Antalya’da 2’si pilot 5 polisin şehit olduğu helikopterin düşüşüne neden olan pirinç büyüklüğündeki tek delil, Amerika’daki incelemede kaybedildi. Şehit yakınları, ABD’li firmanın delili bilerek kararttığını öne sürdü.

Antalya’da 19 Temmuz 2006’da 2’si pilot 5 polisin şehit düştüğü helikopter kazasıyla ilgili davada şok bir gerçek ortaya çıktı.

Yakıt kontrol cihazına (HMU) girerek kazaya yol açtığı belirlenen pirinç büyüklüğündeki plastik maddenin Amerika’daki inceleme sırasında kaybolduğu ileri sürüldü.

Pirinç büyüklüğündeki parçayı, indianapolisdeki laboratuvarında inceleyen Goodrich Pump firması, “Plastik parça kayboldu” dedi. Helikopterin düşmesine neden olan delilin kaybolması büyük kuşku yarattı.

Şehit polislerin yakınları, “ABD’li firma davanın ön önemli delilini kasten kararttı” iddiasında bulundu. Firma yetkilisi Brian Beal’in, “Parça kaybolduğu için teslim edemiyoruz” beyanı tutanağa geçirildi.

FOTOĞRAFTAN İNCELEME

Tak­sir­le bir­den faz­la ki­şi­nin ölü­mü­ne se­be­bi­yet ver­mek­le suç­la­nan kon­t-rol­den so­rum­lu fir­ma­nın 4 AB­D’­li ça­lı­şa­nı, aleyh­le­ri­ne ve­ri­len ra­por­la­ra iti­raz eder­se ye­ni bi­lir­ki­şi he­ye­ti­nin de­li­li fo­toğ­raf üze­rin­den in­ce­le­ye­ce­ği öğ­re­nil­di.

Yar­gı­la­ma so­nu­na ka­dar ad­li ema­net­te sak­lan­ma­sı ge­re­ken de­li­lin ka­sıt­lı ola­rak ka­rar­tı­lıp ka­rar­tıl­ma­dı­ğı be­lir­le­ne­me­di. Bu du­ru­mun hak­la­rın­da 2 yıl­dan 15 yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı is­te­ni­len Ho­a Ngu­yen, W.Bill Cos­ta, Frank Mo­to­la JR. ile Tony Ca­ra­go­’nun yar­gı­lan­dı­ğı da­va­nın sey­ri­ni de­ğiş­ti­re­bi­le­ce­ği öne sü­rül­dü.

BU PARÇA NEDEN OLDU

Rolls Roy­ce, Go­ood­rich Pump&En­gi­ne Con­trol Systems (GPECS) ve Em­ni­yet gö­rev­li­le­ri ka­za son­ra­sı or­tak in­ce­le­me yap­tı. Ya­kıt kon­trol üni­te­si (HMU) içe­ri­sin­de ol­ma­ma­sı ge­re­ken, mal­ze­me ve iş­çi­lik ha­sa­sı ne­de­niy­le kal­mış olan 0,120x0,060 inch eba­dın­da plas­tik baz­lı ya­ban­cı bir mad­de tes­pit edil­di.

Tek­nik ra­por­da, bu ya­ban­cı mad­de­nin ya­kıt kon­trol üni­te­si­nin oto­ma­tik ve ma­nu­el kon­t-ro­lü es­na­sın­da mo­tor RPM dal­ga­lan­ma­sı oluş­tur­du­ğu; pi­lot ku­man­da­la­rın­da dü­zen­siz tep­ki­le­re ne­den ol­du­ğu be­lir­til­di. “Pi­lot­lar acil du­rum pro­se­dür­le­ri­ni uy­gu­lama­ya ça­lış­ma­sı­na ve mo­to­run ça­lı­şı­yor ol­ma­sı­na rağ­men, bu par­ça­nın ka­za­ya ne­den ol­du­ğu de­ğer­len­di­ril­mek­te­di­r” de­nil­di.

İlk montajda ihmal var

Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, He­li­kop­ter Ka­za-Kı­rım Tek­nik He­ye­ti­’n­ce 2 Ekim 2006’da ha­zır­la­nan ra­po­run 17. mad­de­sin­de şöy­le de­nil­di: “Sök­me iş­lem­le­ri es­na­sın­da me­te­ring he­ad re­gu­la­tor val­fi üze­rin­de mi­ni­mum ya­kıt akış ori­fi­si yö­nün­de pi­rinç ta­ne­si bü­yük­lü­ğün­de plas­tik baz­lı ya­ban­cı bir mal­ze­me bu­lun­du. Bu mal­ze­me ya­kıt ayar­la­ma­sı ya­pan me­te­ring val­fe yar­dım­cı olan sis­tem­de bu­lun­du.

Ya­ban­cı mad­de in­ce­len­mek üze­re Go­od­rich fir­ma­sı me­ta­log­ra­fi la­bo­ra­tu­va­rı­na sevk edil­di.” Bu ya­ban­cı mad­de­nin HMU’­nun ilk mon­ta­jı sı­ra­sın­da ih­mal so­nu­cu bö­lü­me gir­di­ği tah­min edi­le­rek, “Dı­şa­rı­dan ya­kıt kon­trol üni­te­si açıl­ma­dı­ğı bu par­ça­nın HMU içe­ri­si­ne gir­me­si müm­kün de­ğil­di­r” de­nil­di.

TESLİM ETMEDİLER

İnanılmaz skandal dava dosyasına giren bir tutanakla ortaya çıktı. Tutanakta Goodrich Pump firmasınca incelenen motor yakıt kontrol ünitesinin teslimi sırasında yaşanan skandal şöyle açıklandı: “Delil özelliğindeki bu parçacık teslim edilmemiştir. Parçacığın teslimi konusu tarafımızdan iletildiğinde GPECS firması yetkilisi Brian Beal tarafından parçanın kaybolduğu ve bu nedenle teslim edilemeyeceği bildirilmiştir.”

KANITLAR BİLEREK KARARTILDI

ABD’li iki dev firma Rolls Royce ve GPECS aleyhine dava açarak müdahil olan şehit polis yakınlarının vekilleri şu iddialarda bulundu:

*Davalı firmalar aleyhlerine olan kanıtları tahrip ederek ya da yok ederek kararttı.

*HMU’dan çıkarılan EEPROM çipi tahrip edildi.

*HMU’nun yakıt hatları su ile temizlendi.

*HMU’nun dış yüzeyi temizlendi.

*Yakıt söz konusu HMU’dan çıkartıldı.

*EGM’nin helikopterin arızalı ve tehlike arz ettiğini ispat için kullanacağı kanıtlar bilerek karartıldı.

*Firmanın emniyete ayıplı mal sattığı tezi çürütülmek istendi.

Etiketler : Antalya, helikopter, polis,
  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
YAŞAM Kategorisindeki Diğer Haberler
İşte Türk Milleti ! Şehit için bir şehir kıyama durdu !
Van ve Konya'da meydana gelen otobüs kazalarında 2 kişi öldü, 30 kişi y..
Üsküdar'da bir otobüsün durağa girmesi sonucu meydana gelen kazada ölü ..
Mekke'de Kabe yakınındaki inşaatın şantiyesinde yangın çıktı. Mescid-i ..
İETT, otobüs güzergâhlarının sahada kontrolünü yaptırarak, hat, güzergâh ve..
Kalender Ordu Evi önündeki yolda çökme meydana geldi. Araç trafiği çift yön..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=