Lütfen bekleyin..

Ünal Aysal'dan derbi sonrası gündemi sarsacak açıklama

12 Kasım 2013, 11:06

Galatasaray Başakanı Ünal Aysal'dan Fenerbahçe derbisi sonrası çarpıcı açıklamalar...

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Ga­la­ta­sa­ray’da, Fe­ner­bah­çe der­bi­sin­de­ki ye­nil­gi cid­di ra­hat­sız­lık oluş­tur­du. Skor­dan çok, or­ta­ya ko­nan fut­bol­da­ki hırs ek­sik­li­ği eleş­ti­ri­le­rin oda­ğın­da yer al­dı.

Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ku­lü­bün yö­ne­ti­mi de ma­çın he­men ar­dın­dan bu ko­nu­la­rı gö­rüş­mek üze­re Ku­ru­çeş­me’de­ki Ga­la­ta­sa­ray Ada­sı’nda bir ara­ya gel­di. Baş­kan Ünal Ay­sal, bu top­lan­tı­da “Es­ki he­ye­ca­nı­mı kay­bet­tim” de­di­ği id­di­ası­nın doğ­ru ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

“Ka­ti­yet­le böy­le bir söy­le­mim ol­ma­dı ve ol­maz” de­di. “Ga­la­ta­sa­ray Ada­sı’nda nor­mal ve her za­man­ki de­ğer­len­dir­me top­lan­tı­la­rın­dan bi­ri­si­ni ger­çek­leş­tir­dik” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.

CAMİAYA ‘BURADAYIM’ MESAJI

Başkan Ay­sal, aldıkları bir ye­nil­giy­le sar­sıl­ma­ya­cak­la­rı­nı be­lir­tir­ken, net ko­nuş­tu. “Ku­lü­bü­müz­de her­ şey kon­tro­lüm al­tın­da” di­ye­rek, ca­mi­aya ve fut­bol ka­mu­oyu­na “Ben bu­ra­da­yı­m” me­sa­jı ver­di.

Söy­lem­le­ri­ni sert­leş­tir­mek­ten de çe­kin­me­yen Aysal, bir komp­lo­ya ma­ruz kal­dık­la­rı­nı id­di­a et­ti. Gö­rev sü­re­le­ri­nin ma­yıs ayın­da bit­ti­ği id­di­asıy­la uzun sü­re­dir kar­şı kar­şı­ya olan Ay­sal, Fe­ner­bah­çe ma­çı­nın ar­dın­dan tek­rar yük­se­len “Se­çim ola­ca­k” id­di­ala­rı için “Bu ye­nil­gi­yi fır­sa­ta çe­vir­me­ye ça­lı­şan­lar va­r” de­di.

Ma­çın ar­dın­dan Flor­ya Te­sis­le­ri önün­de top­la­nan bir grup ta­raf­ta­rın ‘is­ti­fa­’ çağ­rı­sı yap­ma­sı­nın ha­tır­la­tıl­ma­sı üze­ri­ne ise “Bu, ön­ce­den ter­tip­len­miş bir komp­lo­nun par­ça­sı­” ta­nım­la­ma­sı­nı yap­tı. Ay­sal, gö­re­vi­nin ba­şın­da ol­du­ğu­nu ve mil­li maç ara­sı­nı da fır­sat bi­le­rek to­par­la­na­ca­ğı­nı, yo­lu­na emin adım­lar­la iler­le­ye­ce­ği­ni be­lirt­ti.

MANCİNİ İÇİN MESAİ ZAMANI...

Lig­de­ki 2’nci ye­nil­gi­si­ni Fe­ner­bah­çe'den alan Ga­la­ta­sa­ray için mil­li maç ara­sı ilaç ol­du.

Tek­nik di­rek­tör Man­ci­ni'nin li­ge ve­ri­len ara­da fut­bol­cu­la­rıy­la bi­re bir ve ge­nel top­lan­tı­lar ya­pa­ca­ğı öğ­re­nil­di. Yö­ne­ti­min de İtal­yan tek­nik adam­la da­ha sık bir ara­ya ge­le­rek dev­re ara­sı ya­pı­la­cak tak­vi­ye­le­ri ma­sa­ya ya­tı­ra­ca­ğı bil­di­ril­di. Bu ara­da Man­ci­ni’nin gel­di­ğin­den bu ya­na uy­gu­la­dı­ğı ve çok eleş­ti­ri alan oyun sis­te­mi­ni ye­ni­den göz­den ge­çi­re­ce­ği de ge­len bil­gi­ler arasında.

DÜNYA BASINI...

Kicker (Almanya): 376. derbiyi Fenerbahçe kazandı. 104 yıllık geleneksel derbiyi kazanan Sarı-Lacivertliler rakibini derin bir krize itti.

"Galatasaray'ın mezarı kazıldı"

El Mundo Deportivo (İs­pan­ya): Cris­ti­an, Fe­ner­bah­çe'nin za­fe­ri­ni ilan et­ti, Ga­la­ta­sa­ray'ın me­za­rı ka­zıl­dı. Em­re’nin penaltısı ile öne ge­çen Fe­ner­bah­çe'de son sö­zü Cris­ti­an söy­le­di.

"Fe­ner­bah­çe ka­nu­nu­nu uy­gu­la­dı"

L'equ­ipe (Fransa): Fe­ner­bah­çe ka­nu­nu­nu uy­gu­la­dı. Ga­la­ta­sa­ray’ı 2-0 ye­nen Kanaryalar li­gin zir­ve­sin­de­ki ye­ri­ni sağ­lam­laş­tır­dı.

“Mancini için acı bir yenilgi”

Corriero Dello Sport (İtalya): Ga­la­ta­sa­ray’a ve Mancini’ye acı ye­nil­gi. Man­ci­ni’nin ta­kı­mı, 2-0 mağ­lup ol­duğu ra­ki­bi­nin lig­de 9 pu­an ge­ri­si­ne düş­tü.

“Galatasaray için çok güçlü!”

Vo­et­bal Pri­me­ur (Hol­lan­da): Fe­ner­bah­çe, Ga­la­ta­sa­ray için çok güç­lü. Ta­raf­ta­r des­te­ği­yle ra­ki­bi­ni 2-0 de­vir­di. Sa­kat­la­nan Kuyt mil­li ta­kım­dan çı­kar­tı­la­bi­lir.

“Düelloyu Cristian kazandı”

Glo­bo (Bre­zil­ya):  Cris­ti­an at­tı, Me­lo ka­çır­dı, Fe­ner­bah­çe ka­zan­dı. Bre­zil­ya­lı fut­bol­cu­ların dü­el­lo­sun­da Cris­ti­an gül­dü. Me­lo penaltıyı za­yıf vu­ruş­la ka­le­ci­ye tes­lim et­ti.-Bugün

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
SPOR Kategorisindeki Diğer Haberler
Galatasaray'da dün açıklanan mali bilanço, kayyum ihtimalini gündeme ge..
PFDK'nın Sivasspor maçı öncesi 1 dakika boyunca asker selamı yapan Yeni..
Süper Lig'de 19. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya ge..
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 2 -3 Haziran tarihlerinde yapılacak...
3416 üyenin oy kullandığı seçim sonrasında yeni başkan belli oldu. Yapılan ..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=