Lütfen bekleyin..

Ünal Aysal'dan derbi sonrası gündemi sarsacak açıklama

12 Kasım 2013, 11:06

Galatasaray Başakanı Ünal Aysal'dan Fenerbahçe derbisi sonrası çarpıcı açıklamalar...

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Ga­la­ta­sa­ray’da, Fe­ner­bah­çe der­bi­sin­de­ki ye­nil­gi cid­di ra­hat­sız­lık oluş­tur­du. Skor­dan çok, or­ta­ya ko­nan fut­bol­da­ki hırs ek­sik­li­ği eleş­ti­ri­le­rin oda­ğın­da yer al­dı.

Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ku­lü­bün yö­ne­ti­mi de ma­çın he­men ar­dın­dan bu ko­nu­la­rı gö­rüş­mek üze­re Ku­ru­çeş­me’de­ki Ga­la­ta­sa­ray Ada­sı’nda bir ara­ya gel­di. Baş­kan Ünal Ay­sal, bu top­lan­tı­da “Es­ki he­ye­ca­nı­mı kay­bet­tim” de­di­ği id­di­ası­nın doğ­ru ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

“Ka­ti­yet­le böy­le bir söy­le­mim ol­ma­dı ve ol­maz” de­di. “Ga­la­ta­sa­ray Ada­sı’nda nor­mal ve her za­man­ki de­ğer­len­dir­me top­lan­tı­la­rın­dan bi­ri­si­ni ger­çek­leş­tir­dik” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.

CAMİAYA ‘BURADAYIM’ MESAJI

Başkan Ay­sal, aldıkları bir ye­nil­giy­le sar­sıl­ma­ya­cak­la­rı­nı be­lir­tir­ken, net ko­nuş­tu. “Ku­lü­bü­müz­de her­ şey kon­tro­lüm al­tın­da” di­ye­rek, ca­mi­aya ve fut­bol ka­mu­oyu­na “Ben bu­ra­da­yı­m” me­sa­jı ver­di.

Söy­lem­le­ri­ni sert­leş­tir­mek­ten de çe­kin­me­yen Aysal, bir komp­lo­ya ma­ruz kal­dık­la­rı­nı id­di­a et­ti. Gö­rev sü­re­le­ri­nin ma­yıs ayın­da bit­ti­ği id­di­asıy­la uzun sü­re­dir kar­şı kar­şı­ya olan Ay­sal, Fe­ner­bah­çe ma­çı­nın ar­dın­dan tek­rar yük­se­len “Se­çim ola­ca­k” id­di­ala­rı için “Bu ye­nil­gi­yi fır­sa­ta çe­vir­me­ye ça­lı­şan­lar va­r” de­di.

Ma­çın ar­dın­dan Flor­ya Te­sis­le­ri önün­de top­la­nan bir grup ta­raf­ta­rın ‘is­ti­fa­’ çağ­rı­sı yap­ma­sı­nın ha­tır­la­tıl­ma­sı üze­ri­ne ise “Bu, ön­ce­den ter­tip­len­miş bir komp­lo­nun par­ça­sı­” ta­nım­la­ma­sı­nı yap­tı. Ay­sal, gö­re­vi­nin ba­şın­da ol­du­ğu­nu ve mil­li maç ara­sı­nı da fır­sat bi­le­rek to­par­la­na­ca­ğı­nı, yo­lu­na emin adım­lar­la iler­le­ye­ce­ği­ni be­lirt­ti.

MANCİNİ İÇİN MESAİ ZAMANI...

Lig­de­ki 2’nci ye­nil­gi­si­ni Fe­ner­bah­çe'den alan Ga­la­ta­sa­ray için mil­li maç ara­sı ilaç ol­du.

Tek­nik di­rek­tör Man­ci­ni'nin li­ge ve­ri­len ara­da fut­bol­cu­la­rıy­la bi­re bir ve ge­nel top­lan­tı­lar ya­pa­ca­ğı öğ­re­nil­di. Yö­ne­ti­min de İtal­yan tek­nik adam­la da­ha sık bir ara­ya ge­le­rek dev­re ara­sı ya­pı­la­cak tak­vi­ye­le­ri ma­sa­ya ya­tı­ra­ca­ğı bil­di­ril­di. Bu ara­da Man­ci­ni’nin gel­di­ğin­den bu ya­na uy­gu­la­dı­ğı ve çok eleş­ti­ri alan oyun sis­te­mi­ni ye­ni­den göz­den ge­çi­re­ce­ği de ge­len bil­gi­ler arasında.

DÜNYA BASINI...

Kicker (Almanya): 376. derbiyi Fenerbahçe kazandı. 104 yıllık geleneksel derbiyi kazanan Sarı-Lacivertliler rakibini derin bir krize itti.

"Galatasaray'ın mezarı kazıldı"

El Mundo Deportivo (İs­pan­ya): Cris­ti­an, Fe­ner­bah­çe'nin za­fe­ri­ni ilan et­ti, Ga­la­ta­sa­ray'ın me­za­rı ka­zıl­dı. Em­re’nin penaltısı ile öne ge­çen Fe­ner­bah­çe'de son sö­zü Cris­ti­an söy­le­di.

"Fe­ner­bah­çe ka­nu­nu­nu uy­gu­la­dı"

L'equ­ipe (Fransa): Fe­ner­bah­çe ka­nu­nu­nu uy­gu­la­dı. Ga­la­ta­sa­ray’ı 2-0 ye­nen Kanaryalar li­gin zir­ve­sin­de­ki ye­ri­ni sağ­lam­laş­tır­dı.

“Mancini için acı bir yenilgi”

Corriero Dello Sport (İtalya): Ga­la­ta­sa­ray’a ve Mancini’ye acı ye­nil­gi. Man­ci­ni’nin ta­kı­mı, 2-0 mağ­lup ol­duğu ra­ki­bi­nin lig­de 9 pu­an ge­ri­si­ne düş­tü.

“Galatasaray için çok güçlü!”

Vo­et­bal Pri­me­ur (Hol­lan­da): Fe­ner­bah­çe, Ga­la­ta­sa­ray için çok güç­lü. Ta­raf­ta­r des­te­ği­yle ra­ki­bi­ni 2-0 de­vir­di. Sa­kat­la­nan Kuyt mil­li ta­kım­dan çı­kar­tı­la­bi­lir.

“Düelloyu Cristian kazandı”

Glo­bo (Bre­zil­ya):  Cris­ti­an at­tı, Me­lo ka­çır­dı, Fe­ner­bah­çe ka­zan­dı. Bre­zil­ya­lı fut­bol­cu­ların dü­el­lo­sun­da Cris­ti­an gül­dü. Me­lo penaltıyı za­yıf vu­ruş­la ka­le­ci­ye tes­lim et­ti.-Bugün

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
SPOR Kategorisindeki Diğer Haberler
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde yapılan Dinamo Kiev - Beşiktaş maçında yaşan..
Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, daha önceki maçtan söz verdiğ..
Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Atletico Madrid'i 1-0 yenerken L..
Dinamo Kiev taraftarları tribünde Beşiktaş bayrağı yaktı.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, derbi sonrasında Rıdvan Dilmen'i TFF ..
Fenerbahçe'nin "Şu an Beşiktaş'ta oynayan ve takımımıza transf..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=