Lütfen bekleyin..

MHP'nin Ankara adayı Mevlüt Karakaya Başkan olursa neler yapacak?

04 Kasım 2013, 16:37

Karakaya yine iddialı...

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

"Melih Gökçek giderse yardımlar da biter" söylemine MHP'nin adayından iddialı yanıt: “Sos­yal yar­dım pro­je­le­ri­ni da­ha mo­dern ve çağ­daş araç­lar­la ye­ri­ne ge­ti­re­ce­ğiz. Ya­pı­lan yar­dım­lar­da zer­re ka­dar azal­ma ol­ma­ya­cak. Tam ak­si­ne yar­dım­la­rı da­ha da ar­tı­ra­ca­ğız. Yar­dım­lar­da ve­ri­len­ler ka­mu­nun ma­lı­dır. Fa­kir fu­ka­ra bun­dan ya­rar­la­na­cak. Ka­yıp ve ka­çak­lar ön­le­ne­rek da­ha çok ki­şi­nin ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ma­ya da kay­nak oluş­tu­ru­la­cak.”

MHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Mev­lüt Ka­ra­ka­ya, An­ka­ra­’da Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan aday­lı­ğı ilk açık­la­nan isim. Da­ha ön­ce Top­rak Mah­sul­le­ri Ofi­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü yap­tı, de­ği­şik üni­ver­si­te­ler­de öğ­re­tim üye­li­ği gö­re­vin­de bu­lun­du.

10 yıl­dır MHP saf­la­rın­da po­li­ti­ka ya­pı­yor. An­ka­ra­lı ol­ma­sı­nın da avan­ta­jı­nı kul­la­nıp se­çim­le­re id­di­alı bir bi­çim­de ha­zır­la­nı­yor.

Pro­je­le­riy­le An­ka­ra­lı­la­rın ya­şam­la­rı­nı ko­lay­laş­tı­ra­cak­la­rı­nı be­lir­ten Mev­lüt Ka­ra­ka­ya, mev­cut prob­lem­le­re de çö­züm ge­ti­re­cek­le­ri­ni be­lirt­ti.

An­ka­ra­’yı dün­ya kent­le­ri ara­sı­na gir­di­re­cek­le­ri­ni be­lir­ten Ka­ra­ka­ya, se­çim po­li­ti­ka­sı­nı Sözcü­’ye an­lat­tı.

İş­te Ka­ra­ka­ya­’nın gö­rüş­le­ri:

‘Ru­hu­nu kay­bet­tir­di­le­r’

“An­ka­ra, gün­den gü­ne kim­li­ği­ni ve ru­hu­nu kay­be­di­yor. Ni­ce me­de­ni­yet­le­re ev sa­hip­li­ği yap­mış, 1073’ten bu ya­na Türk yur­du olan es­ki An­ka­ra ade­ta ta­lan edil­di. Cum­hu­ri­ye­tin baş­ken­ti ama bu kim­li­ği de son yıl­lar­da yok edil­di. Cum­hu­ri­ye­tin er­ken ya­pı­la­rı yok edi­li­yor. Baş­kan se­çi­lir­sem pro­je­le­ri­miz­le ta­ri­hi kent kim­li­ği­ni or­ta­ya çı­ka­ra­ca­ğız. Cum­hu­ri­ye­ti bu­ram bu­ram kok­la­ya­ca­ğız.”

http://www.haberfedai.com/upload/dosya/11848.jpg

‘Te­me­lin­de rant va­r’

“Ken­tin ana­to­mi­si de­yim ye­rin­dey­se, ‘cin çarp­mı­şa dön­mü­ş’ du­rum­da. Rant te­mel­li bir şe­hir­leş­me var. Va­di­ler ken­ti An­ka­ra yok edil­miş. De­re­ler sa­de­ce semt ad­la­rın­da kal­mış. An­ka­ra­’nın tra­fi­ği, ‘bat­tı-çık­tı­la­rı­’ esas alan bir ula­şım sis­te­miy­le yü­rü­tül­müş. Hiçbir cad­de­si­nin so­nu­na yü­rü­ye­rek gi­de­mez­si­niz. Ya­ya­lar, çev­re hiç dü­şü­nül­mü­yor. Yol­cu ta­şı­ma­nın ray­lı sis­tem­le ya­pıl­ma ora­nı yüz­de 2’ler­de. An­ka­ra kö­tü yö­ne­ti­miy­le ran­ta da­ya­lı bir sağ­lık­sız kent­leş­me­nin ör­ne­ği­ni gös­ter­di.”

‘Yar­dım­lar ar­tı­rı­la­ca­k’

“Sos­yal yar­dım pro­je­le­ri­ni da­ha mo­dern ve çağ­daş araç­lar­la ye­ri­ne ge­ti­re­ce­ğiz. Ya­pı­lan yar­dım­lar­da zer­re ka­dar azal­ma ol­ma­ya­cak. Tam ak­si­ne yar­dım­la­rı da­ha da ar­tı­ra­ca­ğız. Yar­dım­lar­da ve­ri­len­ler ka­mu­nun ma­lı­dır. Fa­kir fu­ka­ra bun­dan ya­rar­la­na­cak. Ka­yıp ve ka­çak­lar ön­le­ne­rek da­ha çok ki­şi­nin ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ma­ya da kay­nak oluş­tu­ru­la­cak.”

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
SİYASET Kategorisindeki Diğer Haberler
Bahçeli'nin yeniden genel başkan seçildiği MHP'nin 12 Olağan Kurult..
Bahçeli yineledi: Adayımız Erdoğan...
İYİ Parti’nin hazırladığı ‘FETÖ ile Acil Eylem Planı’nda yer alan tespitler..
MHP kongresi ayarlı Bahçeli’ye ‘jest’ mesaisi
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=