Lütfen bekleyin..

İdeal uyku için altın öneriler! Bu ipuçlarına dikkat!

04 Kasım 2013, 11:47

Gün­lük ya­şam­da fark­lı ne­den­le­re bağ­lı ola­rak sırt ve bo­yun ağ­rı­sı olu­şa­bi­li­yor. Bu du­rum uy­ku dü­ze­ni­ni bo­zu­yor ve ağ­rıy­la iyi bir uy­ku uyu­mak müm­kün ol­mu­yor. Böy­le­ce ağ­rı­yla gelen uyku bölünmesi sonucu kişi güne din­le­me­miş olarak baş­lı­yor.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Cid­di şe­kil­de bel-bo­yun ağ­rı­nız ol­sa bi­le iyi bir ge­ce uy­ku­suy­la bu acı­nın ha­fif­le­ye­ce­ği­ni vur­gu­lu­yor uz­man­lar.

Fi­zik Te­da­vi ve Re­ha­bi­li­tas­yon Uz­ma­nı Prof. Dr. Gül­çin Gül­şen, in­san vü­cu­du­nun uy­kuy­la ener­ji top­la­dı­ğı­nı ve kas-is­ke­let ya­pı­sı­nın uy­ku­da din­len­me son­ra­sı iyi­leş­me sü­re­ci­ni hız­lan­dır­dı­ğı­nı söy­le­di.

Prof. Dr. Gül­çin Gül­şen, iyi bir ge­ce uy­ku­su için de şu öne­ri­ler de bu­lun­du.

Ya­tak se­çi­mi çok önem­li

Yatağınız vücut ağırlığını desteklemeli, vücudun şeklini alacak kadar yumuşak olmamalı, ya da sert bir zemin gibi baskı yapmamalı, orta sertlikte bir yatak seçilmelidir.

Yatak, iskelet sistemine uyumlu olmalı.

Yatak tercihinde, zaman zaman popüler olan ürünlere değil, gerçekten sağlıklı olanlara itibar edilmeli. Yatak aksesuarlarına da aynı özen gösterilmeli.

Ya­tak se­çi­mi­ni, ter­cih et­ti­ği­niz mar­ka­nın show­ro­om ma­ğa­za­sın­da ya­tak üze­rin­de ya­ta­rak, sa­ğa so­la dö­ne­rek de­ne­ye­rek ya­pın.

Zih­ninizi öz­gür bı­rak­ın

Yat­ma­dan ön­ce ra­hat ve sa­kin bir or­tam­da ba­sit bir me­di­tas­yon­la zih­ni­ni­zi ra­hat­la­ta­bi­lir­si­niz. Ok­si­jen­li bir or­tam­da uyu­ma­ya önem verin. Hayatınızdaki keyifli bir ana odaklanın ya da size mutluluk veren bir objeyi düşünün. Bir başkasının yapacağı minik bir masaj yine daha iyi bir uykuya sizi hazırlayabilir. Alınan önlemlere rağmen uyku bozukluğu mevcut ise, mutlaka profesyonel destek alınmalıdır. Uykunun derin aşamasına geçemeyen kişilerde bazı hormonlar yeterince salgılanamamakta ve kas spazmı gelişmekte, bu da bo­yun­da­ki prob­lem­le­re se­bep ola­bil­mek­te ya da ar­tı­ra­bil­mek­te.

ide­al uy­ku po­zis­yon­la­rı­nı de­ne­yin

İdeal bir uykunun doğru pozisyonu var. Özellikle yan şekilde, dizleri hafifçe karına çekerek yatılan pozisyonda omurga gerilimi düşürüyor ve rahat bir uyku sizi bekliyor.

Yine uygun bir yastıkla boynu desteklemek, ayak bilekleri arasına kadar uzanan bir başka yastıkla karın bölgesi ve göğüs ağırlığını hafifletmek, yapılması gerekenler arasında. Yana yatma pozisyonu rahat gelmiyorsa sırt üstü uyunabilir, burada da boyun altına iyi bir yastık seçimi, dizlerin altını hafif yükseltmek için küçük bir yastık koymak gerekir. Böylece bel üzerindeki basınç azaltılmış olur.

Yas­tık de­yip geç­me­yin

Ge­ce bo­yun­ca bo­yun du­ru­şu­nu­zun doğ­ru ol­ma­sı, iyi ne­fes alıp ver­me için en uy­gun yas­tı­ğı seç­me­li­si­niz. Yas­tık der­ken ba­şı­nı­zı ko­ya­cak bir yas­tı­ğın ya­nı­ sı­ra vü­cu­du­nu­zu, diz­le­ri­ni­zi des­tek­le­yen yas­tık­lar da ter­cih ede­bi­lir­si­niz.

Yas­tık se­çi­min­de, yas­tı­ğın bo­yun boş­lu­ğu­nu des­tek­le­me­si­ne özen gös­te­ril­me­li. Bo­yun yük­sek­li­ği bi­rey­den bi­re­ye de­ği­şe­ce­ği için yas­tık yük­sek­li­ği çok önem­li­dir. Ya­tış şek­li bo­yun ağ­rı­la­rın­da, sır­t üs­tü ya da yan ol­ma­lı­dır.

Ya­tar­ken ye­me iç­me­ye son ve­rin

Ge­ce bo­yun­ca vü­cut­ta­ki gün­lük fa­ali­ye­tin de­vam et­me­si­ni is­te­mi­yor­sa­nız yat­ma­dan 2-3 sa­at ev­vel ye­me-iç­me­yi bı­ra­kın. Gün­lük fa­ali­yet­ten kas­tı­mız da vü­cu­dun ener­ji üre­ti­mi­nin sür­me­si, sin­di­rim sis­te­mi­nin ara­lık­sız ça­lış­ma­sı, kalp gi­bi ha­ya­ti or­gan­la­rın din­len­me­ye fır­sat bu­la­ma­ma­sı.

Ge­ce bo­yun­ca uy­ku­nu­zun birkaç kez bö­lü­ne­rek tu­va­let ih­ti­ya­cı­nın be­lir­me­si de ra­hat­sız­lık ve­ren so­nuç­lar­dan.

Dik­kat edil­me­si ge­re­ken bir baş­ka ko­nu ise yat­ma­dan ön­ce ka­fe­in­li içe­cek­ler­den uzak du­rul­ma­sı. Uy­ku vü­cu­dun ye­ni­len­me­si için önem­li bir bi­le­şen­dir.

Fark­lı et­ken­le­re bağ­lı bel ve bo­yun ağ­rı­sı çe­ken­le­re iyi bir uy­ku zo­run­lu­luk gi­bi gö­rün­se de, uy­ku as­lo­la­rak bes­len­me gi­bi sağ­lık­lı bir in­san vü­cu­du­nun da gün­lük ih­ti­ya­cı­dır.-Bugün

Etiketler : uyku, Gül­çin Gül­şen,
  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
SAĞLIK Kategorisindeki Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığından grip alarmı verildi. Uyarı, Grip Bilim Komisyonu Üyesi..
Popüler Bilim dergisindeki "Google Derdimi Bul Bir Çare" başlıklı..
Tüketici Dernekleri Federasyonu, doğal, besleyici, sağlıklı diye alınan baz..
Aydın'da piyasaya sürülmek üzere olan 5 ton kaçak domuz etine el konuld..
Bu sezon taraftarıyla bir türlü barışamayan Fenerbahçe'de büyük şok. Ta..
Kış aylarının vazgeçilmezi ayva ve kabuğu uzmanlara göre vitamin açısından ..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=