Lütfen bekleyin..

Aslan Fatih Terim'i unutamıyor... G.Saray'dan Terim'e büyük sürpriz!

28 Ekim 2013, 10:03

Başkan Ünal Aysal, sorulan bir soru üzerine "Fatih Terim hem camiamızın bir parçası hem de Milli Takım'ın hocası. Elbette davet ederiz" dedi. Böylece iki sezon üst üste şampiyonluk yaşatan İmparator'a hakkı teslim edilmiş olacak.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

As­lan es­ki ho­ca­sı Fa­tih Te­rim'i unu­ta­mı­yor. Birkaç haf­ta ön­ce de­ne­yim­li ho­cay­la yol­la­rı­nı ani bir şe­kil­de ayı­ran Sa­rı-Kır­mı­zı­lı yö­ne­tim, ta­kı­ma ka­ri­ye­ri bo­yun­ca 6 lig şam­pi­yon­lu­ğu­nun ya­nı sı­ra Tür­ki­ye ve UE­FA Ku­pa­sı ka­zan­dı­ran Fa­tih Te­rim'e bü­yük sür­priz yap­ma­ya ha­zır­la­nı­yor.

İtal­yan tek­nik adam Ro­ber­to Man­ci­ni yö­ne­ti­min­de Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­lar bu se­ne­yi zir­ve­de ta­mam­la­yıp 20'nci şam­pi­yon­lu­ğa ulaşarak 4'ün­cü yıl­dı­zı tak­ma hak­kı ka­za­nır­sa Te­rim, TT Are­na'da ya­pı­la­cak kut­la­ma­la­ra da­vet edi­le­cek.

Zafer sayısını 19'a çıkardı

Bi­lin­di­ği gi­bi Fa­tih Te­rim, 1996-2000 yıl­la­rı ara­sın­da Ga­la­ta­sa­ray'ı ça­lış­tır­mış ve 4 se­ne üst üst­te şam­pi­yon­luk ya­şa­mış­tı. Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­la­rın 10 şam­pi­yon­lu­ğu­nu 14'e çı­ka­ra­rak gö­re­vi­ni bı­rak­mış­tı. 2000 yı­lın­da Te­rim'in ye­ri­ne gö­re­ve ge­len Lu­ces­cu ise 2001-2002 se­zo­nun­da ta­kı­mı şam­pi­yon ya­pa­rak 3'ün­cü yıl­dı­zı tak­mış­tı.

Te­rim yö­ne­ti­min­de­ki As­lan, son iki yıl­da za­fe­re uza­na­rak, ku­lü­bün şam­pi­yon­luk sa­yı­sı­nı 19'a çı­kar­dı. Mil­li Ta­kım'ın ba­şı­na ge­çen Fa­tih Te­rim, her şe­ye rağ­men bu kez 4'ün­cü yıl­dı­zı tak­ma­yı çok is­ti­yor­du. Ba­şa­rı­lı ça­lış­tı­rı­cı­nın çok ar­zu­la­dı­ğı bu he­de­fi is­ten­me­yen ne­den­ler yü­zün­den son bul­muş­tu.

Aysal davet etmek istiyor

Bu ko­nuy­la il­gi­li Baş­kan Ünal Ay­sal ya­kın çev­re­si­ne önem­li bir açık­la­ma yap­tı. "4'ün­cü yıl­dı­zı ta­kar­sak kut­la­ma­la­ra teknik direktör Fa­tih Te­rim'i ça­ğı­rır mı­sı­nız" so­ru­su­nu so­ran ya­kın çev­re­si­ne Baş­ka­nı Ünal Ay­sal'ın "Ta­bi­i ki ça­ğı­rı­rız. Fa­tih ho­ca hem camiamızın bir parçası hem de milli takımımızın hocası" di­ye­rek böy­le bir gi­ri­şi­min için­de ola­bi­le­cek­le­ri­nin sin­ya­li­ni ver­di.

Böylece iki sezon üst üste şampiyonluk yaşatan İmparator'a hakkı teslim edilmiş olacak.Ge­çtiği­miz se­zon Türk Te­le­kom Are­na Sta­dı'nda ya­pı­lan şam­pi­yon­luk kut­la­ma­la­rı adeta bir karnavalı andırmıştı. Ünal Aysal, Terim'e ödül vermişti.

Kadıköy'de buluşabilirler

10 Ka­sım'da Ka­dı­köy'de oy­na­na­cak Fe­ner­bah­çe der­bi­si­ne gi­dip git­me­ye­ce­ği ko­nu­sun­da­ki so­ru­ya Ga­la­ta­sa­ray Baş­ka­nı Ünal Ay­sal "Her ma­ça git­mi­yo­rum. Ama Fe­ner­bah­çe-Ga­la­ta­sa­ray ma­çı­na git­mem ge­re­kir di­ye dü­şü­nü­yo­rum. Di­ya­log ku­ra­ca­ğı­mız yö­ne­tim ge­lin­ce, or­ta­ya bam­baş­ka bir şey çı­ka­cak­tı­r" şeklinde ce­vap ver­miş­ti.

Ay­sal, Fe­ner­bah­çe'de 2 Ka­sım'da ya­pı­la­cak kon­gre­de Aziz Yıl­dı­rım'ın se­çil­me­me­si du­ru­mun­da ma­ça gi­de­ce­ği­nin sin­ya­li­ni ver­di. Mil­li Ta­kım Tek­nik Di­rek­tö­rü Fa­tih Te­rim'in de Kadıköy'deki derbiyi iz­le­mek is­te­di­ği or­ta­ya çık­tı.

Eğer Fe­ner­bah­çe'de Yıl­dı­rım se­çil­mez­se Te­rim ile Ay­sal, Sa­ra­coğ­lu'nun pro­to­kol tri­bün­de bir ara­ya ge­le­bi­lir.

Cimbom'da 108. yıl coşkusu

Ga­la­ta­sa­ray Li­se­si'nde dü­zen­le­nen tö­re­ne Ga­la­ta­sa­ray Baş­ka­nı Ünal Ay­sal, yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri, ku­lüp üye­le­ri ile spor­cu­lar ka­tıl­dı.

Baş­kan Ay­sal bir ko­nuş­ma yap­tı. "Ga­la­ta­sa­ray'ın ta­ri­hi­ne bak­tı­ğı­nız va­kit, bu­ra­da gör­dü­ğü­müz sa­de­ce ba­şa­rı­lar de­ğil, cid­di bir kül­tür ya­pı­sı, bu­nun ge­tir­di­ği be­ra­ber­lik ve top­lu­mun Ga­la­ta­sa­ray'a olan ba­kış şek­li­nin de­ğiş­me­si.Ga­la­ta­sa­ray sa­de­ce Tür­ki­ye'de de­ğil, bü­tün dün­ya­da ar­tık ger­çek an­lam­da ka­bul­le­nil­miş önem­li bir mar­ka­dır. Ga­la­ta­sa­ray mar­ka­sı, Ata­türk'ten son­ra, İs­tan­bul ka­dar önem­li bir üçün­cü mar­ka ola­rak dün­ya­da her­ke­sin ka­bul­len­di­ği ve her­ke­sin de­ğer ver­di­ği bir mar­ka ol­muş du­rum­da­dır" diye konuştu.

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
SPOR Kategorisindeki Diğer Haberler
Galatasaray'da dün açıklanan mali bilanço, kayyum ihtimalini gündeme ge..
PFDK'nın Sivasspor maçı öncesi 1 dakika boyunca asker selamı yapan Yeni..
Süper Lig'de 19. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya ge..
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 2 -3 Haziran tarihlerinde yapılacak...
3416 üyenin oy kullandığı seçim sonrasında yeni başkan belli oldu. Yapılan ..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=