Lütfen bekleyin..

1 milyar dolarlık rant!

26 Ekim 2013, 16:09

Kentsel dönüşüm İstanbul Tarabya’yı tehdit ediyor

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 22 milyon liraya 22 dönümlük koru satın aldı. Tamamı ağaçlardan oluşan araziye imar izni veren bakanlık 1 milyar dolarlık rantın önünü açtı

Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı, ‘Kent­sel Dö­nü­şü­m’ adı al­tın­da İs­tan­bu­l’­da imar ta­la­nı­na de­vam edi­yor. Bu kez rant ko­ku­su Ta­rab­ya­’da­ki Yü­ce­lev­ler böl­ge­sin­den ge­li­yor.

Kent­sel dö­nü­şü­me ko­nu olan böl­ge­de ba­kan­lı­ğın ilk ope­ras­yo­nu 22 dö­nüm­lük or­man­lık ala­nı sa­tın al­mak ol­du. Asıl ama­cı be­le­di­ye­ler ve bağ­lı ku­ru­luş­la­ra fi­nans­man des­te­ği sağ­la­mak olan İl Ban­k’­ın 22 mil­yon li­ra­ya şa­hıs­lar­dan sa­tın al­dı­ğı ko­ru 1. de­re­ce­de SİT ala­nı ola­rak be­lir­len­miş­ti. Bu sa­tın al­ma­nın ar­dın­dan, ko­ru­nun çev­re­sin­de 360 bi­na­nın yer al­dı­ğı ve yak­la­şık 10 bin ki­şi­nin ya­şa­dı­ğı Yü­ce­lev­ler böl­ge­si kent­sel dö­nü­şüm kap­sa­mı­na alın­dı.

Ko­nut ya­pı­mı­nın önü açıl­dı

Ta­ma­mı ağaç­lar­dan olu­şan ko­ru kı­sa sü­re son­ra Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı­’n­ca ya­pı­lan imar de­ği­şik­li­ğiy­le in­şa­ata izin ve­ren 3. de­re­ce SİT ala­nı­na çev­ril­di.

Böy­le­ce ara­zi­de ko­nut ve in­şa­at ya­pıl­ma­sı­nın önü açıl­mış ol­du.

Ta­rab­ya­’nın Yü­ce­lev­ler böl­ge­sin­de ya­şa­yan hal­kın böl­ge­den ta­şın­ma­sı ve Ka­ğıt­ha­ne ve Hal­ka­lı­’da bu­lu­nan İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’ne ait kent­sel dö­nü­şüm blok­la­rı­na yer­leş­ti­ril­me­si için ça­lış­ma­la­rın baş­la­tıl­dı­ğı öğ­re­nil­di. CHP’­li Sa­rı­yer Be­le­di­ye­si ise dev­re­ye gi­re­rek böl­ge hal­kı­nı bi­linç­len­dir­mek için ça­lış­ma­la­ra baş­la­dı.

Ol­du bit­ti­ye ge­ti­ril­di

Ta­rab­ya­’da ya­şa­nan sü­reç hak­kın­da ko­nu­şan Sa­rı­yer Be­le­di­ye Baş­ka­nı Şük­rü Genç, Sa­rı­yer üze­rin­de sü­rek­li ma­sa ba­şın­da rant he­sa­bı ya­pıl­dı­ğı­na dik­kat çek­ti. Genç, “Bir yer­de kent­sel dö­nü­şüm ya­pı­la­cak­sa ön­ce ora­da­ki va­tan­daş­la­ra sa­mi­mi bir şe­kil­de bu du­ru­mun an­la­tıl­ma­sı, tar­tı­şıl­ma­sı, in­san­la­rın gö­rüş­le­ri­nin alın­ma­sı la­zım. Ol­du bit­tiye getirerek, in­san­la­ra da­yat­ma ya­pıl­ma­sı doğ­ru de­ği­l” değerlendirmesi yaptı.

Ta­rab­ya­’da kim ol­duk­la­rı bel­li ol­ma­yan bi­ri­le­ri­nin do­la­şa­rak, ‘kent­sel dö­nü­şüm işi­ni dev­let­ten biz al­dık de­yi­p’ va­tan­daş­la­rın ev­le­ri­ni el­le­rin­den al­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­na dik­kat çe­ken Genç, “O­ra­da­ki in­san­la­rı baş­ka yer­le­re gön­der­me­ye ça­lı­şı­yor­lar. Bu­ra­da çok bü­yük bir rant var. Bu rant 1 mil­yar do­lar ci­va­rın­da. Bu ran­tın mut­la­ka ora­da­ki va­tan­daş­la­rı­mı­za adil bir şe­kil­de pay edil­me­si la­zım. Biz Sa­rı­ye­r’­in hiç­bir ye­rin­den ne Der­ben­t’­ten ne Ar­mut­lu­’dan ne de Ta­rab­ya­’dan in­san­la­rı­mı­zın gö­çe zor­lan­ma­sı­nı ka­bul et­mi­yo­ruz. Biz hal­kın ya­ra­rı­na ol­ma­yan ve on­la­rı mağ­dur ede­cek hiç­bir ka­ra­rı des­tek­le­mi­yo­ruz. Tek bir Sa­rı­yer­li­nin bi­le hak­kı ye­ni­le­rek baş­ka bir ye­re gö­çe zor­lan­ma­sı­nı ben bir be­le­di­ye baş­ka­nı ola­rak as­la ka­bul et­mi­yo­rum. Bu ko­nu­da va­tan­daş­la­rı­mız­la bir­lik­te so­nu­na ka­dar di­re­ne­ce­ği­z” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Sakın evrak imzalamayın

Sarıyer Be­le­di­ye­si Tek­nik Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sev­gi Ata­lay, söz ko­nu­su ada­da ya­pıl­ma­sı gün­dem­de olan kent­sel dö­nü­şüm yak­la­şık 80 dö­nüm­lük bir ala­nı il­gi­len­dir­di­ği bil­gi­si­ni ver­di. Ata­lay şun­la­rı söy­le­di:

“Bu alan­da ya­pı­la­cak in­şa­at mik­ta­rı ta­ne­si 120 met­re­ka­re­den yak­la­şık 650 dai­re de­mek­tir. Her bir da­ire­nin or­ta­la­ma pi­ya­sa de­ğe­ri 1.5 mil­yon do­lar ci­va­rın­da­dır. Bu da 1 mil­yar do­lar ci­va­rın­da bir imar ran­tı oluş­tu­rur. Bu­ra­da yıl­lar­dır ya­şa­yan va­tan­daş­la­rı­mı­zın bu rant­ta hak­la­rı var, kim­se on­la­rı bu böl­ge­den sü­re­rek in­san­la­rı­mı­zı mağ­dur et­me­me­li. Va­tan­daş­la­rı­mız ne ol­du­ğu­nu bil­me­dik­le­ri ve an­la­ma­dık­la­rı ev­rak­la­rı as­la im­za­la­ma­sın­lar, yok­sa bi­ri­le­ri­nin oyu­nu­na ge­le­bi­lir­ler “ di­ye ko­nuş­tu.

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler
Cari işlemler açığı Ocak ayında beklentilerin üzerinde geldi.
Türkiye, daha önce et ithalatı gerçekleştirdiği Polonya, Fransa ve Bosna He..
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi hakkında konuşan MHP Grup Başkanvekil..
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından..
İller Bankası, borcu olan belediyelerin listesini açıkladı. Listenin ilk be..
Yurt dışına beyin göçünün araştırılması için Meclis’e araştırma önergesi ve..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=