Lütfen bekleyin..

1 milyar dolarlık rant!

26 Ekim 2013, 16:09

Kentsel dönüşüm İstanbul Tarabya’yı tehdit ediyor

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 22 milyon liraya 22 dönümlük koru satın aldı. Tamamı ağaçlardan oluşan araziye imar izni veren bakanlık 1 milyar dolarlık rantın önünü açtı

Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı, ‘Kent­sel Dö­nü­şü­m’ adı al­tın­da İs­tan­bu­l’­da imar ta­la­nı­na de­vam edi­yor. Bu kez rant ko­ku­su Ta­rab­ya­’da­ki Yü­ce­lev­ler böl­ge­sin­den ge­li­yor.

Kent­sel dö­nü­şü­me ko­nu olan böl­ge­de ba­kan­lı­ğın ilk ope­ras­yo­nu 22 dö­nüm­lük or­man­lık ala­nı sa­tın al­mak ol­du. Asıl ama­cı be­le­di­ye­ler ve bağ­lı ku­ru­luş­la­ra fi­nans­man des­te­ği sağ­la­mak olan İl Ban­k’­ın 22 mil­yon li­ra­ya şa­hıs­lar­dan sa­tın al­dı­ğı ko­ru 1. de­re­ce­de SİT ala­nı ola­rak be­lir­len­miş­ti. Bu sa­tın al­ma­nın ar­dın­dan, ko­ru­nun çev­re­sin­de 360 bi­na­nın yer al­dı­ğı ve yak­la­şık 10 bin ki­şi­nin ya­şa­dı­ğı Yü­ce­lev­ler böl­ge­si kent­sel dö­nü­şüm kap­sa­mı­na alın­dı.

Ko­nut ya­pı­mı­nın önü açıl­dı

Ta­ma­mı ağaç­lar­dan olu­şan ko­ru kı­sa sü­re son­ra Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı­’n­ca ya­pı­lan imar de­ği­şik­li­ğiy­le in­şa­ata izin ve­ren 3. de­re­ce SİT ala­nı­na çev­ril­di.

Böy­le­ce ara­zi­de ko­nut ve in­şa­at ya­pıl­ma­sı­nın önü açıl­mış ol­du.

Ta­rab­ya­’nın Yü­ce­lev­ler böl­ge­sin­de ya­şa­yan hal­kın böl­ge­den ta­şın­ma­sı ve Ka­ğıt­ha­ne ve Hal­ka­lı­’da bu­lu­nan İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’ne ait kent­sel dö­nü­şüm blok­la­rı­na yer­leş­ti­ril­me­si için ça­lış­ma­la­rın baş­la­tıl­dı­ğı öğ­re­nil­di. CHP’­li Sa­rı­yer Be­le­di­ye­si ise dev­re­ye gi­re­rek böl­ge hal­kı­nı bi­linç­len­dir­mek için ça­lış­ma­la­ra baş­la­dı.

Ol­du bit­ti­ye ge­ti­ril­di

Ta­rab­ya­’da ya­şa­nan sü­reç hak­kın­da ko­nu­şan Sa­rı­yer Be­le­di­ye Baş­ka­nı Şük­rü Genç, Sa­rı­yer üze­rin­de sü­rek­li ma­sa ba­şın­da rant he­sa­bı ya­pıl­dı­ğı­na dik­kat çek­ti. Genç, “Bir yer­de kent­sel dö­nü­şüm ya­pı­la­cak­sa ön­ce ora­da­ki va­tan­daş­la­ra sa­mi­mi bir şe­kil­de bu du­ru­mun an­la­tıl­ma­sı, tar­tı­şıl­ma­sı, in­san­la­rın gö­rüş­le­ri­nin alın­ma­sı la­zım. Ol­du bit­tiye getirerek, in­san­la­ra da­yat­ma ya­pıl­ma­sı doğ­ru de­ği­l” değerlendirmesi yaptı.

Ta­rab­ya­’da kim ol­duk­la­rı bel­li ol­ma­yan bi­ri­le­ri­nin do­la­şa­rak, ‘kent­sel dö­nü­şüm işi­ni dev­let­ten biz al­dık de­yi­p’ va­tan­daş­la­rın ev­le­ri­ni el­le­rin­den al­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­na dik­kat çe­ken Genç, “O­ra­da­ki in­san­la­rı baş­ka yer­le­re gön­der­me­ye ça­lı­şı­yor­lar. Bu­ra­da çok bü­yük bir rant var. Bu rant 1 mil­yar do­lar ci­va­rın­da. Bu ran­tın mut­la­ka ora­da­ki va­tan­daş­la­rı­mı­za adil bir şe­kil­de pay edil­me­si la­zım. Biz Sa­rı­ye­r’­in hiç­bir ye­rin­den ne Der­ben­t’­ten ne Ar­mut­lu­’dan ne de Ta­rab­ya­’dan in­san­la­rı­mı­zın gö­çe zor­lan­ma­sı­nı ka­bul et­mi­yo­ruz. Biz hal­kın ya­ra­rı­na ol­ma­yan ve on­la­rı mağ­dur ede­cek hiç­bir ka­ra­rı des­tek­le­mi­yo­ruz. Tek bir Sa­rı­yer­li­nin bi­le hak­kı ye­ni­le­rek baş­ka bir ye­re gö­çe zor­lan­ma­sı­nı ben bir be­le­di­ye baş­ka­nı ola­rak as­la ka­bul et­mi­yo­rum. Bu ko­nu­da va­tan­daş­la­rı­mız­la bir­lik­te so­nu­na ka­dar di­re­ne­ce­ği­z” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Sakın evrak imzalamayın

Sarıyer Be­le­di­ye­si Tek­nik Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sev­gi Ata­lay, söz ko­nu­su ada­da ya­pıl­ma­sı gün­dem­de olan kent­sel dö­nü­şüm yak­la­şık 80 dö­nüm­lük bir ala­nı il­gi­len­dir­di­ği bil­gi­si­ni ver­di. Ata­lay şun­la­rı söy­le­di:

“Bu alan­da ya­pı­la­cak in­şa­at mik­ta­rı ta­ne­si 120 met­re­ka­re­den yak­la­şık 650 dai­re de­mek­tir. Her bir da­ire­nin or­ta­la­ma pi­ya­sa de­ğe­ri 1.5 mil­yon do­lar ci­va­rın­da­dır. Bu da 1 mil­yar do­lar ci­va­rın­da bir imar ran­tı oluş­tu­rur. Bu­ra­da yıl­lar­dır ya­şa­yan va­tan­daş­la­rı­mı­zın bu rant­ta hak­la­rı var, kim­se on­la­rı bu böl­ge­den sü­re­rek in­san­la­rı­mı­zı mağ­dur et­me­me­li. Va­tan­daş­la­rı­mız ne ol­du­ğu­nu bil­me­dik­le­ri ve an­la­ma­dık­la­rı ev­rak­la­rı as­la im­za­la­ma­sın­lar, yok­sa bi­ri­le­ri­nin oyu­nu­na ge­le­bi­lir­ler “ di­ye ko­nuş­tu.

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
BOTAŞ, 1 Aralık’tan geçerli olmak üzere doğalgaz santrallarına sattığı doğa..
Geçen hafta boyunca sert hareketlerin yaşandığı döviz piyasasında 3,98 lira..
415 milyar dolarlık helal gıda pazarının en büyük 5 oyuncusu gayrimüslim ül..
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybeyci'den iddialı çıkış...
Maliye Bakanlığı verilerine göre özelleştirmede rekor artış ! AKP hükümetle..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=