Lütfen bekleyin..

CHP’de danışmanlık kavgası!

26 Ekim 2013, 15:57

Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin’in, “Ayaydın danışman değil” sözleri partiyi karıştırdı.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin’in, “Ayaydın danışman değil” sözleri partiyi karıştırdı.

Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin’in, “Ayaydın danışman değil” sözleri partiyi karıştırdı. Aydın Ayaydın, “Danışman değil, başdanışmanım” dedi.

İşte o polemik CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ay­dın Ayay­dın’ın geç­ti­ği­miz gün­ler­de CHP li­de­ri Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun “med­ya­dan so­rum­lu baş­da­nış­man­lı­ğı­” gö­re­vi­ne ge­ti­ril­di­ği ha­ber­le­ri med­ya­da yer bul­muş­tu.

Hat­ta, Ayay­dı­n’­ın Sa­rı­gü­l’­le ya­kın­lı­ğı ne­de­niy­le “CH­P’­de İs­tan­bul dü­ğü­mü çö­zül­dü­” şek­lin­de yo­rum­lan­mış­tı. Bu id­di­alar ön­ce­ki gün CHP’­nin med­ya­dan so­rum­lu Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Gür­sel Te­ki­n’­e de so­rul­muş ve Te­kin “Med­ya­dan so­rum­lu en baş da­nış­man be­nim. Ayay­dın da­nış­man de­ğil, mil­let­ve­ki­li­” de­miş­ti.

Ayay­dın dün Gür­sel Te­ki­n’­in bu söz­le­ri­ne sert ya­nıt ver­di. “Sa­yın Gür­sel Te­kin, ‘Ay­dın Ayay­dın da­nış­man de­ği­l’ de­miş. Doğ­ru de­miş. Çün­kü da­nış­man de­ğil, baş da­nış­ma­nı­m” di­yen Ayay­dın şöy­le de­vam et­ti:

Sayın Genel Baş­ka­n’­ın 8 Ekim ta­rih­li ona­yı ile “Ge­nel Baş­kan Başda­nış­ma­nı­” ola­rak gö­rev­len­di­ril­dim.

Benim Mus­ta­fa Sa­rı­gül da­hil hiç­bir aday­la ne Sa­yın Ge­nel Baş­kan nez­din­de ne de Sa­yın Ge­nel Baş­kan ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lan 5 ki­şi­lik ko­mis­yon üye­le­ri nez­din­de hiç­bir öne­ri ve­ya tav­si­yem ol­ma­mış­tır.

Partimizin tü­zü­ğü­ne gö­re be­le­di­ye baş­kan aday­la­rı­nı be­lir­le­me yet­ki­si par­ti­mi­zin yet­ki­li ku­rul­la­rı­na ait­tir. Ben de o yet­ki­li ku­rul­lar­da gö­rev­li ol­ma­dı­ğım için böy­le bir yet­ki­ye sa­hip de­ği­lim. Ol­ma­yan bir yet­ki­yi kul­lan­ma gay­re­ti için­de ol­mam söz ko­nu­su ola­maz.

Fakat nereye gi­der­sek gi­de­lim va­tan­da­şın sor­du­ğu ilk so­ru, Mus­ta­fa Sa­rı­gü­l’­ü ne za­man aday gös­te­re­cek­si­niz, hal­kın ar­zu et­ti­ği ve en yük­sek oyu ala­ca­ğı­na inan­dı­ğım Mus­ta­fa Sa­rı­gü­l’­ün aday­lı­ğı ger­çek­le­şir­se ne­den ar­zu et­me­ye­yim. Bun­dan el­bet­te mut­lu olu­rum.

Gürsel Te­kin aday gös­te­ri­lir­se de mut­lu olu­rum. Be­nim par­ti­min Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sıdır. Aday olur­sa onun için zevk­le ça­lı­şı­rım.

Kı­lıç­da­roğ­lu doğruladı

Ayay­dı­n’­ın baş­da­nış­man olup ol­ma­dı­ğı ko­nu­sun­da­ki tar­tış­ma­la­ra Kı­lıç­da­roğ­lu nok­ta­yı koy­du. Kı­lıç­da­roğ­lu, Ayay­dı­n’­ı “Med­ya ve ile­ti­şim ko­nu­la­rın­da ge­rek­li ça­lış­ma­la­rı yap­mak üze­re Ge­nel Baş­kan Baş­da­nış­ma­nı ola­rak gö­rev­len­di­ril­di­ği­ni­” be­lirt­ti.

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
SİYASET Kategorisindeki Diğer Haberler
Bahçeli'nin yeniden genel başkan seçildiği MHP'nin 12 Olağan Kurult..
Bahçeli yineledi: Adayımız Erdoğan...
İYİ Parti’nin hazırladığı ‘FETÖ ile Acil Eylem Planı’nda yer alan tespitler..
MHP kongresi ayarlı Bahçeli’ye ‘jest’ mesaisi
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=