Lütfen bekleyin..

Uzun süren sessizliğini bozdu! Ünal Aysal'dan hodri meydan...

17 Ekim 2013, 16:20

Ben (‘25 mil­yon ta­raf­ta­rı­mız var’ der­ken) biz­de­ki is­ta­tis­tik­le­re gö­re ko­nuş­tum. 4 bü­yük ku­lüp el ele ve­rip ta­raf­sız bir ra­por ha­zır­la­tır­sak her­kes tat­min olur...

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Wes­ley Sne­ij­der’i sat­mak gi­bi bir ka­ra­rı­mız ve ni­ye­ti­miz yok. Ko­lo­rav (Manc­hes­ter City’nin sol be­ki) ile ilgili çı­kan tüm trans­fer de­di­ko­du­la­rı ha­yal mah­su­lü...Man­ci­ni’nin he­nüz mev­cut oyun­cu­la­rı­mı­zı ta­nı­ya­cak za­ma­nı ol­ma­dı. Oyun­cu is­te­ğin­de bu­lun­ma­dı. Bun­lar mo­ti­vas­yo­nu­muzu kır­ma he­def­li...

Ga­la­ta­sa­ray Baş­ka­nı Ünal Ay­sal, uzun sü­re­n ses­siz­li­ği­ni ga­zete­niz Bugün’e boz­du. Lon­dra’da­ki Fut­bo­lun Li­der­le­ri Kon­fe­ran­sı’nda ses ge­ti­ren ko­nu­la­ra de­ği­nen Ay­sal, yap­tı­ğı açık­la­ma­la­rı de­ğer­len­dir­di. İş­te Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­la­rın Baş­ka­nı Ay­sal’ın iç­ten­lik­le ce­vap­la­dı­ğı so­ru­lar:

ELİT LİG İÇİN ISRAR ETTİM

*Wes­ley Sne­ij­der’i ocak ayın­da Ajax ve Chel­se­a’nin is­te­di­ği id­di­a edi­li­yor. Hol­lan­da­lı fut­bol­cu­yu sat­ma ka­ra­rı al­dı­nız mı?

Gündemizde böy­le bir du­rum yok. Sne­ij­der’i sat­mak gi­bi bir ka­ra­rı­mız ve ni­ye­ti­miz yok. (Baş­kan Ünal Ay­sal da­ha ön­ce BUGÜN’e ver­di­ği rö­por­taj­da Sne­ij­der’in söz­leş­me­sin­de 15 mil­yon eu­roya ser­best ka­lır mad­de­si ol­du­ğu­nu ifa­de et­miş­ti. Hol­lan­dalı oyun­cu İn­ter’den 7,5 mil­yon eu­roya trans­fer edilmişti. Sne­ij­der ise 3 mil­yon 900 bin euro im­za pa­ra­sı al­mış­tı.)
                                                    
*Manc­hes­ter City’nin Sırp sol bek­i Ko­lo­rav is­mi gün­dem­de; bu ko­nu­da ne dü­şü­nü­yor­su­nuz, şu an­da ne aşa­ma­da?

Ya­zı­la­n tüm isimler ha­yal mah­su­lü. Şu ana ka­dar tek­nik di­rek­tör Ro­ber­to Man­ci­ni’nin mev­cut oyun­cu­la­rı he­nüz ta­nı­ya­cak za­ma­nı ol­ma­dı.Ye­ni oyun­cu is­te­di­ğin­de de ke­sin­lik­le bu­lun­ma­dı. Ya­zı­lan tüm isim­ler ta­kı­mın mo­ti­vas­yo­nu­nu kır­ma he­def­li.

*İn­gil­te­re’nin baş­ken­ti Lon­dra’da Chelsea’nin evsahipliğinde  ya­pı­lan “Fut­bo­lun Li­der­le­ri Kon­fe­ran­sı”nda Elit Av­ru­pa li­gi pro­je­si üze­rin­de dur­du­nuz. Ga­la­ta­sa­ray bu pro­je­nin ne­re­sin­de?

Bu pro­je es­ki­den be­ri ko­nu­şu­lu­yor ama UE­FA ta­ra­fın­dan des­tek­len­mi­yor­du. Ben bu­nun üze­rin­de ıs­rar edi­lip tek­rar ça­lı­şıl­ma­sı­nı is­te­dim. Lon­dra’da­ki otu­rum­da Ju­ven­tus baş­ka­nı da ko­nuş­ma­sın­da bu gö­rü­şü des­tek­le­di.

*Ta­raf­tar sa­yı­la­rıyla il­gi­li söy­lem­le­ri­niz tep­ki al­dı bu ko­nuyla il­gi­li ne dü­şü­nü­yor­su­nuz?

(Baş­kan Ünal Ay­sal  geçtiğimiz günlerde Lon­dra’da Tür­ki­ye’de­ki ku­lüp­le­rin ta­raf­tar sa­yı­la­rı­na   de­ğin­miş­ti. Baş­kan Ünal Ay­sal’ın, “Ga­la­ta­sa­ray’ın ta­raf­tar sa­yı­sı, di­ğer bü­yük ra­kip­le­ri­-miz­den da­ha faz­la. Bi­zim 25 mil­yon ta­raf­ta­rı­mız var­ken, Fe­ner­bah­çe’nin ta­raf­tar sa­yı­sı 23-24 mil­yon ci­va­rın­da. Be­şik­taş’ın ta­raf­tar sa­yı­sı 6 mil­yon” yo­ru­mu­nu yap­mış­tı.)
Ben biz­de­ki is­ta­tis­tik­ler böy­le ol­du­ğu için bu ra­kam­la­rı ve­re­bil­dim. Ye­ni bir ka­mu­oyu araş­tır­ma­sı ya­pı­lıp da­ha yu­ka­rı ve­ya da­ha dü­şük ra­kam­lar çı­karsa on­la­rı da açık­la­rız. Ben­ce önem­li olan bu ko­nu­da dört bü­yük ku­lüp el ele ve­rip ta­raf­sız bir araş­tır­ma ra­po­ru ha­zır­la­tır­sak, her­kes tat­min ve ik­na olur. Kim­se­yi de üz­me­miş olu­ruz. Bu açıklamaları yaparken ni­ye­tim ke­sin­lik­le bir ra­hat­sız­lık oluş­tur­mak de­ğil­di.

*Son haf­ta­lar­da Bu­rak Yıl­maz’ın per­for­man­sı ve ta­raf­tar­lar ta­ra­fın­dan ıs­lık­lan­ma­sı ko­nu­sun­da ne dü­şü­nü­yor­su­nuz?
 
Bun­lar ge­çi­ci so­run­lar. Önem­se­mi­yo­rum. Bu­rak Yıl­maz Galatasaray forması altında yeniden es­ki ha­va­sı­nı ya­ka­la­ya­cak­tır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

18 günde 5 kritik maç

Mil­li ara­ya Ak­hi­sar Be­le­di­yes­por mağ­lu­bi­ye­tiy­le gi­ren Ga­la­ta­sa­ray’ı bay­ram­dan son­ra zor­lu bir vi­ra­j bek­li­yor. Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­lar 18 gün­de 3 Sü­per Lig, 2 de Şam­pi­yon­lar Lig’i ma­çı ya­pa­cak. Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­la­rın, bu­ra­da ala­cak­la­rı so­nuç­lar hem lig­de­ki hem Dev­ler Li­gi’nde­ki yol ha­ri­ta­sı­nı be­lir­le­ye­cek.

Fa­tih Te­rim ile yol­lar ay­rıl­dık­tan son­ra ta­kı­mın ba­şı­na ge­len Ro­ber­to Man­ci­ni cu­mar­te­si gü­nü ilk kez Türk Te­le­kom Are­na’da ta­raf­ta­rı­nın kar­şı­sı­na çı­ka­cak. İtal­yan ho­ca, Şam­pi­yonlar Li­gi’nde Ju­ven­tus dep­las­ma­nın­da lig­de ise Ak­hi­sar dep­las­ma­nın­dan Ga­la­ta­sa­ray ba­şın­da sa­ha­ya çık­mış­tı.

Sezon    Maç    Skor

19.10.2013 G.Saray-Karabük

27.10.2013 Kayseri-G.Saray

23.10.2013 G.Saray-Kopenhag

01.11.2013 G.Saray-T.Konya

05.11.2013 Kopenhag-G.Saray

ORÇUN ÖZATEŞ - BUGÜN GAZETESİ

 

Etiketler : Ünal Aysal, galatasaray,
  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
SPOR Kategorisindeki Diğer Haberler
Galatasaray'da dün açıklanan mali bilanço, kayyum ihtimalini gündeme ge..
PFDK'nın Sivasspor maçı öncesi 1 dakika boyunca asker selamı yapan Yeni..
Süper Lig'de 19. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya ge..
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 2 -3 Haziran tarihlerinde yapılacak...
3416 üyenin oy kullandığı seçim sonrasında yeni başkan belli oldu. Yapılan ..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=