Lütfen bekleyin..

Paul Zaharia: Kazanamazsak da bir ihtimal var

15 Ekim 2013, 20:23

2014 Dün­ya Ku­pa­sı yolunda artık ‘ta­mam ya da de­vam’ de­me za­ma­nı. Ra­ki­p, dün­ya de­vi Hol­lan­da. Fa­tih Te­rim yö­ne­ti­min­deki takımımız play-off bi­le­ti için mut­laka ka­zan­mak zo­run­da. İşimiz zor ama biz zoru severiz.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Ro­man­ya Ba­sın Söz­cü­sü Za­ha­ri­a, Bugün’e ko­nuş­tu. “Biz play-off için ge­re­ke­ni ya­pa­ca­ğız” di­ye­rek Es­ton­ya önün­de fark­lı ga­li­bi­yet ala­cak­la­rı­nı id­di­a et­ti.“Gru­bun en iyi eki­bi olan Hol­lan­da he­def­le­ri­nin far­kın­da ve Tür­ki­ye kar­şı­sın­da ge­re­ke­ni ya­pa­cak­tır” ifa­de­siy­le de Por­ta­kal­lar’a gü­ven­dik­le­ri­ni giz­le­me­di.

KAZANAMASAK DA BİR İHTİMAL VAR

Mil­li­le­ri­n bu ak­şam Hol­lan­da ile ya­pa­ca­ğı ma­çın baş­la­ma dü­dü­ğü­ne ka­dar tüm Tür­ki­ye ne­fesini tut­acak. Play-off’a kal­mak için Ro­man­ya ile çe­ki­şen Ay-Yıl­dız­lı­lar, Hol­lan­da’yı eş­siz ta­raf­ta­rı­nın des­te­ğiy­le Ka­dı­köy’de yen­me­li, Ro­man­ya’nın Es­ton­ya kar­şı­sın­da kendisine yeten averajı yapamamasını bek­le­me­li.

Dü­şük bir ih­ti­mal ol­sa da, Hol­lan­da’ya yenilsek bi­le grup­tan çı­ka­bi­li­riz. Bu durumda Macaristan Andorra’ya, Romanya da Estonya’ya yenilmeli. An­cak hem bu olasılık çok zayıf hem de ‘Fa­tih Te­rim’in As­lan­la­rı’ işini şansa bırakmaz.

“TÜRKİYE HAK ETTİ”

Bu önem­li kar­şı­laş­ma­lar ön­ce­sin­de Ro­man­ya Milli Takımı’nın ba­sın söz­cü­sü Pa­ul Za­ha­ri­a ile ko­nuş­tuk. Ol­duk­ça he­ye­can­lı ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten Za­ha­ri­a, so­ru­la­rı­mı­za sa­mi­mi ya­nıt­lar ver­di. İş­te Rumen futbol adamının o açık­la­ma­la­rı:

*Tür­ki­ye’nin Es­ton­ya kar­şı­sın­da­ki per­for­man­sı­ si­zi kor­kut­tu mu?

Kor­kut­ma yok ama Tür­ki­ye, Es­ton­ya kar­şı­sın­da­ki oyu­nuy­la ga­li­bi­ye­ti hak et­ti.

*Tür­ki­ye ka­za­nır­sa, Es­ton­ya ma­çın­da 5-0 gi­bi fark­lı bir so­nu­ca ih­ti­ya­cı­nız ola­cak. On­la­rı 5-0 ye­ne­bi­le­cek mi­si­niz?

Play-off’a kal­mak is­ti­yo­ruz. Bu­nun için de her ne ge­re­ki­yor­sa ya­pa­ca­ğız. Es­ton­ya kar­şı­sın­da ge­rek­li sko­ru bul­duk­tan son­ra Tür­ki­ye’nin ka­zan­ma­ma­sı­nı bek­le­ye­ce­ğiz. Hol­lan­da, gru­bu­mu­zun en iyi ta­kı­mı. Dün­ya sı­ra­la­ma­sın­da ilk 7’ye gir­mek için ça­ba­lı­yor­lar. Ken­di he­def­le­ri­nin far­kın­da­lar. Tür­ki­ye kar­şı­sın­da ne yap­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­nin de far­kın­da­lar.

*Hol­lan­da, Ma­ca­ris­tan’ı 8-1 ile geç­ti. Tür­ki­ye’nin böy­le­si­ne güç­lü bir ta­kı­mı ye­ne­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?

Tür­ki­ye bu­nu ba­şa­ra­bi­lir. Biz, Es­ton­ya kar­şı­sın­da ge­rek­li sko­ru bu­lup bu­nun ger­çek­leş­me­me­si­ni bek­le­ye­ce­ğiz.

*Mil­li Ta­kım’da­ki Fa­tih Te­rim de­ği­şi­mi için ne dü­şü­nü­yor­su­nuz?

Ken­di­sin­den ön­ce Tür­ki­ye’nin play-off şan­sı çok çok az­dı. Fa­kat Fatih Te­rim ile şan­sı­nız do­ğal ola­rak art­tı. Bu bi­zim için kö­tü ol­du el­bet­te. Fa­tih Te­rim ile olu­şan de­ği­şi­mi söy­le­me­ye ge­rek yok; ya­şa­nan de­ği­şi­mi gö­rü­yor­su­nuz.

TOLGA'DAN MİLLİ MESAJ

Tecrübeli kaleci, kulüp takımlarında yaşanan gerginliklerin Milli Takım'a yansımayacağını söyledi. "Kampta kimsenin birbiriyle problemi yok" dedi.

Be­şik­taş'ın tec­rü­be­li ka­le­ci­si Tol­ga Zen­gin, Hol­lan­da ma­çı ön­ce­si A Mil­li Ta­kım'da­ki ha­va­yı de­ğer­len­dir­di. Ma­ça ha­zır ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten Tol­ga, "Ar­ka­daş­lık çok gü­zel. Ku­lüp maç­la­rın­da olu­şan ger­gin­lik­le­re çok ta­kıl­ma­mak ge­re­ki­yor. Ama bu kamp­ta kim­se­nin bir­bi­riy­le bir prob­le­mi yok" şeklinde konuştu. Ta­raf­tar­la­ra da ses­le­nen Tol­ga, "Sa­bır­lı ol­sunlar. Bu ta­kım çok bü­yük şey­ler ba­şar­dı. Tek yü­rek olur­sak bu ma­çı da ka­za­nı­rız" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

VAN DER VAART SÜRPRİZİ

Öte yan­dan dün İs­tan­bul'a ge­len Hol­lan­da'da tek­nik di­rek­tör Lou­is van Ga­al, fark­lı bir 11'i sa­ha­ya sür­me­yi plan­lı­yor. Tec­rü­be­li ho­ca­nın Ma­ca­ris­tan ma­çın­da ilk 11'de gö­rev ya­pan Van der Va­art'ın ye­ri­ne Sne­ij­der'e for­ma ve­re­ce­ği öğ­re­nil­di. Orta alanda De Jong'un ye­ri­ne Cla­ise'yi dü­şü­nen Van Ga­al for­vet üç­lü­sü­nü de boz­ma­ya­cak. Bu böl­ge­de Van Per­si­e, Rob­ben ve Lens'le gol ara­ya­cak.

Piturca çok iddialı

Türkiye ile Play-Off’a katılabilme mücadelesi veren Romanya'da teknik direktör Victor Piturca, iddialı konuştu. Estonya önünde farklı galibiyete odaklandıklarını belirten Piturca, “Yapmamız gereken Estonya'yı yenmek. Daha sonra gol farkını bekleyeceğiz. Ancak Hollanda'nın Türkiye'yi yeneceğinden de eminim” dedi.

BREZİLYA YOLUMUZ NASIL AÇILIR?

1) Ka­dı­köy’de Hol­lan­da’yı tek fark­la ye­ner­sek, Ro­man­ya da Es­ton­ya’ya kar­şı­ 5’ten az fark­la kazanırsa play-off­ turuna ka­lı­yo­ruz.

2) Hol­lan­da ile be­ra­be­re ka­lır­sak, Ro­man­ya’nın da Es­ton­ya ile be­ra­be­re kal­ma­sı ya da ye­nil­me­si, Ma­ca­ris­tan’ın da An­dor­ra kar­şı­sın­da ka­za­na­ma­ma­sı, ka­za­nır­sa 9 ya da da­ha az fark­lı yen­me­si du­ru­mun­da play-off­la­ra ka­lı­yo­ruz.

3) Hol­lan­da’ya ye­ni­lir­sek Ro­man­ya ve Ma­ca­ris­tan’ın da ra­kip­le­ri­ne ye­nil­me­si du­ru­mun­da play-off­la­ra ka­lı­yo­ruz.

6'NCI KEZ KAPIDAYIZ

Bre­zil­ya 2014 için play-off umu­du­nu sür­dü­ren mil­li­ler, geç­miş­te bu de­ne­yi­mi 5 kez ya­şa­dı. 2000 Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı için İr­lan­da, 2002 Dün­ya Ku­pa­sı için de Avus­tur­ya ile play-off oy­na­yan mil­li­ler iki ra­ki­bi­ni de ele­miş- ­ti. An­cak 2004 Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı bi­le­ti­ni Le­ton­ya'ya, 2006 Dün­ya Ku­pa­sı bi­le­ti­ni İs­viç­re'ye, 2012 Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı bi­le­ti­ni ise Hır­va­tis­tan'a kap­tır­mış­tık.

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
SPOR Kategorisindeki Diğer Haberler
Galatasaray'da dün açıklanan mali bilanço, kayyum ihtimalini gündeme ge..
PFDK'nın Sivasspor maçı öncesi 1 dakika boyunca asker selamı yapan Yeni..
Süper Lig'de 19. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya ge..
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 2 -3 Haziran tarihlerinde yapılacak...
3416 üyenin oy kullandığı seçim sonrasında yeni başkan belli oldu. Yapılan ..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=