Lütfen bekleyin..

Rahmet dağında mahşer provası! Gözyaşları içinde yakarış...

15 Ekim 2013, 20:17

3 milyon hacı adayı Arafat vakfesini gerçekleştirdi

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Kutsal topraklara akın eden yaklaşık 3 milyon hacı adayı Arafat vakfesini gerçekleştirdi. Cebel-i Rahme’de (Rahmet Dağı) vakfeye durarak dua eden milyonlarca hacı adayı, adeta mahşerin provasını yaptı.

Dün­ya­nın dört bir ya­nın­dan yak­la­şık 3 mil­yon ha­cı ada­yı, dün Ara­fa­t’­ta top­lan­dı. Hac­cın farz­la­rın­dan vak­fe­yi ger­çek­leş­tir­di. Ha­cı aday­la­rı sa­ba­hın ilk ışık­la­rın­dan iti­ba­ren Pey­gam­ber Efen­di­mi­zin Ve­da Hut­be­si­’ni ta­mam­la­dı­ğı Ce­bel-i Rah­me­’yi (Rah­met Da­ğı) çı­ka­rak du­a et­ti.  Rah­met Da­ğı­’nı be­yaz ren­ge bo­ya­yan müminler, ken­di­le­ri için ha­zır­la­nan ça­dır­lar­da du­a et­ti.

HEL­LAL­LİK İÇİN KU­CAK­LAŞ­MA

Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı Meh­met Gör­mez, Ara­fa­t’­ta Tür­ki­ye­’den ge­len ha­cı aday­la­rı­na ses­len­di. Öğ­len ve ikin­di na­ma­zı­nın bir­leş­ti­ri­le­rek kı­lın­ma­sı son­ra­sın­da Mehmet Gör­mez, Vak­fe Du­ası’­nı yap­tır­dı.

Gör­me­z’­in göz­yaş­la­rı içe­ri­sin­de yap­tı­ğı dua­ya yak­la­şık 70 bin ha­cı ada­yı ‘a­mi­n’ de­di. 45 de­re­ce sı­ca­ğa rağ­men 55 da­ki­ka sü­ren dua­yı ayak­ta ya­pan ha­cı aday­la­rı, Gör­me­z’­in ‘Ya­nı­nız­da­ki ki­şi­ye sa­rı­la­rak he­lal­lik alı­n’ de­me­siy­le ya­nın­da­ki­le­re sa­rıl­dı.

Ha­cı aday­la­rı daha sonra Müz­de­li­fe­’ye geçti. Ba­zı ha­cı aday­la­rı ge­ce­yi Müz­de­li­fe­’de ge­çi­rir­ken, Türk ha­cı aday­la­rı­nın da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu ba­zıları ise ge­ce­den iti­ba­ren Mi­na­’ya geç­ti. Şey­ta­na ata­cak­la­rı taş­la­rı top­la­yan ha­cı aday­la­rı bu­gün de Mi­na­’da Bü­yük Şey­ta­n’­a 7 taş ata­cak. Kur­ban­la­rın kesilmesinin ardından tı­raş olup ihramdan çıkacaklar.

Kâ­be­nin ör­tü­sü de­ğiş­ti­ril­di

Ha­cı aday­la­rı­nın Ara­fa­t’­a çık­tı­ğı sa­at­ler­de Kâ­be­’nin ör­tü­sü de­ğiş­ti­ril­di. Sa­bah na­ma­zı­nın ar­dın­dan gö­rev­li­ler, saf ipek­ten do­ku­nan al­tın iş­le­me­li Kâ­be ör­tü­sü­nü omuz­la­rın­da ge­tir­di.

Da­ha son­ra vinç­le yu­ka­rı­ya çe­ki­len ör­tü, es­ki­si­nin üze­ri­ne ör­tü­le­rek de­ğiş­ti­ril­di. Ör­tü de­ği­şi­mi­ TV’den can­lı ya­yın­la­dı. 658 met­re­ka­re, 14 met­re uzun­lu­ğun­da olan Kâ­be ör­tü­sü 16 par­ça­dan olu­şu­yor. Üze­rin­de ‘La ila­he il­lal­lah Mu­ham­me­dün Re­su­lul­la­h’, ‘Al­lah Cel­le Ce­la­lü­hü­’, ‘Süb­ha­nal­la­hi ve bi­ham­di­hi sub­ha­nal­lah El Azi­m’, ‘Ya Han­nan, ya Men­na­n’ ya­zı­la­rı bu­lu­nan ör­tü­nün 6 mil­yon do­la­ra mal ol­du­ğu açık­lan­dı.

Bi­lim, Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­ka­nı Ni­hat Er­gün de (solda) hac­ca git­ti. Er­gün, Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı Gör­me­z’­in oku­du­ğu du­a son­ra­sın­da ba­zı ça­dır­la­rı zi­ya­ret ede­rek va­tan­daş­lar­la soh­bet et­ti.

‘Firavunlar kol geziyor’

Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı Meh­met Gör­mez dua­sın­da İs­lam dün­ya­sın­da akan kan ve göz­ya­şı­nın son bul­ma­sı­nı di­ler­ken, bir­lik ve be­ra­ber­lik çağ­rı­sı yap­tı. “İs­lam di­ya­rın­da Fi­ra­vun­lar, Nem­rud­lar kol ge­zi­yo­r” di­yen Gör­mez şun­la­rı söy­le­di:

“Rab­bi­miz, yer­yü­zü fe­sat için­de. Yer­yü­zün­de kan dö­kü­lü­yor. Ço­cuk­lar ölü­yor, ço­cuk­lar ye­tim ka­lı­yor, be­bek­ler kat­le­di­li­yor, an­ne­ler ev­lat­sız ka­lı­yor, ba­ba­lar ça­re­siz ağ­lı­yor. Genç­le­rin ha­yal­le­ri ça­lı­nı­yor. Göz gö­re gö­re hiç­bir kud­re­ti ta­nı­ma­dan, he­sa­ba çe­ki­le­ce­ği­ni zan­net­me­den İs­lam di­ya­rın­da Fi­ra­vun­lar, Nem­rud­lar kol ge­zi­yor. İn­sa­nın in­sa­na yap­tı­ğın­dan uta­nı­yo­ruz ey Rab­bi­miz. Müs­lü­ma­n’­ın Müs­lü­ma­n’­a et­tik­le­riy­le kah­ro­lu­yo­ruz. Rah­met di­ni­nin kor­ku di­ni ola­rak gö­rül­me­si­ne biz se­bep ol­duk, biz­le­ri af­fey­le...”-Akşam

Etiketler : diyanet, kabe, mehmet görmez,
  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
YAŞAM Kategorisindeki Diğer Haberler
İşte Türk Milleti ! Şehit için bir şehir kıyama durdu !
Van ve Konya'da meydana gelen otobüs kazalarında 2 kişi öldü, 30 kişi y..
Üsküdar'da bir otobüsün durağa girmesi sonucu meydana gelen kazada ölü ..
Mekke'de Kabe yakınındaki inşaatın şantiyesinde yangın çıktı. Mescid-i ..
İETT, otobüs güzergâhlarının sahada kontrolünü yaptırarak, hat, güzergâh ve..
Kalender Ordu Evi önündeki yolda çökme meydana geldi. Araç trafiği çift yön..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=