Lütfen bekleyin..

Rahmet dağında mahşer provası! Gözyaşları içinde yakarış...

15 Ekim 2013, 20:17

3 milyon hacı adayı Arafat vakfesini gerçekleştirdi

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Kutsal topraklara akın eden yaklaşık 3 milyon hacı adayı Arafat vakfesini gerçekleştirdi. Cebel-i Rahme’de (Rahmet Dağı) vakfeye durarak dua eden milyonlarca hacı adayı, adeta mahşerin provasını yaptı.

Dün­ya­nın dört bir ya­nın­dan yak­la­şık 3 mil­yon ha­cı ada­yı, dün Ara­fa­t’­ta top­lan­dı. Hac­cın farz­la­rın­dan vak­fe­yi ger­çek­leş­tir­di. Ha­cı aday­la­rı sa­ba­hın ilk ışık­la­rın­dan iti­ba­ren Pey­gam­ber Efen­di­mi­zin Ve­da Hut­be­si­’ni ta­mam­la­dı­ğı Ce­bel-i Rah­me­’yi (Rah­met Da­ğı) çı­ka­rak du­a et­ti.  Rah­met Da­ğı­’nı be­yaz ren­ge bo­ya­yan müminler, ken­di­le­ri için ha­zır­la­nan ça­dır­lar­da du­a et­ti.

HEL­LAL­LİK İÇİN KU­CAK­LAŞ­MA

Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı Meh­met Gör­mez, Ara­fa­t’­ta Tür­ki­ye­’den ge­len ha­cı aday­la­rı­na ses­len­di. Öğ­len ve ikin­di na­ma­zı­nın bir­leş­ti­ri­le­rek kı­lın­ma­sı son­ra­sın­da Mehmet Gör­mez, Vak­fe Du­ası’­nı yap­tır­dı.

Gör­me­z’­in göz­yaş­la­rı içe­ri­sin­de yap­tı­ğı dua­ya yak­la­şık 70 bin ha­cı ada­yı ‘a­mi­n’ de­di. 45 de­re­ce sı­ca­ğa rağ­men 55 da­ki­ka sü­ren dua­yı ayak­ta ya­pan ha­cı aday­la­rı, Gör­me­z’­in ‘Ya­nı­nız­da­ki ki­şi­ye sa­rı­la­rak he­lal­lik alı­n’ de­me­siy­le ya­nın­da­ki­le­re sa­rıl­dı.

Ha­cı aday­la­rı daha sonra Müz­de­li­fe­’ye geçti. Ba­zı ha­cı aday­la­rı ge­ce­yi Müz­de­li­fe­’de ge­çi­rir­ken, Türk ha­cı aday­la­rı­nın da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu ba­zıları ise ge­ce­den iti­ba­ren Mi­na­’ya geç­ti. Şey­ta­na ata­cak­la­rı taş­la­rı top­la­yan ha­cı aday­la­rı bu­gün de Mi­na­’da Bü­yük Şey­ta­n’­a 7 taş ata­cak. Kur­ban­la­rın kesilmesinin ardından tı­raş olup ihramdan çıkacaklar.

Kâ­be­nin ör­tü­sü de­ğiş­ti­ril­di

Ha­cı aday­la­rı­nın Ara­fa­t’­a çık­tı­ğı sa­at­ler­de Kâ­be­’nin ör­tü­sü de­ğiş­ti­ril­di. Sa­bah na­ma­zı­nın ar­dın­dan gö­rev­li­ler, saf ipek­ten do­ku­nan al­tın iş­le­me­li Kâ­be ör­tü­sü­nü omuz­la­rın­da ge­tir­di.

Da­ha son­ra vinç­le yu­ka­rı­ya çe­ki­len ör­tü, es­ki­si­nin üze­ri­ne ör­tü­le­rek de­ğiş­ti­ril­di. Ör­tü de­ği­şi­mi­ TV’den can­lı ya­yın­la­dı. 658 met­re­ka­re, 14 met­re uzun­lu­ğun­da olan Kâ­be ör­tü­sü 16 par­ça­dan olu­şu­yor. Üze­rin­de ‘La ila­he il­lal­lah Mu­ham­me­dün Re­su­lul­la­h’, ‘Al­lah Cel­le Ce­la­lü­hü­’, ‘Süb­ha­nal­la­hi ve bi­ham­di­hi sub­ha­nal­lah El Azi­m’, ‘Ya Han­nan, ya Men­na­n’ ya­zı­la­rı bu­lu­nan ör­tü­nün 6 mil­yon do­la­ra mal ol­du­ğu açık­lan­dı.

Bi­lim, Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­ka­nı Ni­hat Er­gün de (solda) hac­ca git­ti. Er­gün, Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı Gör­me­z’­in oku­du­ğu du­a son­ra­sın­da ba­zı ça­dır­la­rı zi­ya­ret ede­rek va­tan­daş­lar­la soh­bet et­ti.

‘Firavunlar kol geziyor’

Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı Meh­met Gör­mez dua­sın­da İs­lam dün­ya­sın­da akan kan ve göz­ya­şı­nın son bul­ma­sı­nı di­ler­ken, bir­lik ve be­ra­ber­lik çağ­rı­sı yap­tı. “İs­lam di­ya­rın­da Fi­ra­vun­lar, Nem­rud­lar kol ge­zi­yo­r” di­yen Gör­mez şun­la­rı söy­le­di:

“Rab­bi­miz, yer­yü­zü fe­sat için­de. Yer­yü­zün­de kan dö­kü­lü­yor. Ço­cuk­lar ölü­yor, ço­cuk­lar ye­tim ka­lı­yor, be­bek­ler kat­le­di­li­yor, an­ne­ler ev­lat­sız ka­lı­yor, ba­ba­lar ça­re­siz ağ­lı­yor. Genç­le­rin ha­yal­le­ri ça­lı­nı­yor. Göz gö­re gö­re hiç­bir kud­re­ti ta­nı­ma­dan, he­sa­ba çe­ki­le­ce­ği­ni zan­net­me­den İs­lam di­ya­rın­da Fi­ra­vun­lar, Nem­rud­lar kol ge­zi­yor. İn­sa­nın in­sa­na yap­tı­ğın­dan uta­nı­yo­ruz ey Rab­bi­miz. Müs­lü­ma­n’­ın Müs­lü­ma­n’­a et­tik­le­riy­le kah­ro­lu­yo­ruz. Rah­met di­ni­nin kor­ku di­ni ola­rak gö­rül­me­si­ne biz se­bep ol­duk, biz­le­ri af­fey­le...”-Akşam

Etiketler : diyanet, kabe, mehmet görmez,
  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
YAŞAM Kategorisindeki Diğer Haberler
Model Burak Gacemer'le altı yıldır evli olan Larissa, Türk vatandaşlığı..
Başkent’te, şehirler arası yolcu otobüsü ile elma yüklü kamyonun çarpışması..
Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirerek apar topar ameliyata alınan ve..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey..
Mersin'de yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Mersin'de bir mahallede..
İbrahim Erkal, geçen hafta evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçirm..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=