Lütfen bekleyin..

Şifa veren tohum ve baharatlar...

03 Ekim 2013, 10:59

Bitkisel tohum, baharat ve şifalı bitkiler sağlığımızı korumanın doğal araçlarıdır. Özellikle mevsim geçişlerinde yemeklerimizde ve sıcak içeceklerimizde kullanmak bizi pek çok rahatsızlığa özellikle enfeksiyonlara karşı koruyacaktır.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Zencefil ağrı ve ateşe birebir

Zencefil hakkında insanlar üzerinde yapılan araştırmalar bu besinin antitümör (kanser karşıtı) etkisinin bulunduğunu ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olduğunu da göstermiştir ki bu etkinin sebebi zencefilin antimikrobiyal (mikrop karşıtı) ve antiviral (virüs karşıtı) maddeler içermesidir.

Yapılan incelemeler zencefilin sindirim sistemi, kardiyovasküler sistem, ağrı ve ateş üzerindeki olumlu etkisini de göz önüne sermiştir. Limonlu, sıcak bir zencefil çayının muhteşem bir ev yapımı ilaç olmasına bu nedenle hiç şaşırmamak gerekir.

Karabiber bulantıyı geçirir iştah açar

Karabiber tat alma cisimciğini uyarır ki bu da midedeki hidroklorik asit üretiminin artmasına ve hazmın kolaylaşmasına yardımcı olur. Biber uzun bir süre mide bulantısını gidermesinin yanı sıra, iştah açma özelliğiyle de bilinmektedir. Ayrıca karabiber, bağırsaklardan gaz atımına yardımcı olabilecek şifalı bir bitki ya da hazım yardımcısıdır.
 
Eskiçağlarda, karabiber para yerine kullanılıyordu ve tanrılara armağan olarak sunuluyordu. Şimdi ise soframızın vazgeçilmezlerinden.

Kimyon alerji semptonlarını azaltır

Kim­yon ay­nı za­man­da si­yah to­hum ya da ni­gel­la sa­ti­va ola­rak da bi­li­nir ki önem­li ve şi­fa­lı bit­ki­dir. Arap, As­ya  ve Af­ri­ka ül­ke­le­ri­nin ço­ğun­da, si­yah  to­hum ya­ğı özel­lik­le aler­ji­ler ol­mak üze­re bir di­zi has­ta­lık­ta do­ğal ilaç ola­rak kul­la­nı­lır.

Si­yah kim­yon to­hu­mun­dan el­de edi­len yağ ile ya­pı­lan dört de­ği­şik araş­tır­ma­da, has­ta­la­rın aler­jik semp­tom­la­rın­da önem­li dü­şüş­ler göz­lem­len­miş­tir. Araş­tır­ma­lar­dan bi­ri, bu ya­ğın gö­ğüs kan­se­rin­de ba­zı hüc­re­le­rin, en azın­dan test tü­bün­de, fa­ali­yet­le­ri­ni dur­dur­mak­ta et­ki­li ol­du­ğu­nu is­pat­la­mış­tır.
 
Hint tıb­bın­da kim­yon sa­kin­leş­ti­ri­ci şi­fa­lı bir bit­ki ola­rak dik­ka­te alı­nır. Mi­de ek­şi­me­si­ni azal­tır  ve haz­mı ko­lay­laş­tı­rır. To­hum­la­rı­nı kay­na­tıp dem­len­me­le­ri­ni bek­le­ye­rek ha­ri­ka bir çay ya­pa­bi­lir­si­niz, kim­yon to­hum­la­rı haz­ma yar­dım­cı ol­ma­sı mak­sa­dıy­la sık sık bu şe­kil­de kul­la­nı­la­bi­lir.
 
To­hum­la­rın te­mel ya­ğı mik­rop kar­şı­tı­dır. Kim­yon iyi bir de­mir kay­na­ğı­dır ki bir ye­mek ka­şı­ğın­da ne­re­dey­se 4 mg de­mir var­dır. Ay­nı za­man­da 22 mg mag­nez­yum, 107 mg po­tas­yum ve 56 mg kal­si­yum içe­rir.

Kakule mide kramplarını önler

Eğer Hint res­to­ra­nın­da ye­mek ye­diy­se­niz, bü­yük ola­sı­lık­la ka­ku­le­yi bi­li­yor­su­nuz­dur. Ka­ku­le as­lın­da zen­ce­fil ai­le­si­nin bir üye­si­nin ku­ru­tul­muş ham mey­ve­si­dir. Ol­duk­ça aro­ma­tik, tu­runç­gil  ben­ze­ri, men­tol esin­ti­si ve­ren çi­çek ko­ku­lu to­hum­lar içe­rir. Ço­ğu Hint lo­kan­ta­sın­da bu to­hum­lar­dan ya­pı­lan kü­çük bir ka­rı­şım, ye­mek son­ra­sı su­nu­lan na­ne şe­ker­le­ri gi­bi res­to­ra­nın gi­ri­şi­ne ya da ya­zar ka­sı­nın ya­nı­na ko­nu­lur. Bu­nun se­be­bi, ka­ku­le to­hu­mu­nun çiğ­nen­di­ğin­de ne­fe­si ina­nıl­maz bir şe­kil­de ta­ze­le­me­si­dir.
 
Bir ba­ha­rat ola­rak ka­ku­le to­hum­la­rı bü­tün ya da ufa­lan­mış hal­de kul­la­nı­la­bi­lir­ler. Ka­ku­le as­lın­da dün­ya­nın en es­ki ba­ha­rat­la­rın­dan bi­ri­dir.

Gü­nü­müz­de ka­ku­le, Mı­sı­r’­da ye­mek­le­ri ve kah­ve­yi tat­lan­dır­mak­ta kul­la­nı­lır. Özel­lik­le Fran­sa­’da par­fü­me aro­ma­tik mad­de ola­rak ka­tı­lır.

Fa­kat ka­ku­le ye­mek son­ra­sı ağ­zı­nı­zı tat­lan­dır­ma­nın öte­sin­de ba­zı du­rum­lar­da da et­ki­li­dir. Ka­ra­ci­ğer sağ­lı­ğı ve yağ me­ta­bo­liz­ma­sı açı­sın­dan önem­li olan saf­ra akı­şı­nı ha­re­ke­te ge­çi­rir.

Bu lez­zet­li ba­ha­ra­tın sağ­lık açı­sın­dan fay­da­sı ol­duk­ça faz­la­dır: es­ki çağ­lar­dan bu ya­na sin­di­ri­mi ko­lay­laş­tı­ran yar­dım­cı bir mad­de ola­rak kul­la­nıl­mış­tır, mi­de kramp­la­rı­nı gi­der­me­si, haz­mı ko­lay­laş­tır­ma­sı, bal­ga­mı kes­me­siy­le de bi­li­nir. Mi­de ve ba­ğır­sak­lar­da gaz­la il­gi­li ra­hat­sız­lı­ğı olan­lar için de ha­ri­ka bir çö­züm­dür.

Ka­ku­le­yi tü­ket­me­nin ha­ri­ka bir yo­lu ça­yı­nı iç­mek­tir ki bu­nu yak­la­şık iki çay ka­şı­ğı to­hu­ma kay­nar su dö­ke­rek ko­lay­ca ya­pa­bi­lir­si­niz. Beş da­ki­ka ka­dar bek­le­yin, son­ra sü­züp to­hum­la­rı atın ve o gü­zel aro­ma­sı­nın ta­dı­na va­rın!
 
Ger­çek ka­ku­le pa­ha­lı­dır, fi­yat ola­rak saf­ran­dan son­ra ge­lir. Ka­ku­ley­le ilin­ti­li bit­ki­ler­den el­de edi­len ve ka­ku­le ola­rak sa­tı­lan çok sa­yı­da de­ğer­siz  bit­ki mev­cut­tur. Sa­de­ce ‘e­let­ta­ri­a car­da­mo­mu­m’ ki bo­ta­nik­te­ki adı­dır, ger­çek ka­ku­le­dir. Dik­kat et­mek­te fay­da var! Saf­ra­ke­se­si ta­şı olan­la­rın ka­ku­le­yi tü­ket­me­me­le­ri ge­re­kir.

Hardal tohumları tümör oluşumunu engeller

Hardal torumu turpgilllerin bir üyesidir ki bu özellik bu besini süperstarların arasına sokar. Turpgiller ailesinin diğer üyeleri lahana, brokoli,  Brüksel lahanası ve yabani lahanıdır.    Bu besinlerin hepsi indol, izotiyosiyanat, sülforofan gibi kanserle savaşan maddeler açısından oldukça zengindir. Amerikan Kanser Topluluğu’nun da önerdiği sağlıklı beslenme yöntemlerinden biri; turpgiller ailesindeki sebzeleri düzenli olarak beslenmemize dahil etmemizdir.
 
Bitki dokusunun zarar gördüğü anda meydana gelen enzimsel bir reaksiyonla, mesela bitki çiğnendiğinde büyük bir hızla izotiyosiyanatlar oluşur ki bu izotiyosiyanatların, insanları kansorejenlere karşı korumak gibi çok önemli rolleri olduğunun keşfedildiğini daha önceki yazılarımda belirtmiştim. Hardal tohumları, tümör oluşumunun önlenmesi ve tümör hücresinin ilerlemesinin durdurulması konusunda önemli bir rol oynamaktadır.
 
Hardal tohumu tarihe de kök salmıştır  
              
Aslında hardal ve hardal tohumunun şifali bitki tarzında kullanımı fitokimyasallar hakkında var olan araştırmalardan çok öncelere dayanmaktadır. İlk başlarda hardal bir besinden ziyade tedavi edici bir ilaç olarak kullanılmıştır. Modern tıbbın babası Hipokrat hardalı her tür ilaç ve yara lapasında kullanmıştır. İyi hardal iştahı artırıp kan dolaşımını harekete geçirebilir, toksinleri etkisiz kılabilir.

Biberiye astım, karaciğer ve kalp hastalarına iyi gelir

Biberiyenin şiirsel ve romantik bir geçmişi vardır. Akdeniz bölgesi, Fransa’nın güneyi ve Portekiz’de yetiştirilir.

Üzerinde güzel küçük mavi çiçekler taşır ki efsanesi de buraya dayanır. Güzel kokusundan dolayı 14. yüzyıldan bu yana aromaterapide kullanılmaktadır. Asırlardır şifalı bitki uzmanları tarafından bilinip takdir edilen tedavi edici özellikleri ise günümüzde yapılan araştırmalarla  ispatlanmıştır.

Biberiyenin sağlık açısından faydalı olmasının nedeni içeriğinde bulunan kafeik asit ve rozmarinik asit, terbenler ve monoterbenler adlı bitki bileşkeleri, E vitamini gibi antioksidanlar ve flavonoidlerdir. Antiinflamatuar özellikleri vardır; astım, karaciğer rahatsızlığı ve kalp hastalıklarına neden olan inflamasyonun (iltihabın) azalmasına yardımcı olabilir. Biberiyenin göğüs, kolon ve deri gibi kanser türlerini önleme olasılığı hakkında heyecan veren araştırmalar yapılmaktadır. Hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde biberiye yağının karaciğeri koruduğu ve tümör oluşumunu önlediği ispatlanmıştır. Bu yağın aynı zaman da az da olsa antibiyotik ve antiviral (virüs karşıtı) etkisi vardır bu da büyük olasılıkla içerdiği terbenlerden kaynaklanmaktadır.
 
Biberiye alzheimer ilacı gibi iş görür
 
Modern bilmin ışığı altında biberiyenin, beyindeki önemli bir nörotransmitter olan, hafıza ve sağlıklı beyin fonksiyonları için gerekli asetilkolinin kırılmasını önleyen çeşitli bileşkeler içerdiği ortaya çıkarılmıştır. Aslında alzheimer için kullanılan bazı ilaçlar da benzer şekilde savaşarak işe yarar.
 
Biberiye yemeklerde geniş çapta kullanılan şifalı bir bitki olmanın yanı sıra , kendine özgü güzel kokusundan dolayı sık sık sabun ve kozmetiklerde de kullanılır. Aromaterepistler biberiye yağını banyo ve masaj losyonlarında kullanır, tedavi ve mutluluğu artıran canlandırıcı bir niteliği olduğuna inanırlar.

Bilmeye değer

Biberiye uygun miktarda kullanıldığında kaydedeğer hiçbir yan etkisiyle karşılaşılmamıştır. Ancak  hamilelikte kullanılmamalıdır.

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
SAĞLIK Kategorisindeki Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığından grip alarmı verildi. Uyarı, Grip Bilim Komisyonu Üyesi..
Popüler Bilim dergisindeki "Google Derdimi Bul Bir Çare" başlıklı..
Tüketici Dernekleri Federasyonu, doğal, besleyici, sağlıklı diye alınan baz..
Aydın'da piyasaya sürülmek üzere olan 5 ton kaçak domuz etine el konuld..
Bu sezon taraftarıyla bir türlü barışamayan Fenerbahçe'de büyük şok. Ta..
Kış aylarının vazgeçilmezi ayva ve kabuğu uzmanlara göre vitamin açısından ..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=