Lütfen bekleyin..

Aslan'ın 18'lik yıldızından çarpıcı açıklama! Eğer isteseydim...

02 Ekim 2013, 11:56

Aslan'ın 18'lik yıldızı Bruma'dan çarpıcı itiraflar...

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Re­al Mad­rid be­ni is­te­di. Avu­ka­tım­la gö­rüş­tü­ler. Ama ora­da çok yıl­dız var. Git­sey­dim, ikinci ta­kım­la­rı Cas­til­la’da oy­na­mak zo­run­da ka­lır­dım.Fatih Terim karar vermemi kolaylaştırdı. Önemli bir projenin parçası olarak beni transfer etti. Ayrılmasına üzüldüm.

Çay­kur Ri­ze ma­çın­da ser­gi­le­di­ği per­for­mans­la dik­kat­le­ri bir kez da­ha üze­ri­ne çe­ken As­lan’ın ye­ni trans­fe­ri Por­te­kiz­li oyun­cu Bru­ma, Ga­la­ta­sa­ray’ı ne­den ter­cih et­ti­ği­ni açık­la­dı. Ga­ze­te­niz BU­GÜN’e ko­nu­şan 18 ya­şın­da­ki fut­bol­cu, ta­kım­dan ay­rı­lan tek­nik di­rek­tör Fa­tih Te­rim’in ken­di­si­nin trans­fe­rin­de bü­yük rol oy­na­dı­ğı­nı kay­det­ti. Transferin son gününde Portekiz’in Sporting Lizbon takımından transfer edilen Bruma’dan çarpıcı sözler:

Türk ligi gerçekten zor

“Ga­la­ta­sa­ray’a gel­mem­de Fa­tih ho­ca­nın bü­yük pa­yı var. Ba­na çok il­gi­li dav­ran­dı. Ba­na çok gü­ven­di­ği­ni söy­le­di. Ya­vaş ya­vaş da­ha çok sü­re ala­ca­ğı­mı, per­for­man­sı­ma gö­re bel­li bir aşa­ma­dan son­ra da 11’de yer ala­ca­ğı­mı ifa­de et­ti.

Ken­di­si son de­re­ce say­gın, ta­nı­dı­ğım en iyi hocalardan bir ta­ne­si. Ay­rı­lı­ğı­na üzül­düm ama ma­ale­sef pro­fes­yo­nel dün­ya­da bu­na ben­zer ay­rı­lık­lar olu­yor. Te­rim, ka­rar ver­me­mi ko­lay­laş­tır­dı. Önem­li bir pro­je­nin par­ça­sı ola­rak be­ni trans­fer et­ti.

O bü­yük bir mo­ti­vas­yon us­ta­sı. Ba­na olan yak­la­şı­mı, ba­na bü­yük bir gü­ven ver­di. Be­nim ye­te­nek­le­ri­me gü­ven­di­ği­ni, adım adım da­ha çok sü­re ala­ca­ğı­mı söy­le­di. Şimdi yeni hocamız Mancini ile ba­şa­rı­lı ol­ma­ya çalışacağım,.

Türk Li­gi ger­çek­ten de çok zor. Dı­şa­rı­da ko­lay bir lig ola­rak al­gı­la­nı­yor ama öy­le de­ğil. Bu­ra­da fut­bol çok sert oy­na­nı­yor. Bas­kı da var. Ama ne olur­sa ol­sun he­def­le­ri­mi­ze ulaş­mak is­ti­yo­ruz. Real Madrid maçı geride kaldı.

Taraftarımızı hayal kırkılığına uğrattığımız için üzgünüz. Ama Şampiyonlar Ligi’nde bir şey kaybetmedik. Çok kaliteli oyunculardan kurulu, bübük bir potansiyeli olan bir takımımız var. Juventus maçıyla her şey yeniden başlayacak bizim için.’’

Lizbon’da misyonum bitti

“Ben Sporting Lizbon’da mis­yo­nu­mu ta­mam­la­mış­tım. Ga­la­ta­sa­ray ba­na mü­kem­mel bir tek­lif öner­di. On­la­rın yak­la­şı­mı çok sem­pa­tik ve can­dan­dı. Ay­rı­ca ben Şam­pi­yon­lar Li­gi gi­bi dev bir ya­rış­ma or­ta­mın­da, po­tan­si­ye­li olan bir ta­kım­da yer al­mak is­ti­yor­dum.

El­bet­te di­rekt oy­na­ya­bi­le­ce­ğim ve fay­da­lı ola­bi­le­ce­ğim bir eki­be gel­mek is­ti­yor­dum. Bu ne­den­le  Ga­la­ta­sa­ray’ı seç­tim. Sarı-Kırmızılı formayla başarılı  olmak için elimden geleni yapacağım.”

Devler sıraya girmiş

“Re­al Mad­rid be­ni is­te­di. Di­rekt ola­rak avu­ka­tım Be­bi­ano’yla ko­nuş­tu­lar. Fa­kat ben tek­li­fi ka­bul et­me­dim. Mad­rid’de pek çok yıl­dız var. Cris­ti­ano, Di Ma­ri­a, Ben­ze­ma gibi. Ben di­rekt oy­na­ma­yı ter­cih et­tim.

Eğer Re­al Mad­rid’in tek­li­fi­ni ka­bul et­sey­dim, muh­te­me­len on­la­rın ikin­ci ta­kı­mın­da Cas­til­la’da oy­na­mak zo­run­da ka­la­cak­tım. Ora­da bi­rin­ci ta­kım­da oy­na­mak zor gö­zü­kü­yor­du. Fa­kat ben ka­pa­si­te­me sonuna kadar gü­ve­ni­yo­rum. Ben da­ha bü­yük ya­rış­ma grup­la­rın­da oy­na­ya­bi­li­rim. Manc­hes­ter Uni­ted, Manc­hes­ter City, Ar­se­nal ve Mo­na­co da be­ni is­te­di.”

Stilim Ronaldo’ya benziyor

Sti­li­nin Re­al Mad­rid’in dün­ya­ca ün­lü sta­rı Ro­nal­do’yu ben­ze­til­di­ği­ne dik­kat çe­ken Bru­ma, “Ta­kım ar­ka­daş­la­rım ba­na ‘Cris­ti­ano Ro­nal­do’ di­ye hi­tap edi­yor­lar. Bu be­ni mo­ti­ve eden gu­rur ve­ri­ci bir yak­la­şım. Cris­ti­ano da be­nim gi­bi Spor­ting Liz­bon’un alt­ya­pı­sın­dan ye­tiş­ti.

İn­san­lar be­nim fut­bol sti­li­min Ro­nal­do’ya ben­ze­di­ği­ni dü­şü­nü­yor­lar. Ancak hiç kuş­ku yok ki ben de ken­di­ne öz­gü özel­lik­le­ri olan bir oyun­cu­yum ve Bru­ma ola­rak po­tan­si­ye­li­mi or­ta­ya ko­ya­ca­ğım’’ şek­lin­de ko­nuş­tu.

Bu ara­da Ai­le­si­nin Liz­bon’da ya­şa­dı­ğı­nı be­lir­ten Bru­ma, “Ai­lem Liz­bon’da ve çok mut­lu­lar. Be­nim kar­de­şim de fut­bol­cu. Adı Mes­ca. Or­ta sa­ha­da gö­rev ya­pı­yor. Pre­mi­er Lig’de Ful­ham’da top koş­tu­ru­yor ve henüz 21 ya­şın­da. Be­nim gi­bi o da sol ka­nat­ta oy­nu­yor. Bence kardeşim de ileride daha iyi takımlarda top koşturacak biri” diyerek kardeşini övdü.

Drogba büyük ağabeyim gibi

Bru­ma, ‘’Drog­ba mı iyi Ro­nal­do mu’’ so­ru­su­na gü­le­rek ya­nıt ve­ri­yor: ‘’İki­si de çok bü­yük oyun­cu­lar. Fa­kat iki­si­ni kar­şı­laş­tır­mak çok yan­lış; çün­kü iki­si de fark­lı özel­lik­le­ri olan oyun­cu­lar. İki­si de hay­ran ol­du­ğum oyun­cu­lar. Drog­ba be­nim için tam ola­rak bir ağa­bey. Be­nim­le her za­man ko­nu­şu­yor, ya­kın­dan il­gi­le­ni­yor. On­dan çok şey öğ­re­ni­yo­rum. An­tren­man­lar­dan son­ra özel ola­rak ça­lı­şı­yo­ruz.’’

Trafik zorluyor, tesisler muhteşem

İs­tan­bul’u be­ğen­di­ği­ni be­lir­ten Bru­ma, ‘’Burası san­ki ayrı bir ül­ke gi­bi ama çok gü­zel. An­cak tra­fik prob­le­mi epey zor­la­yı­cı’’ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Genç fut­bol­cu Te­le­kom Are­na’nın at­mos­fe­rin­den de çok et­ki­len­di­ği­ni be­lir­te­rek ‘’İna­nın o at­mos­fer­de per­for­man­sı­mı iki­ye kat­lı­yo­rum. Çok he­ye­can verici” dedi. Te­sis­le­ri de çok beğenen genç or­ta sa­ha oyun­cu­su Bru­ma, “Kulübümüz Av­ru­pa’nın en mo­dern te­sis­le­rin­den bir ta­ne­sine sahip” dedi.-Bugün

Etiketler : Stilim Ronaldo, Drogba
  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
SPOR Kategorisindeki Diğer Haberler
Galatasaray'da dün açıklanan mali bilanço, kayyum ihtimalini gündeme ge..
PFDK'nın Sivasspor maçı öncesi 1 dakika boyunca asker selamı yapan Yeni..
Süper Lig'de 19. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya ge..
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 2 -3 Haziran tarihlerinde yapılacak...
3416 üyenin oy kullandığı seçim sonrasında yeni başkan belli oldu. Yapılan ..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=