Lütfen bekleyin..

Engin Alan'dan intikam için rütbe sökmeye çalışanlara tokat gibi cevap!..

12 Ağustos 2013, 10:21

Hapisteki komutanlar eşleri aracılığıyla tepki gösterdi

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Engin Alan: Bize verilen madalyaların bir kelepçe parçası kadar bile değeri yok Çetin Doğan: Bizim alınacak madalyamız var ama onların 5 kuruşluk değeri yok

Mah­ku­mi­yet­ler ta­mam, sı­ra on­la­rın üs­tün ce­sa­ret ve fe­ra­gat ma­dal­ya­la­rı­nı al­ma­ya, rüt­be­le­ri­ni sök­me­ye, “er sta­tü­sü­ne­” ge­çir­me­ye gel­di. Sa­nır­sı­nız ma­dal­ya­la­rı o ko­mu­tan­la­ra as­ker­lik ha­yat­la­rı bo­yun­ca “yan ge­lip yat­tık­la­rı­” için ve­ril­di. Şim­di ya­sa­lar­dan bi­le ha­ber­le­ri ol­ma­yan­lar, “ma­dal­ya­lı ko­mu­tan­la­rı­” iti­bar­sız­laş­tır­mak için ça­ba­lı­yor.

Ya­sada tanımı farkı

Mev­cut ya­sa­la­rı­mız­da “rüt­be sök­me­k” di­ye bir şey yok. As­ke­ri Per­so­nel Ka­nu­nu­’nun 50. mad­de­sin­de bel­li suç­lar sa­yıl­dık­tan son­ra “Bu suç­lar­dan bir yıl ve da­ha faz­la mah­ku­mi­yet alan Türk Si­lah­lı Kuv­vet­ler (TSK) men­su­bu­nun, TSK ile iliş­ki­si ke­si­li­r” de­ni­li­yor. Bu du­rum­da kim­lik kar­tı elin­den alı­nı­yor o yüz­den or­du­evi­ne gi­re­mi­yor, “si­lah ta­şı­ma­” ruh­sa­tı “si­lah bu­lun­dur­ma­ya­” çev­ri­li­yor. Emek­li­lik hak­kı­nı ka­za­nan­la­rın emek­li maa­şın­da her han­gi bir de­ği­şik­lik ol­mu­yor. He­le “e­r”­li­ğe ge­tir­mek di­ye bir şey as­la söz ko­nu­su de­ğil. Ma­dal­ya ve ni­şan­lar­la il­gi­li 2933 sa­yı­lı Ya­sa 2002 yı­lı­nın Ha­zi­ran ayın­da de­ğiş­ti­ril­miş. “Dev­le­tin şah­si­ye­ti­ne kar­şı suç iş­le­yen­le­rin mah­kum ol­ma­la­rı ha­lin­de mah­ke­me ka­ra­rıy­la ma­dal­ya ve ni­şan­la­rı­nın alı­na­bi­le­ce­ği be­lir­ti­li­yor. Baş­ta 26. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı emek­li Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ ol­mak üze­re he­men ta­ma­mı “ma­dal­ya­lı mah­ku­m” olan ko­mu­tan­la­rın ma­dal­ya­la­rı­nın alın­ma­sı­na ve­ri­len ce­za ile bir­lik­te ka­rar ve­ril­me­si ge­re­kir­di. An­cak, ge­rek Bal­yoz­, ge­rek­se Er­ge­ne­kon Da­va­sı­’n­da, ma­dal­yarı­nın alın­ma­sı­na iliş­kin her­han­gi bir ka­rar ve­ril­me­di.

‘Mut­lu olan­lar va­r’

Bu­gün el­le­rin­den alın­mak­la teh­dit edi­len ma­dal­ya­lar emek­li ko­mu­tan­lar için de, eş­le­ri için de ar­tık çok an­lam­lı de­ğil. Ör­ne­ğin Emek­li Or­ge­ne­ral Çe­tin Do­ğa­n’­ın eşi Nil­gül Do­ğan, “On­la­rın ma­dal­ya­la­rı­nı alıp rüt­be­le­ri­ni sö­ke­cek­ler­mi­ş” ha­tır­lat­ma­sın­da bu­lu­nu­yor ve söz­le­ri­ni şöy­le sür­dü­rü­yor: “Hiç de­ğil­se on­la­rın ma­dal­ya­la­rı, ni­şan­la­rı var. On­la­rın rüt­be­le­ri­ni sö­ke­cek olan­la­rın hal­kın gö­zün­de 5 ku­ruş de­ğe­ri olan bir rüt­be­le­ri de yok. Yar­gı bu ko­nu­da ka­rar ver­miş de­ğil. Böy­le bir şey ya­pı­la­cak ol­ma­sı­nın ha­ya­li­ni ku­rup mut­lu olan­lar var. Ya­şa­nan on­ca olay­dan son­ra o ma­dal­ya­la­rın bi­zim için an­la­mı da kal­ma­dı.”

‘Bi­zim için an­la­mı yok’

Es­ki Özel Kuv­vet­ler Ko­mu­ta­nı emek­li Kor­ge­ne­ral En­gin Alan, “Bal­yoz Da­va­sı­”n­dan 18 yıl yıl hü­küm giy­di.

Kıb­rı­s’­a ilk çı­kan ve “Ba­şa­rı ma­dal­ya­sı­” bu­lu­nan, İç Gü­ven­lik ha­re­ka­tın­da­ki ba­şa­rı­la­rın­dan do­la­yı iki ma­dal­ya­sı, Üs­tün Ce­sa­ret ve Fe­ra­gat Ma­dal­ya­sı da baş­ta ol­mak üze­re on­lar­ca ba­şa­rı bel­ge­le­ri bu­lu­nan En­gin Ala­n’­ın, bu ma­dal­ya­la­rı, bel­ge­le­ri ar­tık bir an­lam ifa­de et­mi­yor. O yüz­den eşi Ne­vin Alan şun­la­rı söy­lü­yor: “İs­ti­yor­lar­sa o ma­dal­ya­la­rı he­men tes­lim ede­bi­li­rim. Önemli olan o madalyaların görünümü değil. Önemli olan onların içimizde olması. İçimizden söküp alamazlar. On­lar, ma­dal­ya için de­ğil, ül­ke­si, mil­le­ti için ça­lış­tı. O ma­dal­ya­la­rı al­ma he­ves­li­si olan­lar bil­sin­ler ki eşi tu­tuk­lan­mış biz as­ker eş­le­ri için an­la­mı da kal­ma­dı.”

Söy­ler­ken se­si tit­re­di

Bu ko­nuş­ma­nın he­men ar­dın­dan, Ne­vin Alan, Sin­can F Ti­pi Ce­za­evi’n­de ya­tan eşi MHP Mil­let­ve­ki­li En­gin Ala­n’­ı zi­ya­ret et­ti. Ma­dal­ya­lar­la il­gi­li tar­tış­ma hak­kın­da ne dü­şün­dü­ğü­nü sor­muş­tum. Ne­vin Ha­nım, ce­za­evin­den çı­kar çık­maz En­gin Ala­n’­ın söy­le­dik­le­ri­ni se­si tit­re­ye­rek ak­tar­dı: “Te­rö­rist­le­rin kah­ra­man, kah­ra­man­la­rın te­rö­rist ol­du­ğu bir ül­ke­de biz­le­re ve­ri­len ma­dal­ya­la­rın bir ke­lep­çe par­ça­sı ka­dar bi­le de­ğe­ri yok­tur.”

Müebbet istediler eksik teşebbüsten 20 yıla indirdiler

Emek­li Or­ge­ne­ral Çe­tin Do­ğan, Bal­yoz Da­va­sı­’nın 1 nu­ma­ra­lı sa­nı­ğı ola­rak gös­te­ril­di. Da­va­da Do­ğa­n’­a ağır­laş­tı­rıl­mış mü­eb­bet ha­pis ce­za­sı ve­ril­di. Dar­be­ye ek­sik te­şeb­büs se­be­biy­le ce­za­sı 20 yı­la dü­şü­rül­dü. Do­ğan Si­liv­ri Ce­za­evi’n­de.-Sözcü

 

 

Etiketler : engin alan, balyoz, mhp, ergenekon
  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
kadir özdemir
1656 gün önce
darbeleri araştırmak mahkemenin değil devlet istihbaratının görevidir.MİT başkanı dönemin ergenekon şemaı önüne gelince ciddi bulmayıp bunu araştırtmamıştır.yahudi haham tuncay güney casusunun zırvaları delil diye paşalar toptan tutuklanmıştır.mahkeme emre taneri genel kurmay bşk. ve kkk ve diğer orgeneralleri şahit olarak dinlememiştir.bunlar tutuklular lehine konuşacaktı.şimdi apo ve kck tutuklusu pkk bölücüleri ile takas ve kürt sürecini düze çıkarma planı var.ordu demokrasiye erdoğandan fazla bağlıdır. erdoğana göre demokrasi tramvaydır ona binip uygun yerde inip müslüman kardeşler gibi ülkede şeriat idaresi kurmak planını açıkça konuşan kendisidir asıl darbeci erdoğandr
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, yapılacak olan seçimlerde ada..
Yabancı terörist savaşçılar ile mücadele için Avrupa Konseyi tarafından haz..
Türkiye Kamu-Sen Teşkilatlandırma Sekreteri, MHP’nin sendika başkan ve yöne..
YSK, Kılıçdaroğlu'nun referandum açıklamaları dayanaksız olduğunu söyle..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=