Lütfen bekleyin..

MHP'li Ümit Özdağ: 1 Kasım seçimi iptal olabilir

29 Ağustos 2015, 14:00

‘Yıkım sürecinde MHP’nin haklılığı ortaya çıktı’ diyen Özdağ vahim tabloyu gözler önüne serdi...

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Ümit Özdağ 7 Haziran seçimi öncesi röportajında PKK içinde ‘Öcalan ve Cemil Bayık’ diye iki grubun yer aldığını söylemişti. Terör örgütü kendi içinde bir çatışma yaşıyor mu sorusuna Özdağ, “Şu anda Cemil Bayık duruma tamamen hakim. Öcalan kenarda sadece seyrediyor. Roller değişti artık” diye cevapladı.

MHP Ga­zi­an­tep Mil­let­ve­ki­li Ümit Öz­dağ ile 7 Ha­zi­ran se­çim­le­ri ön­ce­sin­de yap­tı­ğı­mız ilk rö­por­taj­da; “PKK te­rör ör­gü­tü se­çim­ler­den he­men son­ra ça­tış­ma­la­rı baş­la­ta­ca­k” de­miş­ti.

Öz­da­ğ’­ın gün­de­me bom­ba gi­bi dü­şen bu söz­le­ri ne ya­zık ki ger­çek ol­du. Gü­ven­lik ve is­tih­ba­rat ko­nu­la­rı­nın uz­man is­mi Öz­da­ğ’­ın önü­müz­de­ki se­çim sü­re­ci­ne yö­ne­lik ön­gö­rü­le­ri ise çok da­ha va­him!…

- Si­lah­la­rın göl­ge­sin­de se­çi­me gi­di­yo­ruz. Özel­lik­le Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu­’da san­dık­lar na­sıl ku­ru­la­cak?

Er­do­ğa­n’­ın Ha­zi­ran 2015 se­çim­le­rin­den son­ra PKK’­ya kar­şı as­ke­ri ope­ras­yon­la­ra baş­la­ma­sı­nın ön­ce­lik­li ne­de­ni Tür­ki­ye­’nin mil­li gü­ven­li­ği­nin te­sis edil­me­si de­ğil. Ön­ce­lik­li ne­den Er­do­ğa­n’­ın ki­şi­sel ik­ti­da­rı­nın tek­rar te­sis edil­me­si. Ya­ni Ha­zi­ran 2015 se­çim­le­rin­de Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu­’da halk üze­rin­de çok ağır bir bas­kı ku­ran HDP/PKK’­yı ge­ri­let­mek ve Ka­sım 2015’te ya­pı­la­cak er­ken ge­nel se­çim­ler­de AK­P’­nin Gü­ney­do­ğu’da da­ha faz­la oy al­ma­sı­nın ze­mi­ni­ni oluş­tur­mak is­ti­yor.

PKK ise bu­na AK­P’­nin mü­za­ke­re sü­re­cin­de PKK/KCK’­ya dev­ret­ti­ği böl­ge­de kon­tro­lü­nü da­ha da güç­len­dir­mek için te­rö­rü tır­man­dı­ra­rak ce­vap ve­re­cek­tir. PKK, 1990’la­ra gö­re AK­P’­nin mü­za­ke­re po­li­ti­ka­sın­dan ya­rar­la­na­rak da­ha da güç­len­di. PKK, Tür­ki­ye­’ye 80 bin si­lah, 5 bin ki­şi­lik ağır si­lah ve 63 ton pat­la­yı­cı sok­tu.

Te­rör ör­gü­tü, Mİ­LAN fü­ze­le­ri, SA 7 gi­bi uçak­la­ra kar­şı sis­tem­le­ri de Tür­ki­ye­’ye sok­tu. Can­lı bom­ba­la­rı 1990’lar­dan çok da­ha et­ki­li kul­lan­ma­ya ha­zır­la­nı­yor­lar. Şu an­da iz­le­dik­le­ri stra­te­ji bir ayak­lan­ma stra­te­ji­si. 15 ili­miz­de, top­lam 20 bin 527 san­dık­ta­ki 4 mil­yon 679 bin 835 oyun sağ­lık­lı bir şe­kil­de kul­la­nıl­ma­sı müm­kün ol­ma­ya­bi­lir.

- Ta­şı­ma­lı sis­tem­den söz edi­li­yor… Böy­le bir şey ola­bi­lir mi?

Ta­şı­ma­lı sis­te­min bir hu­ku­ki alt­ya­pı­sı yok. As­lın­da bu du­rum AK­P’­nin ül­ke­de se­çim gü­ven­li­ği­ni sağ­la­ya­ma­dı­ğı­nın ifa­de­si. Ba­kın bu or­tam­da se­çim­ler ip­tal bi­le edi­le­bi­lir. 1 Ka­sım se­çim­le­ri­nin ip­ta­li bir ih­ti­mal­dir. AK­P’­nin mev­cut sa­vun­ma ope­ras­yon­la­rı­na da­ya­lı yak­la­şı­mı çer­çe­ve­sin­de PKK te­rö­rü­nün dur­ma­sı müm­kün de­ğil­dir. Bu sa­vun­ma­cı, gü­ven­lik güç­le­ri­ni pa­sif tu­tan yak­la­şım, olay­la­rın ta­ma­men kon­trol­den çık­ma­sı­na ne­den ola­bi­lir. Bu­nun ne­ti­ce­sin­de se­çim­ler en azın­dan ül­ke­nin bir bö­lü­mün­de ya­pı­la­maz ha­le ge­le­bi­lir.

24 İL­ÇE TEH­DİT AL­TIN­DA!

- Teh­li­ke bü­yü­yor mu?

Te­rör ey­lem­le­ri de­vam ede­bi­lir. Ve­ya PKK, Ey­lül 2015’te Su­ri­ye­’de­ki IŞİD ope­ras­yon­la­rı­na ka­tıl­mak için te­rö­rist un­sur­la­rı Su­ri­ye­’ye çe­ke­bi­lir. Bi­rin­ci se­nar­yo ger­çek­le­şir ise, PKK, Ey­lül 2015’ten baş­la­ya­rak vur-kaç ve bom­ba­la­ma şek­lin­de ger­çek­le­şen kent te­rö­rü­nü si­lah­lı ve si­lah­sız ola­rak iki fark­lı ayak­lan­ma aşa­ma­sı­na ta­şı­ya­cak­tır. Te­rör ör­gü­tü, İs­tan­bul, An­ka­ra, İz­mi­r’­in ba­zı böl­ge­le­ri­ni dü­şük yo­ğun­luk­lu si­lah kul­la­nı­mı ile “kur­ta­rıl­mış böl­ge­” ilan ede­bi­lir. İs­tan­bu­l’­un 24 il­çe­sin­de sı­kın­tı­lı ma­hal­le­ler var.

- PKK mer­kez­li bir iç sa­vaş kış­kırt­ma­sı ile kar­şı kar­şı­ya­yız…

Ayak­lan­ma­nın baş­la­ma­sı ile PKK’­nın Şır­nak ve Hak­ka­ri­’nin dün­ya ile ile­ti­şi­mi­ni ke­se­cek şe­kil­de ha­re­ket et­me­si muh­te­mel­dir. PKK, Türk köy­le­ri­ni ba­sa­rak, Türk Mil­le­ti­’ni so­ka­ğa dök­me­yi tar­tı­şı­yor. Te­rör ör­gü­tü, Ba­tı’­da ayak­lan­ma dı­şın­da yay­gın bir te­rör sü­re­ci baş­la­ta­cak. Ka­ra­kol­la­ra, si­ya­si par­ti­le­re, AV­M’­le­re, oto­büs­le­re, met­ro­la­ra bom­ba­lı sal­dı­rı­lar ile di­ğer par­ti­le­rin aday­la­rı­na sui­kast­lar dü­zen­le­ye­bi­lir.

‘Yıkım sürecinde MHP’nin haklılığı ortaya çıktı’

- 1 Kasım’da seçim gerçekleşirse, öngörünüz nedir? Sandıktan çıkan sonuç değişir mi? Değişmezse ne olur?

1 Kasım seçimlerinden MHP büyük bir başarı ile çıkacak. Türkiye, MHP’nin tek başına çözüm süreci adı verilen yıkım süreci konusunda ne kadar haklı olduğunu gördü. Hatta Bülent Arınç bile TBMM’de yaptığı konuşmada; “MHP’nin bu süreçteki eleştirilerinde haklı olduğu ortaya çıktı” diyerek, itirafta bulundu.

Güvenlik Türk Milleti’nin öncelikli meselesi oluyor. MHP, yıllardan bu yana Türkiye’nin PKK’yı nasıl aşacağını çalışmış, konuya hakim olan tek partidir. Terör AKP’nin iktidarı döneminde bugün hiç olmadığı kadar güçlendi. Güvenlik meseleleri konusunda diğer partiler anaokulu düzeyinde bir bilgiye sahipken, MHP doktorasını tamamlamıştır dersem yanlış bir benzetme olmaz.

Sözcü

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Muzaffer
933 gün önce
Haine her zaman hain derler. PKK ile pazarlıkçı, Açılımcı, müzakereci, Öcalanın görüşleri bizim de görüşümüzdür diyen AKP'nin kucağindaki herkes satılmıştır, kiralıktır, şerefsizdir.
mustafa ozarpa
933 gün önce
Ümit bey sizi severim fakat, bak biz dediydik, bak soyle oldu boyle oldu turunden sadece lafla icra edilen polikalari birakip memleketi kan gölüne çevirmek isteyen hainlere karsi neden elinizi taşın altina sokmadiniz, proje var mi yok, icraat var mi bahcelinin kagittan metin okuma ve twitirden mesaj yollamasi dışında.. Bahceliyle bu isin olmayacagini sizler de biliyorsunuz ama elestiremiyorsunuz , yapici öz elestiri yapanlarin bile hemen partiden iliskisi kesiliyor, kendi içinizde bile demokratik değilsiniz. 1 kasimda neye dayanarak oy artisi beklediginizi de anlayabilmis degilim. Gorecegiz ins.
gültekin bulut
934 gün önce
Ümit beyi tebrik ve taktir ediyorum söylediklerinin hepsi doğru çıkıyor ve çıktıda daha etkili muhalefet bekliyoruz seçim hüketinden önce koalisyon yapılsaydı bu hükümete meydanı bırakmamış olurlardı bu danışman metin özkanla semih yalçından başka bir çok partili var bunları ben de dahil insanlar beğenmiyor vitrini iyi yapmanız lazım yoksa böyle zor seçim kazanılır sayın bahçeli halkı ikna edemiyor güzel güzel anlatamıyor bu yüzden hep kaybediyoruz
SİYASET Kategorisindeki Diğer Haberler
Bahçeli'nin yeniden genel başkan seçildiği MHP'nin 12 Olağan Kurult..
Bahçeli yineledi: Adayımız Erdoğan...
İYİ Parti’nin hazırladığı ‘FETÖ ile Acil Eylem Planı’nda yer alan tespitler..
MHP kongresi ayarlı Bahçeli’ye ‘jest’ mesaisi
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=