Lütfen bekleyin..

MEB'i kimler yönetiyor?

16 Temmuz 2015, 04:06

Doğruysa çok vahim...

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk Milli Eğtimi beşli bir yapının yönettiğini iddia etti. Öztürk, 'Ba­kan ay­rı, müs­te­şar ay­rı tel­den ça­lı­yor. Ba­kan­lık, ba­kan­lı­ğın dı­şın­dan yö­ne­ti­li­yor." sözleriyle de olayın vehametini ifade etti.

AYM'nin iptal ettiği 'Dershane yasası'nın içeriğinde MEB'deki sistemi altüst edecek düzenlemeler bulunduğunu ifade eden Sözcü'den Saygı Öztürk, Bakan Avcı'nın, bakanlığın icraatlerinden en son haber aldığını belirtti.

MEB'i yöneten 5'liyi açıklayan Öztürk, AYM'nin bu 5'linin hesabını bozduğunu kaydetti.

İşte Saygı Öztürk'ün analizi:

5’linin Hesabını Bozdular

Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Na­bi Av­cı, ba­kan­lı­ğı­nın bir­çok ic­ra­atın­dan son an­da ha­ber­dar edi­li­yor. Çün­kü, eği­tim­le il­gi­li he­men her de­ği­şik­lik, ba­kan­lık bü­rok­rat­la­rı­nın bil­gi­si dı­şın­da ge­li­şi­yor.

TÜR­GE­V’­in ya­nı sı­ra En­sar Vak­fı, İmam Ha­tip Me­zun­la­rı Der­ne­ği, İlim Yay­ma Ce­mi­ye­ti, hü­kü­me­te ya­kın­lı­ğıy­la bi­li­nen Eği­tim Bir Sen ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ha­zır­lık­lar AKP mil­let­ve­kil­le­ri ta­ra­fın­dan ya­sa öne­ri­si ola­rak Mec­li­s’­e ve­ri­li­yor.

Ka­mu­oyun­da “Ders­ha­ne Ya­sa­sı” ola­rak bi­lin­se de, o ya­sa­nın için­de Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’n­da sis­te­mi al­tüst eden dü­zen­le­me­ler bu­lu­nu­yor­du.

O ya­sa­nın için­de müs­te­şar dı­şın­da­ki bü­tün bü­rok­rat­la­rın hak­sız-hu­kuk­suz bir bi­çim­de gö­rev­den top­lu ola­rak alın­ma­la­rı var. On­la­rın ye­ri­ne kı­de­me, li­ya­ka­ta hiç uyul­ma­dan “yan­daş”­la­rın usul­süz bir bi­çim­de üst gö­rev­le­re ge­ti­ril­me­le­ri var. 700 ci­va­rın­da üst dü­zey bü­rok­ra­tın “ha­vu­za atıl­ma­sı”, hiç­bir gö­rev ve­ril­me­den ma­aş öden­me­si var…

GE­Cİ­KEN KA­RA­RIN KAR­MA­ŞA­SI

Ders­ha­ne­le­rin bu ya­sa­nın içi­ne atıl­ma­sı­nın baş­lı­ca ne­de­ni, hü­kü­met-ce­ma­at çe­kiş­me­si­dir. San­ki bü­tün ders­ha­ne­le­rin ce­ma­at­le bağ­lan­tı­sı var­mış gi­bi top­tan­cı bir yak­la­şım ser­gi­len­di.

San­ki ders­ha­ne­le­re ih­ti­yaç duy­ma­yan bir eği­tim sis­te­mi var­mış gi­bi “kal­dır­dım” di­yor­lar ama ders­ha­ne­le­ri yer al­tı­na in­dir­dik­le­ri­nin far­kın­da de­ğil­ler­miş gi­bi tu­tum iz­li­yor­lar.

Ya­sa 2014 yı­lı­nın Mart ayın­da çı­ka­rıl­dı. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si de ip­ta­li is­te­nen ya­sa­yı bek­let­tik­çe bek­let­ti. Dö­nü­şüm için sü­re­nin so­nu­na yak­la­şıl­dı­ğı için 900 ci­va­rın­da ders­ha­ne oku­la dö­nüş­tü­rül­dü. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ka­ra­rı ge­ri­ye yü­rü­me­ye­ce­ği için bu okul­la­ra ka­yıt yap­tı­ran öğ­ren­ci­ler me­zun edi­lin­ce­ye ka­dar ders­ha­ne­ye dö­nü­şe­me­ye­cek. 2 bin 280 ders­ha­ne­nin oku­la dö­nü­şüm iş­le­mi ise he­nüz so­nuç­lan­ma­mış­tı. On­lar­dan oku­la dö­nüş­mek is­te­me­yen­le­rin ders­ha­ne­ye dö­nüş­le­ri­nin yo­lu açı­la­bi­lir.

Özel Ders­ha­ne­ci­ler Bir­li­ği Der­ne­ği Baş­ka­nı Fa­ruk Köp­rü­lü, ge­çen çar­şam­ba gü­nü Ana­ya­sa Mah­ke­me­si üye­le­ri­ni sek­tör­le il­gi­li bil­gi­len­dir­miş, “çok ge­ci­ki­yor­su­nuz” de­miş­ti. Fa­ruk Köp­rü­lü­’ye sor­dum, şun­la­rı söy­le­di:

“Mah­ke­me ka­rar ver­mek­te çok ge­cik­ti­ği için sek­tör ola­rak bi­zi çok bü­yük sı­kın­tı­lar bek­li­yor. Mah­ke­me, bu ka­ra­rı en az 3 ay ön­ce ver­me­liy­di. Sü­re da­ra­lın­ca, ders­ha­ne­ci­ler dö­nü­şüm için baş­vur­du. Te­mel li­se­ye kay­do­lan, pa­ra­la­rı­nı öde­yen ve­li­ler var. Te­mel li­se­ye dö­nü­şen ders­ha­ne­ler ye­ni­den ders­ha­ne­ye dö­nü­şe­bi­le­cek mi? Ge­rek­çe­li ka­ra­rı gör­dük­ten son­ra ne ol­du­ğu­nu öğ­re­ne­bi­le­ce­ğiz.”

MİL­Lİ EĞİ­TİM BU­NU HEP YA­PI­YOR

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı so­run­la­rı çöz­me­yi bir ta­ra­fa özen­siz, ya­sa­lar­dan ha­ber­siz yap­tı­ğı dü­zen­le­me­ler ne­de­niy­le sü­rek­li so­run üre­ti­yor. Ba­kan ay­rı, müs­te­şar ay­rı tel­den ça­lı­yor. Ba­kan­lık, ba­kan­lı­ğın dı­şın­dan yö­ne­ti­li­yor. Eği­ti­mi tam an­la­mıy­la imam ha­tip­leş­tir­me pro­je­si, bel­li va­kıf ve der­nek­ler eliy­le yü­rü­tü­lü­yor.

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın ta­ri­hin­de ol­ma­yan kad­ro­laş­ma AKP hü­kü­met­le­ri dö­ne­min­de ya­pıl­dı. Ön­ce­ki uy­gu­la­ma­lar­la eği­tim yö­ne­ti­ci­le­ri tas­fi­ye edil­di, yer­le­ri­ne si­ya­sal ik­ti­da­ra ya­kın, ik­ti­da­rın doğ­ru­dan kon­trol ede­ce­ği­ni var­say­dı­ğı kad­ro­la­rı eği­tim yö­ne­ti­ci­li­ği­ne ge­tir­di­ler. Şim­di de­ne­yim­li öğ­ret­men­le­ri sür­gün yö­net­me­li­ği­ni de çı­kar­dı­lar. Ça­lış­ma or­ta­mı­nı, öğ­ret­men­le­rin ai­le dü­ze­ni­ni, öğ­ren­ci­ler­le ve­li­le­rin mo­ral de­ğer­le­ri­ni al­tüst et­me ko­nu­sun­da AK­P’­nin son de­re­ce ba­şa­rı­lı ol­du­ğu söy­le­ne­bi­lir.

O OKUL­LA­RI SİZ Bİ­TİR­Dİ­NİZ

Da­nış­ta­y’­ın bin 709 şu­be mü­dü­rü ile il­gi­li ka­ra­rı baş­ta ol­mak üze­re, okul mü­dür ve mü­dür yar­dım­cı­la­rı­nın hak­sız ye­re gö­rev­den alın­dı­ğı­na iliş­kin yar­gı ka­rar­la­rı ba­kan­lık yö­ne­ti­ci­le­ri için hiç­bir an­lam ta­şı­mı­yor.

Gö­rev sü­re­si dol­muş, ge­çi­ci ko­num­da­ki ik­ti­dar kad­ro­laş­ma­yı tam gaz sür­dü­rü­yor. Eği­tim Ku­rum­la­rı Yö­ne­ti­ci­le­ri­nin Gö­rev­len­di­ril­me­si­ne iliş­kin Yö­net­me­li­ğin uy­gu­lan­ma­sın­da mü­la­kat ya da söz­lü sı­nav gi­bi si­ya­sal kad­ro­laş­ma ön­gö­rü­lü, ta­ma­men si­ya­si re­fe­rans ve si­ya­sal ai­di­yet­le­rin be­lir­le­yi­ci ol­du­ğu de­ğer­len­dir­me­le­ri ge­çer­siz sa­yan yar­gı ka­rar­la­rı­na uyul­ma­ma­sı için hi­le­li yol­la­ra yö­ne­li­yor­lar.

Tor­pi­lin, hak et­me­yen­le­rin önem­li gö­rev­le­re ge­ti­ril­di­ği bir sü­reç ya­şa­nı­yor. AKP il ve il­çe baş­kan­la­rı okul­la­rı is­te­di­ği gi­bi yö­ne­ti­yor. On­la­rın ta­li­mat­la­rı doğ­rul­tu­sun­da okul mü­dür­le­ri­ne emir­ler ve­ri­li­yor. Okul­la­ra bu ka­dar si­ya­se­ti so­kan­la­ra ya­zık­lar ol­sun…

Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’nin son ka­ra­rı, eği­tim­de ka­li­te­nin art­tı­rıl­ma­sı­na ya­rar sağ­la­ma­ya­cak ama hü­kü­me­tin da­yat­ma­cı ve hu­kuk­suz gi­ri­şim­le­ri­ne önem­li bir dar­be­dir. Eği­tim­de ka­os ya­rat­ma­da son de­re­ce ba­şa­rı­lı olan, dev­let okul­la­rı­nı bi­tir­me­yi ma­ri­fet sa­yan, eği­ti­mi özel­leş­tir­me­yi ka­fa­sı­na ko­yan AKP yö­ne­ti­ci­le­ri­nin ve on­lar­la bir­lik­te ha­re­ket eden­le­rin he­sa­bı bir kez da­ha bo­zul­du…

Etiketler : Sözcü, Nabi Avcı, MEB,
  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz'a ..
TSK ve ÖSO unsurlarının terörden tamamen temizlediği Afrin'in Raco beld..
Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde böl..
Terör örgütü YPG'den tamamen temizlenen Afrin'in Bülbül Kasabası gö..
"Tartışmaya gerek yok, bırakalım..."
Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından etkisiz hale getirilen terörist..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=