Lütfen bekleyin..

Reza'ya kötü haber! Önüne bir yatan bulur...

04 Haziran 2015, 00:50

CHP, tarihi eser Mehmet Arif Bey Yalıları’na kaçak kat çıkan ve usulsüz restorasyon yapan Reza Zarrab ve Ebru Gündeş’i savcılığa şikayet etti.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Dava açılması halinde çift, 5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak

17 Ara­lık yol­suz­luk ope­ras­yo­nun ki­lit is­mi Re­za Zar­ra­b’­ın eşi Eb­ru Gün­de­ş’­e he­di­ye et­ti­ği iki ya­lı­da ya­pı­lan skan­dal res­to­ras­yon yar­gı­ya ta­şın­dı. 

Zar­rab-Gün­deş çif­ti­nin, Os­man­lı dö­ne­min­de in­şa edi­len ve 1970 yı­lın­da ikin­ci de­re­ce ta­ri­hi eser ola­rak tes­cil edi­len Meh­met Arif Bey Ya­lı­la­rı­’na ka­çak kat çı­kıp, tü­nel­le bir­bi­ri­ne bağ­la­dı­ğı­nı, dış cep­he­yi de baş­tan aşa­ğı­ya ye­ni­le­ye­rek ta­ri­hi ese­re za­rar ver­di­ği­ni du­yur­muş­tu. Ha­be­ri­miz üze­ri­ne, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­li­si­’nin CHP‘­li üye­le­ri Hü­se­yin Sağ ve Hak­kı Sağ­lam dün sa­bah Re­za Zar­rab, Eb­ru Gün­deş, Bo­ğa­zi­çi İmar Mü­dür­lü­ğü yet­ki­li­le­ri ve di­ğer ka­mu gö­rev­li­le­ri hak­kın­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du. Söz ko­nu­su ki­şi­le­rin, imar kir­li­li­ği­ne yol aç­ma ve gö­re­vi kö­tü­ye kul­lan­ma suç­la­rın­dan yar­gı­lan­ma­sı­nı is­te­yen Sağ ve Sağ­lam, “Kül­tür var­lı­ğı ni­te­li­ğin­de­ki ya­pı­la­rın tah­rip edil­me­si­ne ka­mu gö­rev­li­le­ri ka­yıt­sız kal­mış­tır. Şa­hıs­lar­dan şi­kâ­yet­çi­yi­z” de­di.

ÖR­GÜT­LÜ SUÇ KAP­SA­MIN­DA

İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’na ya­pı­lan baş­vu­ru­da, Kül­tür ve Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Ka­nu­nu’na mu­ha­le­fet edil­di­ği, Türk Ce­za Ka­nu­nu­’nun 257. mad­de­sin­de yer alan gö­re­vi kö­tü­ye kul­lan­ma ve ay­nı ka­nu­nun 184. mad­de­sin­de bu­lu­nan “i­mar kir­li­li­ği­ne ne­den ol­ma­” su­çu­nun iş­len­di­ği­ne dik­kat çe­kil­di. 

Ko­nuy­la il­gi­li ki­şi­ler hak­kın­da ka­mu da­va­sı açıl­ma­sı ve ce­za­lan­dı­rıl­ma­la­rı ta­lep edil­di. Baş­sav­cı­lık söz ko­nu­su şi­ka­ye­tin so­ruş­tu­rul­ma­sı için dos­ya­yı ör­güt­lü eko­no­mik suç­lar so­ruş­tur­ma bü­ro­su­na gön­der­di. Da­va açıl­ma­sı ha­lin­de ka­mu gö­rev­li­le­ri üç ay­dan iki yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı is­te­miy­le, imar kir­li­li­ği­ne yol açan­lar beş yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı is­te­miy­le yar­gı­la­na­cak.

770 METREKARE BÜYÜKLÜĞÜNDE

Zar­rab, top­lam üç ya­lı­dan olu­şan Meh­met Arif Bey Ya­lı­la­rı­’n­dan iki­si­ni, 2011 yı­lın­da eşi Gün­de­ş’­e do­ğum he­di­ye­si ola­rak al­mış­tı. Top­lam 770 met­re­ka­re bü­yük­lü­ğün­de­ki ya­lı­la­rın ara­sı­na dı­şa­rı­dan da gö­rü­nen asan­sör ya­pı­lır­ken, yan du­var­la­rı kı­rı­la­rak tüp ge­çit­le bir­bi­ri­ne bağ­lan­dı. 

Ka­çak kat çı­kı­lan ya­lı­lar­dan bi­ri­nin ze­min ka­tı­nın dış cep­he­si­nin yı­kı­la­rak ta­ma­men cam­la kap­lan­dı­ğı gö­rül­dü. Ya­lı­lar­da­ki ah­şap kor­ku­luk­la­rın sö­kü­le­rek ye­ri­ne cam ta­kıl­dı­ğı, Bo­ğa­z’­a açı­lan bah­çe­le­rin ise ta­ma­men yı­kı­la­rak bir­leş­ti­ril­di­ği tes­pit edil­di. 

Bu ala­na de­niz araç­la­rı­nın ra­hat ya­na­şa­bil­me­si için oto­ma­tik açı­lıp ka­pa­nan, ba­sa­mak ha­li­ne ge­len elek­trik­li is­ke­le sis­te­mi ku­rul­du­ğu be­lir­len­di.Ya­sa dı­şı bu res­to­ras­yon iş­le­miy­le il­gi­li ola­rak Bo­ğa­zi­çi İmar Mü­dür­lü­ğü­’nün bağ­lı ol­du­ğu İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­ba­ş’­tan şu ana ka­dar bir ses çık­ma­dı. Ay­nı Top­baş, Bo­ğa­z’­da­ki 60 san­tim­lik du­va­rı 60 za­bı­tay­la yık­tır­mış­tı.

Sözcü

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de görüşec..
İYİ Parti Star Wars filmine reklam verdi. Dün vizyona giren “Star Wars Son ..
İstanbul Ümraniye'de yüzleri maskeli kişiler mermer satış dükkanının ön..
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ASKİ'nin Genel Müdürü ..
İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Şişli..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=