Lütfen bekleyin..

Reza'ya kötü haber! Önüne bir yatan bulur...

04 Haziran 2015, 00:50

CHP, tarihi eser Mehmet Arif Bey Yalıları’na kaçak kat çıkan ve usulsüz restorasyon yapan Reza Zarrab ve Ebru Gündeş’i savcılığa şikayet etti.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Dava açılması halinde çift, 5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak

17 Ara­lık yol­suz­luk ope­ras­yo­nun ki­lit is­mi Re­za Zar­ra­b’­ın eşi Eb­ru Gün­de­ş’­e he­di­ye et­ti­ği iki ya­lı­da ya­pı­lan skan­dal res­to­ras­yon yar­gı­ya ta­şın­dı. 

Zar­rab-Gün­deş çif­ti­nin, Os­man­lı dö­ne­min­de in­şa edi­len ve 1970 yı­lın­da ikin­ci de­re­ce ta­ri­hi eser ola­rak tes­cil edi­len Meh­met Arif Bey Ya­lı­la­rı­’na ka­çak kat çı­kıp, tü­nel­le bir­bi­ri­ne bağ­la­dı­ğı­nı, dış cep­he­yi de baş­tan aşa­ğı­ya ye­ni­le­ye­rek ta­ri­hi ese­re za­rar ver­di­ği­ni du­yur­muş­tu. Ha­be­ri­miz üze­ri­ne, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­li­si­’nin CHP‘­li üye­le­ri Hü­se­yin Sağ ve Hak­kı Sağ­lam dün sa­bah Re­za Zar­rab, Eb­ru Gün­deş, Bo­ğa­zi­çi İmar Mü­dür­lü­ğü yet­ki­li­le­ri ve di­ğer ka­mu gö­rev­li­le­ri hak­kın­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du. Söz ko­nu­su ki­şi­le­rin, imar kir­li­li­ği­ne yol aç­ma ve gö­re­vi kö­tü­ye kul­lan­ma suç­la­rın­dan yar­gı­lan­ma­sı­nı is­te­yen Sağ ve Sağ­lam, “Kül­tür var­lı­ğı ni­te­li­ğin­de­ki ya­pı­la­rın tah­rip edil­me­si­ne ka­mu gö­rev­li­le­ri ka­yıt­sız kal­mış­tır. Şa­hıs­lar­dan şi­kâ­yet­çi­yi­z” de­di.

ÖR­GÜT­LÜ SUÇ KAP­SA­MIN­DA

İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’na ya­pı­lan baş­vu­ru­da, Kül­tür ve Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Ka­nu­nu’na mu­ha­le­fet edil­di­ği, Türk Ce­za Ka­nu­nu­’nun 257. mad­de­sin­de yer alan gö­re­vi kö­tü­ye kul­lan­ma ve ay­nı ka­nu­nun 184. mad­de­sin­de bu­lu­nan “i­mar kir­li­li­ği­ne ne­den ol­ma­” su­çu­nun iş­len­di­ği­ne dik­kat çe­kil­di. 

Ko­nuy­la il­gi­li ki­şi­ler hak­kın­da ka­mu da­va­sı açıl­ma­sı ve ce­za­lan­dı­rıl­ma­la­rı ta­lep edil­di. Baş­sav­cı­lık söz ko­nu­su şi­ka­ye­tin so­ruş­tu­rul­ma­sı için dos­ya­yı ör­güt­lü eko­no­mik suç­lar so­ruş­tur­ma bü­ro­su­na gön­der­di. Da­va açıl­ma­sı ha­lin­de ka­mu gö­rev­li­le­ri üç ay­dan iki yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı is­te­miy­le, imar kir­li­li­ği­ne yol açan­lar beş yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı is­te­miy­le yar­gı­la­na­cak.

770 METREKARE BÜYÜKLÜĞÜNDE

Zar­rab, top­lam üç ya­lı­dan olu­şan Meh­met Arif Bey Ya­lı­la­rı­’n­dan iki­si­ni, 2011 yı­lın­da eşi Gün­de­ş’­e do­ğum he­di­ye­si ola­rak al­mış­tı. Top­lam 770 met­re­ka­re bü­yük­lü­ğün­de­ki ya­lı­la­rın ara­sı­na dı­şa­rı­dan da gö­rü­nen asan­sör ya­pı­lır­ken, yan du­var­la­rı kı­rı­la­rak tüp ge­çit­le bir­bi­ri­ne bağ­lan­dı. 

Ka­çak kat çı­kı­lan ya­lı­lar­dan bi­ri­nin ze­min ka­tı­nın dış cep­he­si­nin yı­kı­la­rak ta­ma­men cam­la kap­lan­dı­ğı gö­rül­dü. Ya­lı­lar­da­ki ah­şap kor­ku­luk­la­rın sö­kü­le­rek ye­ri­ne cam ta­kıl­dı­ğı, Bo­ğa­z’­a açı­lan bah­çe­le­rin ise ta­ma­men yı­kı­la­rak bir­leş­ti­ril­di­ği tes­pit edil­di. 

Bu ala­na de­niz araç­la­rı­nın ra­hat ya­na­şa­bil­me­si için oto­ma­tik açı­lıp ka­pa­nan, ba­sa­mak ha­li­ne ge­len elek­trik­li is­ke­le sis­te­mi ku­rul­du­ğu be­lir­len­di.Ya­sa dı­şı bu res­to­ras­yon iş­le­miy­le il­gi­li ola­rak Bo­ğa­zi­çi İmar Mü­dür­lü­ğü­’nün bağ­lı ol­du­ğu İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­ba­ş’­tan şu ana ka­dar bir ses çık­ma­dı. Ay­nı Top­baş, Bo­ğa­z’­da­ki 60 san­tim­lik du­va­rı 60 za­bı­tay­la yık­tır­mış­tı.

Sözcü

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, yapılacak olan seçimlerde ada..
Yabancı terörist savaşçılar ile mücadele için Avrupa Konseyi tarafından haz..
Türkiye Kamu-Sen Teşkilatlandırma Sekreteri, MHP’nin sendika başkan ve yöne..
YSK, Kılıçdaroğlu'nun referandum açıklamaları dayanaksız olduğunu söyle..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=