Lütfen bekleyin..

AKP Milliyetçiliği savunan vali yardımcısının ipini çekti!

22 Temmuz 2013, 23:13

Artık vali olamayacak!

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Başbakan Erdoğan’ın, “Milliyetçiliği ayaklar altına aldık” sözünü eleştiren Mesut Taner Genç, “aylıktan kesme” ile cezalandırıldı. Böylece devlette yükselmesinin önü kesildi

Me­sut Ta­ner Genç, PKK te­rö­rünün en az­gın dö­ne­mi olan 1993’te, Hak­ka­ri­’nin Bey­tüş­şe­bap il­çe­sin­de gö­rev yap­tı. Ora­da ya­şa­dık­la­rı­nı ki­tap ha­li­ne ge­tir­di. Bey­tüş­şe­ba­p’­ın ge­çen yıl te­rö­rist­ler ta­ra­fın­dan ele ge­çi­ril­me gi­ri­şi­min­den son­ra, Gen­ç’­in mü­ca­de­le­si­ni ga­ze­te­ci-ya­zar Yıl­maz Öz­dil kö­şe­si­ne ta­şı­dı.

Ha­len Sam­sun Va­li Yar­dım­cı­sı ola­rak gö­rev ya­pan Genç, Ba­rış ve De­mok­ra­si Par­ti­si (BDP) he­ye­ti­nin Samsu­n’­da top­lan­tı ya­pa­ma­ma­sı üze­ri­ne elek­tro­nik or­tam­da, “Mil­li­yet­çi­li­ği ayak­lar al­tı­na al­dık di­yen­le­rin ayak­lar al­tı­na alın­dı­ğı­nın is­pa­tı­dı­r” di­ye yaz­dı. İş­te bu du­rum hak­kın­da in­ce­le­me baş­la­tıl­ma­sı­na ne­den ol­du.

Va­li­le­rin, ik­ti­da­rın me­mu­ru gi­bi dav­ran­dı­ğı bir dö­nem­de va­li yar­dım­cı­sı­nın bu söz­le­ri hay­li dik­kat top­la­dı. Genç, söz­le­riy­le “ik­ti­da­rın de­ğil, Dev­le­tin va­li yar­dım­cı­sı­” ol­du­ğu­nu gös­ter­mek­le kal­ma­yıp, “Vay be! Böy­le va­li de kal­mı­ş” yo­rum­la­rı­na da ne­den ol­muş­tu. So­ruş­tur­ma açıl­dı­ğı­nı öğ­ren­di­ği­miz­de ken­di­si­ne ulaş­mış­tık. Bi­ze, “25 yıl dev­le­te hiz­met et­tim. Ben, bir Türk mil­li­yet­çi­si ola­rak baş eğ­me­dim. Kı­rı­la­bi­li­rim ama eğil­mem. Tür­k’­üm” de­miş­ti.
Yak­la­şık 25 yıl­dır kay­ma­kam­lık, va­li yar­dım­cı­lı­ğı gö­rev­le­rin­de bu­lu­nan Me­sut Ta­ner Genç, hak­kın­da­ki so­ruş­tur­ma­dan son­ra, tep­ki­si­ni yi­ne sür­dür­dü. BDP’­li be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın ve KCK üye­le­ri­nin tu­tuk­lan­ma­sı üze­ri­ne Di­yar­ba­kır Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Os­man Bay­de­mi­r’­in “me­şe ağa­cı­nın han­gi da­lı ne­re­ni­ze bat­tı sa­yın hü­kü­met. Has­s…­tirr” sö­zü­nü ha­tır­lat­tı.
Bu söz­ler­den kı­sa sü­re son­ra, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Os­man Bay­de­mi­r’­in ba­kan­la el ele gö­rün­tü­le­ri de va­li yar­dım­cı­sı­nı hem üz­dü, hem de dev­let adı­na üzül­dü.
“Mil­li­yet­çi­li­ği ayak­lar al­tı­na al­dık di­yen­le­rin ayak­lar al­tı­na alın­dı­ğı­nın is­pa­tı­dı­r” tweetin­den son­ra, Va­li Yar­dım­cı­sı Genç he­def ol­du. Bu söz­le­riy­le Baş­ba­ka­n’a ha­ka­ret et­ti­ği­ni dik­ka­te alan İçiş­le­ri Ba­ka­nı, ola­yın in­ce­len­me­si için iki mü­fet­tiş bir­den gö­rev­len­dir­di.

Has­ta­ne­de ifa­de­…

Mü­fet­tiş­le­rin Sam­su­n’­a ifa­de için gel­di­ği gün özel bir has­ta­ne­de, ope­ras­yon için bek­le­yen, da­mar yo­lu açıl­mış, ame­li­yat kı­ya­fe­ti giy­di­ril­miş olan Va­li Yar­dım­cı­sı Gen­ç’­in ifa­de­si iş­te bu ko­şul­lar­da alın­dı. İlk so­ru, “Bu twee­ti siz mi at­tı­nız?” ol­du. Genç şun­la­rı söy­le­di:
“E­vet ben at­tım. An­cak yan­lış an­la­şı­lır dü­şün­ce­siy­le bu­nu bir sa­at son­ra sil­dim. An­cak o an­da ta­kip­çi­le­rim al­mış­lar. Yaz­dık­la­rım ba­sın­da yer al­dı. Ben; BDP’­li­le­rin mil­li tan­si­yo­nu yük­selt­ti­ğin­den ya­kın­dım. Sam­su­n’­da yaş­lı ka­dı­nın­dan, ha­mi­le ka­dı­nı­na ka­dar her­kes BDP he­ye­ti­nin ge­li­şi­ne tep­ki gös­te­ri­yor­lar­dı. Mil­li has­sa­si­yet­le yük­se­len mil­li­yet­çi­lik var­dı. Ben de mil­li­yet­çi­li­ğin Sam­su­n’­da gök­le­re çı­ka­rıl­dı­ğı­nı, mil­li­yet­çi­li­ğin ayak­lar al­tı­na alı­na­ma­dı­ğı­nı, bun­la­rı söy­le­yen­le­rin ayak­lar al­tın­da kal­dı­ğı­nı be­lirt­tim.”
Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan, 17 Şu­ba­t’­ta Mar­di­n’­in Mid­yat il­çe­sin­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, “Biz her tür­lü mil­li­yet­çi­li­ği ayak­lar al­tı­na al­mış bir ik­ti­da­rı­z” de­miş­ti. Mü­fet­tiş­ler, va­li yar­dım­cı­sı Gen­ç’­e, “T­wee­ti­niz­le Baş­ba­ka­n’ı mı he­def al­dı­nız?” so­ru­su­nu yö­nelt­ti. Genç şu kar­şı­lı­ğı ver­di:
“Bir açı­ko­tu­rum­da Mil­let­ve­ki­li Meh­met Me­ti­ne­r’­in, ‘mil­li­yet­çi­lik be­nim ayak­la­rı­mın al­tın­da­dı­r’ sö­zü ak­lım­day­dı. Ka­fam­da yer eden, BDP’­li­le­rin ayak­lar al­tın­da kal­dı­ğı­nı vur­gu­la­mak is­te­dim. Baş­ba­ka­nı he­def al­ma­dım. Böy­le bir dü­şün­cem de ol­ma­dı. Geç­miş­te Baş­ba­ka­n’a, hü­kü­met üye­le­ri­ne ha­ka­ret eden­le­r hâ­lâ gö­rev­le­ri ba­şın­da­dır. Be­nim yaz­dık­la­rım­dan do­la­yı so­ruş­tur­ma açıl­ma­sı­nı ya­dır­ga­dım. Baş­ba­ka­nı he­def al­ma gi­bi bir kas­tım da yok­tu.”

Ar­tık va­li ola­ma­ya­cak

Mü­fet­tiş­ler ra­po­run­da Gen­ç’­i “Hiz­met için­de dev­let me­mu­ru­nun iti­bar ve gü­ven duy­gu­su­nu sar­sa­cak ni­te­lik­te dav­ra­nış­lar­da bu­lun­ma­k”­la suç­la­dı. Dos­ya­sı te­miz, 7 tak­dir­na­mesi bu­lu­nan Va­li Yar­dım­cı­sı için öner­dik­le­ri “ay­lık­tan kes­me­” nin bir alt ce­za­sı olan “kı­na­ma­” ve­ril­me­si­ de istendi.
Ba­kan­lık “ay­lık­tan kes­me­” yi uy­gun bul­du. Bu ce­za­yı alan va­li yar­dım­cı­sı­nın va­li­lik, bü­yü­kel­çi­lik, müs­te­şar, müs­te­şar yar­dım­cı­lı­ğı, ge­nel mü­dür­lük, ge­nel mü­dür yar­dım­cı­lı­ğı ve dai­re baş­kan­lı­ğı yo­lu da ka­pan­dı. sözcü - saygı öztürk

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
1demirkir
1700 gün önce
Bu hükümet döneminde olmasa da olur.Yeni iktidar bunları unutmaz inşallah......
aytekin
1700 gün önce
bu tayyibi asmak gerek diyenler var
yiğido 58
1700 gün önce
Sayın valim dik dur eyilme inş mhp gelince içişleri bakanısınız onların ipinide siz çekersiniz ALLAH büyüktür.
karadeniz
1700 gün önce
BİZLER BU ÜLKEYİ KARŞILIKSIZ SEVEN ASİL TÜRK MİLLİYETÇİLERİYİZ.

SEVDAMIZ AY YILDIZLI TÜRK BAYRAĞI, GÖNLÜMÜZDE HUZURLU BİR TÜRKİYE GERÇEĞİ OLAN BAŞKA HİÇBİR BEKLENTİSİ OLMAYAN ANADOLUNUN ASİL İNSANLARIYIZ.

ALLAH RIZASI İÇİN ÜZERİMİZE GELEMEYİN. BİZİ TAHRİK ETMEYİN.

BU ÜLKEYİ SATTIRMAYIZ BUNU O SATILMIŞ BEYNİNİZE SOKUN.

BİZ KURU EKMEK YERİZ TÜRKLÜĞÜMÜZDEN TAVİZ VERMEYİZ.

SEN ÇOCUĞUNA GEMİ ALDIN SESİMİZİ ÇIKARMADIK.

OĞLUN ASKERLİĞİNİ OTELDE YAPTI GENE SES ÇIKARMADIK

GÜRCÜ OLDUĞUNU SÖYLEDİN SES ÇIKARMADIK

KARININ ARAP OLDUĞUNU SÖYLEDİN SES ÇIKARMADIK

KADINLARIN ETEKLERİNDEN
KADINLARIN BAŞÖRTÜSÜNDEN
KADINLARIN GÖZYAŞLARINDAN
VE KENDİ KARIN ÜZERİNDEN DİN ADINA SİYASET YAPTIN
GENE SESİMİZİ ÇIKARMADIK.

ASKERLERİ HAPSE ATTIn

ADALET MEKANİZMASINI DAĞITTIN

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜ HALLAÇ PAMUĞU GİBİ ATTIN

ASİL TÜRK ÇOCUKLARINI İŞ E ALMADIN

BÜTÜN KAMU KURULUŞLARINI SATTIN

DEVLETİN ARAZİLERİNİ ARAPLARA PEŞKEŞ ÇEKTİN.

SPORA BİLE MÜDAHALE ETTİN TARAFTARLARI DÜŞMAN ETTİN

ERMENİLERİ BAŞ TACI ETTİN SÜMELA MANASTIRINDA RAMAZAN AYINDA
AYİN YAPTIRDIN.

ORUÇLARIMIZIN KISA MI UZUN MU OLMASINA KARAR VERDİNİZ.

SENDEN EKMEK İSTEMEDİK

SENDEN İŞ İSTEMEDİK

SENDEN GEMİ İSTEMEDİK

SENDEN BAYRAK İSTEMEDİK

SENDEN ADALET İSTEMEDİK

SENDEN HÜRRİYET İSTEMEDİK ÇÜNKÜ BİZLER BOZKURTLAR GİBİ HÜR YAŞAMAYI SEVEN ASİL TÜRK MİLLETİYİZ.

ARTIK SON SÖZ SÖYLEME SIRASI BİZDE.

ALLAH RIZASI İÇİN BAYRAĞIMIZA VATANIMIZA DOKUNMAAAAAAAAAAAAA
ÇÜNKÜ SEVDAMIZ BAYRAK
AŞKIMIZ TÜRKİYE
KİMLİĞİMİZ TÜRKÇÜLÜK

GERİSİNİ SEN BİLİRSİN....


BU ASİL TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARAP ÇÖLLERİNDEKİ BEDEVİ ÇADIRLARINA SIĞACAK KADAR KÜÇÜK DEĞİLDİR. DUYURULUR. KİM AYAKLAR ALTINDA GÖRECEĞİZ

TÜRK MİLLETİNİN ŞAHSİYETİ GURURU ŞEREFİ BAYRAĞI VATANI İLE DALGA GEÇENLER TARİHE BAKARSA GELECEKTEKİ SONLARINI GÖRECEKLERDİR...,!!!!...<<

Bedenimiz Zindanlara Sığacak Kadar Küçük Olsada... ONURUMUZ Tarih Yazacak Kadar Büyüktür. KANIMIZ AKSADA ZAFER asil TÜRK MİLLETİNİNDİR.""<<<

çanakkalede şehit olmadan KENDİ cenaze namazını kılan dedeleri gibi şehit olmayı bekleyen ülkücüler türk yurdunda ŞEHİT OLMAK İSTİYOR.,<<<

BİZLER ASİL TÜRK MİLLİYETÇİLERİYİZ. PARAYLA PULLA SATIN ALINACAK ŞEREFSİZLERDEN DEĞİLİZ. PKK YA KARŞIYIZ. ŞEREFSİZLERE KARŞIYIZ...,,

tayip... biz şehit çocukları #şehitaçılımını başlattığımızda bakalım kime sarılacaksın . çok merak ediyorum .ama nafile olacak çabaların..<.

Türk Milliyetçiliği maya gibidir. şerefsizlerde ve sütü bozuk olanlarda tutmazzzz. ,,,DUYURULUR.,.,.,<<<<,,,<<<<<<<<<<<<<<<

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİ AYAK ALTINA ALAN DEĞİL GERÇEK TÜRK MİLLİYETÇİSİ ASİL BİR ŞEREFLİ TÜRK ÇOCUĞUNUN BAŞBAKANLIĞINI BEKLİYORUM...,,<<

akp hocaali katliamı olmadı diyerek oylamada hayır oyu kullandı.o katliamda öldürülen şehit türk çocuklarının kanında boğulurlar inşallah

HÜRRİYET İSTİKLAL ŞEREF ALLAH KURAN BAYRAK TÜRKÇÜLÜK VE KAN İŞTE DEĞERLERİMİZ . EĞER KABUL ETMEYEN VARSA ŞEREFSİZDİR. HEMEN TERKETSİN...

BENİM BABAM NİYE ŞEHİT OLDU. ŞEREFSİZLER MASAYA OTURSUN DİYEMİ. KANIMIN SON DAMLASINA KADAR İNTİKAM ALMAZSAM ŞEREFSİZİM...

#AKPyi10yıldırAyaktaTutanBenim apo PİÇİNİN bu sözlerinden sonra hala BU AKP HÜKÜMETİNİN TÜRK HÜKÜMETİ OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRLERMİ.<<

ŞEHİT AÇILIMINDA ALLAH YA BİZE VERİR YA DA BU HÜKÜMETE. BİZİM BABAMIZ NE İÇİN ŞEHİT OLDU . SİZ KİMİN HÜKÜMETİ OLDUNUZ
.
türküm doğruyum çalışkanım, çok şükür çöldeki bedevi arap değilim, şerefimle yaşayan bayrak vatan için mücadele veren asil şehit çocuğuyum..

Hain değiliz Vatan Bayrak düşmanı değiliz hele hele pkk ile masaya oturanlardan hiç değiliz öz be öz türküz türkçüyüz

şehit ailesi olarak yüreğimiz yanıyor yüreğimiz. allahım sabır ver bize. bizlere yapılan şerefsizliği kabul etmiyoruz.

KANIMIZ AKSADA ZAFER TÜRK MİLLETİNİNDİR ........
MEDYA Kategorisindeki Diğer Haberler
Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ..
Erdoğan cephesinden Saadet'i aşağılayıcı ifadeler...
Alişan Satılmış yöneticilerin vefasızlığına dikkat çekti...
flaş iddia: PKK'ya karşı verdiği mücadeleyle tanınan Osman Pamukoğlu..
"MHP'li üst düzey bir yönetici..."
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=