Lütfen bekleyin..

AKP Döneminde DEVLET GÜVENCESİNDE FUHUŞ İkiye Katlandı

13 Nisan 2015, 17:18

Toplumu ke­mi­ren fu­hu­şa iliş­kin ya­pı­lan ba­zı araş­tır­ma­lar ola­yın va­ha­me­ti­ni or­ta­ya ko­yu­yor.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Şefkat Der’in araştırmasına göre 2000 yılında 38 ildeki genelevlerde 2 bin civarında “vesikalı kadın” bulunurken, geçtiğimiz yıl bu rakamlar 45 il ve 4 bin kadına ulaştı.

Fu­huş ko­nu­su TBMM Ge­nel Ku­ru­lu­’n­da en son ge­çen yıl CHP Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Tu­fan Kö­se­’nin açık­la­ma­la­rıy­la gün­de­me gel­di. Kö­se, Mec­li­s’­te yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, fu­huş ko­nu­sun­da ger­çek bo­yu­tu an­la­ya­cak ve­ri­le­rin ol­ma­ma­sın­dan ya­kı­na­rak, “Bu ko­nu­da Baş­ba­kan­lık İn­san Hak­la­rı Ku­ru­lu­’nun 2010 yı­lın­da yap­tı­ğı bir araş­tır­ma var. Bu­na gö­re 2002 yı­lın­da 25 bin olan ha­yat ka­dı­nı sa­yı­sı 100 bi­ni geç­miş du­rum­da. Eko­no­mi­de pem­be tab­lo­lar çiz­mek, ra­kam­la­ra tak­la at­tır­mak git­tik­çe ar­tan fu­huş sek­tö­rü­nün bu hü­kü­met dö­ne­min­de ulaş­tı­ğı zir­ve­yi giz­le­me­ye ma­ale­sef yet­mi­yor. Da­ha da va­hi­mi 40 bin ka­dın da ve­si­ka ala­bil­mek için ge­ne­lev­le­rin ka­pı­sın­da bek­li­yor” dedi.

BA­KAN­LAR KU­RU­LU TÜ­ZÜ­ĞÜ!

“Res­mî fu­huş­”u dü­zen­le­yen Ba­kan­lar Ku­ru­lu 27 Ma­yıs kan­lı dar­be­si­ni ya­pan hü­kü­met ta­ra­fın­dan çı­kar­tıl­dı. "Ge­nel Ka­dın­lar ve Ge­nel Ev­le­rin Ta­bi Ola­cak­la­rı Hü­küm­ler" baş­lı­ğı­nı ta­şı­yan 30 Mart 1961 ta­rih­li Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la çı­ka­rı­lan ve ha­len yü­rür­lük­te olan tü­zü­ğe gö­re, fa­hi­şe­lik ya­pa­bi­le­ce­ği­ne da­ir ve­si­ka ala­cak ka­dı­nın Türk ol­ma­sı ge­re­ki­yor.

Ay­nı Ba­kan­lar Ku­ru­lu’nun ya­yın­ladığı “Ge­nel ka­dın­lar ve Ge­ne­lev­le­rin Ta­bi Ola­cak­la­rı Hü­küm­ler ve Fu­huş Yü­zün­den Bu­la­şan Züh­re­vi Has­ta­lık­lar­la Mü­ca­de­le Tü­zü­ğü”n­de ise ge­ne­lev aça­cak olan­la­rın iz­le­ye­cek­le­ri yol ve dev­le­te ver­gi ola­rak sağ­la­ya­cak­la­rı kat­kı­lar yer alı­yor.

Tü­zü­ğün 4. mad­de­si­ne gö­re, dev­le­tin "Züh­re­vi has­ta­lık­la­rın ve fu­hu­şun za­rar­la­rı­nı ve ya­yıl­ma­sı­nı ön­le­me­ğe da­ir olan ka­nun ve tü­zük­le­rin ge­re­ği gi­bi uy­gu­lan­ma­sı­nı sağ­la­mak" baş­lık­lı bir gö­re­vi bu­lu­nu­yor an­cak ge­ne­lev­le­rin açı­lı­şı ve fa­hi­şe­lik ve­si­ka­sı ve­ril­me­si de yi­ne bu tü­zük­le hü­küm al­tı­na alı­nı­yor.

Da­ha son­ra­ ta­dil edi­len tü­zük­te, ge­ne­lev­le­rin öde­ye­cek­le­ri ver­gi­ler ile il­gi­li hü­küm­ler ay­rın­tı­lı bir şe­kil­de an­la­tı­lı­yor. Tü­zük­te­ki bir de­ği­şik­lik de yi­ne bir dar­be­ci hü­kü­met ta­ra­fın­dan 12 Mart 1971 ta­rih­li muh­tı­ra son­ra­sı ku­ru­lan ara dö­nem hü­kü­me­tin­ce alın­dı. Bu dö­nem­de bir ki­şi­nin bir­den çok ge­ne­lev aça­bil­me­si im­kâ­nı sağ­lan­dı. Tü­zü­ğün 126 nu­ma­ra­lı son mad­de­sin­de, “Bu tü­zük hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür" iba­re­si yer alı­yor.    

ŞEFKÂT DERNEĞİ’NİN ARAŞTIRMASI 

Şef­kât Der­ne­ği­’nin geç­ti­ği­miz yıl ya­yın­la­dı­ğı bir araş­tır­ma da, “res­mî fu­huş­”un bo­yut­la­rı hak­kın­da ye­ter­siz de ol­sa bir fi­kir ve­ri­yor. Araş­tır­ma­da, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı'nın, 2000 yı­lın­da ya­yın­la­dı­ğı "ay­lık has­ta­lık iz­le­me is­ta­tis­ti­ği­ne" gö­re 38 şe­hir­de fa­ali­yet­te olan ge­ne­lev­ler­de top­lam 2 bin 661 ve­si­ka­lı fa­hi­şe­nin ça­lış­tı­ğı, ara­dan ge­çen 14 yıl­da ise bu sa­yı­la­rın kat­la­na­rak art­tı­ğı be­lir­ti­li­yor. Tür­ki­ye­’de şu­ an 45 ildeki, “ve­si­ka­lı ka­dın” sa­yı­sı­nın 4 bin ci­va­rın­da ol­du­ğu tah­min edi­li­yor.

Vahdet Gazetesi

Etiketler : AKP, fuhuş, seks,
  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
hakan korkmaz
1074 gün önce
siz vesikalılaredan bahsediyorsunuz 4000 olarak biliyorsunuz artık öyle bir zamana geldik ki kadınlar çocuklarını okutabilmek için kendi evinde fuhuş yapıyorlar siz neden bahsediyorsunuz yaw ülkede gerçekten fuhuş yapandan vergi alınsa bu ülkede başka vergiye gerek kalmaz
YAŞAM Kategorisindeki Diğer Haberler
İşte Türk Milleti ! Şehit için bir şehir kıyama durdu !
Van ve Konya'da meydana gelen otobüs kazalarında 2 kişi öldü, 30 kişi y..
Üsküdar'da bir otobüsün durağa girmesi sonucu meydana gelen kazada ölü ..
Mekke'de Kabe yakınındaki inşaatın şantiyesinde yangın çıktı. Mescid-i ..
İETT, otobüs güzergâhlarının sahada kontrolünü yaptırarak, hat, güzergâh ve..
Kalender Ordu Evi önündeki yolda çökme meydana geldi. Araç trafiği çift yön..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=