Lütfen bekleyin..

Emniyet'te ilginç terfi ittifakı

22 Ocak 2015, 20:34

Yasa tasarısıyla, parti polisine biat etmeyen 3200 polis müdürünün tasfiye planı deşifre oldu. Fişleme listelerinde ‘terfi veya emekli edilsin’ yazıldı.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

AYM’nin düzenlemeyi iptal ihtimaline karşı da tasfiye listesinin kanuna uydurulması ve adı geçen müdürlerin emekliye sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Hü­kü­me­t’­in 24 Ka­sım 2014’te Mec­li­s’­e sevk et­ti­ği İç Gü­ven­lik Ya­sa Ta­sa­rı­sı ile em­ni­yet teş­ki­la­tın­da bü­yük tas­fi­ye ya­pı­la­ca­ğı or­ta­ya çık­tı. Ta­sa­rıy­la Em­ni­yet Teş­ki­la­tı Ka­nu­nu­’nun 55’in­ci mad­de­sin­de­ki de­ği­şik­lik ve ka­nu­na ek­le­nen ge­çi­ci 27’n­ci mad­de ile par­ti po­li­si yak­la­şı­mı­na bi­at et­me­ye­ce­ği ön­gö­rü­len 3200 em­ni­yet mü­dü­rü­nün emek­li edil­me­si ön gö­rü­lü­yor.

Bugün Gazetesi'nin haberine göre ta­sa­rı­nın AYM’den dön­me ih­ti­ma­li­ne kar­şı­lık tas­fi­ye lis­te­le­ri­nin ha­zır­lan­dı­ğı, ka­nun yü­rür­lü­ğe gi­rer gir­mez zo­run­lu emek­li­lik iş­le­mi­nin uy­gu­la­ma­ya ko­nu­la­ca­ğı be­lir­til­di.

AY­M’­YE KAR­ŞI HAZIRLIKLI LİS­TE­

Zo­run­lu emek­li edil­me­si ya da gö­rev­de kal­ma­sı uy­gun gö­rü­len mü­dür­le­rin be­lir­len­me­sin­de hiç­bir ob­jek­tif kri­te­rin esas alın­ma­dı­ğı öne sü­rül­dü. Ta­sa­rı­nın ge­çi­ci 27’n­ci mad­de­si ge­re­ği Yük­sek De­ğer­len­dir­me Ku­ru­lu­’n­ca emek­li­li­ğe sevk edi­le­cek olan­lar hak­kın­da geç­miş­te­ki em­sal ka­rar­lar ve Ana­ya­sa­’ya ay­kı­rı ol­du­ğu için       AY­M’nin ip­tal ede­ce­ği­ne ke­sin gö­züy­le ba­kıl­dı­ğı için ha­zır­lık ya­pıl­dı­ğı id­di­a edil­di.

Bu­na gö­re; AYM yü­rüt­me­yi dur­dur­ma ya da ip­tal ka­ra­rı ve­rir­se, ya­sa yü­rür­lü­ğe gir­di­ğin­de Yük­sek De­ğer­len­dir­me Ku­ru­lu, ha­zır­la­nan tas­fi­ye lis­te­si­ni im­za­la­yıp İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ef­kan Ala’­nın ona­yı­na su­na­cak. Ko­nuy­la il­gi­li bil­gi no­tu­nun Ba­kan Ala­’ya su­nul­du­ğu öğ­re­nil­di. Emek­li­li­ğe sevk edil­me­si plan­la­nan em­ni­yet mü­dür­le­ri­nin bir­bir­le­rin­den ha­ber­siz pa­zar­lık­lar yap­tı­ğı, ara­la­rın­da yo­ğun gü­ven bu­na­lı­mı­nın ya­şan­dı­ğı ve ken­di­le­ri­nin kul­la­nı­lıp pa­çav­ra gi­bi atı­la­cak­la­rı yö­nün­de ko­nuş­tuk­la­rı ifa­de edi­li­yor.

TERFİ PAZARLIĞI

Tas­fi­ye­nin da­ha ön­ce gün­de­me ge­len fiş­le­me id­di­ala­rı doğ­rul­tu­sun­da ya­pı­la­ca­ğı id­di­a edil­di.  AK­P’­de­ki dar bir gru­bun İş­çi Par­ti­si ile bir­lik­te ha­zır­la­dı­ğı id­di­a edi­len lis­te­ye Fey­zul­lah Ars­lan, Can Gö­kay, Sa­ni­ye Yol­cu, Gök­ten Gök ‘A­le­vi­’ ola­rak fiş­len­di.  Ra­ma­zan Ak­yü­rek, Ali Os­man Kah­ya, Mus­ta­fa Sağ­lam ‘Fet­hul­lah­çı­’ ola­rak fiş­le­nir­ken, Ke­mal Dik­men ‘Men­zil­ci­’, İb­ra­him Sel­vi ve Meh­met Tat­lı ‘Sü­ley­man­cı­’ ola­rak fiş­len­di. Yi­ne lis­te­ler­de Mus­ta­fa Çil, Muh­te­şem Ça­vu­şoğ­lu ‘Ül­kü­cü­’ di­ye, Mus­ta­fa Şen­türk, Se­yit­han Bu­lu ve Ka­dir Yıl­maz gi­bi isim­ler de ‘Nur­cu­’ di­ye fiş­len­di. Bu isim­le­rin emek­li­ye sevk edi­le­cek üst dü­zey em­ni­yet mü­dür­le­ri­nin lis­te­sin­de yer al­dı­ğı öne sü­rü­lü­yor.

BİAT EDEN YÜKSELTİLECEK

Paralelle mücadele adı altında tasarının bir cadı avına dönüşeceği vurgulanırken demokrat, hukuka bağlı şekilde görev yapan emniyet müdürlerinin hiçbir kriter olmaksızın, sadece taktir hakkı kullanılarak, objektiflikten uzak ölçülerle tasfiye edileceğine işaret ediliyor. Büyük tasfiye için ‘Emniyet teşkilatının hiyerarşi piramidini düzeltmek’ gerekçe gösterilse de,  emniyet çevreleri “Aslında yapılan ‘biat ve parti polisi’ olmayan nitelikli personelin hukuksuz şekilde tasfiyesidir. Ardından ‘parti polisi müdürlerin yükseltilmesi’ anlayışı hayata geçirilecek” tespitinde bulundu.

İŞTE O BELGE

Em­ni­yet mü­dür­lü­le­ri ile il­gi­li ‘e­mek­li ol­ma­sı­n’ ve ‘e­mek­li­’ şek­lin­de lis­te­ler ha­zır­lan­dı­ğı or­ta­ya çık­tı.

Etiketler : aym, emniyet,
  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
oğuz
1153 gün önce
Tercübeli polis teşkilatını emekli ederseniz.Yapmak istediğiniz Türkiye devletini böldürürsünüz.Ama bunların altında kalacaksınız.
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler
Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü has..
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz'a ..
TSK ve ÖSO unsurlarının terörden tamamen temizlediği Afrin'in Raco beld..
Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde böl..
Terör örgütü YPG'den tamamen temizlenen Afrin'in Bülbül Kasabası gö..
"Tartışmaya gerek yok, bırakalım..."
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=