Lütfen bekleyin..

Bakanlıkta 58 milyon euroluk skandal

11 Ekim 2014, 11:46

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye kullandırdığı fonları denetleyen Sayıştay, 58 milyon euronun takibinin yapılamadığını belirledi. Kurum, dağıtımda da AB yönetmeliğine uyulmadığına dikkat çekti.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Sa­yış­ta­y’­ın, AB Ba­kan­lı­ğı ile il­gi­li de­ne­tim ra­po­run­da, aday ül­ke­le­re bir­li­ğe ka­tı­lım ön­ce­sin­de kul­lan­dı­rı­lan fonlarla ilgili raporunda çarpıcı tespitler yer aldı. 

BÜTÇE KARMAŞASI

Ra­por­da,  ‘Ka­tı­lım Ön­ce­si Ma­li Yar­dım Ara­cı’ (IPA) kap­sa­mın­da ger­çek­leş­ti­ri­len prog­ram­la­ra iliş­kin har­ca­ma­la­rın, AB Ko­mis­yo­nu ve Tür­ki­ye ta­ra­fın­dan or­tak ola­rak fi­nan­se edi­len prog­ram büt­çe­le­ri üze­rin­den yü­rü­tül­dü­ğü be­lir­ti­le­rek, “P­rog­ram büt­çe­le­ri­nin ne ka­da­rı­nın AB kat­kı­sı, ne ka­da­rı­nın ulu­sal kat­kı­dan olu­şa­ca­ğı fi­nans­man an­laş­ma­la­rın­da be­lir­len­miş­tir. Prog­ram­la­rın ta­mam­lan­ma­sıy­la bir­lik­te büt­çe­le­ri­nin ger­çek­leş­me du­rum­la­rı­na gö­re AB Ko­mis­yo­nu ve Tür­ki­ye ta­ra­fın­dan ak­ta­rıl­mış olup da har­can­ma­yan kat­kı pa­yı tu­tar­la­rı­nın ta­raf­la­rı­na ia­de edil­me­si ge­rek­mek­te­dir. Av­ru­pa Bir­li­ği Ko­mis­yo­nu­’na ia­de edil­me­si ve büt­çe­ye ge­lir kay­de­dil­me­si ge­re­ken tu­tar­la­rın ta­ki­bi­nin ya­pı­la­bil­me­si için ge­rek­li iz­le­me he­sap­la­rı­nın bu­lun­ma­dı­ğı gö­rül­müş­tü­r” tes­pi­ti yer al­dı.

TO­PU MA­Lİ­YE BA­KAN­LI­ĞI­’NA AT­TI

AB Ba­kan­lı­ğı, ce­va­pta to­pu Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­’na at­tı. Ba­kan­lık, iz­le­me he­sap­la­rı­nın oluş­tu­rul­ma­sı ta­le­bi­nin Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­’na ile­til­di­ği­ni be­lirt­ti. Sa­yış­tay, bu ya­nı­ta “dü­zen­le­me­le­rin ya­pıl­ma­sı” uya­rı­sıyla karşılık verdi.

TAKİBİ MÜMKÜN DEĞİL

Fon­lar­la il­gi­li ben­zer sı­kın­tı, Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı­’na iliş­kin raporda da yer al­dı. Ra­por­da, sa­de­ce 2013’te kul­lan­dı­rı­lan kay­na­ğın 58 mil­yon eu­ro (170 mil­yon li­ra) ol­du­ğu­na dik­kat çe­ki­lir­ken, AB Ko­or­di­nas­yon Dai­re Baş­kan­lı­ğı­’nın (ABKDB) Hi­be Yö­net­me­li­ği hü­küm­le­ri­ne uy­ma­dı­ğı ifa­de edi­le­rek, “Söz ko­nu­su ka­yıt­la­rın her­han­gi bir şe­kil­de ulu­sal mu­ha­se­be sis­te­mi ta­ra­fın­dan ta­kip edil­me­si­nin müm­kün ol­ma­dı­ğı gö­rül­müş­tü­r” de­nil­di.

KAYIT DIŞI SUÇLAMASI

Bugün'ün haberine göre, ra­por­da, “Söz ko­nu­su IPA fon­la­rı­nı kul­lan­dı­ran ku­ru­mun mu­ha­se­be ka­yıt­la­rın­da iz­len­me­me­si, mev­zu­ata ay­kı­rı­lık teş­kil et­mek­te ve ka­mu kay­nak­la­rı­nın ka­yıt dı­şın­da kal­ma­sı­na ne­den ol­mak­ta­dır. Bu du­rum, Ba­kan­lı­ğın ma­li tab­lo­la­rı­nın ger­çek du­ru­mu yan­sıt­ma­ma­sı­nı, fa­ali­yet­le­rin, fa­ali­yet ra­por­la­rın­da gö­rül­me­me­si­ni ne­ti­ce ver­mek­te­di­r” tes­pi­ti dik­kat çek­ti. Ça­lış­ma Ba­kan­lı­ğı, bu tes­pi­te “Pro­je kar­şı­lı­ğın­da he­sap­la­rı­na pa­ra ak­ta­rı­lan ka­mu ida­re­si ta­nı­mı­na uy­ma­dık­la­rın­dan il­gi­li yö­net­me­lik kap­sa­mın­da ol­ma­dık­la­rı­” ya­nı­tı ver­di. 

Bugün

Etiketler : Sayıştay, AB, Euro,
  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler
Fransa seçimlerinin gelişen ülke para birimlerinde yarattığı iyimserlikle 2..
Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 15 kuruş indirim bekleniy..
BIST 100 Endeksi 93 bin 400 puan yeni rekor düzeyi gördü.
Yavuz Selim Köprüsü'nden geçişe astronomk zam!..
İşsizlere, binbir zorluk çıkaran hükümet, yine İşsizlik Fonu’nu kullanacak...
Hükümet bol bol seçim vaadi verirken bunun bütçeye yansımaları da ortaya çı..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=