Lütfen bekleyin..

Skandal fişlemeye sert tepki!

06 Ekim 2014, 11:28

Öğretmen ve öğrenci fişlemesine siyasiler ve hukukçulardan büyük tepki geldi...

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Polis kolejlerindeki öğretmen ve öğrenci fişlemesine siyasiler ve hukukçular tepki gösterdi. Yapılanların hukuka ve demokrasiye aykırı olduğu vurgulanırken, "Türkiye parti devleti oluyor” uyarısı yapıldı.

Ta­raf Ga­ze­te­si'nin dün ya­yım­la­dı­ğı “Bir, iki, üç­ler AK­P’­li de­ğil­le­r” baş­lık­lı ha­ber­de po­lis ko­lej­le­rin­de bu­lu­nan tüm öğ­ret­men­le­rin fiş­len­di­ği belirtil­di. Fiş­le­me­le­rin ce­ma­at­çi­ler 1, sos­yal de­mok­rat­lar 2, ül­kü­cü­ler 3 ko­duy­la ya­pıl­dı­ğı vur­gu­lan­dı.

AKP'li olan­la­rın ise kar­şı­la­rı­na ‘de­ği­l’ no­tu dü­şü­rül­dü­ğü ak­ta­rıl­dı. Skan­da­lın sız­ma­ma­sı için lis­te­le­rin el ya­zı­sı ile ha­zır­lan­dı­ğı kay­de­dil­di. Lis­te­le­rin ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan 1, 2, 3 şek­lin­de kod­la­nan öğ­ret­men­ler tas­fi­ye edil­di. Öğ­ret­men­le­rin ar­dın­dan öğ­ren­ci­ler için­de fiş­le­me­le­rin baş­la­tıl­dı­ğı, öğ­ren­ci ai­le­le­ri­nin han­gi par­ti­ye oy ver­dik­le­ri­nin araş­tı­rıl­dı­ğı bil­di­ril­di. Skan­dal fiş­le­me­ye si­ya­si ve hu­kuk­çu­lar­dan sert tep­ki gel­di.

AYRIŞMAYI ARTIRIR

BBP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Rem­zi Ça­yır: Si­la­ha bu­laş­ma­mış ki­şi­ler, dü­şün­ce­le­ri doğ­rul­tu­sun­da fiş­le­ni­yor­sa bu yak­la­şı­mı kök­ten kar­şı işlen­miş bir suç ola­rak gö­rü­yo­rum. İn­sa­nın hay­si­ye­ti­ne, fik­ri­ne kar­şı iş­len­miş suç ola­rak gö­rü­yo­rum. Bu­nu han­gi se­bep­le kim ya­par­sa yap­sın bu kök­ten yan­lış bir uy­gu­la­ma­dır. Bu tür uy­gu­la­ma­lar Tür­ki­ye­’ye hiz­met et­mez, ay­rış­ma­yı ar­tı­rır. İn­san­la­rı ka­te­go­ri­ze et­me­ye kim­se­nin hak­kı yok. 28 Şu­bat sü­re­ci şim­di bu dö­nem­de yar­gı­la­nı­yor. Pe­ki ne­den yar­gı­la­nı­yor? On­la­rın yap­tık­la­rı­nı ay­nen yap­mak suç de­ğil mi­dir? On­lar yaptık­la­rı için suç­lan­dı­lar şim­di ya­pan­lar suç­lan­ma­ya­cak mı? İk­ti­dar güç ze­hir­len­me­si ya­şı­yor. Bu ze­hir­len­me hem ken­di­le­ri­ne hem top­lu­ma zarar ve­re­cek.

İK­Tİ­DAR TA­RA­FIN­DAN KU­ŞA­TIL­DI

CHP Mil­let­ve­ki­li Atil­la Kart: Bu­ra­da ar­tık de­mok­ra­si­nin te­mel hak ve öz­gür­lük­le­rin ayak­la­r al­tı­na alın­ma­sı ya­nı sı­ra dev­let yö­ne­ti­min­de bir ayrım­cı­lı­ğın ya­pıl­dı­ğı gö­rü­lü­yor. Tür­ki­ye­’nin gi­de­rek yö­ne­ti­le­mez ha­le gel­di­ği­ni gös­te­ri­yor. Bu re­jim de­mok­ra­si re­ji­mi de­ğil­dir. Ka­mu gü­ven­li­ği kav­ra­mı en faz­la Hit­ler dö­ne­mi Al­man­ya­’sın­da gö­rü­lür­dü. Tür­ki­ye top­lu­mun tü­müy­le ik­ti­dar ta­ra­fın­dan gö­zet­len­di­ği, ku­şa­tıl­dı­ğı, ta­kip edil­di­ği bir re­jim ha­li­ne gel­miş­tir.

TAS­Fİ­YE EDİ­YOR­LAR

MHP Grup Baş­kan Ve­ki­li Yu­suf Ha­la­çoğ­lu: Bir ül­ke­de de­mok­ra­si var­sa bu fiş­le­me­le­rin ol­ma­ma­sı ge­re­ki­yor. Bun­lar ka­bul edi­le­bi­lir şey­ler değil. Ke­ser dö­ner sa­pı­na. Bu­gün ne ya­pı­yor­lar­sa ya­rın ken­di­le­ri­ne fark­lı şe­kil­lerde yan­sı­ya­bi­lir. Ken­di­le­rin­den ol­ma­yan her­ke­si tas­fi­ye ediyor­lar. Ne in­sa­ni yak­la­şı­ma ne­ de de­mok­ra­si­ye uyu­yor.

DÜŞÜNCEYİ NOT ETMEK SUÇ­TUR

SP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Meh­met Ka­ra­man: İn­san­la­rın dü­şün­ce­si­ni not et­mek, in­san­la­rı dü­şün­ce­si­ne gö­re gö­rev­den al­mak suç­tur. Görev­den al­ma­lar me­mur­la­rın si­ya­si dü­şün­ce­le­ri­ne ba­kı­la­rak de­ğil gö­rev li­ya­ka­ti­ne gö­re ya­pıl­ma­lı.

CA­DI AVI­NIN GÖS­TER­GE­Sİ

Bugün'ün haberine göre, Hu­kuk ve Ha­yat Der­ne­ği Baş­ka­nı Avu­kat Meh­met Ka­sap: Tür­ki­ye­’yi bir par­ti dev­le­ti­ne dö­nüş­tür­me­nin bir ne­ti­ce­si bu ya­pı­lan­lar. Bu­gün karşımı­za çı­kan bu olay be­lir­li bir ke­si­me yö­ne­lik ca­dı avı ya­pıl­dı­ğı­nın gös­ter­ge­si­dir. Fiş­le­me ana­ya­sal bir suç­tur.

 

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz'a ..
TSK ve ÖSO unsurlarının terörden tamamen temizlediği Afrin'in Raco beld..
Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde böl..
Terör örgütü YPG'den tamamen temizlenen Afrin'in Bülbül Kasabası gö..
"Tartışmaya gerek yok, bırakalım..."
Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından etkisiz hale getirilen terörist..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=