Lütfen bekleyin..

Kılıçdaroğlu hükümeti fena topa tuttu...

05 Ekim 2014, 12:14

5 Maddelik yol haritası açıkladı Genelkurmay’ı kapatın gitsin dedi...

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Terörle mücadele için yabancı asker gelecekse Genelkurmay’ı kapatın gitsin" şeklinde çarpıcı açıklamalar yaptı ve hükümete ağır eleştirilerde bulundu.

Sözcü Gazetesi Yazarı Saygı Öztürk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı röportajından dikkat çekici noktaları köşesine taşıdı. "Ha­yı­r” de­dik­le­ri tez­ke­re için hü­kü­me­ti to­pa tutan Kılıçdaroğlu, "Bu hü­kü­me­tin eli­ne tez­ke­re ver­mek teh­li­ke­li. Te­rör­le mü­ca­de­le için ya­ban­cı ül­ke as­ke­ri Tür­ki­ye­’ye ge­le­cek­se Ge­nel­kur­ma­y’ı ka­pa­tın git­sin.” ifadelerini kullandı.

“Niyetin IŞİD de­ğil Esad ol­du­ğu­nu ak­lı ba­şın­da olan her­kes bi­li­yor. Tez­ke­re­ye ‘e­ve­t’ di­yen MHP’­nin mil­li­yet­çi­li­ği­ni tar­tış­ma­ya aça­rım ben…” diyen CHP Lideri, Tür­ki­ye­’ nin IŞİD için de­ğil Su­ri­ye Dev­let Baş­ka­nı Be­şar Ese­d’­ı de­vir­mek için tez­ke­re al­dı­ğı yo­lun­da görüş bildirdi.

İŞTE O RÖPORTAJDA YER ALAN KILIÇDAROĞLU'NUN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR:

"ORTADOĞU BATAKLIĞI

Dünyada şu al­gı var: Tür­ki­ye, Irak Şam İs­lam Dev­le­ti (IŞİD), El Nur­sa, El Kai­de gi­bi ör­güt­le­re mad­di, ma­ne­vi des­tek ve­ri­yor. Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, AB­D’­ye git­me­den ön­ce­ki ko­nuş­ma­la­rı ile ABD ve dö­nü­şün­de­ki ko­nuş­ma­la­rı ara­sın­da 180 de­re­ce­lik bir dö­nüş yap­tı. Şim­di, ‘Or­ta­do­ğu ba­tak­lı­ğı­nı ku­rut­mak için Tür­ki­ye’nin rol oy­na­ya­ca­ğı­nı­’ söy­lü­yor. Ba­tı ül­ke­le­ri­nin hiç­bi­ri ‘Ben as­ke­ri­mi Or­ta­do­ğu ba­tak­lı­ğı­na gö­tü­re­ce­ği­m’ de­mi­yor. Ak­lı ba­şın­da olan hü­kü­met gön­der­mez.

 

5 MADDELİK ÖNLEM

Türkiye’nin sı­nır öte­si­ne as­ker gön­der­mek ye­ri­ne al­ma­sı ge­re­ken baş­ka ön­lem­ler var. Ön­ce bun­la­rı ha­ya­ta ge­çir­me­si ge­re­kir­ken, IŞİ­D’­e önem­li öl­çü­de des­tek­ler ver­di­ği­ni bir­çok ül­ke­nin yet­ki­li­le­ri de açık­lı­yor. Tür­ki­ye’nin yap­ma­sı ge­re­ken şun­lar ol­ma­lı:

 

1- Sı­nır­la­rı­mız tam an­la­mıy­la kon­trol al­tın­da tu­tul­ma­lı.

2- IŞİD men­su­bu te­rö­rist­ler sı­nır­la­rı­mız­da ya­ka­lan­dı­ğı za­man ya da Tür­ki­ye­’ye ya­ra­lı ola­rak ge­ti­ril­dik­le­rin­de te­da­vi­le­ri de ya­pıl­dık­tan son­ra yar­gı önü­ne çı­ka­rıl­ma­lı.

3- IŞİD te­rör ör­gü­tü için mi­li­tan dev­şi­ren mer­kez­ler kon­trol al­tı­na alın­ma­lı.

4- Yurt dı­şın­dan Tür­ki­ye­’ye ge­len te­rör ör­gü­tü men­sup­la­rı­nı Tür­ki­ye­’de kar­şı­la­yan, on­la­rı IŞİ­D’­le bu­luş­tu­ran te­rör ör­gü­tü men­sup­la­rı­na izin ve­ril­me­me­li.

5- IŞİ­D’­in Tür­ki­ye üze­rin­den pa­zar­la­ma­ya ça­lış­tı­ğı ka­çak pet­ro­lüy­le mü­ca­de­le et­me­li.

GENELKURMAY’I KAPATIN

Hükümet Tür­ki­ye­’nin ba­şı­nı be­la­ya so­ku­yor. Tez­ke­re­ye ‘e­ve­t’ oyu ve­ren­ler, ül­ke­mi­zi ay­nı za­man­da Or­ta­do­ğu ba­tak­lı­ğı­na sü­rük­le­yen­ler­dir. Tür­ki­ye­’ ye şe­hit­ler gel­me­si­ne ne­den ola­cak­lar­dır. Bun­lar bi­li­ne bi­li­ne tez­ke­re­ye ‘e­ve­t’ oyu ver­di­ler. Tez­ke­re­de Ira­k’­ın top­rak bü­tün­lü­ğün­den söz edi­lir­ken, Su­ri­ye­’ nin top­rak bü­tün­lü­ğün­den söz edil­mi­yor. Amaç, IŞİ­D’­le mü­ca­de­le et­mek de­ğil Su­ri­ye­’de

ESAD’I DEVİRMEK.

Tezkerede Tür­ki­ye­’ye ge­le­cek ya­ban­cı ül­ke as­ker­le­ri de yer alı­yor. Gü­ven­li­ği­miz için Tür­ki­ye­’ye, ya­ban­cı ül­ke as­ke­ri­nin pos­ta­lı de­ğe­cek­se, ya­ban­cı ül­ke as­ke­ri­ne ih­ti­yaç du­yu­lu­yor­sa o za­man Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı­’nı ka­pa­tın git­sin.

TEZKERE ÇOK RİSKLİ…

Suriye sı­nır­la­rı için­de bu­lu­nan va­tan top­ra­ğı­mız Sü­ley­man Şah Say­gı Ka­ra­ko­lu da tez­ke­re­de yer alı­yor. Oy­sa o top­rak­lar, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin top­ra­ğı­dır. Ora­ya ya­ban­cı bir gü­cün mü­da­ha­le­si olur­sa, bu­na her za­man anın­da mü­da­ha­le hak­kı­mız var. Bu­nun için Bir­leş­miş Mil­let­ler ka­ra­rı­na da ge­rek yok. Sü­ley­man Şah Tür­be­si­’ne bir sal­dı­rı ol­ma­sı du­ru­mun­da, Su­ri­ye­’ye sal­dır­mak için hü­kü­met ken­di­si­ne hak­lı ge­rek­çe bu­la­cak.

Unutmayalım, Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’n­da ya­pı­lan ve med­ya­ya sı­zan or­tam din­le­me­sin­de, Su­ri­ye­’ye sal­dır­mak için ken­di gü­ven­lik gö­rev­li­le­ri­mi­zi Sü­ley­man Şah Tür­be­si­’ne doğ­ru ateş et­ti­rip, bu­nun Su­ri­ye ta­ra­fın­dan kay­nak­lan­dı­ğı öne sü­rü­lüp sal­dı­rıl­ma­sı se­nar­yo­su ko­nu­şul­muş­tu.

MHP MİLLİYETÇİLİĞİ…

Hükümetin eli­ne böy­le bir tez­ke­re ve­ril­me­me­liy­di. Böy­le bir tez­ke­re ver­mek­le bü­yük bir risk alın­dı. Ni­yet, IŞİD de­ğil Esa­d’­dır. Ak­lı ba­şın­da olan her­kes, bu­nun böy­le ol­du­ğu­nu bi­li­yor.

Tez­ke­re­ye, Mec­li­s’­te AKP mil­let­ve­kil­le­riy­le bir­lik­te MHP’­li mil­let­ve­kil­le­ri de oy ver­di. MHP, ken­di ül­ke­mi­zin top­ra­ğın­da ya­ban­cı as­ke­rin pos­ta­lı­nı gör­me­yi uy­gun gö­rü­yor­sa, mil­li­yet­çi­li­ği­ni tar­tış­ma­ya aça­rım.

YABANCI ASKER OLMAZ

Ülkemizde bir sa­vaş yok. Ya­ban­cı ül­ke as­ke­ri­nin ül­ke­miz­de ne işi var? IŞİ­D’­le mü­ca­de­le için ya­ban­cı ül­ke as­ke­ri­ne ih­ti­yaç du­yu­yor­san sen bit­miş­sin de­mek­tir. As­ker bu­lun­du­ra­ca­ğı­na sen az ön­ce söy­le­di­ğim 5 mad­de­lik ön­le­mi al. Bun­la­rın ge­li­şi­ne, gi­di­şi­ne se­yir­ci ka­la­cak­sın, des­tek ve­re­cek­sin, şim­di de on­la­rı ge­rek­çe gös­te­rip Su­ri­ye top­rak­la­rı­na as­ke­ri­mi­zi gön­de­re­cek­sin. Böy­le hü­kü­met mi olur? Türkiye gi­de­rek meş­ru hü­kü­met ze­mi­nin­den, ‘kor­san dev­le­t’ ze­mi­ni­ne doğ­ru hız­la ka­yı­yor. Bu du­rum, ül­ke­mi­zin say­gın­lı­ğı­na za­rar ve­ri­yor.

“ATATÜRK ORTAK PAYDA”

Son dö­nem­de ül­ke­mi­zin Gü­ney­do­ğu­su’nda, Ata­türk büst­le­ri, hey­kel­le­ri ya­kı­lı­yor. Unut­ma­ya­lım; Ata­türk, düş­man­la­rı­nın bi­le say­gı duy­du­ğu bir li­der­dir. Et­nik kim­li­ği­miz ne olur­sa ol­sun, Ata­türk he­pi­mi­zin or­tak pay­da­sı­dır, bir­leş­ti­ri­ci un­sur­dur. Büst­le­ri­nin, hey­kel­le­ri­nin kı­rıl­ma­sı, ya­kıl­ma­sı bü­yük bir iha­net­tir, mil­li mü­ca­de­le­de­ki be­ra­ber­li­ği­mi­zin yok sa­yıl­ma­sı­dır. Üs­te­lik onu kı­ran­la­rın, ya­kan­la­rın de­de­le­riy­le, be­nim de­dem Ça­nak­ka­le­’de ku­cak ku­ca­ğa yat­mak­ta­dır.

AKP ik­ti­da­rı si­ze hak­sız­lık ya­pı­yor­sa oku­lu­nu ya­ka­rak ço­cu­ğun eği­tim hak­kı­nı, ge­le­ce­ği­ni elin­den alı­yor­sun. Bu­na kim­se­nin hak­kı yok­tur. Okul­la­rı yak­mak­la bu köp­rü­le­rin de­va­mı­nı sağ­la­ya­maz­sın."

Sözcü

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
SİYASET Kategorisindeki Diğer Haberler
Bahçeli'nin yeniden genel başkan seçildiği MHP'nin 12 Olağan Kurult..
Bahçeli yineledi: Adayımız Erdoğan...
İYİ Parti’nin hazırladığı ‘FETÖ ile Acil Eylem Planı’nda yer alan tespitler..
MHP kongresi ayarlı Bahçeli’ye ‘jest’ mesaisi
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=