Lütfen bekleyin..

O müdüre algı operasyonu!...

28 Eylül 2014, 12:30

Yeni plan deşifre oldu...

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

17 Aralık operasyonunda görev alan polislere yönelik yeni bir plan deşifre oldu. Havuz medyasında 17 Aralık operasyonunu yürüten bir diğer birim olan Organize Şube Müdürü Nazmi Ardıç'ın gizli tanık olduğu iddia edildi. Ardıç'ın avukatı Kemal Bayrak söylentileri basın açıklaması ile yalanladı.

Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dü­rü Naz­mi Ar­dıç 17 Ara­lık'ta Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar'ın oğ­lu Ab­dul­lah Bay­rak­tar ve iş ada­mı Ali Ağa­oğ­lu'nun da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu bir­çok bü­rok­ra­tı gö­zal­tı­na al­mış­tı. 17 Ara­lık yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu­nun bir di­ğer aya­ğı olan so­ruş­tur­ma­la­rı yü­rü­ten Ar­dıç 18 Ara­lık gü­nü de gö­re­vin­den alın­mış­tı.

OPE­RAS­YON İD­Dİ­ASI

5 ke­re sür­gün edil­dik­ten son­ra açı­ğa alı­nan Ar­dıç ve eki­bi­ne yö­ne­lik önü­müz­de­ki gün­ler­de ope­ras­yon dü­zen­le­ne­ce­ği id­di­a edil­di. 

Or­ga­ni­ze Şu­be po­lis­le­ri­ne yö­ne­lik gö­zal­tı ope­ras­yo­nu ön­ce­sin­de ha­vuz med­ya­sın­da bir­ta­kım ha­ber­le­rin yer ala­ca­ğı öne sü­rül­dü.

Ar­dıç'ın avu­ka­tı Ke­mal Bay­rak, “Şu an için doğ­ru­lu­ğu­na ve kay­na­ğı­na mut­lak su­ret­te ke­sin ola­rak iti­bar edi­len gü­ve­ni­lir 4 ay­rı kay­nak­tan edin­di­ği­miz bil­gi­le­re gö­re sö­züm ona; mü­vek­ki­li­miz Naz­mi Ar­dıç Bey'in em­ni­yet teş­ki­la­tın­da ya­sa dı­şı bir ör­güt­len­me­yi or­ta­ya çı­ka­ran söz­de so­ruş­tur­ma­da iti­raf­çı ol­du­ğu, giz­li ta­nık­lık yap­tı­ğı yö­nün­de mak­sat­lı de­di­ko­du­lar üre­til­me­ye ça­lı­şıl­dı­ğı or­ta­ya çık­mış­tır.

Bu yön­de ya­kın za­man­da ka­mu­oyun­da ha­vuz med­ya­sı ola­rak isim­len­di­ri­len ba­zı ba­sın or­gan­la­rın­da da ya­yın­lar ya­pı­la­rak iti­bar­sız­laş­tır­ma fa­ali­yet­le­ri­nin de­rin­leş­ti­ri­le­ce­ği­ne da­ir kay­na­ğı­na gü­ve­ni­lir bil­gi­ler ta­ra­fı­mı­za in­ti­kal et­miş­ti­r” de­di.

POLİSLERİN İTİRAFÇI OLMALARI TEŞVİK EDİLECEK

Muh­te­mel ope­ras­yon­da gö­zal­tı­na alı­na­cak po­lis­le­ri iti­raf­çı ol­mak için teş­vik et­me­ye yö­ne­lik al­gı ha­ber­le­ri ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Avu­kat Bay­rak "Mü­vek­ki­lim üze­rin­den al­gı ope­ras­yo­nu ya­pıl­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor. Ger­çek­te ol­ma­ma­sı­na rağ­men mü­vek­ki­li­me at­fen giz­li ta­nık ol­du­ğu söy­len­ti­le­riy­le de al­gı oluş­tu­rul­ma­ya ça­lı­şı­la­ca­ğı­na da­ir mut­lak bil­gi­ler or­ta­ya çık­mış­tır. Özel­lik­le Pro­je Mah­ke­me­le­rin ku­ru­lu­şun­dan son­ra hız ka­za­nan em­ni­yet per­so­ne­li­ne yö­ne­lik hu­kuk­suz ope­ras­yon­lar sü­re­cin­de, ya­kın ge­le­cek­te mü­vek­ki­li­min de için­de bu­lun­du­ğu 17 Ara­lık so­ruş­tur­ma­sı­nın bir kıs­mı­nın kol­luk aşa­ma­sı­nı ic­ra eden Or­ga­ni­ze Suç­lar Şu­be­si per­so­ne­li­ne yö­ne­lik de ope­ras­yon ya­pı­la­ca­ğı yö­nün­de bil­gi­ler mev­cut­tur. Bu ope­ras­yon sü­re­cin­de geç­miş­te ma­hi­ye­tin­de ça­lış­mış per­so­nel­le ara­sı­na gü­ven­siz­lik sal­mak ve oluş­tur­ma­yı um­duk­la­rı gü­ven­siz­lik or­ta­mın­dan ya­rar­lan­mak adı­na bu kir­li tez­gâh ku­rul­muş­tu­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

ARDIÇ'IN TWEETLERİ

Söy­len­ti­ler üze­ri­ne Naz­mi Ar­dıç da Twit­ter'dan id­di­ala­rı ya­lan­la­dı.

İş­te Ar­dıç'ın twe­et­le­ri 

1) Ha­vuz­cu­lar be­nim Giz­li Ta­nık ol­du­ğu­mu id­di­a ede­cek­miş. An­la­ta­ma­dım ga­li­ba si­ze HA­VUZ­CU­LAR!

2) Bu se­fer bü­yük harf­ler­le ya­za­ca­ğım :-)) YA­KUP'UN KAH­VE MA­Kİ­NA­SI BA­NA EMA­NET. BEK­Lİ­YO­RUM KAH­VE İÇ­ME­YE:-))

Bugün

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler
Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü has..
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz'a ..
TSK ve ÖSO unsurlarının terörden tamamen temizlediği Afrin'in Raco beld..
Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde böl..
Terör örgütü YPG'den tamamen temizlenen Afrin'in Bülbül Kasabası gö..
"Tartışmaya gerek yok, bırakalım..."
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=