Lütfen bekleyin..

Kara listedekiler bu tuzağa gönüllü düşüyor!

28 Eylül 2014, 12:12

Vatandaşa faiz tuzağı....

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Bankaların kara listesine giren veya teminat göstermekte zorlanan işletmeler yüksek faize boyun eğdi. Banka dışı kanallardan yılın ilk 7 ayında 10 milyar liralık kredi çekildi. Toplam rakam 53 milyara ulaştı.

Bü­yü­mek için ya­tı­rım yap­mak zo­run­da olan iş­let­me­ler ile ban­ka­cı­lık sis­te­min­de kre­di bul­mak­ta zor­la­nan bi­rey­sel tü­ke­ti­ci­ler yö­nü­nü pa­ha­lı olan ban­ka dı­şı kay­nak­la­ra çe­vir­di. Ris­ki dü­şük bü­yük şir­ket­ler ban­ka­lar­dan yüz­de 10-15 gi­bi fa­iz­ler­le kre­di bu­la­bi­lir­ken, sis­tem dı­şı­na iti­len­ler le­sing ve fak­to­ring gi­bi ku­rum­lar­dan yüz­de 20 ila 30 ora­nın­da­ki fa­iz­ler­le borç ala­rak işi dön­dür­mek zo­run­da kal­dı. 

Bu yı­lın ilk 7 ayın­da fi­nan­sal ki­ra­la­ma şir­ket­le­rin­den 4 mil­yar 974 mil­yon li­ra, fak­to­ring şir­ket­le­rin­den 3 mil­yar 622 mil­yon li­ra ve fi­nans­man şir­ket­le­rin­den 1 mil­yar 229 mil­yon li­ra­lık kre­di çe­kil­di. Kü­mü­la­tif ola­rak bu ka­nal­lar­dan çe­ki­len kre­di mik­ta­rı ise 53 mil­yar li­ra­yı aş­tı. 

BANKA TÜKETİCİ DİYOR

KO­Bİ­’le­rin sis­tem dı­şı­na itil­me­si­nin bir di­ğer önem­li ne­de­ni de ban­ka­la­rın tü­ke­ti­ci kre­di­le­ri­ne da­ha çok ağır­lık ver­me­si ola­rak göz­le­ni­yor. Ve­ri­len tüm kre­di­ler için­de en hız­lı ar­tış tü­ke­ti­ci­ye ve­ri­len kre­di­ler­de ol­du. Ge­çen yı­lın tem­muz ayı ile bu yı­lın ay­nı dö­ne­mi kar­şı­laş­tı­rıl­dı­ğın­da ko­nut kre­di­le­ri­nin yüz­de 15,97, fer­di kre­di­le­rin yüz­de 44,07 ve kre­di kar­tıy­la kul­lan­dı­rı­lan kre­di­le­rin yüz­de 81,90 ora­nın­da art­tı­ğı dik­kat çek­ti. 
Ay­nı dö­nem­de ban­ka­la­rın teks­til ve teks­til

ürün­le­ri­ne yö­ne­lik kul­lan­dır­dı­ğı kre­di yüz­de 21,09, ta­şı­ma­cı­lık de­po­la­ma ve ha­ber­leş­me­ye yö­ne­lik kul­lan­dır­dı­ğı ye­ni kre­di yüz­de 18,52 art­tı. Ban­ka­la­rın kre­di hac­mi ise top­lam­da yüz­de 26,48 ol­du.

EVİNİ KIZINA SATAN KREDİ ALIYOR

Yüksek faiz ödemek istemeyen ancak bankadan da işletmesi için kredi bulmakta zorlananların bir diğer başvurduğu yöntem ise gayrimenkul ve taşıt satışı olarak kayıtlara geçiyor. 

Ekonomi uzmanları bankaların bu tür kişileri yönlendirdiğini belirterek, “Bankacılar ‘eviniz, arsanız veya arabanız varsa bir yakınınıza satış yapıyor gibi gösterelim ve o kişiye konut veya bireysel kredi kullandıralım. Böylece siz de nakit ihtiyacınızı giderin’ gibi yol göstermeler yapıyor. Elinde taşınmaz malı olan bu öneriyi kabul ediyor” bilgisini verdi. Uzmanların bu söylemini Nurettin Özgenç de teyit ederek doğruladı.

MÜTEAHHİTLER VE TEKSTİLCİLERİN İŞİ ZOR

Bu tür kre­di­le­re yö­ne­len sek­tör­le­rin ba­şın­da İn­şa­at ge­li­yor. İn­şa­at için çe­ki­len kre­di­le­ri teks­til ve top­tan, pe­ra­ken­de sek­tö­rü iz­li­yor. Ka­ra lis­te­ye gi­rip kre­di kul­lan­mak­ta zor­la­nan mü­te­ah­hit­ler, le­sing ve fak­to­ring şir­ket­le­rin­den bu gü­ne ka­dar top­lam 8 mil­yar 816 mil­yon li­ra­lık kre­di kul­lan­dı. Teks­til­ci­le­rin ban­ka dı­şın­da kul­lan­dı­ğı kre­di ra­ka­mı da 5 mil­yar li­ra­yı geç­ti.

KÜÇÜK İŞLETMELER DURUMDAN RAHATSIZ

Ban­ka bu tür şir­ket­le­re ka­ra lis­te­ye gir­di­ği, te­mi­nat ye­ter­siz­li­ği ya da pi­ya­sa ko­şul­la­rı kri­tik ol­du­ğu için kre­di ver­mi­yor. Ver­dik­le­ri­nin de va­de­si­ni kı­sa tu­tu­yor. Bu ne­den­le de ban­ka dı­şı kre­di ver­me ora­nı son yıl­lar­da gi­de­rek ar­tı­yor. Kü­çük ve Or­ta Bü­yük­lük­te­ki İş­let­me­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Nu­ret­tin Öz­genç, KO­Bİ ban­ka­cı­lı­ğı yap­tı­ğı­nı id­di­a eden ban­ka­la­rın da ilk is­te­dik­le­ri bel­ge­nin bi­lan­ço ve te­mi­nat ol­du­ğu­nu söy­le­di. Hem KO­Bİ­’ler bü­yü­sün söy­le­mi­ni kul­la­nıp hem de kü­çük iş­let­me­le­rin sis­tem dı­şı­na itil­di­ği­ne dik­kat çe­ken Öz­genç, “İş­let­me­ler yük­sek fai­ze evet de­mek zo­run­da ka­lıp bu tür fi­nans şir­ket­le­ri­nin ka­pı­sı­nı ça­lı­yo­r” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Bugün

Etiketler : banka, Kredi
  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler
Cari işlemler açığı Ocak ayında beklentilerin üzerinde geldi.
Türkiye, daha önce et ithalatı gerçekleştirdiği Polonya, Fransa ve Bosna He..
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi hakkında konuşan MHP Grup Başkanvekil..
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından..
İller Bankası, borcu olan belediyelerin listesini açıkladı. Listenin ilk be..
Yurt dışına beyin göçünün araştırılması için Meclis’e araştırma önergesi ve..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=