Lütfen bekleyin..

CIA'dan dikkat çeken izleme kararı!...

21 Eylül 2014, 14:23

CIA: Türkiye hala yüksek öncelikli hedef

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Avrupa’daki müttefiklerine yönelik casusluk operasyonlarının deşifre olmasından sonra CIA “öncelikli” olmayan ülkelerdeki dinlemeleri azalttı. Aynı bölgede yer alan Türkiye ise hâlâ “yüksek öncelikli hedef” listesinde...

ABD, es­ki is­tih­ba­rat ele­ma­nı Ed­ward Snow­de­n’­in sız­dır­dı­ğı bel­ge­ler­le CI­A’­nın Av­ru­pa­lı müt­te­fik­le­ri­ne yö­ne­lik ca­sus­luk fa­ali­yet­le­ri­nin if­şa ol­ma­sı üze­ri­ne böl­ge­de­ki iz­le­melere geçici ola­rak ara verdi. Ka­rar Ka­na­da, Ba­tı Av­ru­pa ve Tür­ki­ye­’yi içi­ne alan “EU­R” adı ve­ri­len böl­ge­yi kap­sı­yor.

HAS­SAS KOM­ŞU­LA­RI VAR

Ame­ri­ka­lı is­tih­ba­rat­çı­la­ra gö­re Ba­tı Av­ru­pa­lı müt­te­fik­le­re yö­ne­lik ca­sus­luk fa­ali­yet­le­ri­nin dur­du­rul­ma­sı, üst se­vi­ye­de önem içer­me­di­ği için faz­la an­lam ta­şı­mı­yor. An­cak Tür­ki­ye “yük­sek ön­ce­lik­li he­de­f” ül­ke­ler lis­te­sin­de. Bu­nun se­be­bi de AB­D’­nin ya­kın­dan ta­kip et­ti­ği İran, bü­yük ça­tış­ma­la­rın ya­şan­dı­ğı Su­ri­ye ve Irak ile kom­şu ol­ma­sı.

Ame­ri­kan ha­ber ajan­sı AP’­ye bil­gi ve­ren is­tih­ba­rat yet­ki­li­le­ri, Av­ru­pa­’da­ki fa­ali­yet­le­rin bo­yut­la­rı hak­kın­da de­tay­lı bil­gi ve­rir­ken, Tür­ki­ye­’de­ki ope­ras­yon­la­rın ne ka­dar et­ki­len­di­ği ko­nu­sun­da de­tay ver­me­di.

AJAN­LA­RA “DU­R” EM­Rİ

Geç­ti­ği­miz ay­lar­da Al­man­ya­’da CI­A için ça­lı­şan bir aja­nın “de­şif­re” ol­ma­sın­dan son­ra, müt­te­fik ül­ke­ler­de CI­A he­sa­bı­na ça­lı­şan dev­let gö­rev­li­le­ri ile iliş­ki­ler de ikin­ci bir em­re ka­dar dur­du­rul­du. Sa­ha­da­ki gö­rev­li­le­rin tek ba­şı­na ope­ras­yon yap­ma­sı­na ya­sak ge­ti­ril­di. Ye­ni “ha­ber ele­man­la­rı­” is­tih­da­mı da bek­le­me­ye alın­dı.

Ge­çen haf­ta ko­nu­şan Ame­ri­kan istihbaratının üst düzey yetkilisi Ja­mes Clap­per da “İ­çer­di­ği risk­ler ne­de­niy­le be­lir­li he­def­le­re yö­ne­lik ca­sus­luk fa­ali­yet­le­ri­ni dur­dur­du­k” açık­la­ma­sı yap­mış­tı.Ame­ri­ka­lı yet­ki­li­ler, casusluğun azal­tıl­dı­ğı bu dö­nem­de müt­te­fik­le­re yö­ne­lik fa­ali­yet­le­rin kap­sa­mı­nı de­ğer­len­di­re­cek­le­ri­ni, ya­pı­la­cak izlemelerin ta­şı­dı­ğı ris­ke de­ğip değ­me­ye­ce­ği­ni tar­tı­şa­cak­la­rı­nı açık­la­dı.

CIA ATİNA’DA GİZLİ DİNLEME YAPMIŞ

Yu­na­nis­ta­n’­da 2004-2005 yıl­la­rı ara­sın­da dö­ne­min Baş­ba­ka­nı Kos­tas Ka­ra­man­lis gi­bi isim­le­rin bu­lun­du­ğu 104 üst dü­zey is­me yö­ne­lik din­le­me so­ruş­tur­ma­sı­nı yü­rü­ten sav­cı, baş­kent Ati­na­’da ABD giz­li ser­vi­si­ne ait ya­sa­ dı­şı ile­ti­şim ve din­le­me üs­sü ola­rak kul­la­nı­lan bir ofis bul­du. Yu­nan To Vi­ma ga­ze­te­si­nin ha­be­ri­ne gö­re giz­li din­le­me mer­ke­zi, Sav­cı Di­mit­ris Fu­ka­s’­ın ay­lar sü­ren araş­tır­ma­la­rı son­ra­sı be­lir­len­di.

14 DİN­LE­ME ÜS­SÜ VAR

El­de edi­len ve­ri­le­re gö­re ABD, te­le­fon din­le­mek ama­cıy­la Yu­na­si­ta­n’­da 14 “göl­ge­” te­le­fon ağı kur­du. Giz­li din­le­me mer­ke­zi­nin tes­pi­tin­den son­ra CI­A’­in Ati­na­’da­ki es­ki tem­sil­ci­si ifa­de ver­mek üze­re Yu­na­nis­ta­n’­a çağ­rıl­dı.

Bugün

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol'daki ahlaksız sözleri nedeniyle Beya..
CHP’li vekil Erkan Aydın, Sayıştay raporlarında, bazı bakanlıkların özel he..
Ölümleri şüpheli bulunan 5 mühendisten biri olan Hüseyin Başbilen dosyasınd..
Dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski milli sporcumuz olimpiya..
Norveç’te düzenlenen Trident Javelin-2017 isimli NATO tatbikatında yaşanan ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istifa ettirilen Gökçek'e darbe üstüne..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=