Lütfen bekleyin..

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren haber

21 Eylül 2014, 14:08

Hastaların kişisel bilgileri 1 Ocak’ta Ulusal Sağlık Sistemi’ne aktarılacak. CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı “Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nu çıkmadan uygulamaya geçilmesi güvenlik sorunları doğurur”? uyarısını yaptı.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı va­tan­daş­la­rın sağ­lık ve­ri­le­ri­nin tu­tul­ma­sı için Ulu­sal Sağ­lık Sis­te­mi­’ne ge­çi­yor. Sis­tem­le ki­şi­nin tüm sağ­lık ve­ri­le­ri di­ji­tal or­ta­ma ak­ta­rı­lı­yor. Sis­tem 2015 yı­lı­nın ba­şın­da uy­gu­la­ma­ya ko­nu­la­cak. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Sağ­lı­ğın Ge­liş­ti­ril­me­si Ge­nel Mü­dü­rü yar­dım­cı Doç. Dr. Ömer Ton­tuş, sis­tem­le ala­ka­lı açıklamalarda bulundu.

HER TÜRLÜ BİLGİ YER ALACAK

“Bi­rey­ler, rönt­gen gö­rün­tü­le­rin­den ilaç bil­gi­le­ri­ne, has­ta­lı­ğın­dan yap­tır­dı­ğı aşı­la­ra ka­dar her tür­lü bil­gi­le­ri gö­re­bi­le­ce­k” di­yen Ömer Ton­tuş, sis­tem sa­ye­sin­de va­tan­daş­la­rın sağ­lık bil­gi­le­ri­ni bil­gi­sa­yar üze­rin­den dok­to­ru­na gös­te­re­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti. Sis­te­min uss.sag­lik.gov.tr si­te­si üze­rin­den va­tan­da­şa su­nu­la­ca­ğı­nı söy­le­yen Ton­tuş, kul­la­nı­mı­nın is­te­ğe bağ­lı ol­du­ğu­nu kay­det­ti.

ÖNCE KANUN ÇIKMALI

Bugün'ün haberine göre uy­gu­la­ma­ya ana mu­ha­le­fet par­ti­sin­den tep­ki gel­di. Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ay­tuğ Atı­cı, bu­nun çok cid­di gü­ven­lik so­run­la­rı do­ğu­ra­ca­ğı­nı kay­det­ti. Ön­ce­lik­le Ki­şi­sel Ve­ri­le­rin Ko­run­ma­sı Ka­nu­nu­’nun çık­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne vur­gu ya­pan Atı­cı “Ya­ni ki­şi­nin ki­şi­sel ve­ri­le­ri kul­la­nıl­dı­ğı za­man ne gi­bi bir ce­za ve­ri­le­ce­ği bel­li de­ğil. Böy­le olun­ca da bu gi­bi ve­ri­ler çok ra­hat ve per­va­sız bir şe­kil­de kul­la­nı­la­bi­lir. Mah­rem bil­gi­le­rin pay­la­şıl­ma­sı doğ­ru de­ği­l” di­ye ko­nuş­tu.

VATANDAŞ GÜVENMİYOR

Geç­miş­te olum­suz ör­nek­le­ri­nin ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Atı­cı, da­ha ön­ce has­ta­la­rın bil­gi­le­ri Hac­ker’­lar ta­ra­fın­dan ça­lı­nıp sa­tıl­mış­tı. Hat­ta Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı ki­şi­sel ve­ri­le­ri­mi­zi 72 mil­yo­na sat­tı­ğı­nı da­ha ön­ce di­le ge­tir­miş­tik. Bü­tün bun­lar ol­muş­ken va­tan­da­şın cid­di bir gü­ven­siz­li­ği söz ko­nu­su­” de­di.

HASSAS VERİLERİ KAYDETMEK SUÇ

TCK’da vatandaşın sağlık durumlarının hassas veri olarak kabul edildiğini aktaran Bilişim Hukuku Uzmanı Av. Gökhan Ahi, “Hassas verileri kişinin rızası dahi olsa kaydetmek yasaktır. Şu an elimizde mevzuat olarak sadece hassas verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek, ifşa etmek ve yaymak suçu var. Onun dışında kişisel verilerin nasıl olacağına ilişkin özel bir hukuki düzenleme söz konusu değil. Bu açıdan yeni bir düzenleme gerekli” ifadelerini kullandı.

Bugün

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler
AKP-MHP İttifak Komisyonu üyeleri Meclis'te bir araya geldi.
Meclis Genel Kurulunda tezkere kabul edildi.
O ilde AKP'nin il kongresi için halk otobüsleri ücretsiz olacak.
“Atatürkçülük”ün derdi yine AK Parti’yi gerdi....
İki isim Rusya'ya gitti!..
Pentagon, Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK'ya kur..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=