Lütfen bekleyin..

Türkiye'deki korkunç IŞİD yapılanmasının boyutu ortaya çıktı

20 Eylül 2014, 11:14

Kocaeli’de yaşayan Ahmet Bedir iki aydır Suriye’ye savaşmaya gittiğini düşündüğü kardeşinin izini sürüyor. Kardeşini bulamayan ağabey IŞİD’in Türkiye’deki savaşçı trafiği ile ilgili şok ayrıntılar öğrendi.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Edindiği bilgilere göre radikal örgütlerin Türkiye’deki yapılanması ve faaliyetleri ürkütücü boyutta.

Ko­ca­eli’­de ya­şa­yan Mu­ham­med Be­dir 14 Tem­mu­z’­da bir an­da or­ta­dan kay­bol­du. Ai­le­si bir da­ha ken­di­sin­den ha­ber ala­ma­dı.  Mu­ham­me­d’­in or­ta­dan kay­bol­ma­dan ön­ce­ki son dö­nem­le­rin­de ra­di­kal grup­lar­la olan iliş­ki­si ve çev­re­de çok sa­yı­da ki­şi­nin Su­ri­ye­’ye sa­vaş­çı ola­rak git­miş ol­ma­sı Be­dir ai­le­si­ni şüp­he­len­dir­di. Mu­ham­me­d’­in de Su­ri­ye­’ye sa­vaş­ma­ya git­ti­ği­ne ina­nan ağabeyi Ah­met Be­dir kar­de­şi­ni bul­mak için o gün­den be­ri çal­ma­dık ka­pı bı­rak­ma­mış.

Ko­ca­eli Va­li­li­ği­’ne baş­vu­ran Ah­met Be­dir ken­di­si gi­bi 100 ai­le­nin da­ha baş­vu­ru­da bu­lun­du­ğu­nu öğ­ren­miş. İçiş­le­ri, Dı­şiş­le­ri ve Sa­na­yi Ba­kan­lı­ğı bü­rok­rat­la­rı ve mil­let­ve­kil­le­riy­le gö­rü­şen Be­di­r’­e İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ya­zı gön­de­re­rek kar­de­şiy­le ala­ka­lı hiç­bir bil­gi­ye ula­şa­ma­dık­la­rı­nı be­lirt­miş. Res­mi ku­rum­lar­dan ge­rek­li des­te­ği ala­ma­yan Ah­met Be­dir ve Mu­ha­me­d’­in ya­kın ar­ka­da­şı Ya­kup Abu­tar işin pe­şi­ne düş­müş­ler. Irak ve Su­ri­ye­’de­ki IŞİD grup­la­rı ile ve ora­ya sa­vaş­ma­ya gi­dip ge­len­ler­le gö­rü­şen Be­dir bu sü­reç­te IŞİ­D’­le ala­ka­lı bir çok çar­pı­cı bil­gi­ye ulaş­mış.

HER MİLLETİN TABURU AYRIYMIŞ

Gi­dip ge­len her­kes­le ya da ora­da olan in­san­lar­la ir­ti­ba­ta ge­çe­rek kar­de­şi­ni so­ran Ah­met Be­dir şöy­le ko­nu­şu­yor: “Su­ri­ye­’ye gi­den­ler­den hiç­bi­ri kar­de­şi­mi gör­me­miş. Ora­ya gi­den­le­rin an­lat­tı­ğı­na gö­re her mil­le­tin ta­bu­ru ay­rıy­mış. Türk­ler Türk ta­bu­run­da, Af­gan­lar Af­gan ta­bu­run­da, İn­gi­liz­ler İn­gi­liz ta­bu­run­da eği­tim gö­rü­yor­muş. Türk­ler­den hiç­bi­ri kar­de­şim­le kar­şı­laş­ma­mış.”

İS­TAN­BU­L’­DA KAMP YAP­TI­LAR

Kar­de­şi­nin izi­ni bul­mak için Ra­ma­zan Bay­ra­mı­’n­da IŞİ­D’­in Ömer­li Ba­ra­jı­’n­da dü­zen­le­di­ği bay­ram na­ma­zı tö­re­ni­ne de ka­tıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Ah­met Be­dir, “O­ra­da yak­la­şık dört bin in­san var­dı. Hep­si IŞİD sem­pa­ti­za­nıy­dı. Ora­da da kar­de­şi­mi ara­dım, ama bu­la­ma­dım. Ora­da bir po­li­sin da­hi ol­ma­ma­sı da dik­ka­ti­mi çek­ti. Adam­lar in­ter­net si­te­le­ri­ne kam­pı ner­ede sa­at kaç­ta ya­pa­cak­la­rı­nı yaz­mış­lar, hat­ta kam­pa ka­tıl­mak is­te­yen­ler için Ana­do­lu ya­ka­sın­dan ya da Av­ru­pa ya­ka­sın­dan ge­le­cek­ler için ha­ri­ta­lar koy­muş­lar. Yol­la­ra işa­ret­çi­ler koy­muş­lar. 4 bin ki­şi bu prog­ra­ma ka­tı­lı­yor ama bir ta­ne po­lis ya da gü­ven­lik gö­rev­li­si­nin bun­dan ha­be­ri ol­mu­yor, ak­lım al­mı­yor” ifadelerini kullanıyor.

İKİ-ÜÇ AY KA­LIP DÖ­NÜ­YOR

Ah­met Be­di­r’­in an­lat­tı­ğı­na gö­re Ko­ca­eli, Geb­ze ve özel­lik­le Da­rı­ca ve Di­lo­va­sı böl­ge­le­rin­den IŞİ­D’­e cid­di ka­tı­lım­lar var. Be­dir, “Bu böl­ge­den ci­hat adı al­tın­da Su­ri­ye­’ye sa­vaş­ma­ya gi­den çok in­san var. Her­kes gö­nül­lü gi­di­yor. Dön­mek is­te­yen de gö­nül­lü bir şe­kil­de dö­nü­yor. İki üç ay ka­lıp dö­nü­yor­lar. Son­ra bir da­ha gi­di­yor­lar” di­yor.  

20 liraya Suriye’ye geçiriyorlar

Böl­ge­den IŞİ­D’­e bu ka­dar ra­hat ka­tı­lım­la­rın ol­ma­sı­nın iki bü­yük se­be­bi­nin ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Be­dir bun­lar­dan bi­ri­nin böl­ge­de­ki de­ne­tim­siz­lik di­ğe­ri­nin de Su­ri­ye sı­nı­rı­na ra­hat ge­çiş­ler ol­du­ğu­na dik­kat çek­ti. Be­dir, “Yol ya­pan­lar de­ni­len bir grup var, bun­lar Ha­ta­y’­da 20 li­ra kar­şı­lı­ğın­da siz­le­ri Su­ri­ye­’ye ge­çi­ri­yor. 50 li­ra kar­şı­lı­ğın­da ise git­mek is­te­di­ği­niz şeh­re gi­den araç­la­ra yer­leş­ti­ri­yor. İn­san­lar o ka­dar ra­hat ge­çi­yor­lar ki. Bu ge­çiş­ler gü­ven­lik güç­le­ri­nin gör­dü­ğü nok­ta­lar­dan bi­le ya­pı­lı­yor ve kim­se mü­da­ha­le et­mi­yor” dedi.

AYNI EVDEN ABİ KARDEŞ FARKLI CEPHELERDE SAVAŞIYOR

Bölgede faaliyet halinde olan farklı radikal grupların her birinin bir diğerini kafirlikle itham ettiğini belirten Bedir, “Abi- kardeşten biri El-Nusra bir diğeri de IŞİD adına savaşmaya gitti. İki çocuk hem babalarını hem de birbirlerini kafirlikle yaftalıyor” iddiasında bulunuyor.

45 günlük kamplarda eğitiliyorlar

Ma­hal­le ar­ka­da­şı­nın IŞİ­D’­e ka­tıl­dı­ğı­nı sa­vu­nan Ya­kup Abu­ta­r bu sü­reç­te ar­ka­da­şı­na ulaş­mak için çe­şit­li isim­ler­le ir­ti­ba­ta geç­miş. Yap­tı­ğı gö­rüş­me­le­re gö­re gi­den her­ke­sin ilk etap­ta bir kam­pa alın­dı­ğı­nı öğ­ren­miş. IŞİD saf­la­rı­na ka­tıl­mak için dün­ya­nın dört bir ta­ra­fın­dan ge­len in­san­la­rın ilk etap­ta 45 gün­lük kamp­la­ra alın­dı­ğı­nı sa­vu­nan Abu­tar, “İlk gi­den­le­re 15 gün Arap­ça eği­ti­mi, 15 gün si­lah eği­ti­mi ve 15 gün ül­ke ya­sa­la­rı­nın eği­ti­mi­nin ve­ril­di­ği bir kamp var. Bu eği­tim­den son­ra as­ker ol­mak is­te­yen as­ker olu­yor ku­ru­lan dev­le­tin için­de sos­yal ha­ya­ta ka­rış­mak is­te­yen de sos­yal ha­ya­ta ka­rı­şı­yor. Bu­ra­dan gi­dip IŞİ­D’­de ya­şa­mak is­te­yen­le­re ma­aş da ve­ri­li­yor” id­di­asın­da bu­lun­du.

POLİS GİDİŞLERE ENGEL OLAMIYOR

Bugün'ün haberine göre, ya­kın­la­rı IŞİ­D’­e ka­tı­lan­lar po­li­se ka­yıp baş­vu­ru­su ya­pı­yor. Ya­şı 18’den bü­yük olan­lar için po­li­sin her­han­gi bir iş­lem yap­ma hak­kı bu­lun­mu­yor. Ka­yıp ih­ba­rı ya­pı­lan­la­rın bir su­ça bu­laş­ma­mış ol­ması ve hak­la­rın­da her­han­gi bir ara­ma ka­ra­rı ol­ma­dı­ğı için gü­ven­lik güç­le­ri­nin el­i kolu bağ­lı.

Bugün

Etiketler : ışid,
  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz'a ..
TSK ve ÖSO unsurlarının terörden tamamen temizlediği Afrin'in Raco beld..
Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde böl..
Terör örgütü YPG'den tamamen temizlenen Afrin'in Bülbül Kasabası gö..
"Tartışmaya gerek yok, bırakalım..."
Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından etkisiz hale getirilen terörist..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=