Lütfen bekleyin..

Avukattan, savcıyı terleten soru

14 Eylül 2014, 11:49

Polislere hangi delillerden dava açıldı?

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Yasa dışı dinleme iddialarıyla yargılanan 32 polisle ilgili iddianamede tek delil 3 sanık polisin ifadesi oldu.

Yasadışı dinleme iddialarıyla yargılanan 32 polisle ilgili iddianamede tek delil 3 sanık polisin ifadesi oldu. Tüm polisler açığa alındı. Bu 3 polis ise görevde. Avukat, “İftiraları delil diye gösterdiler. Savcı hangi delil ile dava açtı” diye sordu.

'YA VAHİY GELDİ YA DA ÖNCEDEN BİLİNİYORDU'

Bugün'den Şeyda Burcu İkiz'in haberine göre; İz­mi­r’­de 11 po­li­sin tu­tuk­lan­dı­ğı, 21 po­li­sin ise tu­tuk­suz yar­gı­lan­dı­ğı ya­sa dı­şı din­le­me ope­ras­yo­nuy­la il­gi­li id­di­ana­me ta­mam­la­na­rak 9. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si­’ne tes­lim edil­di. 36 say­fa­lık id­di­ana­me­de, so­ruş­tur­ma baş­la­dık­tan son­ra gö­zal­tı­na alı­nan 3 polisin ifa­de­le­rinin de­lil sa­yıl­ma­sı dik­kat çek­ti. İd­di­ana­me­nin bu 3 me­mu­run ver­di­ği ifa­de­ler üze­ri­ne oluş­tu­rul­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Avu­kat Ali Ak­soy, ser­best bı­ra­kı­lan bu 3 me­mu­run açı­ğa bi­le alın­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Ak­soy, “Ya bu 3 me­mu­run ne söy­le­ye­ce­ği ön­ce­den bi­li­ni­yor­du ya da Sav­cı Okan Ba­to­’ya va­hiy gel­di. Baş­ka bir açık­la­ma­sı yo­k” di­ye ko­nuş­tu.

'AÇIĞA ALINDILAR 3 MEMUR HARİÇ'

İz­mi­r’­de li­man­da­ki rüş­vet ope­ras­yo­nu ve as­ke­ri ca­sus­luk so­ruş­tur­ma­sı­nı yü­rü­ten İs­tih­ba­rat Şu­be­si­’n­de gö­rev­li po­lis­le­re yö­ne­lik 19 Ağus­tos’ta ger­çek­leş­ti­ri­len ope­ras­yon­da 32 po­lis gö­zal­tı­na alın­dı. Po­lis­ler­den 11’i tu­tuk­la­nır­ken, 21’i tu­tuk­suz yar­gı­lan­mak üze­re ser­best bı­ra­kıl­dı. Sanık polislerin tamamı, gözaltına alındıktan sonra açığa alındı. Ancak polisler alıyhine ifade veren 3 polis ise hâlâ görevde.Sa­nık po­lis­ler; hak­kın­da 235 yıl­dan 744 yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı is­ten­di.

BİLGİ NOTU DELİL

İd­di­ana­me­de, mağ­dur ve müş­te­ki be­yan­la­rı, şüp­he­li sa­vun­ma­la­rı, ulu­sal med­ya­da yer alan ha­ber­ler, ara­ma ve ya­ka­la­ma tu­ta­nak­la­rı, bi­lir­ki­şi ra­po­ru ve bil­gi not­la­rı de­lil ola­rak gös­te­ril­di. Tu­tuk­lu po­lis­ler­den 5’i­nin avu­ka­tı Ali Ak­soy, id­di­ana­me­de ör­güt kur­mak ve yö­net­mek­le il­gi­li en ufak bir de­lil ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­ye­rek, is­nat edi­len suç­lar­dan sa­de­ce bi­riy­le il­gi­li de­lil su­nul­du­ğu­nu, onun da gö­rev suç­la­rıy­la il­gi­li ol­du­ğu­nu di­le ge­tir­di.

'3 POLİSİN İFA­DE­Sİ DE­LİL OL­DU'

Avu­kat Ak­soy, Sav­cı Okan Ba­to­’nun elin­de po­lis­le­rin ör­güt kur­duk­la­rı id­di­ası­nı des­tek­le­yen en ufak de­lil bi­le ol­ma­dı­ğı­na dik­kat çek­ti. Ope­ras­yo­nun ger­çek­leş­ti­ği 19 Ağus­tos gü­nü gö­zal­tı­na alı­nan is­tih­ba­rat şu­be­de gö­rev­li 3 me­murun ifa­de­leri id­di­ana­me­ye ‘ör­gü­tün de­li­li­” ola­rak gir­di.

ÖZELLİKLE?İFADE?VURGUSU

Bu 3 ismin ifadesine ‘özellikle’ başvurulduğu belirtilen iddianamede “Din­le­me ka­rar­la­rı­na da­ya­nak teş­kil eden bil­gi not­la­rı­nın ha­zır­lan­ma­sın­da şu­be içe­ri­sin­de­ki bir kı­sım amir­le­rin ken­di­le­ri­ne mü­da­ha­le edip üzer­le­rin­de bas­kı kur­duk­la­rını...” ifadelerine yer verildi.

'ALEYHTE KONUŞACAKLARI BİLİNİYORDU'

Avu­kat Ali Ak­soy, so­ruş­tur­ma baş­la­dık­tan son­ra “şüp­he­li­” sı­fa­tıy­la gö­zal­tı­na alı­nan 3 po­li­sin ver­di­ği ifa­de­le­rin dos­ya­ya “de­li­l” ola­rak gir­me­si­nin, sav­cı­nın elin­de baş­ka bir de­lil de ol­ma­dı­ğı­nın gös­ter­ge­si ol­du­ğu­nu söy­le­di. Avu­kat Ak­soy, “Bu id­di­ana­me gös­te­ri­yor ki ya id­di­ana­me­yi ha­zır­la­yan Sav­cı Okan Ba­to­’ya va­hiy gel­miş ya da gö­zal­tı­na alı­nan bu 3 po­li­sin di­ğer po­lis­ler aley­hin­de ifa­de ve­re­ce­ği bi­li­ni­yor­muş. Sav­cı­nın elin­de­ki en so­mut de­lil, bu 3 ki­şi­nin di­ğer­le­ri­ne at­tı­ğı if­ti­ra­la­r” di­ye ko­nuş­tu.

'BELKİ DE ANLAŞMA YAPILDI'

İddianameden çıkan sonucun, savcının soruşturmayı başlatmadan önce bu 3 isimle önceden konuşmuş olabileceği olduğunu öne süren Avukat Aksoy, “Sizleri şüpheli yapacağım, aleyhte konuşun denilerek belki de anlaşma yapıldı. Savcı bunu izah etmeli. Bunun en başından beri çok boş bir kumpas olduğu ortaya konulmuş oldu. Tam anlamıyla dağ fare doğurdu. Soruşturmada gözaltına alınan her polis serbest kalsa da açığa alınırken, bu 3 memur açığa alınmadı. Suçlu kayırmak diye buna denir” dedi.

'YASA DIŞI DİNLEME İDDİASINA TAKİPSİZLİK'

İzmir’de 'Askeri Casusluk Davası' olarak bilinen davada 'yasa dışı dinleme' iddiaları ile ilgili yapılan soruşturmada ‘kovuşturmaya yer olmadığı’?kararı verildi. Muvazzaf askerlerin de yer aldığı 357 sanıklı askeri casusluk davasında 26 isim ‘yasa dışı dinleme’ iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Savcı Okan Bato, haberlerin ihbar kabul edilerek başlatıldığını belirttiği kararında şöyle dedi: “Mağdur ve müşte-kilere yönelik dinlemelerde usulsüzlük bulunmadığı, istihbarat şubesinde görevli ismi geçen personel açısından cezai açıdan herhangi bir suç teşkil eden eylem olmadığı anlaşıldığından kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.”

Bugün

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz'a ..
TSK ve ÖSO unsurlarının terörden tamamen temizlediği Afrin'in Raco beld..
Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde böl..
Terör örgütü YPG'den tamamen temizlenen Afrin'in Bülbül Kasabası gö..
"Tartışmaya gerek yok, bırakalım..."
Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından etkisiz hale getirilen terörist..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=