Lütfen bekleyin..

Ağaç faciasının perde arkasındaki akıl almaz ayrıntı

11 Eylül 2014, 12:42

Beykoz Korusu’nda iki kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan kuru ağacın 6 kurum arasındaki yetki karmaşası nedeniyle kesilemediği ortaya çıktı. Orman Mühendisleri Odası, ölümlerin mevzuat belirsizliği yüzünden meydana geldiğini belirtti.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’­ne ait Bey­koz Ko­ru­su’n­da mey­da­na ge­len ağaç fa­ci­asın­da Ay­fer Ay­la Aral (66) ile Nai­me Hül­ya Bay­ra­k’­ın hayatını kaybetmesi bir skan­da­lı gözler önüne serdi. Ya­pı­lan in­ce­le­me­ler­de ağa­cın ku­ru­du­ğu  ve kö­kün­den kı­rıl­dı­ğı tes­pit edil­di. An­cak ağa­cın ku­ru­ma­sı­na rağ­men ne­den ke­sil­me­di­ği akıl­lar­da so­ru işa­reti bı­rak­tı. Ya­şa­nan ka­za ağa­cın ke­sil­me­sin­de 6 ku­ru­mun iz­ni­nin alın­ma­sın­da ya­şa­nan yet­ki kar­ma­şa­sı­nı da or­ta­ya çı­kar­dı.

MEV­ZU­AT BAS­KI­SI VAR

Or­man Mü­hen­dis­le­ri Oda­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­si ve Bey­ko­z’­da uzun yıl­lar Or­man İş­let­me Şef­li­ği Ya­pan Or­man Mü­hen­di­si Ali Su­kas, gö­rev­li­ler üze­rin­de mev­zu­at bas­kı­sı ol­du­ğu­nu söy­le­di. Su­kas bu du­ru­mun yet­ki­li­le­rin ha­re­ket ala­nı­nı da­ralt­tı­ğı­nı ifa­de et­ti.

Ağa­cın dev­ril­di­ği alan­da çok sa­yı­da ku­ru­mun yet­ki­si ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Su­kas o ku­rum­la­rın yet­ki­le­ri­ni şöy­le an­lat­tı: “İş­let­me­si, ba­kı­mı ve so­rum­lu­lu­ğu İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’ne ait. Ko­ru 1 de­re­ce do­ğal sit ala­nı ya­pı­la­bil­di­ği için Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı­’nın ve Kül­tür ve Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Mü­dür­lü­ğü­’nün yet­ki­si var.

6 AYDAN ÖNCE İÇİNDEN ÇIKILMIYOR

Bu­nun ya­nın­da ağaç ke­si­le­cek­se Or­man İş­let­me Mü­dür­lü­ğü­’ne sor­mak la­zım. Yer Bo­ğa­zi­çi sı­nır­la­rın­da kal­dı­ğı için Bo­ğa­zi­çi İmar Mü­dür­lü­ğü­’nün yet­ki­si­ni al­mak la­zım. Ta­bi bu­nun ya­nın­da bir de il­çe be­le­di­ye­si var. Bu­ra­da mev­zu­atın çok da­ğı­nık­lı­ğı, fark­lı ku­rum­la­ra yet­ki ve so­rum­lu­luk ver­me­si bu iş­le­ri ge­cik­ti­ri­yor. 6 ay­dan ön­ce bu işin için­den çı­ka­mı­yor­su­nuz. Bu yet­ki kar­ma­şa­sı 2 ki­şi­nin öl­me­si­ne, 2 ki­şi­nin de ya­ra­lan­ma­sı­na  se­bep ol­du.”

Bey­koz Ko­ru­su­’nun işletmesine ilişkin yetkileri belirleyen planın 2007 ya­pıl­dı­ğı­nı ancak Or­man Ba­kan­lı­ğı’nın planı onaylamadığı belirtildi.

Ayfer öğretmenin geriye bir tek torunu kaldı

Bey­koz Ko­ru­su içe­ri­sin­de devrilen ağacın altında kalarak can veren emekli öğretmen Ay­fer Ay­la Aral’ın (66) hikayesi yürekleri dağladı. Emekli eğitimcinin al­tı ay ön­ce eşi Ha­luk, iki haf­ta ön­ce ise kı­zı Gök­çe­’yi kan­ser­den kay­bet­ti­ği öğ­re­ni­len Aral ai­le­sin­den ge­ri­ye mut­lu gün­le­rin­de çek­tir­dik­le­ri fo­toğ­raf ve to­runu Işık Aral kal­dı.

Bugün

 

Etiketler : beykoz, Ağaç
  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapıyı ..
Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü has..
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz'a ..
TSK ve ÖSO unsurlarının terörden tamamen temizlediği Afrin'in Raco beld..
Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde böl..
Terör örgütü YPG'den tamamen temizlenen Afrin'in Bülbül Kasabası gö..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=