Lütfen bekleyin..

Ülkenin yıllık kaybı 30 milyar lira

07 Eylül 2014, 14:23

Sosyal güvenlik raporuna göre yılda 30 milyar liralık kayıt dışı ekonomide yetersiz denetimin payı büyük.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Sosyal güvenlik raporuna göre Türkiye'ye yılda 30 milyar lira kaybettiren kayıtdışı ekonomi sorununun çözülememesinde kamu kurumları arasındaki koordinasyon eksikliği ve yetersiz denetim etkili oluyor.

Hü­kü­me­t’­in ka­yıt­dı­şı eko­no­miy­le mü­ca­de­le için sık sık dü­zen­le­me çı­kar­ma­sı­na rağ­men so­ru­nu bir tür­lü çö­ze­me­me­sin­de ka­mu­da­ki yö­ne­tim ve de­ne­tim za­fi­yet­le­ri­nin et­ki­li ol­du­ğu bil­di­ril­di.

KAYIP 30 MİLYAR LİRA

Bugün'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Kal­kın­ma Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ya­yım­la­nan Sos­yal Gü­ven­lik Sis­te­mi­nin Sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği Özel İh­ti­sas Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru­’n­da, ka­yıt­dı­şı eko­no­miy­le mü­ca­de­le­de dev­let yö­ne­ti­min­de­ki za­fi­yet­ten kay­nak­la­nan so­run­la­ra dik­kat çe­kil­di. Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­li­k’­in ül­ke eko­no­mi­si­ni her yıl yak­la­şık 30 mil­yar li­ra za­ra­ra uğ­rat­tı­ğı­nı ifa­de et­ti­ği ka­yıt­ dı­şı­lık­la mü­ca­de­le­de ka­mu­nun yö­ne­tim za­fi­ye­ti ra­por­da şöy­le ifa­de edil­di:

Özel­lik­le Ge­lir İda­re­si Baş­kan­lı­ğı (GİB) ile SGK ara­sın­da ve­ri pay­la­şı­mın­da so­run­lar ya­şan­mak­ta­dır.

KOORDİNASYON YOK

Ay­rı­ca GİB baş­ta ol­mak üze­re di­ğer ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­nın de­ne­tim ele­man­la­rı ve me­mur­la­rı­nın sos­yal gü­ven­lik mev­zu­atı ve de­ne­ti­mi ko­nu­sun­da eği­tim ih­ti­yaç­la­rı bu­lun­mak­ta­dır.

Ku­rum­lar de­ne­ti­mi ve ve­ri pay­la­şı­mı­nı ya ken­di gö­rev­le­ri ola­rak gör­me­mek­te ya da ek bir yük ola­rak his­set­mek­te­dir­ler.

Ba­zen de me­mur­la­rın si­gor­ta­sız ça­lış­ma ile il­gi­li tut­tuk­la­rı tu­ta­nak­lar SGK’­nın is­te­di­ği ve­ri­le­ri içer­me­mek­te, bu du­rum ise SGK ça­lı­şan­la­rı­nın tek­rar ko­nu ile il­gi­li ya­zış­ma hat­ta de­ne­tim yap­ma­sı­na ne­den ol­mak­ta ve za­man kay­bı­na yol aç­mak­ta­dır.

Kurumlar arası kopukluk sorunu yaşanıyor

Ra­por­da sos­yal gü­ven­lik de­net­men­le­ri­nin taş­ra teş­ki­la­tın­da bir­bi­rin­den ko­puk is­tih­dam edil­di­ği, de­ne­tim­le­rin stra­te­ji­ye gö­re de­ğil her il mü­dü­rü­nün ini­si­ya­ti­fiy­le ya­pıl­dı­ğı bil­di­ril­di. Mer­kez­de ça­lı­şan sos­yal gü­ven­lik mü­fet­tiş­le­ri­nin de usul­süz gi­der­ler üze­rin­de yo­ğun iş yü­kü al­tın­da ça­lış­tı­ğı, ka­yıt­ dı­şı­lık­la mü­ca­de­le­ye za­man ayı­ra­ma­dı­ğı ra­por edil­di.

DENETİM YAPILAMIYOR

Ra­por­da, ka­yıt­ dı­şı eko­no­mi­ye yö­ne­lik de­ne­tim­ler­de de cid­di so­run­lar ya­şan­dı­ğı, alı­nan ye­ni de­ne­tim ele­man­la­rı­nın il­le­re da­ğı­tı­la­ma­dı­ğı eleş­ti­ri­si ya­pıl­dı. De­ne­tim ele­man­la­rı­nın iş­le­ri­nin sa­de­ce yüz­de 26,1’i­nin ka­yıt­ dı­şı is­tih­dam ko­nu­sun­da ya­pı­lan ih­bar ve şi­ka­yet­ler ile il­gi­li ol­du­ğu­na dik­kat çe­ki­len ra­por­da, “İl­ler­de­ki de­ne­tim ele­man­la­rı, iş yo­ğun­lu­ğu ne­de­niy­le sos­yal gü­ven­lik sis­te­min­de ka­yıt­lı­lı­ğı ar­tı­ra­cak iş ve iş­lem­ler­le uğ­ra­şa­ma­mak­ta ve et­kin­siz ça­lış­mak­ta­dı­r” de­nil­di.

Bugün

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 145,5 lira seviyelerinden alı..
15 Mart itibari ile Rusya’daki buğday ve mısır üreticileri ürünlerini Türki..
Kredi kartlarının internetten alışverişe kapatılacağına dair iddialara BDDK..
İşsizlik oranı yüzde 12.7 ile son 7 yılın en yüksek seviyesini gördü...
Halkbank'ta bulunan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait hisseler..
Hollandalı tur operatörü 'Go Explore' Türk Hava Yolları ile işbirli..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=