Lütfen bekleyin..

MEB'den velilere teşvik tuzağı

06 Eylül 2014, 12:44

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okul teşvikinde skandal bir uygulamaya imza attı.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Bakanlık, öğrencileri teşvik vaadiyle özel okuldan devlete yönlendirdi. Teşvik başvurusu tarihinde ise öğrencilerin tercih edebileceği özel okulları listeden çıkardı. Ayrımcılığa tabi tutulan Türkiye’nin en başarılı okulları skandalı yargıya taşıdı.

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın 250 bin öğ­ren­ci­ye ve­re­ce­ği özel okul teş­vi­ğin­de skan­dal uy­gu­la­ma­ya kar­şı okul­lar ha­re­ke­te geç­ti. Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, Fa­tih, Sa­man­yo­lu ve Ya­man­lar ko­lej­le­ri­nin ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu ba­zı okul­la­rı tüm kri­ter­le­ri ta­şı­ma­sı­na rağ­men teş­vik ve­ri­le­cek ku­rum­lar lis­te­sin­den çı­kar­dı.

Skan­dal uy­gu­la­ma­ya ilk tep­ki Fa­tih Ko­le­ji­’n­den gel­di. Ko­lej adı­na açık­la­ma ya­pan Av. Ba­ha­dır Esat Te­miz, "Ba­kan­lık, özel okul­lar ara­sın­da eşit­lik­ten, ob­jek­tif­lik­ten, şef­faf­lık­tan uzak ve key­fi bir şe­kil­de dav­ra­na­rak,  is­te­di­ği­ne teş­vik ver­mek su­re­tiy­le, bir kı­sım okul­la­rı uy­gu­la­ma dı­şı bı­rak­mış­tı­r” de­di.

TEŞ­VİK VAA­DİY­LE OKUL­DAN ALIN­DI­LAR

Fa­tih Ko­le­ji­’ni ter­cih eden öğ­ren­ci­le­rin baş­ka özel okul­la­ra yön­len­di­ril­mek is­ten­di­ği­ni be­lir­ten Av. Te­miz, “Mü­vek­kil ku­ru­mun öğ­ren­ci­le­ri­ni ön­ce teş­vik ver­me vaa­di ile okul­dan al­mış, da­ha son­ra da mü­vek­ki­le ait özel oku­lu teş­vik kap­sa­mın­dan çı­kar­ta­rak hem geç­ti­ği­miz eği­tim dö­ne­mi­ni mü­vek­kil ku­rum­da ta­mam­la­yan öğ­ren­ci­le­rin ge­ri dö­nü­şü­nü en­gel­le­miş hem de 2014-2015 eği­tim öğ­re­tim se­zo­nu ba­kı­mın­dan ye­ni öğ­ren­ci ter­cih­le­ri­nin di­ğer özel okul­la­ra yö­nel­me­si­ne se­be­bi­yet ver­miş­tir.

Bu du­rum baş­ta ana­ya­sa­nın eşit­lik il­ke­si ve eği­tim hak­kı­nı dü­zen­le­yen mad­de­le­ri ile re­ka­bet hu­ku­ku mev­zu­atına ay­kı­rı­lık teş­kil et­mek­te­dir. Ay­rım­cı­lık su­çu iş­len­mek­te­dir" di­ye ko­nuş­tu.

UYGULAMANIN YASAL DAYANAĞI YOK

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın da­ha ön­ce teş­vik için ara­nan kri­ter­ler ola­rak be­lir­le­di­ği “Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Özel Öğ­re­tim Ku­rum­la­rı Yö­net­me­li­ği Ek-10”da birta­kım şart­la­rı be­lir­le­di­ği­ni ha­tır­la­tan Te­miz, "Okul­la­ra bu kri­ter­le­re gö­re pu­an ver­miş­tir. Çok dü­şük pu­an alan okul­lar bi­le teş­vik­ten ya­rar­lan­dı­rı­lır­ken, mü­vek­ki­lin yük­sek pu­anı­na rağ­men teş­vik­ten ya­rar­lan­dı­rıl­ma­ma­sı iyi ni­yet­le izah edi­le­mez. Ba­kan­lı­ğın bu uygulamasının yasal dayanağı yok ve Anayasa’ya da aykırıdır” dedi.

ÖĞRETMENE 38 DERECEDE EZİYET

Bod­ru­m’­da Gün­do­ğan mahallesindeki Na­fiz Ilı­cak İl­ko­ku­lu'na ka­yıt yaptırmak için gelen yaş­la­rı 7 ile 10 ara­sın­da de­ği­şen 6 öğ­ren­ci­ye, 38 de­re­ce sı­cak­ta ya­rım sa­at bo­yun­ca ki­tap ko­li­le­ri ta­şı­tıl­dı. Fo­toğ­raf­lar­la or­ta­ya çı­kan skan­dal­da 100 met­re me­sa­fe­de­ki de­po­ya ki­tap­la­rı ta­şı­yan ço­cuk­lar­dan bü­yük bö­lü­mü­nün zor­lan­dık­la­rı, ki­mi­le­ri­nin bir sü­re çö­me­lip din­len­dik­ten son­ra ta­şı­ma­ya de­vam et­me­le­ri dik­ka­ti çek­ti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öğ­ren­ci­le­re gü­ne­şin al­tın­da, güç­le­ri­nin üze­rin­de ağır­lık­ta­ki ki­tap ko­li­le­ri­nin ta­şı­tıl­ma­sı tep­ki­le­re ne­den ol­du. Adı­nın açık­lan­ma­sı­nı is­te­me­yen bir ve­li, "Ço­cuk­lar ders araç ge­reç­le­ri­ni sor­mak için oku­la git­miş­ti an­cak ki­tap­la­rı ta­şı­ma­la­rı is­te­nin­ce mec­bur kal­mış­lar. Gö­rün­ce çok şa­şır­dık an­cak okul ida­re­siy­le de kö­tü ol­mak is­te­mi­yo­ruz" de­di.Bod­rum İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Emin Ge­çin, skandal fotoğrafları gör­dük­ten son­ra, ko­nuy­la il­gi­li so­ruş­tur­ma baş­la­ta­cak­la­rı­nı söy­le­di.

Bugün

Etiketler : MEB, öğretmen, teşvik
  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
EĞİTİM Kategorisindeki Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2017 Faaliyet Raporu’nda kendi belirle..
Öğrencileri liselere otomatik yerleştirecek simülasyondaki son iki kriteri ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı Marmara Üniversitesi 135. Kuruluş Yıl Dönü..
ÖSYM başkanı açıkladı! Son 10 yılda yapılan sınav sonuçlarına yönelik detay..
Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK), daha önce tek günde yapılacağı duyurula..
TEOG'un yerine adrese en yakın, sınavsız mahalli yerleştirme uygulaması..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=