Lütfen bekleyin..

AKP'nin açılım stratejisi: Bebek katili Öcalan'ın bildiği TSK'dan saklanmış !

01 Eylül 2014, 10:00

Genelkurmay Başkanı konuşunca skandal ortaya çıktı...

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Necdet Özel, PKK açılımı için “Hükümetin yol haritasını bilmiyoruz”  dedi.

Teröre karşı canını ortaya koyan askerin dışlandığını itiraf etti. Erdoğan’ın ta­li­ma­tıy­la, 6 yıl ön­ce Os­lo­’da PKK ile baş­la­tı­lan açı­lım­dan dev­le­tin bir­çok ku­ru­mu ve mu­ha­le­fe­tin bil­gi­si yok­tu.

As­ke­rin de sü­reç­ten ha­ber­siz ol­du­ğu an­la­şıl­dı. Bu­nu da Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Orgeneral Özel açık­la­dı.

Teh­li­ke­nin far­kın­da

Özel Pa­şa, Çan­ka­ya­’da “Hü­kü­me­tin bir yol ha­ri­ta­sı var. Biz bil­mi­yo­ruz. O ça­lış­ma­nın için­de yo­kuz. Keş­ke ol­say­dı­k” de­di. Bu iti­raf, AK­P’­nin Apo­’ya ver­di­ği ta­viz­le­rin as­ker­den giz­len­di­ği­ni or­ta­ya koy­du..

Erdoğan’ın Çankaya’da verdiği resepsiyona Org. Özel’in açıklamaları damga vurdu Özel, “Sürece ilişkin yol haritasını bilmiyoruz. O çalışmanın içinde biz yokuz” dedi…

Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Nec­det Özel, ön­ce­ki ak­şam, Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın Cum­hur­baş­ka­nı sı­fa­tıy­la Çan­ka­ya Köş­kü­’n­de ilk kez ver­di­ği 30 Ağus­tos Re­sep­si­yo­nu’n­da, ‘A­çı­lı­m’ sü­re­ciy­le il­gi­li ilk kez bu ka­dar net ko­nuş­tu. Özel, “Sü­re­ce iliş­kin yol ha­ri­ta­sı­nı bil­mi­yo­ruz, o ça­lış­ma­nın için­de yo­kuz” di­ye­rek acı tab­lo­yu göz­ler önü­ne ser­di. Bu açık­la­ma­lar­la, res­mi ola­rak 2008’de Os­lo­’da, te­rör ör­gü­tü PKK’y­la baş­la­yan gö­rüş­me­ler­den, Ge­nel­kur­ma­y’­ın bil­gi­si­nin ol­ma­dı­ğı or­ta­ya çık­tı.

‘Bi­zim için te­rör ör­gü­tü­’
Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı, Çankaya’daki re­sep­si­yon sı­ra­sın­da ga­ze­te­ci­le­re PKK’­nın son dö­nem­de­ki ey­lem­le­ri­ne iliş­kin şu de­ğer­len­dir­me­yi yap­tı: “Her za­man yap­tık­la­rı­nı ya­pı­yor­lar. Hiç­bir de­ğiş­lik yok. Adam ka­çır­ma, ver­gi, yol kes­me, ka­ra­kol­la­ra sal­dı­rı, pro­pa­gan­da, da­ha ön­ce yap­tık­la­rı­nın ay­nı­sı. Bi­zim için hâ­lâ bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü. Biz olan olay­la­rı ay­nen ya­yın­lı­yo­ruz..”

‘Bel­ge de var bil­gi de­’
Özel Pa­şa­’nın açık­la­ma­la­rın­da, “E­li­miz­de bel­ge va­r” cüm­le­si de dik­kat çe­ki­ciy­di: “Biz ge­rek­li mü­ca­de­le­yi ya­pı­yo­ruz ve bun­la­rı da Ge­nel­kur­may si­te­sin­den du­yu­ru­yo­ruz. İş­te biz olay­la­rı, asa­yiş, te­rör ve top­lum­sal olay­lar ola­rak ka­te­go­ri­ze edip, si­te­ye ko­yu­yo­ruz. Ko­yu­yo­ruz ki ile­ri­de ha­kim-sav­cı olay­la­rı araş­tı­rır­ken biz­den bil­gi bel­ge is­ter­se bun­la­rı ve­re­bi­le­lim. Ya­rın sav­cı, ha­kim, mah­ke­me so­rar­sa ya­nıt­lar gön­de­ri­riz. Bu ne­den­le ar­şiv­de bu­lun­ma­sı ge­re­ki­yor.”
‘Ba­sın­dan oku­yo­ru­z’
Öze­l’­in cüm­le­le­rin­de­ki can alı­cı nok­tay­sa, ‘A­çı­lım­la il­gi­li yol ha­ri­ta­sı­nı bil­mi­yo­ru­z” cümlesi ol­du: “Hü­kü­me­tin bir po­li­ti­ka­sı var, o po­li­ti­ka yü­rü­yor. Biz çö­züm sü­re­ci­ne iliş­kin yol ha­ri­ta­sı­nı bil­mi­yo­ruz, o ça­lış­ma­nın için­de yo­kuz. Bu ko­nu­ya iliş­kin yol ha­ri­ta­sı­nı biz bil­mi­yo­ruz, ba­sın­dan oku­yo­ruz. Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Be­şir Ata­lay ça­lış­ma­nın ka­mu ku­ru­luş­la­rı­na gön­de­ri­le­ce­ği­ni söy­le­miş­ti, he­nüz bir şey gön­de­ril­me­di.”

‘Bü­tün­lük, kır­mı­zı çiz­gi­’

Org. Nec­det Özel ga­ze­te­ci­le­re son ola­rak, “30 yıl­dır bu mü­ca­de­le­yi biz yü­rü­tü­yo­ru­z” de­di ve ek­le­di : “10 yıl ön­ce­si­ne gö­re ba­zı nü­ans­lar var. Hü­kü­met, so­ru­nu çöz­mek is­ti­yor. Şe­hit­ler gel­me­sin, ana­lar ağ­la­ma­sın de­ni­li­yor. Biz de ay­nı şe­yi söy­lü­yo­ruz. Esas olan Tür­ki­ye­’nin bö­lün­me­me­si, bü­tün­lü­ğü­nün de­vam et­me­si­dir. Bu en önem­li kır­mı­zı çiz­gi­dir. Gö­rüş­le­ri­mi her top­lan­tı­da hü­kü­me­te ilet­tim. Bun­dan son­ra da ilet­me­ye de­vam ede­ce­ğim.” - sözcü

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapıyı ..
Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü has..
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz'a ..
TSK ve ÖSO unsurlarının terörden tamamen temizlediği Afrin'in Raco beld..
Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde böl..
Terör örgütü YPG'den tamamen temizlenen Afrin'in Bülbül Kasabası gö..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=