Lütfen bekleyin..

Obama'dan IŞİD hakkında şok itiraf! Türkiye'ye mesaj...

30 Ağustos 2014, 13:54

ABD Başkanı Obama, Suriye’de IŞİD’e karşı atabilecekleri adımlar konusunda henüz bir stratejilerinin olmadığını söyledi. Obama, bölge ülkelerinin de IŞİD gibi radikal gruplara karşı ''ikircikli olmaya'' son vermesi gerektiği uyarısında bulundu.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

ABD Baş­ka­nı Ba­rack Oba­ma­’dan, Irak ve Su­ri­ye­’de her gün ye­ni mev­zi ka­za­nan IŞİD hak­kın­da şok iti­raf gel­di. Oba­ma, IŞİ­D’­e kar­şı ata­bi­le­cek­le­ri adım­lar ko­nu­sun­da henüz bir stra­te­ji­ be­lir­le­me­dik­le­ri­ni açık­la­dı.

OPERASYON PLANI YOK

Be­yaz Sa­ra­y’­daki ba­sın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Oba­ma, “Kon­gre ile is­ti­şa­re ha­lin­de ol­ma­yı sür­dü­re­ce­ğiz. An­cak he­nüz bir stra­te­ji­miz yo­k” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. ABD Baş­ka­nı, ba­sın­da yer alan “operasyon” ha­ber­le­rinin, ken­di­le­ri­nin şu an­da dur­du­ğu nok­ta­nın çok ile­ri­si­ne geç­ti­ği göz­le­mi­ni de di­le ge­tir­di.

IŞİ­D’­in uzun va­de­de za­yıf­la­tı­la­bil­me­si için böl­ge­sel stra­te­ji in­şa edil­me­si ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çi­zen Oba­ma, “Ör­gü­te kar­şı koa­lis­yon oluş­tur­ma ça­ba­sı kap­sa­mın­da Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı John Kerr­y’­yi böl­ge­ye gön­de­re­ce­ğim. Böl­ge ül­ke­le­ri de IŞİD gi­bi ra­di­kal grup­la­ra kar­şı ‘i­kir­cik­li ol­ma­ya­’ son ver­me­li­” uya­rı­sı yaptı.

TÜR­KİYE’YE MESAJ

Oba­ma, IŞİ­D’­e kar­şı mü­ca­de­le­de AB­D’­nin tek ba­şı­na ey­le­me geç­me­si­nin ye­ter­li ol­ma­ya­ca­ğı­nı, böl­ge­sel bir stra­te­ji in­şa et­me­le­ri ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çiz­di. Bunu da bölgedeki Sünni ortaklarla hayata geçireceklerini vurguladı. Obama, IŞİD’in Irak’ı işgal etmesinin de engellenmesini istedi.

ABD’nin gündemi başkanın elbisesi

Oba­ma­’nın Irak ağır­lık­lı ba­sın top­lan­tı­sı Ame­ri­kan gün­de­mi­ne çok fark­lı yan­sı­dı. Can­lı ya­yı­nın baş­la­ma­sıy­la Twit­te­r’­da ana gün­dem baş­ka­nın giy­di­ği açık renk ta­kım el­bi­se ol­du. Sos­yal med­ya kul­la­nı­cı­la­rı, her za­man ko­yu renk ta­kım­ ter­cih eden Oba­ma­’nın bej kı­ya­fe­tiy­le dal­ga geç­ti. “A­ra­ba sa­tı­cı­sı­na ben­ze­mi­ş”, “Hâ­lâ ta­til­den dö­ne­me­miş”, “Ce­ke­ti bir be­den bü­yük, ga­li­ba ucuz­luk­tan al­mı­ş” yo­rum­la­rı ya­pıl­dı.

Tarih ve müzik dersine yasak

IŞİD, Su­ri­ye­’de kon­tro­lü sağ­la­dı­ğı böl­ge­ler­de eği­tim ku­rum­la­rın­da mü­zik, ta­rih ve din kül­tü­rü gi­bi ba­zı ders­le­ri ya­sak­la­dı. IŞİD'e bağ­lı ‘E­ği­tim Ku­ru­lu­’nun çı­kar­dı­ğı ge­nel­gey­le Esed re­ji­mi­nin eği­tim müf­re­da­tın­da yer alan sa­nat ve mü­zik eği­ti­mi, sos­yal bil­gi­ler, ta­rih, gü­zel sa­nat­lar, be­den eği­ti­mi, fel­se­fe, sos­yo­lo­ji, psi­ko­lo­ji, din kül­tü­rü ders­le­ri  müfredattan çıkarıldı.

PEŞMERGE’YE KANLI İNFAZ

IŞİD mi­li­tan­la­rı Ku­zey Ira­k’­ta esir al­dık­la­rı bir Peşmerge’nin ba­şı­nı kes­ti. Gö­rün­tü­le­ri in­ter­net­te ya­yın­la­nan ör­güt, Er­bil yö­ne­ti­min­den Ame­ri­kan as­ker­le­riy­le yap­tık­la­rı iş­bir­li­ği­ne son ver­me­le­ri çağ­rı­sın­da bu­lun­du.

Bugün

 

Etiketler : abd, Obama, ışid, Suriye, ırak
  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
DÜNYA Kategorisindeki Diğer Haberler
Rus ordusu ilk defa bilgi savaşları için bir ekibinin olduğunu kabul etti...
Adalet Bakanı Bozdağ, ABD Adalet Bakanı Sessions'a FETÖ elebaşının iade..
Danimarka hükümetinin IŞİD saflarına katılan vatandaşlarına işsizlik ve eme..
Pekin, Güney Çin Denizi'ne 20'den fazla uzun menzilli füze bataryas..
Serveti uzun süredir tartışma konusu olan isimlerin başında gelen Rusya Dev..
Ermenistan - Azerbaycan cephe hattında Ermeni keşif timinin sabotaj girişim..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=