Lütfen bekleyin..

10 dolar veren Türkiye'ye geçiyor! Vahim Türkiye iddiası!..

27 Ağustos 2014, 16:24

İngiliz Daily Mail gazetesi, görevlilere 10 dolar veren IŞİD militanlarının kolaylıkla sınırdan Suriye’ye geçtiğini iddia etti. Sınıra kadar giden gazete muhabiri, her gün 20 kişinin “cihada giriş kapısı” adı verilen bu yolla IŞİD’e katıldığını yazdı

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Ame­ri­ka­lı ga­ze­te­ci Ja­mes Fo­le­y’­in ka­fa­sı­nın ke­sen ki­şi­nin İn­gi­liz ol­du­ğu­nun be­lir­len­me­sin­den son­ra Da­ily Ma­il mu­ha­bi­ri Sam Gre­en­hill bu ki­şi­le­rin Su­ri­ye­’ye gi­diş yo­lu­nu araş­tır­dı.

İn­gi­liz­le­r’­in tu­rist gi­bi An­tal­ya­’ya gel­di­ği­ni ya­zan Gre­en­hill, “Bu­ra­dan sı­nı­ra ula­şan ci­hat­çı­lar hiç­bir so­run­la kar­şı­laş­ma­dan sı­nı­rı ge­çi­yor. Gö­rev­li­ler 10 do­la­ra ge­çiş­le­re göz yu­mu­yo­r” id­di­asın­da bu­lun­du.

Gİ­RİŞ ÇI­KIŞ AY­NI YER­DEN

Ha­ber­de sa­de­ce İn­gil­te­re­’den de­ğil Av­ru­pa­’nın tü­mün­den yo­la çı­kan genç­le­rin IŞİ­D’­e ka­tıl­mak için Tür­ki­ye üze­rin­den ge­çiş yap­tı­ğı­nın al­tı çi­zil­di. An­tal­ya üze­rin­den Ha­ta­y’­a ula­şan genç­le­rin “ci­hat yo­lu­” adı ver­dik­le­ri bu gü­zer­gah­tan son­ra ko­lay­lık­la sı­nı­rı aş­tı­ğı­nı be­lirt­ti. Ken­di­si de sı­nı­ra gi­de­rek ge­çiş­le­ri göz­le­yen mu­ha­bir, “Sı­nır­da­ki bu nok­ta­ya ‘ci­ha­da gi­riş ka­pı­sı­’ adı ve­ril­mi­ş” de­di. Su­ri­ye­’de sa­vaş­tık­tan son­ra İn­gil­te­re­’ye dö­nen 250 ka­dar İn­gi­li­z’­in ay­nı yo­lu iz­le­ye­rek ge­ri gel­di­ği­ni ifa­de et­ti.

Sİ­LAH­LAR DA GE­Çİ­YOR

New York Ti­mes  ga­ze­te­si de baş­ya­zı­sın­da, Tür­ki­ye­’nin IŞİD mi­li­tan­la­rı­nın sı­nır­la­rın­dan geç­me­si­ne ve si­lah ta­şı­ma­sı­na mü­sa­ade et­ti­ği­ni yaz­dı. Ku­veyt, Ka­tar, Suu­di Ara­bis­tan ve Tür­ki­ye­’nin do­lay­lı yol­dan IŞİ­D’­e des­tek ol­mak­la suç­lan­dı­ğı ya­zı­da, “Ör­güt, Ku­veyt ve Ka­ta­r’­da­ki ba­ğış­çı­lar­dan ma­li des­tek al­dı. Suu­di Ara­bis­tan si­lah yağ­dır­dı. Tür­ki­ye de mi­li­tan­ ve si­lah­la­rın sı­nı­rın­dan ge­çi­şi­ne izin ver­di­” id­di­asın­da bu­lun­du.

Norveç başbakanından hadisli konuşma

Os­lo­’da Müs­lü­man­la­r’­ın dü­zen­le­di­ği ‘IŞİ­D kat­li­am­la­rı­nı kı­nama yü­rü­yü­şü’ne ka­tı­lan Nor­veç Baş­ba­ka­nı Er­na Sol­berg ko­nuş­ma­sın­da ha­dis oku­du. Sol­berg, aşı­rı­lık­la­ra kar­şı mü­ca­de­le edi­le­ce­ği­nin al­tı­nı çi­ze­rek, “Siz­den bi­ri­niz bir kö­tü­lük gör­dü­ğün­de bu­nu eliy­le, bu­na gü­cü yet­mez­se di­liy­le dü­zelt­sin. Ona da gü­cü yet­mez­se kal­biy­le buğz et­si­n” Ha­dis-i Şe­ri­fi­’ni oku­du. Sol­berg, mey­dan­da­ki kalabalık IŞİ­D’­in İs­la­m’­ı tem­sil et­me­di­ği­nin de­li­li ol­du­ğu­nu kay­det­ti.

Barzani: İran ilk silah verenlerden

Irak Kürt Böl­ge­sel Yö­ne­ti­mi (IKBY) Baş­ka­nı Me­sut Bar­za­ni “İ­ran, si­lah yar­dı­mın­da bi­ze des­tek ve­ren ilk ül­ke­ler­den­di­r” de­di. Dün Er­bi­l’­de İran Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ce­vad Za­rif ile bir ara­ya ge­len Bar­za­ni, “Si­lah yar­dı­mı­nın gel­me­siy­le Peş­mer­ge­’nin ce­sa­re­ti art­tı. IŞİ­D’­e kar­şı sal­dı­rı po­zis­yo­nu­na geç­tik ve iler­le­me kay­de­di­yo­ru­z” de­di. Bar­za­ni, IŞİD'i bi­tir­mek şe­re­fi­nin ise Kürt top­rak­la­rın­da ve Kürt hal­kı­na na­sip ola­ca­ğı­nı söy­le­di.
Za­rif de, “I­ra­k’­ın em­ni­ye­ti­ni, ken­di ül­ke­mi­zin gü­ven­li­ği ola­rak gö­rü­yo­ruz. IŞİD, sa­de­ce Irak için de­ğil, tüm Or­ta­do­ğu böl­ge­si için teh­dit­tir. Bü­tün ül­ke­ler, di­ya­log ha­lin­de IŞİD te­rö­rü­ne kar­şı mü­ca­de­le et­me­li­” de­di.

‘Foley geçen sene öldürüldü’ iddiası

Su­ri­ye li­de­ri Beş­ar Ese­d’­ın söz­cü­sü Bu­sey­na Şa­ban, Ame­ri­ka­lı ga­ze­te­ci Ja­mes Fo­le­y’­in ge­çen haf­ta de­ğil, 1 yıl ön­ce öl­dü­rül­dü­ğü­nü id­di­a et­ti. Şa­ban “I­ŞİD gö­rün­tü­le­ri ye­ni ya­yın­la­dı fa­kat olay 1 yıl ön­ce ol­du. Eli­miz­de ke­sin bil­gi var, BM de bu­nu bi­li­yo­r” de­di. Öte yandan ABD Başkanı Obama, Foley'in ölümüyle ilgili "Amerika unutmaz,elimiz her yere uzanır, adalet yerini bulacak" dedi.

Amerikan İHA’ları Suriye semalarında

Be­yaz Sa­ray, IŞİ­D’­e kar­şı Ira­k’­ta­ki ha­va ope­ras­yon­la­rı­nın ar­dın­dan Su­ri­ye­’de de ke­şif uçuş­la­rı için düğ­me­ye bas­tı. Su­ri­ye ha­va sa­ha­sın­da uçan ABD 'ca­sus uçak­la­rı' şu an­da her­han­gi bir ça­tış­ma­ya ya da bom­ba­la­ma gö­re­vi­ne da­hil ol­ma­ya­cak. Sa­de­ce gö­zet­le­me ya­pa­cak. Alı­nan ka­rar IŞİD'e kar­şı muh­te­mel ha­va sal­dı­rı­la­rı­nın ha­ber­ci­si ola­rak yo­rum­lan­dı.

Bugün

Etiketler : ışid, esad,
  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
DÜNYA Kategorisindeki Diğer Haberler
TSK'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı devam ederken ulusl..
Türkiye ile diplomatik ilişkilerini askıya alan Hollanda skandal bir karara..
ABD'nin Florida eyaletinde bir liseye silahlı saldırı düzenlendi. Polis..
Rusya'nın başkenti Moskova'da yolcu uçağı düştü!
Telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, üçlü..
Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanması için gerekli olan 72 kriterd..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=