Lütfen bekleyin..

Kamu çalışanlarına darbe! Memurun bu hakkı elinden alınıyor!..

24 Ağustos 2014, 16:55

Torba Kanun görevden alınan veya görev yeri değiştirilen bir memurun, hakkını aramasını imkansız hale getiriyor.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Torba Kanun'daki ilgili maddeler, görevden alınan veya görev yeri değiştirilen bir memurun, idare mahkemesine başvurarak hakkını aramasını imkansız hale getiriyor

EN TARTIŞMALI MADDE "GÖREVE DÖNME"

Bugün'ün haberine göre; mil­yon­lar­ca in­sa­nın bek­le­di­ği Tor­ba Ka­nun'da me­mur­lar için hem iyi hem kö­tü ha­ber­ler var. Tor­ba Ka­nun'da en tar­tış­ma­lı mad­de­le­rin ba­şın­da, me­mur­la­rın mah­ke­me ka­ra­rıy­la gö­rev­le­ri­ne dön­me­le­ri­ni zor­laş­tı­ran dü­zen­le­me ge­li­yor. Bu­gün­kü uy­gu­la­ma­da, gö­rev­den alı­nan ve­ya gö­rev ye­ri de­ğiş­ti­ri­len bir me­mur, ida­re mah­ke­me­si­ne baş­vu­ra­rak hak­kı­nı ara­ya­bi­li­yor. Eğer ya­pı­lan ta­sar­ruf hu­ku­ka ay­kı­rı ise me­mu­run gö­re­vi­ne ia­de­si­ne ka­rar ve­ri­li­yor.

UYGULAMA SÜRESİ 30 GÜN

Ta­bi­i bu du­rum­da 30 gün içe­ri­sin­de ida­re ta­ra­fın­dan mah­ke­me ka­ra­rı­nın uy­gu­lan­ma­sı ge­re­ki­yor. Bu uy­gu­la­ma ana­ya­sa­nın, “i­da­re­nin her tür­lü ey­lem ve iş­le­mi yar­gı de­ne­ti­mi­ne açık­tı­r” hük­mü­ne da­ya­nı­yor (Md.125).

Tor­ba ka­nu­na ko­nu­lan mad­de, ana­ya­sa­da­ki hük­mü ge­çer­siz kı­la­cak şe­kil­de, ade­ta me­mur­la­rın yar­gı­da hak ara­ma­la­rı­nı im­kan­sız ha­le ge­ti­ri­yor. Tor­ba ka­nun­da­ki mad­de özet­le şu­nu söy­lü­yor;

*Em­ni­yet teş­ki­la­tın­da­ki tüm per­so­ne­li ve ka­mu­da­ki tüm ida­re­ci­le­ri is­te­di­ğim za­man gö­rev­den alır, gö­rev ye­ri­ni de­ğiş­ti­rir ve di­le­di­ğim
ta­sar­ruf­ta bu­lu­nu­rum.

*Bu­nun üze­ri­ne me­mur mah­ke­me­ye baş­vur­sa ve be­nim ta­sar­ru­fu­mun hu­kuk­suz ol­du­ğu­nu mah­ke­me ka­ra­rıy­la is­pat­la­sa da­hi, ben bu ka­ra­rı iki yıl bo­yun­ca uy­gu­la­ma­ya­bi­li­rim.


MEMURA İKİ YIL SÜRGÜN

*Di­ye­lim ki iki yıl dol­du ve ben bu ka­ra­rı yi­ne uy­gu­la­ma­dım, bu du­rum­da da­hi ka­ra­rı uy­gu­la­ma­yan ki­şi­ler hak­kın­da ce­za so­ruş­tur­ma­sı ve
ko­vuş­tur­ma­sı ya­pı­la­maz.


KEYFİ BİR DÖNEM OLUR

Tor­ba Ka­nun'da­ki bu mad­de Res­mi Ga­ze­te'de ya­yım­lan­dık­tan son­ra, bek­çi­sin­den em­ni­yet mü­dü­rü­ne ka­dar em­ni­yet teş­ki­la­tı­nın ta­ma­mı ve di­ğer ku­rum­lar­da­ki ida­re­ci­ler için son de­re­ce key­fi bir dö­nem baş­la­mış ola­cak. İda­re­nin her tür­lü ey­lem ve iş­le­mi­nin yar­gı de­ne­ti­mi­ne açık ol­ma­sı hük­mü, fii­len ra­fa kal­dı­rı­la­cak. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’nin bu hük­mü ip­tal ede­ce­ği­ne ke­sin gö­züy­le ba­kı­lı­yor fa­kat bu­na rağ­men mad­de Mec­li­s’­te ka­bul edil­miş du­rum­da. Dü­zen­le­me­nin si­ya­set-bü­rok­ra­si iliş­ki­sin­de ne gi­bi so­nuç­lar do­ğu­ra­ca­ğı­nı tah­min et­mek zor ol­ma­sa ge­rek.

TORBAYA GİRMEYENLER

Uzun sü­re­dir me­mur­la­rın bek­le­di­ği ba­zı ko­nu­lar bu Tor­ba Ka­nun'a gir­me­di. Hü­kü­met ta­ra­fın­dan söz ve­ri­len bu so­run­lar şun­lar;

*Me­mu­ra di­sip­lin af­fı,

*İk­ra­mi­ye he­sa­bın­da 30 yıl ta­va­nı­nın kal­dı­rıl­ma­sı,

*Faz­la ça­lış­ma üc­ret­le­ri­nin ye­ni­den dü­zen­len­me­si,

*4/C’­li­le­rin kad­ro­ya ge­çi­ril­me­si,

*Me­mur­la­ra bir de­re­ce ve­ril­me­si,

*Aka­de­mis­yen­le­rin öz­lük hak­la­rın­da iyi­leş­tir­me,

*Sağ­lık per­so­ne­li­ne fii­li hiz­met zam­mı ve­ri­le­rek er­ken emek­li ol­ma hak­kı.


DANIŞMANA, ÖZEL HİZMET TAZMİNATI

İş ve meslek danışmanı (İMD) olarak İŞKUR bünyesinde çalışan personele özel hizmet tazminatı verilecek. Daha önce bu tazminatı alamayanların maaşında yaklaşık 360 liralık bir artır olacak.

ADAYLIKTA ATILMA YOK

Torba'da memur için küçük de olsa iyi haberler de var. Bunlardan birisi aday memurlarla ilgili. Devlet memurları, göreve başladıktan sonra belirli bir süre aday memur statüsünde sayılıyor. Bu adaylık 6 ay ila bir yıl sonra kaldırılıyor. 2011 yılında yapılan düzenleme gereği, aday memurluk sırasında uyarma ve kınama cezası dahil olmak üzere disiplin cezası alan memurlar memuriyetten ihraç ediliyordu. Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz yıl bu hükmü iptal etti. Şimdi Torba'ya konulan maddeyle bu konu memurlar lehine yeniden düzenleniyor. Bundan sonra aday memurluk sırasında uyarma ve kınama cezası alan memur, memuriyetten çıkarılamayacak. Ancak aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alırsa memuriyeti sona erecek.

Bugün

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
EKONOMİ Kategorisindeki Diğer Haberler
Ekonomide korkutan rakamlar...
Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2017 bütçesinin 47,4 milyar lira açık verdiğini a..
Borsa İstanbul'dan Bitcoin açıklaması...
Türkiye, Fransa'dan et ithalatına hazırlanıyor.
Enflasyon rakamları açıklandı! TÜİK, memur ve emeklilerin merakla beklediğ..
Motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen araçlar için ÖTV matrahının al..


bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=