Lütfen bekleyin..

Alman Yetkililerden 'Türkiye'yi Dinledik' İtirafı

18 Ağustos 2014, 19:45

Alman yetkililer, Türk liderlerin dinlendiğini itiraf etti. Skandalın ilginç bir ayrıntısı da Türkiye’nin dinlemenin hedefindeki “ana ülkeler”den biri olmasıydı. BND’nin bu kategorideki ülkeler hakkında her türlü özel istihbarat toplama yetkisi bulunuyor.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Türk liderlerin Alman dış istihbarat birimi BND tarafından 5 yıldır dinlendiğinin ortaya çıktığı telekulak skandalının bir detayı daha belli oldu. Türkiye’nin dinlemenin hedefindeki “ana ülkeler”den biri olduğu anlaşıldı.

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gazetesi, hükümet çevrelerinden bir yetkilinin, Türkiye’nin BND tarafından dinlendiği iddiasını doğruladığını yazdı.

ÖZEL BİLGİ TOPLANIYOR

Pazar günleri yayınlanan haftalık gazetenin haberine göre Türkiye, BND’nin izlediği “ana ülkeler” kategorisine giriyor. Bu gruptaki ülkelere karşı istihbari araçlar kullanarak dinleme tedbirleri alınabiliyor.

Hükümetin istihbarat servisine belirlediği görev profilinde “görüntülenen devletler” sınıfındakiler hakkında ise sadece açık kaynaklardan erişilebilen bilgiler toplanıyor.

TÜRKLER’İN YERİ AYRI

Gazeteye konuşan yetkili, Almanya’nın tüm NATO ülkelerine karşı dinleme tutumu içinde olmadığını, Türkiye’nin ABD ya da Avrupalı ortaklarla aynı kefeye konamayacağını söyledi.

Gerekçe Türk dernekleri

Adı açık­lan­ma­yan yet­ki­li, Tür­ki­ye hü­kü­me­ti­nin Türk der­nek­le­ri üze­rin­den Al­man­ya­’da si­ya­si he­def­le­ri­ni ha­ya­ta ge­çir­me­ye ça­lış­tı­ğı­nı vur­gu­la­dı.
Tür­ki­ye­’de­ki ge­liş­me­le­rin Al­man­ya­’nın iç gü­ven­li­ği açı­sın­dan doğ­ru­dan öne­mi ol­du­ğu­nu be­lir­ten yet­ki­li, PKK, aşı­rı sol ve sağ ör­güt­le­rin Al­man­ya­’da uyuş­tu­ru­cu ve in­san ka­çak­çı­lı­ğı gi­bi ey­lem­ler­de bu­lun­du­ğu­na işa­ret et­ti.

‘Clinton tesadüfen dinlenmiş’

Son te­le­ku­lak skan­da­lın­da din­len­di­ği an­la­şı­lan ABD es­ki Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Hil­lary Clin­to­n’­ın “te­sa­dü­fen din­len­di­ği­” id­di­a edil­di. Clin­to­n’­ın te­sa­dü­fen is­tih­ba­rî din­le­me­ye ta­kıl­mış ola­bi­le­ce­ği­ni söy­le­yen Al­man­ya Mec­li­si NSA Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Pat­rick Sens­burg, “Hiç­bir ya­ban­cı po­li­ti­ka­cı­yı he­def ala­rak is­tih­ba­rat ça­lış­ma­la­rı yap­mı­yo­ru­z” de­di.

Din­le­me skan­da­lı Al­man mu­ha­le­fe­ti­nin de tep­ki­si­ni çek­ti. Ye­şil­ler Par­ti­si­’n­den Chris­ti­an Strö­be­le, Al­man hü­kü­me­ti­nin BND’­nin Tür­ki­ye fa­ali­yet­le­ri­ni aci­len ay­dın­lat­ma­sı­nı is­te­di. Strö­be­le, “Bi­ze her za­man böy­le bir şey yap­ma­ya­ca­ğı­mız an­la­tıl­dı, in­san dost­la­rı hak­kın­da ca­sus­luk fa­ali­ye­tin­de bu­lun­ma­z” di­ye ko­nuş­tu.

Ankara açıklama bekliyor

Din­le­me id­di­ala­rı An­ka­ra­’da dev­le­tin üst ku­rum­la­rı­nı ha­re­ke­te ge­çir­di. Al­man hü­kü­me­ti­ne bu id­di­ala­rı res­mi ka­nal­lar­la sor­ma­ya ha­zır­la­nan
An­ka­ra, “E­ğer id­di­alar doğ­ruy­sa Al­man­ya he­men özür di­le­me­li” gö­rü­şün­de.

Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’n­dan ko­nuy­la il­gi­li he­nüz bir açık­la­ma gel­mez­ken Al­man ya­yın or­ga­nı De­uts­che Wel­le­’ye ko­nu­şan AK Par­ti Söz­cü­sü Hü­se­yin Çe­lik, “E­ğer id­di­a doğ­ruy­sa; va­him­dir, ayıp­tır.

Dost­la­rın, kom­şu­la­rın bir­bi­ri­nin du­va­rı­na ku­lak da­ya­ma­sı gi­bi bir şey­di­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Al­manya’nın he­men özür di­le­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten Çe­lik, “Ta­bi­i, özür de tek ba­şı­na ye­ter­siz olur.

Özür di­len­dik­ten son­ra bu­nun bir kez da­ha tek­rar et­me­me­si için her şe­yin ya­pıl­dı­ğı, ya­pı­la­ca­ğı ga­ran­ti al­tı­na alın­ma­lı­dı­r” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.

Bugün

Etiketler : almanya, türkiye, dinleme,
  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler
Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü has..
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz'a ..
TSK ve ÖSO unsurlarının terörden tamamen temizlediği Afrin'in Raco beld..
Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde böl..
Terör örgütü YPG'den tamamen temizlenen Afrin'in Bülbül Kasabası gö..
"Tartışmaya gerek yok, bırakalım..."
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=