Lütfen bekleyin..

AKP’de kazan kaynıyor: Koltuk savaşı tavan yaptı !

13 Ağustos 2014, 12:04

AKP'de kim, kimi istiyor ?

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Beşir Atalay, Erdoğan’a “Sizden sonra başımıza Gül gelsin” dedi. 5 isim daha destek verdi. Ancak kapalı zarf usulü toplanan önerilerde Davutoğlu ismi öne çıktı…

AK­P’­de Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi­nin he­men ar­dın­dan ya­pı­lan Mer­kez Ka­rar Yö­ne­tim Ku­ru­lu (MKYK) top­lan­tı­sın­da ‘ge­nel baş­kan kim ol­su­n’ gö­rüş­me­sin­de il­ginç bir per­de ar­ka­sı ya­şan­dı. Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Be­şir Ata­lay, Er­do­ğa­n baş­kan­lığındaki top­lan­tı­da, “Siz­den son­ra başımıza Ab­dul­lah Gü­l’­ün gel­me­si­ni is­ti­yo­ru­m” de­di. Ka­pa­lı zarf usu­lü top­la­nan öne­ri­ler­de ise Ah­met Da­vu­toğ­lu ön­de çık­tı.

ER­DO­ĞAN ÖNER­Dİ: Pa­zar­te­si gü­nü 3 sa­at sü­ren MKYK, Er­do­ğa­n’­ın öne­ri­siy­le baş­la­dı. Er­do­ğan, ge­nel baş­kan se­çim­li ola­ğa­nüs­tü kon­gre için 27 Ağus­tos Çar­şam­ba gü­nü kon­gre ya­pıl­ma­sı­nı öner­di. 50 ki­şi­lik MKYK’­da bir­çok isim söz ala­rak gö­rüş­le­ri­ni açık­la­dı.

SİZ­DEN SON­RA OL­SA: Ba­zı üye­le­r, “Siz ba­şı­mız­dayken ge­nel baş­kan seç­mek doğ­ru ol­maz. Kon­gre 28 Ağus­to­s’­tan son­ra olsun­” öne­ri­sin­de bu­lun­du. An­cak Erdoğan’ın önerisi oybirliğiyle kabul edildi.

“GÜL BA­ŞI­MI­ZA GEL­Sİ­N”: En açık ko­nuş­ma­yı Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Be­şir Ata­lay yap­tı. “Be­nim gön­lüm­den Ab­dul­lah Gül ge­çi­yor. Siz­den son­ra ba­şı­mı­za Ab­dul­lah Bey geç­sin. Da­ha ba­şa­rı­lı ola­ca­ğı­mı­zı dü­şü­nü­yo­rum. Baş­ka­sı­nı uy­gun gö­rür­se­niz, onun­la de­vam ede­riz.”

5 ÜYE GÜL DE­Dİ: Ata­lay dı­şın­da söz alan Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ali Ba­ba­can, Sa­dul­lah Er­gin, Sa­lih Ka­pu­suz ve Hü­se­yin Çe­lik “Gü­l’­ün gel­me­si­ni is­ti­yo­ru­z” de­di. Par­ti­nin ikin­ci ada­mı Meh­met Ali Şa­hin de Gü­l’­den ya­na tav­rı­nı be­lirt­ti.

ARIN­Ç’­TAN DES­TEK YOK: Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Bü­lent Arınç da kı­sa bir de­ğer­len­dir­me yap­tı an­cak Gü­l’­e des­tek ver­me­me­si dik­kat çek­ti. Şim­di­ye ka­dar troy­ka ola­rak hep üç­lü ha­re­ket eden ve 2007’den be­ri Gü­l’­e des­tek çı­kan Arın­ç’­ın tav­rı ba­zı AK­P’­li­le­ri şa­şırt­tı.

ZARF­TA KİM ÇIK­TI?: Er­do­ğan, 50 MKYK üye­sin­den “Sa­de­ce bir is­mi ge­nel baş­kan ve Baş­ba­kan ola­rak öne­ri­n” di­ye ka­pa­lı zarf­la isim top­la­dı. SÖZ­CÜ­’nün edin­di­ği bil­gi­ye gö­re üye­le­rin sı­ra­la­ma­sı Ah­met Da­vu­toğ­lu, Nu­man Kur­tul­muş, Ab­dul­lah Gül, Bi­na­li Yıl­dı­rım ve Bü­lent Arınç şek­lin­de ol­du.

VE­KİL­LE­Rİ TOP­LA­YA­CAK: Er­do­ğan, ya­rın il baş­kan­la­rı­nı top­lan­tı­ya ça­ğır­dı. Be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın da ka­tı­la­ca­ğı top­lan­tı­da ‘ge­nel baş­kan ada­yı­’ öne­ri­si alı­na­cak. En kri­tik top­lan­tı ise cu­ma gü­nü vekillerle… -Sözcü

http://www.haberfedai.com/upload/dosya/27283.jpg

Etiketler : akp
  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
SİYASET Kategorisindeki Diğer Haberler
İYİ Parti’nin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin tartışmalar, dün CHP’..
İYİ Parti sözcüsü Aytun Çınar, "Yargıtay'ın verdiği listede İYİ Pa..
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Best FM'de Ufuk Karcı'..
"İYİ Parti’nin seçimlere girmek için hiçbir şartı eksik değildi. Eğer ..
MHP lideri Bahçeli'den erken seçim açıklaması
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=