Lütfen bekleyin..

Obama'dan çarpıcı açıklama: O plan boş bir fantaziydi

10 Ağustos 2014, 15:23

ABD Baş­ka­nı Oba­ma, New York Ti­mes ga­ze­te­si­ne Or­ta­do­ğu­’da­ki ge­liş­me­le­ri de­ğer­len­dir­di.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Ga­ze­te­nin ta­nın­mış ya­za­rı Tho­mas L. Fri­ed­ma­n’­a ko­nu­şan Oba­ma, sa­va­şın ba­şın­dan be­ri ba­zı ül­ke­le­rin ıs­rar­la gün­de­me ge­tir­di­ği ‘Su­ri­ye­’de­ki mu­ha­le­fe­tin si­lah­lan­dı­rıl­ma­sı­’ öne­ri­si­ne tep­ki gös­ter­di.

Oba­ma, “Mu­ha­lif­le­ri si­lah­lan­dır­ma­nın sa­ha­da bir fark oluş­tu­ra­ca­ğı fik­ri ba­şın­dan be­ri fan­te­ziy­di. Dok­tor, çift­çi, ec­za­cı gi­bi mes­lek­ler­den ge­len mu­ha­lif­le­re ha­fif, hat­ta bi­raz ge­liş­miş si­lah­lar ve­rip on­la­rın hem iyi si­lah­la­ra sa­hip, hem de Rus­ya, İran ve sa­vaş­ma­yı iyi bi­len Hiz­bul­la­h’­a kar­şı koy­ma­sı­nı bek­le­mek an­lam­sız­dı­” de­di. Oba­ma ara­dan ge­çen on­ca za­ma­na rağ­men bu­gün bi­le re­ji­me kar­şı si­lah­lan­dır­mak için ye­ter­li sa­yı­da ‘la­ik mu­ha­li­f’ bu­la­ma­dık­la­rı­nın al­tı­nı çiz­di.

SÜN­Nİ­LER MEM­NUN EDİL­ME­Lİ

Oba­ma, Irak Şam İs­lam Dev­le­ti (IŞİD ) teh­di­di­ne kar­şı Irak ve Su­ri­ye­’de­ki Sün­ni­le­r’­in mem­nun edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Sün­ni­le­r’­in Ira­k’­ta azın­lık, Su­ri­ye­’de ise ço­ğun­luk ol­duk­la­rı­nı ve yö­ne­tim­ler ta­ra­fın­dan ge­ri pla­na atıl­dık­la­rı­na işa­ret eden Oba­ma, “On­la­rın ar­zu­la­rı­na hi­tap ede­cek for­mül­ler bul­maz­sak prob­lem­ler sü­re­r” di­ye ko­nuş­tu.

HER­ ŞE­YE SA­HİP OLA­MAZ­SI­NIZ

Oba­ma, İra­n’­ın, Ira­k’­ta­ki Şi­ile­r’­in ül­ke­de­ki her şe­ye sa­hip ol­ma­sı pla­nı­nın ba­şa­rı­sız­lık­la so­nuç­la­na­ca­ğı­nı an­la­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Bu du­rum her ül­ke için ge­çer­li bir ders: Her şe­yin yüz­de 100’ü­ne sa­hip ol­mak, ka­za­na­nın her şe­yi al­ma­sı fik­ri iş­le­mez. O hü­kü­met bu­gün ya da ya­rın yı­kı­la­cak­tı­r” de­di.

İSRAİL FİLİSTİN'İ KABUL ETMELİ

Friedman’ın “İsrail’in hayatını devam ettirmesi hakkında endişesi olup olmadığı sorusuna ise Obama şu cevabı verdi: “Askeri açıdan sahip oldukları nedeniyle böyle bir endişem yok. İsrail, güvenliğinin devamı için Filistinliler’le beraber yaşamanın yolunu bulmalı. Yasal taleplerini karşılamalı, topraklarını ve komşuları olduğu gerçeğini kabul etmeli.”

IŞİD’İN HİLAFETİNE İZİN VERMEYİZ

Oba­ma, böl­ge­de IŞİD ön­der­li­ğin­de bir ha­li­fe­lik ku­rul­ma­sı­na izin ver­me­ye­cek­le­ri­ni vur­gu­la­dı. IŞİD teh­di­di­ni or­ta­dan kal­dır­mak için Irak'a da­ha faz­la yar­dım sağ­la­ya­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ten Oba­ma, "IŞİD'in Su­ri­ye ve Irak top­rak­la­rın­da bir hi­la­fet kur­ma­sı­na izin ver­me­ye­ce­ğiz. An­cak bu­nu ya­pa­bil­mek için müt­te­fik­le­ri­mi­zin sa­ha­da­ki boş­lu­ğu dol­du­ra­bil­di­ği­ni bil­me­miz ge­re­ki­yor" di­ye ko­nuş­tu.

Kürtler fırsatı kullandı

Irak Kürt­le­ri’­nin ken­di­le­ri­ne ta­nı­nan fır­sa­tı iyi de­ğer­len­dir­di­ği­nin al­tı­nı çi­zen Oba­ma, Kürt Böl­ge­si yet­ki­li­le­ri­ni 'iş­lev­sel' ve 'di­ğer mez­hep­le­re ve din­le­re kar­şı hoş­gö­rü­lü' ol­duk­la­rı ge­rek­çe­siy­le öv­dü.

KİMSE ADINA SAVŞMAYIZ

Gündemdeki IŞİD’i oluşturan militanların Sünniler’in çok küçük bir azınlığına mensup olduğunun altını çizen Obama, “ABD, IŞİD’e karşı Iraklı Şiiler’in veya başka bir grubun hava kuvvetleri olmayacak. Oradaki tüm gruplara söylediğimiz şu: Biz sizin müttefikiniziz ve olmaya devam edeceğiz. Ancak bunları sizin adınıza yapmayız, kapağı kapalı tutmak için oraya Amerikan askeri göndermeyiz. Irak’ı bir ve bütün olarak tutmak istediğinizi sizin çaba ve bunu yapabileceğinizi göstermeniz gerekir” diye konuştu.

LİBYA'YLA İLGİLİ PİŞMANIM

Bugün'ün haberine göre, Oba­ma, NA­TO ön­cü­lü­ğün­de Lib­ya­’ya dü­zen­le­nen ope­ras­yo­na iliş­kin sık sık de­ğer­len­dir­me yap­tı­ğı­nı söy­le­di. As­ke­ri mü­da­ha­le­ye inan­dı­ğı­nı be­lir­ten Oba­ma, “E­ğer ora­da geç kal­say­dık Su­ri­ye gi­bi ola­cak­tı. Ya­ni çok da­ha faz­la ölüm ve yı­kım ya­şa­na­cak­tı. He­sap ede­me­di­ği­miz şu ol­du: Kad­da­fi­’nin yok edil­me­sin­den son­ra o gü­ne ka­dar si­ya­set tec­rü­be­si ol­ma­yan top­lu­ma bu ge­le­ne­ği ka­zan­dır­mak için da­ha ag­re­sif ol­ma­lıy­dık. O ne­den­le sü­rek­li ken­di­me ‘A­ca­ba as­ke­ri mü­da­ha­le ge­rek­li miy­di?’ di­ye hep so­ru­yo­ru­m” di­ye ko­nuş­tu.

Bugün

Etiketler : obama, nato, Suriye, ışid, israil, filistin
  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
DÜNYA Kategorisindeki Diğer Haberler
TSK'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı devam ederken ulusl..
Türkiye ile diplomatik ilişkilerini askıya alan Hollanda skandal bir karara..
ABD'nin Florida eyaletinde bir liseye silahlı saldırı düzenlendi. Polis..
Rusya'nın başkenti Moskova'da yolcu uçağı düştü!
Telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, üçlü..
Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanması için gerekli olan 72 kriterd..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=