Lütfen bekleyin..

Gözaltına alınan polislere akıl almaz soru

26 Temmuz 2014, 21:01

Sahur baskınıyla gözaltına alınan polislerin sorgusunda yöneltilen sorular şoke etti...

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

DHKP-C masasına bakan polis müdürüne örgüt üyesi bir şahsı niye dinlediği soruldu. Dinlemeye alınan şahsın İzmir Emniyet Müdürü’ne suikast planlayan kişi olduğu ortaya çıktı.

Se­lam Tev­hid so­ruş­tur­ma­sı­nı yü­rü­ten em­ni­yet men­sup­la­rı­na yö­ne­lik ope­ras­yon­da gö­zal­tın­a alınan po­lis­le­rin ifa­de­sin­de akıl al­maz so­ru­lar yö­ne­til­di­ği or­ta­ya çık­tı. Gö­zal­tın­da­ki isim­ler­den Em­ni­yet Mü­dü­rü Ha­lil Ka­ra­ku­zu­’ya A.A isim­li şah­sı ni­ye din­le­di­ği so­rul­du.

İSMİ ÖRGÜTSEL GÖRÜŞMEDE

Em­ni­yet­te DHKP-C ma­sa­sı­na ba­kan Ka­ra­ku­zu söz ko­nu­su şah­sa  ait Bel­çi­ka­’da­ki ope­ras­yon­da ele ge­çi­ri­len bil­gi ve bel­ge­le­ri de­lil ola­rak gös­ter­di. İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı ta­ra­fın­dan de­lil­le­rin in­ce­len­me­si­nin ar­dın­dan te­kin ta­kip iz­ni ve­ril­di­ği­ni be­lirt­ti.

A.A’­nın İz­mir İl Em­ni­yet Mü­dü­rü hak­kın­da ör­gü­te is­tih­ba­rat ver­di­ği­ne da­ir bel­ge­ler ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Ka­ra­ku­zu, “A.A. hak­kın­da ge­rek ör­güt­sel bel­ge­ler­de ge­rek­se de ör­güt­sel ya­zış­ma­lar­da biz­zat is­mi yer alı­yor.

Şa­hıs DHKP-C’­ye üye ol­mak su­çun­dan İs­tan­bul Baş­sav­cı­lı­ğı­’n­ca gö­zal­tı­na alın­mış ve hak­kın­da ad­li so­ruş­tur­ma ya­pıl­mış­tı­r” de­di.

BAŞ­BA­KA­N’­A İKİ  SUİ­KAS­T

Ka­ra­ku­zu ifa­de­sin­de, “DHKP-C ma­sa­sın­da gö­rev yap­tım. Ör­gü­te ait Bel­çi­ka­’da ele ge­çi­ri­len bil­gi­le­ri di­ğer ka­mu gö­rev­li­le­riy­le git­tim biz­zat tes­lim al­dım. DHKP-C te­rör ör­gü­tü­nün pek çok ey­le­mi­ni en­gel­le­mek­te et­kin gö­rev yü­rüt­mem ne­de­niy­le bir­çok tak­dir­na­me al­dım. Sa­yın Baş­ba­ka­nı­mı­za yö­ne­lik iki sui­kas­tın ön­len­me­sin­de et­kin gö­rev yap­tı­m” de­di.Te­rör ör­gü­tü DHKP-C’­nin hüc­re evi­ne yö­ne­lik Bel­çi­ka po­li­si 1999 yı­lın­da Bel­çi­ka­’nın Knok­k’­e şeh­rin­de yap­tı­ğı ope­ras­yon­da ör­gü­te ait bel­ge ve do­kü­man ele ge­çi­ril­miş­ti.

DHKP-C’­YE BİL­Gİ AK­TAR­MIŞ

Tür­ki­ye­’ye tes­lim edi­len bel­ge­ler in­ce­len­di­ğin­de Ça­nak­ka­le­’de gö­rev ya­pan po­lis me­mu­ru A.A’­nın ör­gü­te is­tih­ba­ri bil­gi sağ­la­dı­ğı tes­pit edil­di.

88 kla­sör ve yak­la­şık 16.000 dos­ya­dan olu­şan do­kü­man­lar­da ya­pı­lan in­ce­le­me­ler­de, po­lis me­mu­ru A. A.’­in DHKP-C men­sup­la­rıy­la iliş­ki içe­ri­sin­de ol­du­ğu ve te­rör ör­gü­tü­ne is­tih­ba­ri bil­gi ver­di­ği be­lir­len­di. 18 Ni­san 1999’da DHKP-C üye­si Hak­kı A. ta­ra­fın­dan ya­zı­lan ra­por­da şu ifa­de­ler yer alı­yor:

SUİ­KASTI İLET­MİŞ

“Po­lis ar­ka­daş­la gö­rü­şü­yo­rum. Es­ki İz­mir Em­ni­yet Mü­dü­rü Ah­met De­mi­r’­in evi­ni net­leş­tir­miş, ad­re­si Mit­hat­pa­şa Cad­de­si, no 602-8 Kü­çük­ya­lı. Bü­yük ih­ti­mal­le otur­du­ğu evi Hay­dar Er­can adı­na ki­ra­la­mış, apart­ma­nın zi­lin­de bu isim ge­çi­yor. Ara­ba­sı me­ta­lik renk Opel Cor­sa, pla­ka­sı... Ara­ba­sı­nı evi­nin tam kar­şı­sın­da bu­lu­nan Ko­nak İl­çe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­’ne bı­ra­kı­yor. A.A ko­ru­ma­sı­nın ol­ma­dı­ğı­nı söy­lü­yor.

Ay­rı­ca Ah­met De­mi­r’­in evi­nin ya­nın­da­ki apart­man­da A.A­’nın ay­nı za­man­da bi­zim sem­pa­ti­za­nı­mız olan bir ar­ka­da­şın evi var. Ay­rı­ca po­lis A.A. hak­kın­da bil­gi ver­miş­tim, onun­la da gö­rü­şü­yo­rum.”

'Son görüşmemizde temizdi'

Bugün'ün haberine göre,  21 Mayıs 1999’da Hasan A. tarafından yazılan raporda “Polis A.A’yı Hakan biliyordu, bir kez de evine muhabir Turan’ı götürmüştü, A.A şu anda evini değiştirdi. Operasyondan sonra A.A’yla görüştüm, onunla daha önceden telefonunun dinlenme ihtimaline karşı ezop belirlemiştik, ona göre randevu yerine geldi, son görüşmemizde temiz gibi görünüyordu. Ancak yine de Hakan’ın bildiği birisi olduğu için temizliği şaibeli. Son görüşmemizde de bir ezop belirleyerek bir randevu belirlemiştik ancak yeri, gidecek arkadaşa göstermek gerekiyordu, tarifle bulunmaz çünkü. Hakan’ın durumuna göre değerlendirmek gerek. Ayrıca onda bizim bir çantamız vardı, o çantada DHKP-C bildirisi bir de Kuşadası Osman İnce’nin yazdığı rapor var” deniliyor.

(Kaynak: SHaber)

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler
Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü has..
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz'a ..
TSK ve ÖSO unsurlarının terörden tamamen temizlediği Afrin'in Raco beld..
Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde böl..
Terör örgütü YPG'den tamamen temizlenen Afrin'in Bülbül Kasabası gö..
"Tartışmaya gerek yok, bırakalım..."
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=