Lütfen bekleyin..

Uğur Dündar oyunu kime verecek?

23 Temmuz 2014, 09:59

Ekmeleddin İhsanoğlu’na niçin oy vereceğim?..

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Ah­met Ha­kan “Ta­raf­sız Böl­ge­”de so­ru­yor:
- Arap dün­ya­sın­dan çok dost­la­rı­nız var mı?
“E­vet…”
- Pe­ki ya Ba­tı dün­ya­sın­dan?..
“E­vet…”
İsim ver­mi­yor,
Şu­nu iyi ta­nı­rım, bu­nun­la ga­yet dost­ça ko­nu­şu­rum… Fa­lan­ca be­ni arar ve “der ki…”, fi­lan­ca be­ni ara­yıp “söy­ler ki…” şek­lin­de­ki “a­ra­bes­k” mu­hab­bet­le­re hiç gir­mi­yor. Dün­ya li­der­le­riy­le dost­luk­la­rı­nı bi­re bin ka­ta­rak an­lat­mı­yor!
Hal­bu­ki di­ğe­ri ol­sa, böy­le bir so­ru so­rul­sa, öy­le bir an­la­tır, öy­le bir an­la­tır
ki, ce­vap an­cak sa­hur vak­ti bi­ter!..
An­la­ya­ca­ğı­nız şa­ha­ne (!) bir prog­ram, par­don mo­no­log olur!

* * * *

Ah­met Ha­kan us­ta­ca so­ru­yor:
- Siz ve­sa­ye­tin ada­mı mı­sı­nız?
Gü­lü­yor…
“E­vet, Co­ca Co­la­’nın ada­yı­yım. Çün­kü çok bü­yük güç! Ama Pep­si Co­la­’yı da unut­ma­ya­lım, o da güç­lü, onun da ada­yı ola­bi­li­rim!” di­yor.
Hal­bu­ki di­ğe­ri ol­sa, ona böy­le bir so­ru so­rul­sa… Ah­met Ha­kan öy­le bir azar işi­tir ki, sor­du­ğu­na so­ra­ca­ğı­na bin piş­man olur!
Ma­çın ba­şın­da ters yum­ruk al­mış bir bok­sö­re dö­ner!

* * * *

Ah­met Ha­kan gü­zel gü­zel sor­ma­ya de­vam edi­yor:
- Alışve­ri­şe çı­kar mı­sı­nız?
“Çı­ka­rım… Ha­nım­la bir­lik­te mar­ke­te, bak­ka­la gi­der alış ve­riş ya­pa­rız. Ben fil­di­şi ku­le­ler­de ya­şa­mı­yo­rum, halk ada­mı­yım…”
Hal­bu­ki diğeri ol­sa, ona böy­le bir so­ru so­rul­sa…
Ce­va­ba “Sen bu so­ruy­la ne de­mek is­ti­yor­sun?” di­ye­rek baş­lar, bir yı­ğın fır­ça at­tık­tan son­ra, “A­fe­rin pat­ro­nun­dan al­dı­ğın ta­li­ma­tı çok gü­zel ye­ri­ne ge­ti­ri­yor­sun. Bu­nu sor­dun di­ye sa­na zam da ya­pa­r” di­ye­rek bi­ti­rir!
Ah­met Ha­kan da ne­ye uğ­ra­dı­ğı­nı şa­şı­rır!

* * * *

Sev­gi­li okur­la­rım,
O be­nim gön­lü­mün ada­yı de­ğil.
Zi­ra dün­ya gö­rü­şü­mü ve dü­şün­ce­le­ri­mi tem­sil et­mi­yor.
Ama ken­di­si gi­bi dü­şün­me­yen­le­re say­gı duy­du­ğu­nu ve bun­la­rın öz­gür­ce di­le ge­ti­ri­le­bil­me­si için uğ­raş ve­re­ce­ği­ni söy­lü­yor.
Ba­sın üze­rin­de­ki bas­kı­la­ra ve san­sü­re kar­şı çı­kı­yor.
Kim­se­yi öte­ki­leş­tir­mi­yor, suç­la­mı­yor, ku­tup­laş­tı­rıp böl­mü­yor, top­lu­mun bir ke­si­mi­ni di­ğe­ri­ne düş­man et­me­ye, he­def gös­ter­me­ye ça­lış­mı­yor.
Tam ter­si­ne ku­cak­la­yı­cı, bir­leş­ti­ri­ci, ba­rış­tan, bü­tün­lük­ten ya­na, hoş­gö­rü ve umut do­lu me­saj­lar ve­ri­yor.
Mez­hep ay­rım­cı­lı­ğı­na şid­det­le kar­şı çı­kı­yor.
Or­ta­do­ğu­’nun ni­çin kan gö­lü­ne dön­dü­ğü­nü, Tür­ki­ye­’nin dış po­li­ti­ka­sın­da­ki çö­kü­şün ne­den­le­ri­ni ger­çek­çi yak­la­şım­lar­la çok iyi ana­liz edi­yor.
So­run­la­ra sağ­lam teş­his­ler ko­yu­yor, akıl­cı çö­züm yol­la­rı an­la­tı­yor.
En ay­kı­rı so­ru­lar­da bi­le si­nir­len­mi­yor, se­si­ni hiç yük­selt­mi­yor. Bel­li ki gü­zel dü­şün­ce­nin ba­ğır­ma­ya ih­ti­ya­cı ol­ma­dı­ğı­nı bi­li­yor.
De­mok­ra­si­ye, par­la­men­ter sis­te­me, kuv­vet­ler ay­rı­lı­ğı­na ve hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­ne ina­nı­yor.
Ana­ya­sa­’ya bağ­lı ka­la­ca­ğı­nı, de­ğiş­ti­ril­mez mad­de­le­ri­ne say­gı­lı ola­ca­ğı­nı, üni­ter ya­pı­yı ko­ru­ya­ca­ğı­nı, bay­ra­ğa so­nu­na ka­dar sa­hip çı­ka­ca­ğı­nı be­lir­ti­yor.
İş­te bu özel­lik­le­ri ne­de­niy­le Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu be­nim oyu­mu hak edi­yor.

Uğur Dündar / Sözcü

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
MEDYA Kategorisindeki Diğer Haberler
Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat yıldönümünde “Zulüm 1938’de son buldu” başlı..
ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinin 23 dakika sürmesin..
Sözcü Gazetesi sahibinin de aralarında bulunduğu gazetenin dört çalışanı ha..
TRT Genel Müdürü Şenol Göka’nın istifa haberi medya kulislerini hareketlend..
Gazeteci Taha Akyol, Bahçeli'nin kendisine yönelik kullandığı "Fik..
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Derin Tarih" isimli prog..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=