Lütfen bekleyin..

'Adil ol TRT' çağrısı yapılan kanal için bir garip savunma!..

13 Temmuz 2014, 18:26

RTÜK Başkan Vekili Fendoğlu'ndan İlginç TRT Savunması

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Kurula AKP kontenjanından giren RTÜK Başkan Vekili Fendoğlu, TRT'nin cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili yayınlarında eşit davranmamasını ilginç sözlerle savundu.

Fendoğlu, "Adaylardan biri miting yapıyor, diğeri esnaf ziyareti yapıyor. Medya, esnaf ziyaretini haber değeri olarak görmediği için vermiyor" dedi.

Rad­yo ve Te­le­viz­yon Üst Ku­ru­lu (RTÜK) Baş­kan Ve­ki­li Ha­san Tah­sin Fen­doğ­lu, Tür­ki­ye Rad­yo ve Te­le­viz­yon Ku­ru­mu'nun (TRT) cum­hur­baş­ka­nı aday­la­rıy­la il­gi­li ya­yın­la­rı­na yö­ne­lik, "Med­ya ha­ber de­ğe­ri pe­şin­de­dir. Bir ko­nu­nun ha­ber de­ğe­ri var­sa o ada­yın o söz­le­rin­den alır ama ha­ber de­ğe­ri, ni­te­li­ği yok­sa aday­la­rın ba­zı ko­nuş­ma­la­rı­nı al­ma­ya­bi­lir" de­di.

TOPLAM RAKAMI AÇIKLADI

Fen­doğ­lu, ba­zı ba­sın ya­yın or­gan­la­rın­da yer alan ha­ber­ler­de, TRT'nin ya­yın­la­rın­da cum­hur­baş­ka­nı aday­la­rı­na eşit sü­re ta­nı­ma­dı­ğı id­di­ala­rı­na iliş­kin il­ginç bir sa­vun­ma yap­tı. Se­çim sü­re­ci­nin 29 Ha­zi­ran'da baş­la­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Fen­doğ­lu, "Bu ta­rih­ten 10 Tem­muz'a ka­dar sa­de­ce TRT Ha­ber'in ya­yın akı­şı­na ba­kıl­dı­ğın­da Baş­ba­kan Er­do­ğan'ın ko­nuş­ma­sı­na ve­ri­len sü­re­nin 559 da­ki­ka, Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu'na ve­ri­len sü­re­nin 137 da­ki­ka, Se­la­hat­tin De­mir­taş'a ve­ri­len sü­re­nin de 18 da­ki­ka ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz" di­ye ko­nuş­tu.

Fen­doğ­lu, mut­lak eşit­li­ğin dün­ya­nın hiç­bir ye­rin­de müm­kün ol­ma­dı­ğı­nı ifa­de ede­rek, şun­la­rı kay­det­ti:

3 ÖZELLİĞİ BİRDEN VAR

"Med­ya ha­ber de­ğe­ri pe­şin­de­dir. Bir ko­nu­nun ha­ber de­ğe­ri var­sa o ada­yın o söz­le­rin­den alır ama ha­ber de­ğe­ri, ni­te­li­ği yok­sa aday­la­rın ba­zı ko­nuş­ma­la­rı­nı al­ma­ya­bi­lir. Aday­lar­dan bi­ri sa­de­ce ge­nel baş­kan, di­ğe­ri sa­de­ce cum­hur­baş­ka­nı ada­yı ve aday­lar­dan bi­ri de hem aday hem baş­ba­kan ay­nı za­man­da da ge­nel baş­kan, üç özel­li­ği var. Şim­di biz aca­ba aday­la­rı sa­de­ce cum­hur­baş­ka­nı aday­lı­ğıy­la il­gi­li mi de­ğer­len­di­re­ce­ğiz" di­ye sor­du.

MİTİNGİ CANLI YAYINLANIYOR

TRT'de söz ko­nu­su ya­yın­la­rı in­ce­le­dik­le­ri­ni be­lir­ten Fen­doğ­lu, "Aday­lar­dan bi­ri mi­ting ya­pı­yor med­ya mi­tin­gi can­lı ya­yın­lı­yor ama bir di­ğer aday es­naf zi­ya­re­ti ya­pı­yor. Med­ya, es­naf zi­ya­re­tin­de to­ka­laş­ma­yı ha­ber de­ğe­ri ola­rak gör­me­di­ği için ver­mi­yor ya da aday 'ben bu­ra­da açık­la­ma yap­mak is­te­mi­yo­rum' di­yor­sa bu haber ol­maz” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.

Haftada 2 rapor hazırlanacak

Başkan Vekili Fendoğlu, RTÜK'ün yayınlara yönelik hazırladığı raporlarla YSK'ya görüşlerini bildirdiğini, karar verme merci olmadığının altını çizdi. Seçim sürecinin başladığı günden bu yana YSK'ya şimdilik bir dosya sunduklarını belirten Fendoğlu, YSK'nın bundan böyle haftada iki rapor verilmesini istediğini bildirdi. Fendoğlu, Üst Kurul'un haftada iki kez toplanacağını da sözlerine ekledi.

CHP’liler TRT’yi protesto etti

CHP İstanbul İl Örgütü, cumhurbaşkanlığı seçiminde ayrımcı yayın politikası uyguladığı gerekçesiyle TRT’yi Ulus’taki stüdyo önünde protesto etti. CHP’liler, ‘Tayyip Radyo Televizyon’ yazılı pankart açtı.

CHP İs­tan­bul İl Ör­gü­tü, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de­ki ya­yın po­li­ti­ka­sı ne­de­niy­le TRT'yi pro­tes­to et­ti.

Ulu­s’­ta­ki TRT stüd­yo­la­rı önün­de­ki ey­le­me; CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sez­gin Tan­rı­ku­lu, CHP İs­tan­bul İl Baş­ka­nı Oğuz Ka­an Sa­lı­cı ve CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Fa­ik Tu­nay ile çok sa­yı­da par­ti­li ka­tıl­dı.

‘GÖREVİNİ YAP DEMEYE GELDİK’

‘Tay­yip Rad­yo Te­le­viz­yo­n’ pan­kar­tı açan CHP’­li­le­rin ey­le­min­de ko­nu­şan Sa­lı­cı, açık­la­ma­ya baş­la­ma­dan ön­ce TRT ka­me­ra­ma­nı olup ol­ma­dı­ğı­nı sor­du. TRT ka­me­ra­mı ol­du­ğu­nu öğ­re­nen Sa­lı­cı, ka­me­ra­ma­na "Hoş­gel­di­niz" de­di.

Sa­lı­cı, “Ha­ber ka­na­lı gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­tir­me­di­ği için onu gö­re­vi­ni yap­ma­ya da­vet et­me­ye gel­dik. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim sü­re­cin­de­yiz. Yük­sek Se­çim Ku­ru­lu'nun açık­la­mış ol­du­ğu ku­ral­lar var. TRT'nin aday­la­ra ken­di­si­ni ta­nıt­ma­sı­na im­kan ve­ren, eşit ya­yın yap­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni YSK ilan edi­yor" de­di.

"Adil ol TRT"

CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Sez­gin Tan­rı­ku­lu ise par­ti­li­le­rin el­le­rin­de TRT Ka­na­lı'nda gös­te­ri­len ve Baş­ba­kan'ın fo­toğ­raf­la­rı­nın ol­du­ğu pan­kart­la­rı gös­te­re­rek, “Fo­toğ­raf­la­rın tü­mün­de kin, kü­für ve ki­bir var. Baş­ba­kan, TRT ara­cı­lı­ğı ile bü­tün yur­da bu­nu yay­ma­ya ça­lı­şı­yor" di­ye ko­nuş­tu. Açık­la­ma­nın ar­dın­dan Sa­lı­cı, Tan­rı­ku­lu ve Tu­nay el­le­rin­de­ki sprey bo­ya­lar­la bi­na­nın bu­lun­du­ğu ye­re “A­dil ol TRT" yaz­dı­lar.

(Kaynak: Bugün)

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
angarali
1346 gün önce
ak parti TRT yi cariyesi gibi kullaniyor
MEDYA Kategorisindeki Diğer Haberler
Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ..
Erdoğan cephesinden Saadet'i aşağılayıcı ifadeler...
Alişan Satılmış yöneticilerin vefasızlığına dikkat çekti...
flaş iddia: PKK'ya karşı verdiği mücadeleyle tanınan Osman Pamukoğlu..
"MHP'li üst düzey bir yönetici..."
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=