Lütfen bekleyin..

YSK resmen açıkladı! Cumhurbaşkanı adaylarının eşi ve çocukları da...

10 Haziran 2014, 17:04

Adayların, kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları ile en yüksek devlet memuruna yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere, para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle, borçları ve sebepleri mal bildiriminde yer alacak.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Adaylar, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gerçek kişilerden yardım ve bağış alabilecek, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, tüzel kişilerden ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek kişilerden bağış ve yardım alamayacak.

2014 Yılında Yapılacak Cumhurbaşkanı Seçiminde Cumhurbaşkanı Adaylarına Yapılacak Yardım ve Bağışlar ile Adayların Mal Bildirimine İlişkin Usul ve Esasları Gösterir Genelge'nin kabulüne ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı adaylarının, mal bildiriminde bulunmaları, kendilerine yapılacak parasal yardım ve bu yardımın miktarı ile belgeye dayalı harcamalarının, temin edilen defter ve kayıtlara eksiksiz olarak intikal ettirilmesine yönelik iş ve işlemlerin, ilgili yasa hükümlerine uygun ve bir düzen içinde yürütülmesinin sağlanmasının gerekli görüldüğü belirtilen kararda, genelge ile 2014 yılında yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde cumhurbaşkanı adaylarının yardım, bağış, mal bildirimine ilişkin usul ve esaslara ilişkin düzenlemelerin yapıldığı kaydedildi.

Söz konusu genelgede, cumhurbaşkanı seçiminde cumhurbaşkanı adaylarına yapılacak yardım ve bağışlar ile adayların mal bildirimine ilişkin tüm işlemlerinin, şeffaf, güvenilir ve öngörülen zamanda yapılabilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Buna göre, adaylar, YSK tarafından belirlenecek adaylık başvurusu süresi içinde (29 Haziran - 3 Temmuz 2014) mal bildiriminde bulunmak zorunda olacak.

Adayların, kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınmaz malları ile en yüksek devlet memuruna yapılan aylık net ödemenin (6.546,04 TL) beş katından (32.730,20 TL) fazla tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere, para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle, borçları ve sebepleri mal bildiriminin konusunu teşkil edecek.

Bu itibarla adayların; kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları (arsa ve yapı kooperatif hisseleri dahil) mal bildiriminde yer alacak.

Ayrıca en yüksek devlet memuruna yapılan aylık net ödemenin (6.546,04 TL) beş katından (32.730,20 TL) fazla değer ve tutarındaki para ve para hükmündeki kıymetli kağıtları, hisse senedi ve tahvilleri, altın ve mücevheratı, her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer-döver, harman makinesi ve diğer ziraat makineleri, inşaat ve iş makineleri, hayvanlar, koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır malları, hakları, alacakları, borçları ve gelirleri mal bildirimine konu teşkil edecek. Burada belirtilen mal, hak, alacak, borç ve gelirlerin ayrı ayrı toplam değerleri tek kalem halinde gösterilecek.

Mallar, mal bildirimi tarihindeki değerleri esas alınmak suretiyle beyan olunacak.

"Mal Bildirimi Formu" tek nüsha olarak doldurulacak ve tarih belirtilmek suretiyle imzalanarak adaylık başvurusu süresi içinde kapalı zarfta YSK Başkanlığına verilecek.

Seçilen adayın mal bildirimi, seçim sonuçlarının kesinleşmesini müteakip Resmi Gazete'de yayımlanacak.


ADAYLAR YABANCILARDAN YARDIM ALAMAYACAK

Adaylar, adaylığın kesinleşmesinden seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar geçen dönemde yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gerçek kişilerden yardım ve bağış alabilecek, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, tüzel kişilerden ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek kişilerden bağış ve yardım alamayacak.

Adaylar sadece nakdi yardım alabilecek, ayni yardım kabul edemeyecek.

Bir kişinin her bir adaya yapabileceği nakdi yardım miktarı, her bir tur için en yüksek devlet memuruna mali haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarını (9.082,51 TL) geçemeyecek. Alınan bağış ve yardımlar veraset ve intikal vergisinden müstesna olacak. Adaylar ödünç niteliğinde para kabul edemeyecek.

Adaylar bin liraya kadar olan nakdi yardımları makbuz karşılığında ve aynı gün seçim hesabına yatırmak üzere alabilecek. Bu kapsamda, bin liranın üzerindeki nakdi yardımlar ise adayların "Seçim Hesabı" olarak açtırdıkları ve YSK'ya bildirdikleri bir banka hesabına bağış yapan tarafından yatırılacak.

Alınan bağış ve yardımlar sadece seçim harcamalarında kullanılacak ve başka bir amaç için tahsis edilemeyecek.

Adaylığın kesinleşmesinden seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar geçen dönemde bağış ve yardımlar ile yapılan harcamalar bu genelgenin 4. maddesinde belirlenen ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından tasdik edilen listelere günlük olarak kaydedilecek.

Aday, YSK'ya önceden bildirmek şartıyla, seçim hesapları ile gelir ve harcamalara ilişkin bilgi ve belgelerin kayda geçirilmesi ve ibrazı hususlarında 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre yetki almış meslek mensuplarından veya avukatlardan birini ya da birkaçını yetkili kılabilecek. Bu durumda, yetkilendirilen meslek mensubu, yukarıda belirtilen hususların yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesinde ilgili mevzuat hükümlerine göre sorumlu tutulacak.

Bağış ve yardım listeleri ile harcama listeleri YSK'ya tasdik ettirilecek

Adaylar tarafından kullanılacak bağış ve harcama listelerinin şekil, içerik ve tasdiki, makbuzların şekil ve içeriği, bastırılması, bağış ve yardımların alınması, kayda geçirilmesi, harcanması, harcanmayan ya da bağış sınırını aşan kısmın Hazineye intikali ile bu hususlara ilişkin diğer usul ve esaslar söz konusu genelge ile belirlendi.

Adaylarca kullanılacak bağış ve yardım listeleri ile harcama listeleri sayfa sıraları birbirini takip edecek şekilde bastırılarak, kullanılmadan önce tüm sayfaları YSK'ya tasdik ettirilecek. YSK'ca belirlenen bağış ve yardım listeleri ile harcama listeleri, genelgede yer verilen formlara uygun şekilde düzenlenecek.

Yardım ve bağışlar ile harcamalar için düzenlenen belgeler, sıra numarası takip edecek şekilde ve iki nüsha olarak herhangi bir matbaada bastırılacak, bastırılan belgeler ve makbuz koçanları kontrolü yapılarak Yüksek Seçim Kurulu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca tasdik edilecek ve ancak tasdik edildikten sonra kullanılabilecek. Bunlar siyah veya mavi tükenmez kalem kullanılarak doldurulacak. Silinti ve kazıntı yapılmadan, yazı ve rakamlar okunaklı bir şekilde düzenlenecek. Hatalı belge düzenlenmesi durumunda, aslına iliştirilip üzerine "İPTAL" yazılarak iptal edildikten sonra sıradaki belge düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı adaylarına yapılacak bağış ve yardımların banka hesabına yatırılmak suretiyle yapılması esas olacak. Ancak, bin liraya kadar kadar nakdi yardımlar bağış makbuzu karşılığında alınabilecek. Bağış makbuzları; genelge ekinde belirtilen şekle uygun olarak düzenlenecek. Kişilerden tahsil edilen nakdi yardım karşılığı iki nüsha olarak düzenlenen bağış makbuzunun aslı, nakdi yatıran tarafa verilecek, sureti ise sorumlu kişide kalacak.

Harcama makbuzlarının şekil ve içeriği

Yapılacak harcamaların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen tevsik edici belgeler karşılığında yapılması esas olacak. Bununla birlikte, vergi mükellefi olmayanlara yapılan ödemeler ile karşılığında tevsik edici belge alınması mümkün olmayan durumlarda, her bir gider miktarı bin lirayı aşmamak üzere bu genelge ekinde belirtilen şekle uygun olarak düzenlenecek gider makbuzu karşılığında harcama yapılabilecek. Harcamalar karşılığında kullanılacak gider makbuzları, genelge ekindeki şekle uygun olarak düzenlenecek. Elden yapılacak ödemeler karşılığında iki nüsha olarak düzenlenen gider makbuzunun aslı, ödeme yapılan tarafa verilecek, sureti ise sorumlu kişide kalacak.

Adayların herhangi bir matbaada bastıracakları bağış ve harcama makbuzlarının, cilt, seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı YSK İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından kontrol edilecek. Kontrolde hatalı olduğu görülen makbuzların yenisi bastırılacak ve sonuç bir tutanağa bağlanacak. Hatalı olanların yerine yeniden bastırılanlar tekrar kontrol edildikten sonra makbuzların tamamı YSK İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca tasdik edilerek adaya veya görevlendirdiği kişiye zimmetle teslim edilecek.

Seçim hesapları ile bağış, yardım ve harcamalara ilişkin tüm bilgi ve belgeler ile kullanılmayan makbuz ve listeler, seçim sonuçlarının kesinleşmesini izleyen on gün içinde YSK'ya tutanak karşılığında teslim edilecek. YSK bir ay içinde, adaylara ait seçim hesaplarını, bağışları ve harcamaları inceleyerek varsa usulsüzlükleri ve öngörülen limitlerin aşılıp aşılmadığını tespit edecek. Bu aşamada tespit edilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla YSK tarafından adaylara 30 gün süre verilecek.

Alınan bağış ve yardımlardan belirtilen limiti (9.082,51 TL) aşan miktar ile harcanmayan kısım Hazineye intikal ettirilecek. Kurul bu görevi yerine getirirken Sayıştay Başkanlığı ve gerekli görülen diğer ilgili kamu kurumlarından yardım alabilecek.

YSK'ca yapılan inceleme sonuçları kesin olacak ve incelemenin tamamlanmasını müteakip bir ay içinde ilan edilecek.

Etiketler : YSK, cumhurbaşkanı,
  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler
YSK, İYİ Parti dahil 10 siyasi partinin 24 Haziran'daki seçimlere katıl..
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapıyı ..
Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü has..
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz'a ..
TSK ve ÖSO unsurlarının terörden tamamen temizlediği Afrin'in Raco beld..
Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde böl..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=