Lütfen bekleyin..

'İmralı Müzakereleri'ni yürüten 3 AKP'li bakan

06 Haziran 2014, 12:12

Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'la görüşmesi sonrası "siyasi heyetle görüşmeler başladı" demişti. Önder, Hükümet adına siyasi görüşmeleri yürüten 3 Bakan'ın ismini açıkladı.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

HDP’li Sırrı Süreyya Önder, Başbakan Erdoğan’ın yalanladığı ‘Siyasi heyetler görüşmelere başladı’ açıklamasının arkasında durdu. Önder, “Görüşmeler 1 ay önce başladı. Beşir Atalay, Efkan Ala ve Bekir Bozdağ katılıyor” dedi.

HDP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sır­rı Sü­rey­ya Ön­der, İm­ra­lı he­ye­ti­nin 1 Ha­zi­ra­n’­da Ab­dul­lah Öca­lan ile yap­tı­ğı gö­rüş­me son­ra­sın­da “Si­ya­si he­yet­ler üze­rin­den gö­rü­şül­me­ye baş­lan­dı­” açık­la­ma­sı yap­tı.

ERDOĞAN YALANLAMIŞTI AMA BAKANLAR GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

http://www.haberfedai.com/upload/dosya/23568.jpg

Baş­ba­kan Er­do­ğan ise Ön­de­r’­in açık­la­ma­sı­na tep­ki gös­te­re­rek “Ham ha­ya­l” di­ye­rek tep­ki gös­ter­di. An­cak Ön­der, açık­la­ma­sı­nın ar­ka­sın­da du­ra­rak, İm­ra­lı he­ye­ti­nin ya­nı sı­ra HDP ve BDP eş baş­kan­la­rı­nın da yer al­dı­ğı bir he­ye­tin, Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Be­şir Ata­lay, İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ef­kan Ala ve Ada­let Ba­ka­nı Be­kir Boz­da­ğ’­ın da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu bir he­yet ile gö­rüş­me­ye baş­la­dı­ğı­nı açık­la­dı.

2 TOP­LAN­TI YAP­TIK TE­MAS SÜ­RÜ­YOR

Ön­der T24’e yap­tı­ğı açık­la­ma­da, yak­la­şık bir ay ön­ce baş­la­yan gö­rüş­me­le­rin Kürt si­ya­se­ti ta­ra­fın­da Per­vin Bul­dan, İd­ris Ba­lu­ken ve ken­di­si­nin oluş­tur­du­ğu İm­ra­lı he­ye­ti­nin ya­nı sı­ra HDP ve BDP eş baş­kan­la­rı ile mil­let­ve­kil­le­ri ve mil­let­ve­ki­li ol­ma­yan ba­zı isim­le­rin bu­lun­du­ğu­nu kay­det­ti.

Gö­rüş­me­nin hü­kü­met ta­ra­fın­da ise baş­ta Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Be­şir Ata­lay, İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ef­kan Ala, Ada­let Ba­ka­nı Be­kir Boz­da­ğ’­dan olu­şan bir he­yet yer al­dı­ğı­nı be­lir­ten Ön­der, şim­di­ye ka­dar hü­kü­met­ten üç is­min de ka­tıl­dı­ğı iki top­lan­tı yap­tık­la­rı­nı açıkladı. HDP’li Sırrı Süreyya Ön­der, tek­li ve iki­li te­mas­la­rın da ol­du­ğu­nu söy­le­di.

YOL HA­Rİ­TA­SI­NI AÇIK­LA­YA­CAKLAR

Hü­kü­met üye­le­riy­le gö­rüş­me­le­re baş­la­ma­dan ön­ce di­ya­lo­ğun bü­rok­rat­lar­la yü­rü­dü­ğü­nü vurgulayan Ön­der, “Es­ki­den ge­rek­ti­ğin­de Ada­let Ba­ka­nı ile gö­rü­şü­yor­duk an­cak şim­di iki si­ya­si he­yet, sü­re­ci bü­yük bir re­sim ola­rak ön­le­ri­ne ko­ya­rak de­ğer­len­di­ri­yo­r” de­di.

Gö­rüş­me­ler­de ‘sü­re­cin ne­re­sin­de­yiz, sı­kın­tı­lar ne­re­de, bu sı­kın­tı­lar na­sıl aşı­la­bi­li­r’ ben­ze­ri so­ru­la­rın ya­nıt­la­rı­nın aran­dı­ğı­nı kaydeden Ön­der, ‘ba­kan­la­rın ifa­de­siy­le­’ no­tu dü­şe­rek “U­zun ol­ma­yan bir sü­re­de ka­mu­oyu ile pay­la­şı­la­cak ye­ni bir yol ha­ri­ta­sı üze­rin­de ça­lı­şı­yor­la­r” şek­lin­de ko­nuş­tu.

TMK, GE­Rİ DÖ­NÜŞ VE YA­SAL ZE­MİN

Ön­der, ki­şi­sel fik­ri ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek sü­re­cin şu üç ge­liş­meyle iler­le­ye­ce­ği­ni dü­şün­dü­ğü­nü be­lirt­ti: “Te­rör­le Mü­ca­de­le Ka­nu­nu­’n­da sü­re­ci en­gel­le­yi­ci mad­de­le­rin te­miz­len­me­si, ge­ri dö­nüş için ya­sal çer­çe­ve­nin ha­zır­lan­ma­sı ve Öca­lan ile mü­za­ke­re­le­re res­mi ni­te­lik sağ­lan­ma­sı.”

Heyet gitti uzman çavuşu aldı

HDP Genel Başkan Yardımcısı Önder, Diyarbakır’da çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen annelerin yaptığı eyleme ve kendilerine yöneltilen eleştirilere ilişkin de konuştu. Önder, “BDP’liler niye bir şey söylemiyorlar” diyenlere yanıt olarak “Biz konuşmak yerine işimizi yapıyoruz. Ama onlar unutuyorlar. Yakın zamanda bir müzakere heyeti gitti ve rehin alınan uzman çavuşu aldı, getirdi” dedi. Önder, diğer uzman çavuşun da yakın zamanda bırakılmasının beklendiğini söyledi.

Sırrı biliyor biz niye bilmiyoruz?

CHP, İm­ra­lı­’da dev­let he­yet­le­ri ve HDP’­li­ler­le ya­pı­lan gö­rüş­me­le­rin içe­ri­ği ile il­gi­li Mec­li­s’­te bil­gi­len­dir­me is­te­di. Mec­lis Ada­let Ko­mis­yo­nu üye­si CHP Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ali Rı­za Öz­türk, Öca­lan ve PKK ile is­tih­ba­rat bi­rim­le­ri ara­sın­da­ki gö­rüş­me­ler­de ve­ri­len ta­ah­hüt­le­rin açık­lan­ma­sı­nı ta­lep et­ti. Öz­türk, “Mec­li­s’in der­hal bil­gi­len­di­ril­me­si la­zı­m” de­di.

TA­AH­HÜT­LER AÇIK­LAN­MA­LI

Üç dört yıl­dır bu sü­re­cin yü­rü­tül­dü­ğü­nü ha­tır­la­tan Öz­türk şöy­le de­vam et­ti: “Bu sü­reç­ten mil­let­ve­kil­le­ri­nin hiç­bi­ri­nin ha­be­ri yok. Sır­rı Sü­rey­ya da mil­let­ve­ki­li, ben de. Sır­rı bi­li­yor, Ali Rı­za Öz­türk bil­mi­yor? Ni­ye Sır­rı bi­li­yor, biz bil­mi­yo­ruz. Ve­ri­len ta­ah­hüt­ler Mec­li­s’­te açık­lan­ma­lı. Pa­zar­lık­la­rı ka­mu­oyu­nun bil­me­si la­zım. Ba­rış ge­li­yor­sa ba­rış gü­zel bir şey. Ne­yin kar­şı­lı­ğı ba­rış ge­li­yor? Ta­raf­la­rın kar­şı­lık­lı ta­ah­hüt­le­ri, mil­le­tin ve­kil­le­rin­den sak­lan­ma­ma­lı.”

NA­SIL GÖ­RÜ­ŞÜ­YOR­LAR?

Baş­ba­kan ve hü­kü­met üye­le­rinin PKK’­yı na­sıl gör­dük­le­ri­ni açık­la­masını isteyen Öztürk, “PKK te­rör ör­gü­tü ise Baş­ba­kan, Be­şir Ata­lay ya da Ef­kan Ala’­nın si­ya­se­tin bir un­su­ru ola­rak, bun­lar­la na­sıl gö­rüş­tü­ğü­nü açık­la­ma­sı la­zım.

Baş­ba­kan, ba­kan­la­rın ör­güt ile gö­rüş­me­si­ni açık­la­ya­mı­yor. Baş­ba­kan HDP-BDP’­yi cid­di­ye al­mı­yor ‘Ben ör­gü­tün li­de­ri Öca­lan ile Ka­ra­yı­lan­’la, Ba­yık’­la gö­rü­şü­rüm, on­la­rı mu­ha­tap alı­yo­rum siz kim­si­ni­z’ di­yor” ifadelerini kullandı.

İşte adım adım deşifre olan sırlar

Güneydoğu’da yaşanan gerilimin perde arkası ve Başkent’teki hareketlilik hükümet kanadındaki bazı isimlerin yalanlamalarına rağmen ilginç açıklamalarla deşifre oldu. Bir süredir devam eden siyasi heyetler arası görüşme trafiğine rağmen bölgede şiddetin artmasına dikkat çekildi

Geç­ti­ği­miz haf­ta so­nu İm­ra­lı­’ya ya­pı­lan zi­ya­ret son­ra­sı ‘siyasi heyet’ tartışması baş­la­dı. Ada­dan dö­nen HDP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sır­rı Sü­rey­ya Ön­der, Ab­dul­lah Öca­lan ile yap­tı­ğı gö­rüş­me son­ra­sın­da si­ya­si he­yet­ler üze­rin­den gö­rüş­me­le­rin baş­la­dı­ğı­na yö­ne­lik açık­la­ma yap­tı.

ÖN­DER: BÜ­ROK­RA­Sİ­DEN ÇIK­TI

Tar­tış­ma­la­rın baş­la­ma­sı­na ne­den olan açık­la­ma­sın­da Ön­der, “Bi­rin­ci­si; 'Çö­züm sü­re­ci­ni' ya­sal ze­mi­ne oturt­ma ko­nu­sun­da­ki ira­de­si­ni söz­cü­ler eli ile açık ola­rak ilk de­fa be­yan et­ti. İkin­ci­si ise; ar­tık me­se­le dev­le­tin bü­rok­ra­si­sin­de gö­rü­şül­mek­ten çı­kıp si­ya­si he­yet­ler üze­rin­den gö­rü­şül­me­ye baş­lan­dı. Bu iki ola­yı da çok önem­li bu­lu­yo­rum" şek­lin­de ko­nuş­tu.

ATA­LAY: SO­MUT YOL HA­Rİ­TA­SI ÜZE­RİN­DE ÇA­LI­ŞI­YORUZ

Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Be­şir Ata­lay, 1 Ha­zi­ran’da sü­reç­te da­ha ile­ri adım­lar atıl­ma­sı için ça­lış­ma­lar bu­lun­du­ğu­nu be­lirt­ti. Ata­lay, şun­la­rı ifa­de et­ti:

“19 Ma­yıs'ta Sa­yın Baş­ba­ka­nı­mı­zın baş­kan­lı­ğın­da son dö­nem­le­rin en kri­tik top­lan­tı­la­rın­dan bi­ri­ni yap­tık. Hü­kü­me­ti­miz­den, grup­tan, par­ti­den ve tüm il­gi­lileri­n ka­tı­lım­la­rıy­la ger­çek­leş­ti. Ko­nu, bü­tün bo­yut­la­rıy­la ma­sa­ya ya­tı­rıl­dı ve ye­ni bir iv­me ka­zan­dı­rıl­ma­sı yö­nün­de ka­rar­lı­lık oluş­tu­rul­du ve ye­ni ka­rar­lar alın­dı.

O ye­ni ka­rar­la­rın içe­ri­ği­ne gir­me­ye­yim, ama şu­nu ifa­de ede­bi­li­rim. Da­ha so­mut, ye­ni bir yol ha­ri­ta­sı­nın üze­rin­de ça­lı­şıl­ma­sı, so­nu­ca doğ­ru da­ha hız­lı adım­lar atıl­ma­sı ka­rar­laş­tı­rıl­dı. Bu yön­de, bi­zim si­ya­set ke­si­miy­le gö­rüş­me­le­ri­miz ol­du.

ARINÇ: YA­SAL DÜ­ZEN­LE­ME YOK

Hü­kü­met Söz­cü­sü Bü­lent Arın­ç’­a, 2 Ha­zi­ra­n’­da­ki Ba­kan­lar Ku­ru­lu top­lan­tı­sı­nın ar­dın­dan Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Be­şir Ata­la­y’­ın, ‘çö­züm sü­re­cin­de ye­ni ya­sal dü­zen­le­me­ler ola­ca­ğı­’ yö­nün­de­ki açık­la­ma­sı so­rul­du. “Sa­yın baş­ba­kan yar­dım­cı­mı­zın söz­cü­sü de­ği­lim. Ne ko­nuş­tu­ğu­nu doğ­ru­su ta­kip et­me­dim” di­yen Arınç, “Ya­sal bir ça­lış­ma ha­zır­lı­ğı yok. Ol­du­ğu tak­dir­de de bu­nu ge­re­kir­se ben, ge­re­kir­se ken­di­le­ri açık­la­ya­bi­li­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

ALA: BA­ZI KO­NU­LAR TAK­TİK AN­LAM­DA YE­Rİ­NE GE­Tİ­Rİ­LİR

İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ef­kan Ala,  3 Ha­zi­ra­n’­da çö­züm sü­re­ci­nin iv­me ka­zan­dı­ğı­nı doğ­ru­la­dı. Ala, “Hiç adım at­ma­dan bir me­se­le çö­zü­lür mü? Mil­le­tin, 76 mil­yo­nu­nun ar­zu ve is­te­ği is­ti­ka­me­tin­de el­bet­te hız­lı ve ka­rar­lı adım­lar atı­la­cak. Doğ­ru dü­rüst adım­lar atı­lı­yor. Şim­di­ye ka­dar adım atıl­ma­sa bu aşa­ma­ya ge­li­nir miy­di? Pe­ki bun­dan son­ra adım atıl­maz­sa çö­zü­me ka­vu­şu­lur mu? Ha­yır. O za­man atı­la­cak de­mek­tir" kar­şı­lı­ğı­nı ver­di.

Ala, ‘bu adım­la­rın ne ol­du­ğu­na’ yö­ne­lik bir so­ru­ya ise şu ce­va­bı ver­di: "On­la­rın da hep­si­ni söy­ler­sek o za­man çö­züm ol­mak­tan çı­kar, ha­be­re dö­nü­şür. Biz me­se­le­yi çöz­mek is­ti­yo­ruz, me­se­le­den ya­rar­lan­mak is­te­mi­yo­ruz.

Biz me­se­le­yi, mil­le­te bu ka­dar ağır ma­li­yet­ler öde­ten, he­pi­mi­zi çok sı­kın­tı­ya so­kan, mil­le­tin ol­ma­sı ge­re­ken ye­ri sü­rek­li en­gel­le­yen bu me­se­le­yi de çöz­mek is­ti­yo­ruz. Çö­zer­ken ba­zı ko­nu­lar ka­mu­oyuy­la pay­la­şı­lır, ba­zı­la­rı da tak­tik an­lam­da ye­ri­ne ge­ti­ri­lir."

Erdoğan: Görüşme hayal

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Haziran’da HDP ve MİT dışında Abdullah Öcalan ile başka kurum ve kişilerin görüşmesine izin verildi mi, verilecek mi" şeklindeki soruya şu cevabı verdi:

MÜSAADE ETMİŞ DEĞİLİZ

"Çok ham hayal bir şey. Böyle bir görüşme söz konusu değil. Bu anlayış ile yaklaşmaları halinde kendi kapılarını da kapatırlar bunu da açıkça söyleyeyim. Şu anda sadece bizim müsaade ettiğimiz, HDP daha önce BDP mensupları adaya gitmişlerdir. Bir de istihbarat teşkilatımız gitmektedir. Bunun dışında bizim müsaademiz zaman, zaman uluslararası ya da sağlık noktasında gitmesi gerekenleri gönderdiğimiz olaylar olmuştur. Asla bunun dışında siyasi bir ekibin vs. gitmesi veya basın mensuplarının gitmesi böyle bir şeye müsaade etmiş değiliz. Böyle bir şey yok, olamaz.”

‘Masada başka mikrofonda başka konuşuyorlar’

BDP Eş Ge­nel Baş­ka­nı Se­la­hat­tin De­mir­taş, dün Cum­hu­ri­yet Ga­ze­te­si­’ne Baş­ba­kan Er­do­ğan'ın çö­züm sü­re­ciy­le il­gi­li söy­lem­le­ri­ne iliş­kin tep­ki ni­te­lik­li bir açık­la­ma­da bu­lun­du. Er­do­ğa­n’­ın tav­rı­nı eleş­ti­ren De­mir­taş şun­la­rı söy­le­di:

HE­DE­FE ZOR ULA­ŞIR

“Baş­ba­ka­n’­ın üs­lu­bu, se­si­nin to­nu, mi­mik­le­ri ve me­saj­la­rı­nın içe­ri­ği bir fe­ca­at. San­ki yüz yıl­lık Kürt so­ru­nu­nu çöz­mek is­te­yen baş­ba­kan de­ğil. Bur­nun­dan kıl al­dır­ma­yan, ki­bir­li, üst per­de­den ko­nu­şan bi­ri var kar­şı­mız­da. Bu üs­lup Tür­ki­ye­’yi yö­ne­ten bi­ri­ne ya­kış­mı­yor.

He­le de cum­hur­baş­kan­lı­ğı as­la ya­kış­mı­yor. Bir si­ya­si par­ti­nin li­de­rin­den ‘O za­t’ di­ye bah­se­den bi­ri na­sıl he­pi­mi­zin cum­hur­baş­ka­nı ola­bi­le­cek?

Er­do­ğan için Çan­ka­ya yol­la­rı çok di­ken­li. Bu ka­dar kin ve nef­ret­le, bu ka­dar ha­ka­ret­le, o he­de­fe zor ula­şır.

HAN­Gİ­Sİ­NE İNA­NA­CA­ĞIZ?

Bu me­se­le­yi Türk ve Kürt hal­kı­nın bil­gi­si dı­şın­da çöz­mek müm­kün de­ğil. Halk ne­ler ol­du­ğu­nu bil­me­den bu sü­reç yü­rü­mez. Ama ba­kı­yo­ruz ma­sa­da baş­ka ko­nu­şu­yor­lar, mik­ro­fon­la­rın önün­de bam­baş­ka.

ŞEFFAF OLMALI

AKP he­ye­ti bi­ze ha­zır­lık­lar yap­tık­la­rı­nı söy­lü­yor. Er­do­ğan ve Arınç ise çı­kıp ‘Ha­yır böy­le bir şey yo­k’ di­yor. Han­gi­si­ne ina­na­ca­ğız? Gö­rüş­me­le­rin şef­faf ol­ma­sı ve ka­mu­oyu­na bil­gi ve­ril­me­si ge­rek­li. İkir­cik­li tu­tum­dan ka­çı­nıl­ma­lı. Yok­sa bu sü­reç tı­ka­na­cak.”

Ezelhan Üstünkaya/Bugün

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler
Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü has..
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz'a ..
TSK ve ÖSO unsurlarının terörden tamamen temizlediği Afrin'in Raco beld..
Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde böl..
Terör örgütü YPG'den tamamen temizlenen Afrin'in Bülbül Kasabası gö..
"Tartışmaya gerek yok, bırakalım..."
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=