Lütfen bekleyin..

AKP teşkilatlarından zorla istifa tepkisi

31 Mayıs 2014, 12:14

AKP'de teşkilat değişiklikleri sürerken, istifası istenen isimler değişikliklere tepki gösterdi. İskenderun İlçe Başkanı "İstifaya zorlandık" dedi.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

AKP’de seçimlerin ardından başarısız bulunan teşkilatlarda değişiklik sürüyor. AKP Ankara İl Başkanı Murat Alparslan’ın ‘Tüm seçimleri kazandık’ diyerek istifasıyla birlikte 12 il yönetimi görevinden ayrıldı.

Sü­ley­man Soy­lu'nun Teş­ki­lat Baş­kan­lı­ğı'na ge­ti­ril­me­sin­den son­ra AK Par­ti il ve il­çe teş­ki­lat­la­rın­da gö­rev­den al­ma­la­ra ye­ni­le­ri ek­len­di.

GENEL MERKEZ İSTEDİ

Ha­tay, Nev­şe­hir, Te­kir­dağ, Ada­na, Kars, Ya­lo­va, Bolu, Ar­da­han, Bur­dur, Iğ­dır ve Şır­nak yö­ne­tim­le­ri Ge­nel Merke­z’­in is­te­ği doğ­rul­tu­sun­da is­ti­fa­la­rı­nı sun­du. Son ola­rak An­ka­ra İl Baş­ka­nı Mu­rat Al­pars­lan da is­ti­fa­sı­nı ver­di.

AK Par­ti İz­mir İl Baş­ka­nı Ömer Ci­hat Akay da Ge­nel Mer­kez'de Soy­lu ile gö­rüş­tü. Soy­lu­’nun İz­mir il yö­ne­ti­mi ve 500 il­çe baş­ka­nı­nın is­ti­fa­sı­nı is­te­di­ği be­lir­til­di.

RA­POR SOY­LU­’DAN

Ye­rel se­çim­ler­den yüz­de 43’lük oy ora­nıy­la çok sa­yı­da be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı ka­za­nan AK Par­ti­’de Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri ön­ce­si teş­ki­lat de­ği­şik­li­ği ya­şa­nı­yor. Er­do­ğa­n’­ın ta­li­ma­tı üze­ri­ne ye­ter­li kat­kı sağ­la­ya­ma­dığı için teş­ki­lat­ta de­ği­şik­li­ğe gi­dil­di­ği be­lir­til­di. De­ği­şik­lik­le­rin Teş­ki­lat­lar­’dan So­rum­lu Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sü­ley­man Soy­lu'nun ra­po­ru üze­ri­ne ya­pıl­dı­ğı ifa­de edil­di.

Soy­lu'nun sun­du­ğu ra­por çer­çe­ve­sin­de il yö­ne­tim­le­ri­nin de ren­ci­de edil­me­me­si için Ge­nel Mer­ke­zin is­te­ği doğ­rul­tu­sun­da is­ti­fa me­ka­niz­ma­sı­nın iş­le­til­di­ği kay­de­dil­di. An­ka­ra Bü­yük­şe­hir ile bir­lik­te 25 il­çe­nin 20'sinin ka­za­nıl­ma­sı­na rağ­men An­ka­ra İl Baş­ka­nı Mu­rat Al­pars­lan'ın da gö­rev­den alın­ma­sı dik­kat çek­ti.

GÖRÜLEN LÜZUM İLE

Al­pars­lan'ın ar­dın­dan 15 il­çe yö­ne­ti­mi­nin de gö­rev­den alı­na­ca­ğı be­lir­til­di. 2009 yı­lın­dan bu ya­na An­ka­ra İl Baş­ka­nı olan Mu­rat Al­pars­lan is­ti­fa açık­la­ma­sın­da “İl Baş­ka­nı ola­rak se­çil­mem üze­ri­ne, ge­ri­ye ka­lan beş yıl­lık sü­re için­de tüm se­çim­ler­den za­fer­le çık­tı­ğı­mız bir sü­re­cin so­nun­da gö­rü­len lü­zum üze­ri­ne gö­re­vim­den is­ti­fa edi­yo­ru­m” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

İskenderun İlçe Başkanı: El etek öpmedim istifaya zorlandım

AK Par­ti İs­ken­de­run İl­çe Baş­ka­nı İb­ra­him Ya­ran ge­nel mer­kez ta­ra­fın­dan is­ti­fa­ya zor­lan­dı­ğı­nı açık­la­dı. Ya­ran “Mil­let­ve­ki­li Or­han Ka­ra­sa­yar'ın gi­ri­şim­le­riy­le Ge­nel Mer­ke­z ta­ra­fın­dan is­ti­fa­ya zor­lan­dım ve zo­ra­ki is­ti­fa­yı ver­mek zo­run­da­yı­m” de­di.

GELENE AĞAM GİDENE...

Ya­ran “Ko­lay olan 'ge­le­ne ağam gi­de­ne pa­şam' de­mek­tir. El etek öp­mek­tir. Ben eği­lip bü­kül­mek­ten­se kı­rıl­ma­yı ter­cih et­tim” ifadelerini kullandı.

İLÇELERDE DE DE­Ğİ­ŞİM

Baş­ta Er­zu­rum ve Ça­nak­ka­le olmak üzere bir­çok böl­ge­de ilçe yö­ne­tim­le­ri de de­ğiş­ti­ril­di. 

Bugün

Etiketler : akp, akp istifa
  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
SİYASET Kategorisindeki Diğer Haberler
Son anketten çıkan rakamlar Erdoğan'ı üzecek...
BBP'de 'cumhur ittifakı'na karşı çıkan Başkan görevden alındı....
Bahçeli'nin yeniden genel başkan seçildiği MHP'nin 12 Olağan Kurult..
Bahçeli yineledi: Adayımız Erdoğan...
İYİ Parti’nin hazırladığı ‘FETÖ ile Acil Eylem Planı’nda yer alan tespitler..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=