Lütfen bekleyin..

İnternet haber sitelerine TİB sopası

04 Mayıs 2014, 13:19

Hü­kü­me­tin ha­zır­la­dı­ğı ve Ada­let Ko­mis­yo­nu­’n­da gö­rü­şü­le­rek alt ko­mis­yo­na gön­de­ri­len ka­nun ta­sa­rı­sı mu­ha­le­fet ile ga­ze­te­ci­le­ri en­di­şe­len­dir­di.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

İnternet haber sitelerini Basın Kanunu kapsamına alan yasa tasarısı ile TİB soruşturma gerekçesiyle gazetecilerin basın kartını iptal ettirebilecek. Aynı gerekçe ile resmi ilanlar da kestirilebilecek. Tasarıya gazeteciler, ‘meslek hayatını bitirir ve Anayasa’ya aykırı’ şeklinde sert tepki gösterdi.

Ta­sa­rı­nın 7. Mad­de­si, Te­le­ko­mü­ni­kas­yon İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı’n­ca mev­zu­ata ay­kı­rı­lık tes­pit edil­di­ği tak­dir­de res­mi ilan ve ba­sın kar­tı­na iliş­kin hak­lar or­ta­dan kal­ka­cak.

CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ok­tay Ek­şi, in­ter­net ha­ber si­te­le­ri­ni Ba­sın Ka­nu­nu kap­sa­mı­na alan ya­sa ta­sa­rı­sı ile TİB Baş­ka­nı’­nın so­ruş­tur­ma ge­rek­çe­si kul­la­na­rak ba­sın kar­tı­nı ip­tal et­ti­re­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti. Bu ge­rek­çe ile res­mi ilan­la­rın da kes­ti­ri­le­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çek­ti.

MA­SU­Mİ­YET KA­Rİ­NE­Sİ­NE AY­KI­RI

CHP Mil­let­ve­ki­li Ek­şi, ma­su­mi­yet ka­ri­ne­si­ni ha­tır­la­ta­rak, “Her­han­gi bir so­ruş­tur­ma baş­la­dı­ğın­da mu­ha­ta­bı suç­lu mu de­ğil mi bel­li de­ğil­ken, res­mi ila­nın bir ka­lem­de ip­tal edil­me­si, in­ter­net ya­yın­cı­lı­ğı ya­pan ga­ze­te­ci­le­ri ek­me­ğe muh­taç ha­le ge­ti­re­bi­li­r” de­di.

KUTSALI TARUMAR EDİYOR

5187 sa­yı­lı Ba­sın Ya­sa­sı’­nın en önem­li hük­mü­nün ga­ze­te­ci­nin ha­ber kay­na­ğı­nı ko­ru­ma hak­kı ol­du­ğu­na işa­ret eden Ek­şi, “Bu ga­ze­te­ci­nin kut­sa­lı­dır. Bu ge­ti­ri­len ta­sa­rı TİB Baş­ka­nı­’na in­ter­net ga­ze­te­ci­li­ğin­de ha­ber kay­na­ğı­nı so­rup al­ma hak­kı­nı ve­ri­yor. Ga­ze­te­ci­nin kut­sa­lı­nı ta­ru­mar edi­yo­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

KART İPTALİ YANLIŞ

İn­ter­net Med­ya­sı Der­ne­ği Baş­ka­nı Ha­di Özı­şık ise, ha­ta ya­pan ga­ze­te­ci­nin ve­ya edi­tö­rün sa­rı ba­sın kar­tı­nın ip­tal edil­me­si­nin yan­lış­lı­ğı­na işa­ret et­ti. Özı­şık, “E­ğer biz Ba­sın Ka­nu­nu­’na ta­bii ha­le ge­ti­ri­li­yor isek, ga­ze­te­ler­de, te­le­viz­yon­lar­da ha­ta ya­pan edi­tör­le­rin de ba­sın kar­tı­nın ip­tal edil­me­si ge­re­ki­r” şeklinde konuştu.

Meslek hayatını sona erdirir

MHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Mu­rat Ba­şes­ki­oğ­lu da ta­sa­rı­nın ba­sın kar­tı­nın ip­tal edil­me­si gi­bi ce­za­i yap­tı­rı­mı ol­ma­yan, an­cak mes­lek ha­ya­tı­nı bir yar­gı ka­ra­rı­na bağ­la­mak­sı­zın so­na er­di­re­bi­le­cek çok cid­di so­nuç­la­rı ola­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti. Res­mi ilan­la­rın ke­sil­me­si­ne iliş­kin dü­zen­le­me­le­rin ise ifa­de hür­ri­ye­ti­ni kı­sıt­la­yı­cı hu­sus­lar ol­du­ğunu kay­det­ti. Ba­şes­ki­oğ­lu şun­la­rı vur­gu­la­dı:

“Av­ru­pa Bir­li­ği mük­te­se­ba­tın­da tra­fik bil­gi­le­ri­nin sak­lan­ma zo­run­lu­lu­ğu yok. Av­ru­pa Ada­let Di­va­nı Ni­san ayın­da ip­tal et­ti. Ama bu ya­sa­da, bu ta­sa­rı­da bu dü­zen­le­me­le­rin var ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz. Ba­sın ha­ya­tı­mız­da ye­ni bir so­luk, ye­ni, öz­gür, ba­ğım­sız bir in­ter­net ha­ber­ci­li­ği için ayak­la­rı ye­re tam ba­san bir dü­zen­le­me yap­mak ge­re­kir.”

Basın kartını siyaset iptal edecek

Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­ka­nı Naz­mi Bil­gin ise TİB gi­bi ta­ma­men si­ya­si bir or­ga­ni­zas­yo­nun ba­sın kart­la­rı­nı ip­tal ede­bi­le­cek ol­ma­sı­na kar­şı ol­duk­la­rı­nın al­tı­nı çiz­di. Ba­sın kart­la­rı­nın Tür­ki­ye­’de Ba­sın Ya­yın En­for­mas­yon Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’­nün bün­ye­sin­de bu­lu­nan Ba­sın Kart­la­rı Ko­mis­yo­nu ta­ra­fın­dan ve­ril­di­ği­ni ha­tır­la­tan Bil­gin, kart­la­rın ip­ta­li­nin de bu yön­tem­le ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.

Res­mi ilan­la­rın ke­sil­me­si ko­nu­sun­da da yet­ki­nin Tİ­B’­de de­ğil Ba­sın İlan Ku­ru­mu­’n­da ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı.

Anayasa’ya aykırı

Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Hu­kuk Da­nış­ma­nı Gök­han Kü­çük, bir ga­ze­te­nin ba­sın ilan ku­ru­mun­dan al­dı­ğı res­mi ilan ke­si­le­me­di­ği gi­bi in­ter­net si­te­le­ri­nin ila­nı­nın ke­sil­me­si­nin de doğ­ru ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

Ta­sa­rı­nın ba­sın ka­nu­nu­nun sis­te­ma­ti­ği­ni bo­za­ca­ğı­na işa­ret eden Kü­çük, ma­su­mi­yet ka­ri­ne­si­nin de ih­la­li an­la­mı­na ge­le­ce­ği­ni di­le ge­tir­di. Ta­sa­rı­nın 7. Mad­de­si­’nin Ana­ya­sa­’nın 10. Mad­de­si­’ne ay­kı­rı ol­du­ğu­na işa­ret et­ti.

Tehlikeli yetkileri eline geçirecek

Ba­sın Kon­se­yi Yük­sek Ku­ru­lu Üye­si Tur­gut Ka­zan, ga­ze­te­ci­nin na­mu­su olan ha­ber kay­na­ğı­na Tİ­B’­in ulaş­ma­sı­nın yo­lu­nun açıl­dı­ğı­nı kay­det­ti.

Böy­le­ce, ga­ze­te­ci­nin Tİ­B’­in de­ne­ti­mi al­tı­na gi­re­ce­ği­ni vur­gu­la­dı. Ta­sa­rı ile res­mi ilan ve ba­sın kar­tı hak­la­rı­nı kal­dır­ma yet­ki­si­nin de Tİ­B’­e ve­ril­di­ği­ni di­le ge­ti­ren Ka­zan, Tİ­B’­in çok teh­li­ke­li yet­ki­le­ri eli­ne ge­çir­miş ola­ca­ğı­nı be­lirt­ti. 

Bugün Gazetesi

Etiketler : tib
  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
MEDYA Kategorisindeki Diğer Haberler
Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ..
Erdoğan cephesinden Saadet'i aşağılayıcı ifadeler...
Alişan Satılmış yöneticilerin vefasızlığına dikkat çekti...
flaş iddia: PKK'ya karşı verdiği mücadeleyle tanınan Osman Pamukoğlu..
"MHP'li üst düzey bir yönetici..."
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=