Lütfen bekleyin..

Kanser hastalarına yeni umut

15 Nisan 2014, 17:06

Ül­ke­miz­de en sık gö­rü­len kan­ser tür­le­rin­den olan ka­ra­ci­ğe­r kan­ser­in­de mik­ro­kü­re te­da­vi yön­te­mi has­ta­la­ra umut ol­du.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

He­pa­tit B, he­pa­tit C, af­la­tok­sin­ler (sağ­lık­sız ko­şul­lar­da sak­la­nan ta­hıl­lar, fın­dık fıs­tık­lar­da olu­şan bir çe­şit tok­sin) ve di­ğer fak­tör­le­rin yol aç­tı­ğı si­roz has­ta­lı­ğı, ka­ra­ci­ğer kan­se­ri­nin gö­rül­me ola­sı­lı­ğı­nı ar­tı­ran fak­tör­le­rin ba­şın­da ge­li­yor.

Ül­ke­miz­de ka­dın-er­kek top­lam­da 5 yıl için bil­di­ri­len va­ka sa­yı­sı 2 bin­le­rin üze­rin­de gös­te­ri­li­yor.  

Fark­lı tür­le­re de uy­gu­la­nı­yor

İlk te­da­vi yön­te­mi cer­ra­hi olan ka­ra­ci­ğer kan­ser­le­rin­de, cer­ra­hi te­da­vi uy­gu­la­na­ma­yan ve ke­mo­te­ra­pi ve di­ğer te­da­vi yön­tem­le­ri ile de te­da­vi edi­le­me­yen has­ta­lar­da uy­gu­lan­ma­ya baş­la­yıp gi­de­rek kul­la­nı­mı ar­tan mik­ro­kü­re te­da­vi yön­te­mi, umut­suz­ca ken­di ka­der­le­ri­ne terk edi­len has­ta­lar için ye­ni bir umut ışı­ğı ol­du.

Rad­yo­nük­lid işa­ret­li mik­ro­kü­re­ler ile uy­gu­la­nan ve “rad­yo em­bo­li­zas­yo­n” ola­rak da ad­lan­dı­rı­lan bu te­da­vi yön­te­mi, ka­ra­ci­ğer kan­ser­le­ri­nin ya­nı sı­ra ka­ra­ci­ğe­re ya­yıl­ma eği­li­min­de olan ko­lon, me­me, nö­ro­en­dok­rin gi­bi fark­lı kan­ser tip­le­rin­de de kul­la­nı­la­bi­li­yor.

1 haf­ta ön ha­zır­lık var

Te­da­vi ön­ce­si ya­pı­lan tet­kik­ler ve gö­rün­tü­le­me yön­tem­le­ri ile ha­ya­ti teh­li­ke ya­ra­ta­bi­le­cek is­ten­me­yen du­rum­la­rın önü­ne ge­çil­me­si amaç­la­nı­yor.

Dr. Öne­ş’­in ver­di­ği bil­gi­le­re gö­re 1 haf­ta ka­dar sü­re­bi­len bu ön ha­zır­lık­lar so­nu­cun­da baş­la­na­bi­len te­da­vi­de, has­ta sa­de­ce 1 gün has­ta­ne­de ka­lı­yor.

Mik­ro­kü­re te­da­vi yön­te­mi, kan­se­rin ka­ra­ci­ğe­ri yüz­de 70 gi­bi çok yük­sek bir oran­da iş­gal et­me­si ve­ya ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği du­ru­mun­da uy­gu­la­na­mı­yor.

SGK kap­sa­mın­da

SGK ta­ra­fın­dan ge­ri öde­me kap­sa­mın­da olan bu te­da­vi yön­te­mi için Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Pen­dik Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Nük­le­er Tıp Uz­ma­nı Doç. Dr. Tunç Öneş te­da­vi­yle il­gi­li şu bil­gi­le­ri ver­di:

“Bu yön­tem­de, ön­ce­lik­le de­ne­yim­li gi­ri­şim­sel rad­yo­log ta­ra­fın­dan, has­ta­nın ka­sık da­ma­rın­dan gi­ri­lip ka­ra­ci­ğer atar­da­ma­rı­na ka­te­ter adı­nı alan bo­ru­cuk­lar­la ula­şı­lı­yor. Da­ha son­ra nük­le­er tıp de­part­ma­nı­mız­da ön­ce­den doz he­sa­bı ya­pı­lıp ha­zır­la­nan rad­yo­nük­lid işa­ret­li mik­ro­kü­re­ler ka­ra­ci­ğer içe­ri­si­ne bu ka­te­ter ara­cı­lı­ğıy­la ya­vaş­ça en­jek­te edi­li­yor.”

Bugün

Etiketler : kanser
  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
SAĞLIK Kategorisindeki Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığından grip alarmı verildi. Uyarı, Grip Bilim Komisyonu Üyesi..
Popüler Bilim dergisindeki "Google Derdimi Bul Bir Çare" başlıklı..
Tüketici Dernekleri Federasyonu, doğal, besleyici, sağlıklı diye alınan baz..
Aydın'da piyasaya sürülmek üzere olan 5 ton kaçak domuz etine el konuld..
Bu sezon taraftarıyla bir türlü barışamayan Fenerbahçe'de büyük şok. Ta..
Kış aylarının vazgeçilmezi ayva ve kabuğu uzmanlara göre vitamin açısından ..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=